HOTĂRÎRE Nr. 44 din 10 februarie 1994pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Zambia
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 24 februarie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Zambia, semnat la Lusaka la 10 septembrie 1993. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul comerţului,Cristian IonescuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu  +  ACORD COMERCIALîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Zambia Guvernul României şi Guvernul Republicii Zambia,denumite în continuare părţi contractante, dornice sa faciliteze şi sa dezvolte relaţiile comerciale dintre cele doua tari, pe baza egalităţii şi avantajului reciproc, convinse ca o cooperare în domeniul schimburilor comerciale este esenţială pentru realizarea unei dezvoltări maxime a economiei ţărilor lor, au convenit următoarele:  +  Articolul 1I. Părţile contractante îşi vor acorda reciproc clauza naţiunii cele mai favorizate în toate problemele care privesc comerţul între cele doua tari. II. Prevederile paragrafului I al prezentului articol nu se vor aplica totuşi avantajelor, facilităţilor şi scutirilor pe care: a) oricare dintre părţile contractante le-a acordat sau le poate acorda ţărilor limitrofe în vederea facilitării traficului de frontieră; b) oricare dintre părţile contractante le-a acordat sau le poate acorda ţărilor partenere membre la o zona de liber schimb, uniune vamală sau economică, deja constituită sau care ar putea fi constituită în viitor; c) oricare dintre părţile contractante le-a acordat sau le poate acorda ca rezultat derivînd din aranjamentele comerciale multilaterale sau regionale la care este sau va deveni membra.  +  Articolul 2I. Pe durata valabilităţii prezentului acord, părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a spori volumul comerţului între cele doua tari şi se vor strădui sa realizeze între ţările pe care le reprezintă un comerţ echilibrat, luând în considerare şi plăţile pentru comerţul invizibil. II. Pentru aplicarea prevederilor paragrafului I de mai sus, părţile contractante vor acorda, în condiţiile legii în vigoare în fiecare ţara referitoare la activitatea de comerţ exterior, toate facilităţile necesare exportului, cît şi importului, din cealaltă ţara, de mărfuri disponibile în acest scop, inclusiv eliberarea licenţelor de export şi import pentru mărfurile pentru care, conform legislaţiei din fiecare ţara, sunt necesare asemenea licenţe.  +  Articolul 3În baza acestui acord, organismele abilitate din cele doua tari vor elibera certificate de origine în fiecare caz, pentru produsele exportate în cealaltă ţara. În acest scop, produsele fabricate în România, finite sau semifabricate, vor fi denumite produse de origine română, iar cele fabricate în Zambia, finite sau semifabricate, vor fi denumite produse de origine zambiana.  +  Articolul 4Produsele importate de la o parte contractantă de către cealaltă parte contractantă pot fi reexportate într-o ţara terta numai cu acordul exportatorului, pe baza reglementărilor în vigoare în fiecare ţara.  +  Articolul 5I. Schimbul de mărfuri şi bunuri între cele doua tari, în baza prevederilor prezentului acord, va fi supus dispoziţiilor legale cu privire la import şi export, în vigoare în fiecare dintre cele doua tari. II. Tranzacţiile comerciale în cadrul prezentului acord se vor desfăşura pe baza contractelor şi a altor înţelegeri, care se vor încheia între persoane fizice sau juridice din România, pe de o parte, şi persoane fizice sau juridice din Republica Zambia, pe de altă parte, autorizate să efectueze acte de comerţ conform legislaţiei lor naţionale. Persoanele fizice şi juridice menţionate la acest paragraf vor derula tranzacţiile lor comerciale pe propria lor răspundere, din toate punctele de vedere.  +  Articolul 6În vederea facilitării tranzacţiilor comerciale în baza prezentului acord, părţile contractante convin: a) să-şi furnizeze reciproc, la cerere, toate informaţiile necesare cu privire la: posibilităţile de livrare de mărfuri originare din ţările lor, documentaţii tehnice, serviciile şi asistenţa tehnica legate de utilizarea mărfurilor respective; b) sa faciliteze tranzitul liber al mărfurilor originare dintr-una dintre cele doua tari cu destinaţia către o ţara terta; c) sa faciliteze libertatea de tranzit pentru mărfurile originare dintr-o ţara terta şi care sunt destinate tarii uneia dintre cele doua părţi contractante.  +  Articolul 7Preţurile mărfurilor şi ale bunurilor care urmează să facă obiectul schimburilor în cadrul prezentului acord vor fi stabilite prin contracte, pe baza preţurilor cotate pe principalele pieţe mondiale. Pentru mărfurile pentru care nu se pot stabili preţurile conform celor de mai sus se vor practica preţuri competitive pentru mărfuri similare, de calitate analoagă.  +  Articolul 8Toate plăţile între cele doua tari pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord se vor efectua în devize convertibile, prin canale bancare normale, în conformitate cu reglementările valutare în vigoare în fiecare dintre cele doua tari. Persoanele fizice şi juridice din cele doua tari pot conveni şi utiliza, de comun acord, şi alte modalităţi de plată, cu respectarea legilor şi reglementărilor proprii.  +  Articolul 9În scopul realizării prevederilor prezentului acord şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în cele doua tari, părţile contractante: I. vor permite organizarea pe teritoriul tarii fiecărei părţi contractante, de către cealaltă ţara, de expoziţii naţionale şi vor asigura reciproc facilităţi pentru organizarea unor astfel de expoziţii, precum şi pentru participarea întreprinderilor şi firmelor uneia dintre tari la tirgurile şi expoziţiile internaţionale care se organizează pe teritoriul celeilalte tari; II. vor permite şi scuti de plată taxelor vamale şi a altor taxe, în funcţie de reglementările legale în vigoare la data respectiva, importul şi exportul următoarelor produse: a) mostre de mărfuri şi materiale publicitare necesare primirii de comenzi şi pentru scopuri de reclama; b) produsele destinate testarii şi experimentarii. În cazul în care aceste mărfuri sunt folosite în alte scopuri sau sunt valorificate pe piaţa tarii importatoare, se vor aplica taxele vamale şi alte taxe în vigoare în ţara respectiva; III. vor permite şi vor sprijini înfiinţarea pe teritoriul ţărilor lor, în condiţiile care se vor stabili, de reprezentante sau birouri, după caz, pentru: a) promovarea şi dezvoltarea schimburilor comerciale şi a cooperării economice şi tehnice dintre cele doua tari; b) reprezentarea intereselor fiecărei tari pe teritoriul celeilalte tari în toate problemele privind schimburile comerciale şi cooperarea economică şi tehnica. Înfiinţarea unor astfel de reprezentante şi birouri nu va afecta dreptul persoanelor fizice şi juridice din cele doua tari de a promova, de a menţine şi de a dezvolta relaţii directe între ele, potrivit reglementărilor legale în vigoare în fiecare ţara, în scopul încheierii şi derulării unor tranzacţii comerciale, inclusiv prin reprezentante proprii.  +  Articolul 10Nici o prevedere a prezentului acord nu poate fi interpretată ca afectind drepturile sau obligaţiile părţilor contractante asumate prin alte acorduri bi/sau multilaterale.  +  Articolul 11Părţile contractante sunt de acord sa protejeze şi să aplice într-un mod corespunzător patentele, mărcile comerciale, drepturile de autor, secretele comerciale şi schemele de montaj pentru circuite integrate, proprietatea partenerilor din cealaltă ţara, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare în fiecare ţara şi cu respectarea obligaţiilor din acordurile internaţionale referitoare la proprietatea intelectuală, acceptate de ambele părţi contractante.  +  Articolul 12I. În scopul realizării prevederilor prezentului acord şi a altor probleme legate de acesta, Guvernul României desemnează, prin prezentul acord, Ministerul Comerţului, iar Guvernul Republicii Zambia desemnează, prin prezentul acord, Ministerul Comerţului şi Industriei. II. Fiecare parte contractantă are dreptul sa desemneze, în scris, în orice moment, orice alt organism corespunzător, organizaţie sau minister, în locul celui desemnat la paragraful precedent, notificând celeilalte părţi, în scris, pe canale diplomatice.  +  Articolul 13Părţile contractante sunt de acord ca prezentul acord şi toate schimburile de informaţii referitoare la acesta să se efectueze în limba engleza.  +  Articolul 14I. Eventualele diferende care ar putea să apară între părţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate pe cale amiabila, pe canale diplomatice, prin negocieri. II. În situaţia în care negocierile nu vor da rezultate, diferendul va fi supus discuţiilor în cadrul Comisiei mixte guvernamentale româno-zambiene de cooperare economică şi tehnica, înfiinţată în baza Acordului de cooperare economică şi tehnica încheiat în anul 1970.  +  Articolul 15Diferendele apărute între persoanele fizice sau juridice ale celor două părţi contractante, decurgind din tranzacţii comerciale, se vor soluţiona conform contractelor respective.  +  Articolul 16Prevederile prezentului acord nu vor fi interpretate ca un impediment pentru adoptarea şi îndeplinirea de către fiecare parte contractantă a măsurilor necesare pentru: - protejarea moralităţii publice; - aplicarea legilor şi a celorlalte reglementări privind securitatea naţionala; - reglementarea importurilor sau exporturilor de arme, muniţii şi alte materiale strategice sau de război, precum şi de droguri şi substanţe psihotrope; - protejarea vieţii şi sănătăţii persoanelor, animalelor şi plantelor; - protejarea patrimoniului naţional cu valoare artistică, istorica şi arheologică; - restrictionarea exportului, utilizarea şi consumul de materiale nucleare, produse radioactive şi alte materiale utilizabile în dezvoltarea sau folosirea energiei nucleare.  +  Articolul 17I. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile contractante îşi confirma reciproc aprobarea lui, în conformitate cu prevederile legale din fiecare dintre cele doua tari. II. Acordul va fi valabil pe o perioadă de 5 ani şi va putea fi reînnoit, prin tacită reconducţiune, pe noi perioade de cîte un an, dacă nici una dintre părţile contractante nu îl denunta sau nu va solicita modificarea sau completarea acestuia, cu un preaviz de 6 luni înaintea expirării fiecărei perioade. III. Orice modificări şi completări ale acordului se vor efectua numai cu acceptul ambelor părţi contractante şi vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului I din prezentul articol. IV. Prevederile prezentului acord vor continua să se aplice şi după expirarea sa tuturor contractelor sau înţelegerilor încheiate în baza şi înaintea expirării valabilităţii acestuia, până la realizarea lor integrală. V. La intrarea în vigoare a prezentului acord, Acordul comercial semnat de cele doua părţi contractante la data de 14 mai 1970 îşi încetează valabilitatea. Încheiat la 10 septembrie 1993, la Lusaka, în doua exemplare originale, în limbile română şi engleza, ambele texte fiind egal autentice. Pentru Guvernul României,Nicolae Constantinescu,secretar de stat în MinisterulFinanţelorPentru Guvernul Republicii Zambia,D.C.W. Matutu,membru al Parlamentului, adjunct alministrului comerţului şi industriei