HOTĂRÂRE nr. 1.504 din 18 decembrie 2002privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistica a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistica şi direcţiile teritoriale de statistica a activităţii "Diseminarea informaţiilor statistice româneşti", denumita în continuare Activitate.  +  Articolul 2 (1) Activitatea consta în: a) difuzarea datelor şi a informaţiilor statistice din bazele de date statistice prin publicaţii pe suport de hârtie sau electronic, în condiţiile respectării protecţiei şi confidenţialităţii datelor; b) editarea de publicaţii, altele decât cele cuprinse în programul cercetărilor statistice; c) realizarea de lucrări statistice în afară celor cuprinse în programul anual aprobat. (2) Activitatea se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de credite care a înfiinţat-o.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea Activităţii se realizează integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale Activităţii se constituie din: a) încasările obţinute din acţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1); b) dobânzile încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile obţinute din activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1); c) donaţii şi sponsorizări. (3) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea Activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Activitate se aproba o dată cu bugetul Institutului Naţional de Statistica, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.  +  Articolul 5 (1) Execuţia de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Raportarea execuţiei de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Institutul Naţional de Statistica şi direcţiile teritoriale de statistica pot utiliza şi personal de specialitate atras pentru realizarea Activităţii.  +  Articolul 7În relaţiile contractuale Activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale Institutului Naţional de Statistica.  +  Articolul 8Contractele aflate în derulare la 31 decembrie 2002, care au ca obiect acţiuni care se desfăşoară în cadrul Activităţii, vor fi derulate în continuare de Activitatea înfiinţată.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna ianuarie a anului 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.504.-----------------