DECRET nr. 159 din 7 mai 1986privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii, a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Consiliul şi comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii  +  Secţiunea I  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii, organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri, avînd sarcina de a asigura soluţionarea operativă şi la timp a problemelor complexe pentru coordonarea şi îndrumarea unitară a activităţii de investiţii, începînd de la proiectare şi pînă la punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii.  +  Secţiunea a II-a Atribuţiile Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii  +  Articolul 2Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii, împreună cu titularii de plan, răspunde de aplicarea cu fermitate a principiilor noului mecanism economic, de modul cum se aduc la îndeplinire prevederile planului de investiţii, de întreaga activitate de proiectare, de asigurarea utilajelor din ţara şi din import, de organizarea activităţii de construcţii-montaj şi calitatea lucrărilor executate, de pregătirea şi desfăşurarea activităţii de punere în funcţiune a obiectivelor de investiţii, precum şi de îndeplinirea altor sarcini ce decurg din planul de investiţii.  +  Articolul 3Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii are următoarele atribuţii:A. Asigura ca în documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii ce se supun aprobării să se respecte cu stricteţe directivele, principiile şi normele prevăzute de lege şi să se aplice cu fermitate sarcinile şi măsurile hotărâte de conducerea de partid şi de stat referitoare la investiţii-construcţii.B. Coordonează activitatea de proiectare şi determina ca aceasta să fie axata cu precădere pe elaborarea de documentaţii tehnico-economice, care să asigure realizarea investiţiilor în durate minime de timp, cu consumuri reduse de materiale, combustibili şi energie, în condiţiile creşterii continue a productivitatii muncii şi a eficientei economice; verifica buna pregătire a investiţiilor, creând decalajul necesar între elaborarea documentaţiilor şi termenele stabilite pentru începerea obiective. În acest scop: a) verifica, potrivit legii, ca activitatea de tipizare, unificare şi standardizare a proiectelor de construcţii să se desfăşoare în strânsă concordanta cu tipizarea, unificarea şi standardizarea tehnologiilor, instalaţiilor şi maşinilor, în scopul folosirii în activitatea de investiţii, în măsura sporită, a proiectelor tip; b) aproba programele de proiectare, cu utilizarea deplina a capacităţii unităţilor de proiectare; c) verifica şi stabileşte măsuri care să asigure realizarea în termen şi în bune condiţii a planurilor de proiectare şi de tipizare.C. Controlează ca, încă din faza definitivării notelor de comanda, să se încheie, potrivit legii, între titulari, antreprenorii generali şi furnizorii generali de utilaje "Graficul sintetic de pregătire şi realizare a investiţiei" în care să se stabilească obligaţiile părţilor privind: asigurarea documentaţiei de execuţie, predarea proiectelor pentru utilajele unicat, contractarea şi livrarea utilajelor din ţara şi import, realizarea lucrărilor de construcţii-montaj, a probelor tehnologice şi punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie, potrivit duratelor de execuţie normate; în exercitarea acestei atribuţii conlucreaza cu Consiliul de coordonare a activităţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie.D. Examinează sistematic, ia măsuri şi verifica prezentarea la aprobare a notelor de comanda şi a proiectelor de execuţie, potrivit termenelor stabilite prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.E. Analizează, însuşeşte şi supune spre aprobare notele de comanda şi proiectele de execuţie ale obiectivelor de investiţii importante care se aproba prin decret prezidential, precum şi principalii indicatori tehnico-economici ai celorlalte obiective de investiţii; controlează ca examinarea să se facă atît de către fiecare membru al consiliului, conform obligaţiilor şi raspunderilor pe care le are instituţia pe care o reprezintă în consiliu, potrivit legii, cat şi în plen; răspunde, împreună cu fiecare din membrii săi, cu organele de avizare şi cu titularii de investiţii, pentru calitatea documentaţiilor şi nivelul indicatorilor tehnico-economici care se supun aprobării. În acest scop: a) verifica necesitatea, oportunitatea şi celelalte elemente de fundamentare tehnico-economică a investiţiilor analizate şi însuşite, în prealabil, potrivit legii, de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe - şi pune un accent deosebit pe utilizarea deplina a capacităţilor existente, asigurarea desfacerii producţiei pe piaţa interna şi externa, acoperirea necesarului de materii prime, combustibili, energie, utilaje şi utilităţi productive; b) urmăreşte ca tehnologiile din documentaţiile tehnico-economice să se situeze la un nivel tehnic şi calitativ superior, comparabil cu cele mai bune realizari obţinute pe plan mondial - cu valorificarea cercetărilor şi inventiilor proprii -, să