ORDONANTA Nr. 33 din 5 august 1994referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 16 august 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, şi al art. 1 lit. a) din legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, aprobată prin Legea nr. 130/1992, asa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1993, aprobată prin Legea nr. 63/1993, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 punctele 2.2, 2.3 şi 2.4 se modifica, având următorul cuprins: "2.2. preluarea de către agentul economic a unor bunuri în vederea folosirii, sub orice formă, în scop personal sau pentru a fi puse la dispoziţia altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit. Acelaşi regim se aplică şi prestărilor de servicii. Se exceptează de la prevederile de mai sus bunurile şi serviciile acordate în mod gratuit în limitele şi potrivit destinaţiilor prevăzute prin legi." 2. Articolul 5 litera c) alineatul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins: "c) operaţiuni scutite de plată taxei pe valoarea adăugată Aceste operaţiuni sunt reglementate prin lege şi nu se admite extinderea lor prin analogie, iar furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei aferente intrărilor destinate realizării produselor sau serviciilor scutite de taxa, dacă prin lege nu se prevede astfel." 3. Articolul 6 litera A.b) se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: "Sunt scutite, de asemenea, unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru programele naţionale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cercetarea fundamentală, din domeniul tehnic, de prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, finanţate din fonduri publice." 4. Articolul 6 litera A.i) 6 se modifica şi se completează, având următorul cuprins: "i) 6. editarea, tipărirea şi vânzarea de ziare, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă hirtiei de ziar, cumpărată din ţara şi din import, exclusiv activităţile cu caracter de reclama şi publicitate; editarea, tipărirea şi vânzarea de cărţi şi reviste, cu excepţia publicaţiilor pornografice, care defaimeaza ţara şi naţiunea sau care incita la violenta şi la nerespectarea legii ; realizarea şi difuzarea programelor de radio şi televiziune, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate." 5. Articolul 6 litera A.i) 11 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: "Agenţii economici care produc şi comercializează pîine vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor aprovizionate, destinate acestui produs." În mod corespunzător, poziţia 3 din Lista produselor şi serviciilor scutite de plată taxei pe valoarea adăugată se modifica astfel: "3. Pîine". 6. Articolul 17 litera A se completează astfel: "Cota redusă de 9%, pentru: 1. carne de animale şi păsări domestice, inclusiv organe şi măruntaie, vîndute în stare proaspăta, ca produse şi conserve; 2. peste şi produse din peste, inclusiv semiconserve şi conserve, exclusiv icre; 3. lapte, lapte praf şi produse lactate; 4. uleiuri şi grăsimi comestibile; 5. medicamente de uz uman şi veterinar, substanţe farmaceutice, plante medicinale, aparatura de tehnica medicală şi alte bunuri destinate exclusiv utilizării în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare. Aplicarea cotei reduse se va face începând cu data de 1 ianuarie 1995, data de la care se modifica corespunzător. Lista produselor şi serviciilor scutite de plată taxei pe valoarea adăugată, conform anexei." 7. Articolul 18 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 18. - Plătitorii de taxa pe valoarea adăugată au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate, destinate realizării de: a) operaţiuni supuse taxei pe valoarea adăugată conform art. 17 din prezenta ordonanţă; b) bunuri şi servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede în mod expres exercitarea dreptului de deducere; c) acţiuni de sponsorizare, reclama şi publicitate, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute în legi, cu respectarea plafoanelor şi destinaţiilor prevăzute în acestea. Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţa între valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate şi serviciile prestate şi a taxei aferente intrărilor, dedusă potrivit prevederilor de mai sus. Diferenţa de taxa în plus sau în minus se regularizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, pe bază de deconturi ale plătitorilor."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994, cu modificările din prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, cu actualizarea şi renumerotarea corespunzătoare a textului. Ordinele, deciziile, modelele de formulare şi normele de completare referitoare la taxa pe valoarea adăugată, emise de Ministerul Finanţelor, se vor publică în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 LISTAproduselor şi serviciilor scutite de plată taxei pe valoarea adăugată 1. Pîine.2. Combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, cărbuni, combustibil tipM, tip P şi lichid uşor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat şi gazenaturale.3. Energie electrica pentru consum casnic.4. Energie termica pentru consum casnic.5. Prestările de servicii de salubritate, deratizare, dezinsecţie, apa şicanalizare.6. Proteze şi produse ortopedice.7. Transportul în comun urban de călători, inclusiv cel care parcurge şi odistanta în afară urbanului, dacă se practica tarife stabilite în condiţiiletransportului urban de călători, precum şi transportul fluvial al localnicilorîn Delta şi pe relaţiile Orşova-Moldova Noua, Brăila-Hîrşova, Galaţi-Grindu.NOTĂ: Agenţii economici care produc şi comercializează pîine vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor aprovizionate, destinate acestui produs. Produsele şi serviciile prevăzute la pct. 2-5 sunt scutite de plată taxei pe valoarea adăugată la agenţii economici din reţeaua de desfacere, de distribuire şi de prestare către populaţie, la aşezămintele de creştere şi ocrotire a copiilor, la azilurile şi căminele de batrini, iar aceştia îşi vor exercita, pentru aceste livrări şi prestări de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de servicii destinate operaţiunilor menţionate mai sus. -----------------------