NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2002privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, finanţate de la bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 22 ianuarie 2003     +  Articolul 1Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, care pot fi efectuate de la bugetul de stat în vederea realizării programelor de cercetare-dezvoltare şi stimulare a inovarii, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 2În contractele de finanţare încheiate în vederea realizării programelor şi proiectelor se vor preciza atât alocarea de sume pe destinaţii, dintre cele prevăzute în anexa nr. 1, cat şi alocarea de sume, structurată potrivit devizului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------CATEGORII DE CHELTUIELIîn funcţie de destinaţia acestora, admise la finanţaredin bugetul de statCheltuieli pentru:1. Cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare1.1. Cercetare fundamentală1.2. Cercetare precompetitiva1.3. Cercetare competitivă1.4. Dezvoltare tehnologică1.5. Demonstrare1.6. Cercetare aplicativa1.7. Transfer tehnologic1.8. Stimularea inovarii1.9. Altele similare2. Diseminare de informaţii2.1. Reţele de calculatoare2.2. Software2.3. Publicaţii specifice domeniului ştiinţei, tehnologiei şi inovarii2.4. Alte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afis, brosura, panou de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagina web2.5. Cărţi, tratate, dictionare, enciclopedii, compendii, manuale şi altele asemenea2.6. Altele3. Manifestări3.1. Atelier de lucru3.2. Masa rotunda, colocviu3.3. Sesiune de comunicări ştiinţifice3.4. Simpozion3.5. Conferinţa3.6. Congres4. Imagine4.1. Acţiuni promotionale4.2. Publicitate4.3. Reclama4.4. Materiale şi obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii şi altele asemenea, necesare marcarii anumitor evenimente4.5. Altele asemenea5. Dezvoltarea cunoştinţelor5.1. Cursuri şi instruiri5.2. Seminarii5.3. Vizite de studiu5.4. Stagii de pregătire5.5. Documentaţii5.6. Acces la instalaţii naţionale5.7. Altele6. Stimularea cercetării6.1. Granturi/Burse6.2. Premii6.3. Mobilitate, inclusiv internationala6.4. Altele similare7. Construcţie şi dezvoltare instituţională şi excelenta tehnologică7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare şi părţi ale acestora7.2. Calculatoare electronice, echipamente periferice7.3. Aparatura, birotica şi mobilier7.4. Stand de proba, testare7.5. Autolaborator7.6. Studii legate de obiective de investiţii8. Evaluarea performantelor8.1. Testare, verificare, încercări8.2. Măsurători8.3. Analize8.4. Omologări8.5. Altele similare9. Parteneriat internaţional9.1. Programe internaţionale şi bilaterale9.2. Taxe de participare, cotizatii9.3. Manifestări internaţionale9.4. Invitaţi străini9.5. Altele similare10. Sinergie şi dezvoltare locală10.1. Parc ştiinţific/tehnologic10.2. Centru de inovare şi incubare10.3. Centru de transfer tehnologic10.4. Centru de legături cu industria10.5. Centru de difuzie a inovarii10.6. Centru de informare10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane10.8. Altele11. Stimularea întreprinderilor şi difuzia inovarii11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cum ar fi:11.1.1. Subvenţionarea dobânzii la credit sau a dobânzii şi a unei părţi din credit11.1.2. Participarea la capital11.1.3. Capital de risc11.1.4. Capital de start11.1.5. Microcredit11.1.6. Granturi11.1.7. Altele11.2. Sprijin pentru achiziţia de brevete şi licenţe11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naţional şi internaţional11.4. Proiect tehnologic inovativ11.5. Altele12. Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor12.1. Acţiuni promotionale pentru cunoaşterea rezultatelor12.2. Stand de prezentare12.3. Târg şi expoziţie interna/internationala12.4. Altele13. Servicii13.1. Conducere de program/proiect13.2. Consultanţa/asistenţa tehnica13.3. Expertiza13.4. Monitorizare13.5. Evaluare13.6. Anchete13.7. Audit13.8. Depozitare13.9. Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, difuzare, paza, întreţinere, reparaţii13.10. Altele14. Sprijin logistic14.1. Transport14.2. Diurna14.3. Cazare14.4. Combustibil14.5. Masa oficială14.6. Tratatie14.7. Asistenţa medicală de urgenta14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-ştiinţific sau istoric14.9. Cadouri/suveniruri14.10. Amenajare spaţiu, design14.11. Închiriere de sali, echipamente, autovehicule, închiriere de spaţii de cazare, spaţii de depozitare, altele14.12. Telecomunicaţii şi posta etc.14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile14.14. Taxe vamale, coletărie14.15. Altele.NOTĂ: Alte cheltuieli cu caracter complementar, necesare realizării programelor şi proiectelor de cercetare-dezvoltare şi stimulare a inovarii şi acceptate la finanţare, de natura: cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, dotări independente şi studii pentru obiective de investiţii, sunt cuprinse în anexa nr. 2 la normele metodologice şi se finanţează, de asemenea, din bugetele programelor/proiectelor.  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------DEVIZ - CADRUI. Cheltuieli directe:1. Cheltuieli de personal:1.1. Cheltuieli cu salariile:1.2. Contribuţii: a) CAS; b) CASS; c) şomaj; d) altele, conform reglementărilor în vigoare1.3. Alte cheltuieli de personal: a) deplasări, detaşări, transferări în ţara; b) deplasări, detaşări, transferări în străinătate2. Cheltuieli materiale şi servicii:2.1. Materii prime şi materiale;2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi, din care: a) colaborări; b) teste, măsurători, analize; c) omologări; d) amenajare spaţiu interior; e) studii, anchete statistice; f) asistenţa tehnica, consultanţa3. Alte cheltuieli specifice ale programuluiII. Cheltuieli indirecte: regiaIII. Dotări independente şi studii pentru obiective de investiţii:1. echipamente pentru cercetare-dezvoltare;2. mobilier şi aparatura birotica;3. calculatoare electronice şi echipamente periferice;4. mijloace de transport;5. studii pentru obiective de investiţii.------------