asigure introducerea unor noi maşini şi utilaje mai productive care să permită realizarea unor produse cu caracteristici tehnico-functionale şi de calitate corespunzătoare prevederilor din programele aprobate, competitive la export, folosirea cu precădere şi valorificarea superioară a materiilor prime din ţara, cu consumuri minime de materii prime, materiale, combustibili şi energie, cu asigurarea recuperării tuturor resurselor materiale şi energetice refolosibile, cu creşterea gradului de valorificare a acestora; c) verifica ca productivitatea muncii din proiectele de organizare a producţiei şi a muncii, analizata şi însuşită potrivit legii de Ministerul Muncii şi Comitetul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, să se situeze la nivelul prevăzut în programele de perspectiva aprobate de conducerea de partid şi de stat; d) verifica ca nivelul preţurilor şi tarifelor din documentaţiile tehnico-economice pentru noile produse şi servicii, pentru utilajele cu care urmează să se realizeze investiţiile, precum şi structura preţurilor folosite în calculul indicatorilor tehnico-economici ai investiţiilor - analizate şi avizate, potrivit legii, de Comitetul de Stat pentru Preţuri şi băncile finanţatoare - să fie legal stabilite şi să asigure realizarea obiectivelor în condiţii de maxima eficienta; e) controlează ca eficienta economică a investiţiilor - examinata şi avizată, potrivit legii, de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat pentru Preţuri şi băncile finanţatoare - să asigure reducerea cheltuielilor de producţie, îndeosebi celor materiale, creşterea acumularilor şi sporirea venitului naţional: f) controlează ca prin prevederile din documentaţiile tehnico-economice, referitoare la desfacerea producţiei la export - analizate şi avizate, potrivit legii, de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale - să se asigure sporirea continua a aportului net valutar şi realizarea unor cursuri de revenire cat mai avantajoase; g) verifica respectarea amplasamentelor prevăzute în studiile de sistematizare teritorială, în detaliile de sistematizare a zonelor sau platformelor industriale şi în schiţele de sistematizare a localităţilor; asigura ocuparea unor suprafeţe minime de teren de valoare agricolă cat mai scăzută, pe baza verificării şi a avizelor organelor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar, prin comasarea unor funcţiuni şi obiecte, precum şi prin mai buna folosire în comun a unor utilităţi sau obiecte de folosinţă generală; h) controlează ca importurile prevăzute în documentaţii să fie aprobate, în prealabil, potrivit legii; i) asigura folosirea în cea mai mare măsura a spaţiilor, construcţiilor şi instalaţiilor existente care se pot încadra raţional în fluxul tehnologic; controlează ca soluţiile constructive şi de plan general, expertizate şi avizate de Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, potrivit legii, sa conducă la restrangerea volumelor construite - în stricta concordanta cu necesităţile tehnologice şi functionale-, amplasarea, în toate cazurile posibile, a utilajelor în aer liber, folosirea judicioasă a reliefului terenului şi evitarea miscarilor mari de terasamente, industrializarea executării construcţiilor şi creşterea productivitatii muncii în activitatea de construcţii-montaj; j) urmăreşte respectarea normelor de personal, în toate etapele de realizare a investiţiilor, pînă la punerea în funcţiune; k) asigura respectarea normelor legale cu privire la protecţia mediului înconjurător; l) stabileşte alte măsuri care să asigure utilizarea raţională şi eficienta sporită a fondurilor de investiţii, creşterea valorii producţiei în raport de fondurile fixe utilizate.F. Participa, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Comitetul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, Ministerul Finanţelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi titularii de investiţii, la elaborarea proiectului planului de investiţii, a proiectului planului de producţie de construcţii-montaj, precum şi a planului de producţie de materiale de construcţii; urmăreşte ca prin aceste planuri să se asigure: a) folosirea deplina a capacităţilor de producţie, a construcţiilor şi suprafeţelor existente, fundamentarea tehnico-economică a noilor obiective de investiţii potrivit studiilor şi cercetărilor preliminare, a prognozelor şi programelor elaborate conform legii, precum şi stabilirea de măsuri pentru creşterea rentabilitatii şi eficientei economice; b) crearea de capacităţi de producţie şi de produse pentru satisfacerea consumului intern şi creşterea continua a exportului, în condiţii competitive şi cu asigurarea indicatorilor de eficienta; c) fondurile de investiţii pe obiective, conform graficului sintetic de pregătire şi realizare a investiţiei, care, potrivit legii, se aproba o dată cu nota de comanda, mijloacele necesare şi respectarea riguroasă a prevederilor din planul cincinal, precum şi a defalcarilor pe ani ale obiectivelor nominalizate; d) sarcinile activităţii de construcţii-montaj pe obiective, în concordanta cu graficele aprobate, realizarea