LEGE Nr. 35 din 6 iunie 1994privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 14 iunie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Cele şase categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel: a) timbrul literar în valoare de 2% din preţul de vînzare al unei cărţi şi care se adauga acestui preţ; b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui preţ; c) timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui preţ; d) timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei tiparituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decît cele folclorice, şi care se adauga acestor preţuri; e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui tiparituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adauga acestor preţuri; f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vînzare al operei de arta şi care se adauga acestui preţ. Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cărţile beletristice vîndute prin unităţile de orice fel, editate sau nu în România. Timbrele prevăzute la lit. b), c), d) şi e) se aplică pe fiecare bilet vîndut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice organizate în ţara şi se adauga la preţul de vînzare al biletului.  +  Articolul 2Sumele încasate, reprezentind valoarea timbrului, se vor vira lunar de unităţile care le încasează în conturile organizaţiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate în comun de către acestea şi Ministerul Finanţelor. În cazul în care pentru un domeniu cultural exista mai multe organizaţii de creatori, sumele încasate se vor repartiza organizaţiilor respective legal constituite, conform Decretului-Lege nr. 27 din 14 ianuarie 1990, în funcţie de opţiunile creatorilor, interpreţilor, titularilor de drepturi de autor sau moştenitorilor acestora. Pentru opere clasice sau traduceri, cu drepturi de autor expirate, producătorul hotărăşte destinaţia timbrului. În cazul filmului străin, opţiunea aparţine distribuitorului. Fiecare organizaţie de creatori este obligată să-şi constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.  +  Articolul 3Sumele care se cuvin uniunilor şi asociaţiilor de creatori vor fi utilizate pentru: a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional; b) participarea la concursuri de interpretare şi creaţie în ţara şi în străinătate; c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare; d) susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale; e) completarea fondurilor destinate sustinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi; f) sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari; g) sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparţinând uniunilor de creaţie; h) sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a operelor artistice de valoare; i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalitatilor culturii româneşti şi ale minorităţilor naţionale, atât în ţara, cît şi în străinătate; j) editarea de către Institutul de Etnografie şi Folclor a colectiei "Disc-document".  +  Articolul 4Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice nu sunt impozabile.  +  Articolul 5În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Ministerul Finanţelor în colaborare cu organizaţiile de creatori vor elabora norme metodologice care să prevadă obligativitatea ţinerii unei evidente pentru încasările rezultate din aplicarea acestor timbre, asigurarea controlului cu privire la destinaţia fondurilor astfel rezultate, precum şi beneficiarii cărora li se virează aceste fonduri, conform art. 2. Normele metodologice se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 6Constituie contravenţie neperceperea şi nevirarea contravalorii timbrelor specificate în prezenta lege de către persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligaţii şi se sancţionează cu amendă de la 300.000 la 500.000 lei. În cazul nevirarii în termen a sumelor încasate şi datorate se aplică o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 7Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la art. 6 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii ştiinţifice, literare şi artistice, precum şi pentru înfiinţarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul - lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea "Timbrului teatral"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea "Timbrului cinematografic"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea "Timbrului muzical"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea "Timbrului folcloric".  +  Articolul 9Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------------