ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se acordă pe o perioadă de minimum 5 ani pentru persoanele juridice şi de minimum 10 ani pentru persoanele fizice, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicita în mod expres acordarea creditului pentru o perioadă mai scurta."2. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Suma creditului acordat poate fi prevăzută în contractele de credit ipotecar în lei sau într-o valuta liber convertibilă şi va fi pusă la dispoziţie beneficiarului de credit ipotecar eşalonat sau integral, plata făcându-se direct către vânzător în cazul cumpărării unui imobil sau către constructor în celelalte cazuri."3. Litera a) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"a) variatia ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuatiile unui indice de referinţa menţionat în contract;"4. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Creanţele ipotecare şi privilegiate conform art. 1737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei instituţii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituţii de acelaşi tip ori unor alte instituţii autorizate sa administreze portofolii de creanţe ipotecare şi sa emita valori mobiliare pe baza acestora. (2) Cesiunea de creanţe ipotecare şi privilegiate este o operaţiune de investiţii financiare care poate avea ca obiect creanţe ipotecare sau privilegiate individuale ori portofolii de creanţe care prezintă caractere comune sub aspectul naturii, originii şi riscurilor lor. Caracterele comune vor fi stabilite prin contractul de cesiune de creanta. (3) Indiferent de tipul instituţiei cesionare, contractul de credit ipotecar din care a rezultat creanta ipotecară sau privilegiată şi fiecare dintre contractele de garanţie aferente îşi păstrează calitatea de titlu executoriu."  +  Articolul 2 (1) Prevederile Legii nr. 190/1999, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi creditelor cu destinaţia prevăzută la art. 1 din lege, acordate de la data de 14 decembrie 1999 şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aflate în curs de derulare, în cazul cesionarii creanţelor rezultate din acestea potrivit art. 24 din acelaşi act normativ. (2) După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă Legea nr. 190/1999 va fi republicată, cu renumerotarea corespunzătoare a textelor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 201.--------------