DECRET Nr. 41 din 12 martie 1976privind stabilirea preţurilor de producţie reasezate la băuturi răcoritoare, ape minerale, ape gazoase, bioxid de carbon în capsule pentru autosifon, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la apele minerale
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 22 din 12 martie 1976     +  Articolul 1Preţurile de producţie reasezate la băuturile răcoritoare, ape minerale, ape gazoase, precum şi la bioxidul de carbon în capsule pentru autosifon, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1* la prezentul decret.Se autoriza Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, celelalte ministere, organe şi organizaţii centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine unităţi producătoare de băuturi răcoritoare, ape minerale, ape gazoase şi de umplere cu bioxid de carbon a capsulelor pentru autosifon, sa stabilească - cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri - preţurile de producţie reasezate la celelalte produse necuprinse în anexa nr. 1, prin corelare cu preţurile stabilite prin prezentul decret, cu respectarea indicatorilor sintetici care au stat la baza preţurilor reasezate.  +  Articolul 2Cotele de rabat comercial la apele minerale, diferenţiate pe judeţe, precum şi la bioxidul de carbon în capsule pentru autosifon, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2* la prezentul decret.  +  Articolul 3Preţurile de producţie reasezate limita la băuturi răcoritoare şi ape minerale, precum şi la bioxidul de carbon în capsule pentru autosifon, din nomenclatura Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, celorlalte organe şi organizaţii centrale şi a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, sînt cele prevăzute la anexa nr. 3* la prezentul decret.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, celelalte ministere, organe şi organizaţii centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine unităţi producătoare de băuturi răcoritoare, vor lua măsuri pentru rentabilizarea tuturor produselor cu pierdere, prin reducerea costurilor sau alte măsuri, precum şi pentru creşterea cantităţilor, diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii acestora, utilizînd materii prime şi materiale din producţie interna.  +  Articolul 5Este interzisă utilizarea sumelor cuprinse în preţul de cost luat în calcul pentru stabilirea preţurilor reasezate, ale căror destinaţii nu sînt reglementate, pentru acoperirea altor elemente de costuri sau mărirea rentabilitatii.  +  Articolul 6Preţurile cu amănuntul la apele minerale sînt cele prevăzute în anexa nr. 4* la prezentul decret. Stocurile de apa minerala vor fi desfăcute în aceleaşi forme de prezentare, prin înscrierea pe etichete a noilor preţuri.  +  Articolul 7Limita maxima de preţ cu amănuntul la apele minerale se stabileşte la 2,60 lei/litru.  +  Articolul 8Preţurile cu amănuntul în alimentaţia publică la apele minerale se vor stabili de Ministerul Comerţului Interior, pe categorii de unităţi de desfacere.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, diferenţa dintre preţurile de producţie reasezate şi preţurile de livrare în vigoare la siropurile din fructe de padure nu se mai acoperă de la buget.  +  Articolul 10Ministerele, celelalte organe şi organizaţii centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura reevaluarea stocurilor de produse ale căror preţuri de producţie, de livrare şi cu amănuntul se modifica, existente în unităţile în subordine la data intrării în vigoare a prezentului decret, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 11Ministerele, celelalte organe şi organizaţii centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine întreprinderi producătoare de băuturi răcoritoare, ape minerale, ape gazoase şi de umplere a capsulelor cu bioxid de carbon pentru autosifon, vor determina influente ce rezultă din modificarea preţurilor de producţie, de livrare şi cu amănuntul şi le vor comunică, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, ministerelor, celorlalte organe şi organizaţii centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine unităţi beneficiare ale acestor produse. Aceste unităţi vor confirma, în termen de 20 de zile, influentele determinate potrivit celor de mai sus.În termen de 65 de zile de la data prezentului decret ministerele, celelalte organe şi organizaţii centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor prezenta Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a indicatorilor economici şi financiari, aprobaţi pe anul 1976, decurgind din aplicarea noilor preţuri şi rabaturi comerciale.  +  Articolul 12Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza propunerilor primite de la titularii de plan potrivit art. 11, sa introducă în indicatorii economici şi financiari aprobaţi pe anul 1976 modificările rezultate din aplicarea noilor preţuri şi rabaturi comerciale, în condiţiile regasirii complete a influentelor între furnizori şi beneficiari.  +  Articolul 13Se autoriza Ministerul Finanţelor sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1976, în mijloacele de echilibrare a bugetelor judeţelor şi municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14Preţurile de producţie reasezate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1976.Preţurile cu amănuntul la ape minerale, prevăzute în anexa nr. 4, precum şi cotele de rabat comercial, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul decret, intră în vigoare pe data de 15 martie 1976.Pe data intrării în vigoare a noilor preţuri şi rabaturi comerciale se abroga prevederile actelor normative respective, cuprinse în anexa nr. 5 la prezentul decret.----------------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.  +  Anexa 5 LISTAcuprinzînd prevederile din unele acte normative care se abroga1. Poziţiile 1, 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39 cuprinse în lista anexa nr. 4 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 471/1975 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare reasezate la produsele din ramura industriei alimentare la a căror fabricaţie se utilizează zahăr ca materie prima, pentru siropuri de fructe.2. Punctul 76 din capitolul XIII "Băuturi nealcoolice" al anexei 13 "Industria alimentara" din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 414/1974 privind stabilirea limitelor maxime de preţuri şi tarife pentru grupele şi subgrupele de produse şi servicii care constituie nomenclatura ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 70 din 26 aprilie 1974.3. Punctul 1 din lista anexa la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1370/1968 privind modificarea rabaturilor comerciale la unele produse, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 86 din 3 iulie 1968.4. Punctele 329-330 "Ape minerale" din lista rabaturilor comerciale pentru produsele din lista nr. 3/1961 cuprinzînd preţurile de stat cu amănuntul pentru băuturi alcoolice şi nealcoolice, anexa la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1279/1962, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 40 bis din 31 decembrie 1962, privind aprobarea preţurilor cu ridicată şi a tarifelor rezultate din reasezarea cheltuielilor de producţie şi redistribuirea acumularilor cuprinse în preţurile cu ridicată cu tarifele actuale, precum şi pentru unele măsuri în legătură cu punerea în aplicare a acestora.-----------------------