riguroasă a acestora la termenele planificate; nominalizarea antreprenorului general, repartizarea judicioasă a sarcinilor pe constructori, potrivit cu volumele şi structura lucrărilor pe care le au de executat, şi dotarea lor cu utilaje, ţinînd seama de necesitatea intensificării folosirii utilajelor, precum şi a creşterii productivitatii muncii.G. Analizează sistematic şi verifica, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii şi titularii de investiţii, realizarea planului de investiţii, de construcţii-montaj şi de punere în funcţiune; controlează şi stabileşte măsuri, potrivit legii, pentru: a) respectarea graficelor de eşalonare a execuţiei lucrărilor pentru asigurarea stadiilor fizice prevăzute în plan şi pentru recuperarea eventualelor întârzieri; b) realizarea graficelor de montaj al utilajelor, astfel încît să se prevină crearea de stocuri de utilaje peste cele normate şi să se respecte termenele prevăzute pentru începerea probelor tehnologice; c) respectarea riguroasă de către furnizor a termenelor contractuale de livrare a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, precum şi a materialelor, semifabricatelor şi prefabricatelor; d) asigurarea personalului pentru activitatea de construcţii-montaj, în stricta concordanta cu nevoile reale, în condiţiile realizării productivitatii muncii planificate; e) pregătirea desfăşurării în bune condiţii a probelor tehnologice şi realizarea celorlalte condiţii pentru asigurarea forţei de muncă, materiilor prime şi materialelor, pentru darea în funcţiune a capacităţilor aprobate; f) efectuarea în bune condiţii a recepţiei obiectivelor de investiţii; g) gospodărirea cu grija a mijloacelor materiale şi financiare alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii.H. Însuşeşte sau aproba, după caz, deschiderea finanţării şi începerea executării lucrărilor la obiectivele noi de investiţii nominalizate în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, pe baza documentelor prezentate de titularii de investiţii, verificate şi confirmate în prealabil de băncile finanţatoare, pentru îndeplinirea tuturor condiţiilor legale.I. Coordonează activitatea comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, în caz de necesitate, stabileşte măsurile ce trebuie luate de acestea în vederea îndeplinirii planului de investiţii, de proiectare, de construcţii-montaj şi de punere în funcţiune. J. Aproba sau avizează, potrivit legii, sarcinile de plan tehnic în domeniul construcţiilor, al materialelor de construcţii şi al folosirii utilajelor, precum şi programul de asimilare a utilajelor de construcţii-montaj, pentru organele centrale şi locale care au în subordine organizaţii de construcţii montaj sau întreprinderi producătoare de materiale de construcţii sau utilaje de construcţii.K. Sancţionează sau, după caz, propune sancţionarea celor vinovaţi de nerespectarea normelor, normativelor, a termenelor legal stabilite, precum şi a directivelor şi măsurilor aprobate, în procesul de pregătire şi realizare a investiţiilor.L. Organizează sistemul de informare privind realizarea planului de investiţii în toate fazele sale.M. Iniţiază proiecte de acte normative pentru perfecţionarea activităţii în domeniul investiţiilor.N. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Secţiunea a III-a Organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii  +  Articolul 4Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii, organ deliberativ, este format din reprezentanţi ai ministerelor şi altor organe centrale, băncilor finanţatoare, institutelor de cercetare şi proiectare, precum şi ai instituţiilor de învăţămînt.Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar.Problemele curente ale activităţii Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii se rezolva de biroul sau executiv, care se întruneşte săptămânal.  +  Articolul 5Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii este compus din 33-45 membri, iar biroul executiv al acestuia, din 5-7 membri.Preşedintele consiliului de coordonare se numeşte prin decret prezidential şi este viceprim-ministru al guvernului care coordonează activitatea de investiţii şi construcţii-montaj.Vicepreşedinţii, membrii consiliului şi ai biroului executiv se numesc, la propunerea preşedintelui consiliului, prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Secretar al Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii este un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.  +  Articolul 6Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii în întregul său, biroul executiv şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga lor activitate.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii adopta hotărîri pentru coordonarea şi îndrumarea unitară a întregii activităţi de investiţii-construcţii, obligatorii atît pentru organele ce sînt reprezentate în consiliu, cat şi pentru celelalte organe titulare sau beneficiare de investiţii, pentru constructori, proiectanţi, furnizori de utilaje.  +  Articolul 8Pentru soluţionarea operativă şi la timp a hotărârilor adoptate de Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii, acesta foloseşte ca aparat de specialitate Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii. În vederea realizării sarcinilor ce-i revin, consiliul de coordonare poate folosi cadre de specialitate din ministere, centrale şi întreprinderi, din organele centrale de sinteza, precum şi din institute de învăţămînt, de cercetare şi de proiectare.  +  Secţiunea a IV-a Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii  +  Articolul 9Pentru coordonarea şi îndrumarea, pe plan local, a activităţii de investiţii-proiectare, construcţii-montaj, punere în funcţiune a obiectivelor se înfiinţează comisii de coordonare judeţene şi a municipiului Bucureşti, subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii.  +  Articolul 10Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii exercita în unităţile administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea următoarele atribuţii:A. Coordonează activitatea de investiţii, construcţii-montaj şi punere în funcţiune a obiectivelor de investiţii.B. Participa la elaborarea proiectelor de plan cincinal şi a planurilor anuale în profil teritorial, colaborand cu comisiile de planificare, în scopul: a) fundamentarii temeinice a investiţiilor ce se propun a fi înscrise în plan, avându-se în vedere folosirea deplina a capacităţilor existente, asigurarea cu materii prime şi materiale, cu prioritate din ţara, a noilor obiective de investiţii, precum şi desfacerea producţiei; b) amplasarii pe localităţi, în cadrul judeţului, a obiectivelor de investiţii, în zonele sistematizate şi platformele industriale aprobate, asigurând ocuparea unor suprafeţe minime de teren prin comasarea unor funcţii şi obiecte, reducerea cheltuielilor de investiţii prin folosirea în comun a unor utilităţi.C. Verifica să se adopte măsuri pentru asigurarea condiţiilor de începere a execuţiei lucrărilor la termenele prevăzute în plan prin eliberarea amplasamentelor, contractarea lucrărilor de construcţii, deschiderea finanţării şi executării lucrărilor de organizare de şantier.D. Controlează realizarea de către întreprinderi şi santiere a planului de investiţii, construcţii şi punere în funcţiune, solutionand operativ problemele ce se ridica în realizarea ritmica a planului de investiţii, cu privire la aprovizionarea santierelor cu materiale de construcţii, utilaje de construcţii, asigurarea cu forta de muncă, livrarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor şi efectuarea probelor mecanice şi tehnologice.E. Examinează mărimea, structura şi vechimea stocurilor de utilaje tehnologice existente pe santiere şi stabilesc măsuri pentru ca acestea să se menţină în limitele tehnologice normate.F. Exercita orice alte atribuţii prevăzute în dispoziţiile legale şi asigura aducerea la îndeplinire a deciziilor referitoare la investiţii ale comitetelor executive ale consiliilor populare în subordinea cărora funcţionează şi a hotărârilor Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii. Problemele care necesita rezolvarea la nivel central vor fi transmise ministerelor şi celorlalte organe centrale de resort şi, după caz, Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii.  +  Articolul 11Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii sînt compuse din 19-25 membri; componenta nominală a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti se aproba prin decizie de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti.Preşedintele comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti este prim-vicepreşedintele sau vicepreşedintele comitetului executiv al consiliului popular, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al comisiei de planificare teritorială.  +  Articolul 12Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii se întrunesc săptămânal. Comisiile adopta măsuri menite să asigure realizarea planului de investiţii, proiectare, construcţii-montaj, punere în funcţiune a obiectivelor de investiţii.  +  Articolul 13Pregătirea lucrărilor necesare desfăşurării activităţii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti va fi asigurata de aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare în subordinea cărora funcţionează, precum şi de către aparatul sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Băncii de Investiţii şi ale Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara.  +  Articolul 14Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii şi fiecare membru în parte răspund şi raportează pentru activitatea lor faţă de comitetele executive ale consiliilor populare cărora le sînt subordonate şi faţă de Consiliul de coordonare a activităţii de investiţii.  +  Capitolul 2 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentului decret capitolul I din Decretul 264/1976 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a activităţii de investiţii, a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activităţii de investiţii, precum şi a Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, din 21 mai 1984, se abroga.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România──────────────────────