HOTĂRÂRE nr. 1.438 din 12 decembrie 2002privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Hartilor şi Cărţii Vechi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum şi al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Muzeul Naţional al Hartilor şi Cărţii Vechi, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, denumita în continuare muzeu.  +  Articolul 2 (1) Muzeul are sediul în imobilul administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat în municipiul Bucureşti, str. Londra nr. 39, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la alin. (1) din domeniul privat al statului în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Muzeul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Numărul maxim de posturi al muzeului este de 16. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama muzeului se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Cheltuielile curente şi de capital ale muzeului se finanţează din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 5Cheltuielile privind întreţinerea imobilului prevăzut la art. 2 se suporta de către muzeu, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 6 (1) Finanţarea cheltuielilor pentru amenajarea imobilului prevăzut la art. 2 se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumei de 900 milioane lei. (2) Bugetul pe anul 2002 al Secretariatului General al Guvernului, la cheltuieli de capital, se suplimenteaza cu suma de 900 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002, destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1). (3) Lucrările pentru amenajarea imobilului prevăzut la art. 2 se efectuează de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", căreia Secretariatul General al Guvernului îi va pune la dispoziţie suma prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 7Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 7 se introduce nr. crt. 7^1 cu următorul cuprins:"7^1 . Muzeul Naţional al Venituri extrabugetare şiHartilor şi Cărţii Vechi alocaţii de la bugetul de stat"PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 1.438.  +  Anexă                       DATELE DE IDENTIFICARE           a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome        "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care are     destinaţia de sediu al Muzeului Naţional al Hartilor şi Cărţii Vechi
       
    Locul unde se află situat imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, str. Londra nr. 39, sectorul 11. Construcţie:
    - Corp A - suprafaţa construită = 293 m2
    - Corp B - suprafaţă construită = 66 m2
    2. Teren în suprafaţă totală de 844 m2
  -------