HOTĂRÎRE Nr. 35 din 28 ianuarie 1994cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna ianuarie 1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 31 ianuarie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ca urmare a creşterii preţurilor de consum, se indexează cu 20%, începând cu luna ianuarie 1994, următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; b) pensiile agricultorilor; c) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; e) suma lunară acordată eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; f) indemnizaţiile şi sporurile care se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; g) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; h) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; i) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M nr. 454/1957; j) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; k) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr.23/1969; l) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat; m) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993; n) indemnizaţia lunară acordată în baza art. 16 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.  +  Articolul 2Pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat se indexează cu 25%.  +  Articolul 3Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 5.300 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 4Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat şi I.O.V.R. se stabileşte la 44.200 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 36.500 lei.  +  Articolul 5Plafoanele de venituri nete prevăzute în Legea nr. 87/1993 privind acordarea unor ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie 1993 - 30 aprilie 1994 se stabilesc la: a) 34.200 lei inclusiv, în cazul art. 2 alin. (2) lit. a), c), d) şi e); b) 3.600 lei inclusiv, în cazul art. 2 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 6 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează tinindu-se seama de creşterea preconizata şi cea efectivă a preţurilor la produsele alimentare în luna decembrie 1993 şi de evoluţia prognozata a acestora pe trimestrul I/1994 şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creştere prognozata a preţurilor la produsele alimentare, se stabilesc la 4.760 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 19.750 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.  +  Articolul 7Drepturile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva se acordă şi în anul 1994. Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în normele menţionate, se indexează cu 20% .  +  Articolul 8Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum şi alte drepturi pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, în concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi al compensatiei acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 177/1993, dacă aceasta compensaţie nu a fost inclusă în salariul de baza.  +  Articolul 10 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ începând cu luna ianuarie 1994 în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991,în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, pot fi majorate în limita a 36%. Cu coeficientul de 36% poate fi majorat şi costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.  +  Articolul 11Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
    Învăţământ- lei/zi -
     
    Copii în grădiniţe cu program prelungit890
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal, în case de copii preşcolari şi în grădiniţe speciale1.060
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor1.130
    Elevi din şcolile speciale de reeducare1.050
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale1.130
    Studenţi1.310
    Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din şcoli speciale1.480
    Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale1.310
    Copii în tabere, colonii şi excursii1.130
    Copii în tabere internaţionale1.310
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare1.360
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi710
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)210
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare650
    Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare1.180
    Copii în creşe cu program zilnic680
    Copii în creşe cu program săptămânal1.050
    Copii în leagăne de copii1.050
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare1.780
    Bolnavi în leprozerii2.280
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare1.310
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte75
    Donatori de sânge2.370
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie4.450
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari1.100
    Cămine-spital pentru adulţi1.280
    Cămine pentru copii-minori cu deficienţe şi centre de primire minori1.180
    Cantine de ajutor social1.050
  *)În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia noului-născut poate beneficia mama copilului.*)În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia noului-născut poate beneficia mama copilului. Activitate sportivaI. Activitatea sportiva de performanţă
    - lei/zi -
    AcţiuneaLa cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a)Competiţii sportive interne:    
    -etapa pe localitatepână la 2.910-
    -etapa judeţeanăpână la 3.990până la 6.700
    -etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 4.590până la 7.780
    -etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 5.160până la 9.060
    b)Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    -organizate de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 5.200până la 9.400
    -organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 5.730până la 10.120
    c)Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale, inclusiv mesele oficiale:    
    -organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 6.260până la 11.480
    -organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centralepână la 6.830până la 12.160
  II. Acţiuni sportive, altele decît cele de performanţă :
      - lei/zi -
    - competiţii sportive interne1.880
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere1.990
    - competiţii sportive internaţionale2.460
  III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, în cuantumurile aprobate pentru luna decembrie 1993, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 36%, corespunzător creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare pentru trimestrul I/1994, faţă de cele avute în vedere în luna decembrie 1993.
   +  Anexa 2 BURSE, AJUTOARE SOCIALE ŞI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI
      - lei/lună -
    I. Burse  
    1. Bursa pentru elevi13.590
    2. Bursa de merit pentru elevi4.070
    3. Bursa de merit pentru studenţi47.360
    4. Bursa socială de studiu pentru studenţi33.060
    5. Bursa socială de excepţie pentru studenţi29.700
    6. Burse pentru tinerii români din Republica Moldova şi Ucraina primiţi la studii în România şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român:  
    - pentru elevi36.720
    - pentru studenţi47.360
    - pentru doctoranzi şi postuniversitari51.140
  II. Ajutoarele sociale şi alte drepturi acordate studenţilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 285/1993, precum şi cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotărârii Guvernului nr. 284/1993, în cuantumurile stabilite pentru luna decembrie 1993, se indexează cu 20%, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului.
   +  Anexa 3 PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
    - lei -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 ianuarie 1994
    până la 12.000până la 120.000
    12.001-20.000120.001-174.000
    peste 20.000peste 174.000
  --------------