NORME METODOLOGICE din 31 iulie 2002privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Nr. 788 din 23 mai 2002
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 205 din 31 iulie 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 decembrie 2002   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cadastrul de specialitate al căilor ferate este un subsistem de evidenta şi inventariere sistematica a tuturor corpurilor de proprietate din patrimoniul căilor ferate, sub aspect tehnic, economic şi juridic, corelat cu celelalte lucrări necesare în vederea înscrierii în documentele tehnice ale cadastrului general şi în documentaţiile de publicitate imobiliară.  +  Articolul 2Prezentele norme metodologice se aplică tuturor unităţilor feroviare, deţinătorilor de infrastructura feroviara, precum şi celor care întocmesc documentaţii cadastrale cu specific feroviar.  +  Articolul 3 (1) Executanţii lucrărilor de cadastru al căilor ferate trebuie să fie persoane fizice sau juridice autorizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, denumit în continuare ONCGC. Accesul pentru măsurători se face pe baza unei aprobări emise de Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." S.A. (2) Achiziţia de servicii sau, după caz, de lucrări pentru întocmirea documentaţiilor de cadastru de specialitate al căilor ferate se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu.  +  Articolul 4Prin executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate se realizează următoarele obiective: a) determinarea suprafeţelor de teren, cu sau fără construcţii, deţinute de unităţile aflate în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, denumit în continuare MLPTL, sau, după caz, de compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale de sub autoritatea MLPTL; b) administrarea şi gestionarea corecta a patrimoniului unităţilor feroviare şi apărarea drepturilor lor prin înscrierea în registrele cadastrale şi în cărţile funciare; c) asigurarea unei baze juste pentru stabilirea taxelor şi/sau impozitelor datorate statului pentru bunurile imobiliare aflate în proprietatea unităţilor feroviare, conform legislaţiei în domeniul respectiv; d) stabilirea zonelor juridice feroviare, a zonelor de siguranţă şi de protecţie ale infrastructurii feroviare.  +  Articolul 5Cadastrul căilor ferate asigura evidenta corpurilor de proprietate aparţinând domeniului public şi privat al statului şi al următoarelor unităţi feroviare: a) Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita în continuare C.F.R.; b) Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., denumita în continuare C.F.R. Călători; c) Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., denumita în continuare C.F.R. Marfa; d) Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." S.A., denumita în continuare SAAF; e) alte societăţi comerciale cu specific feroviar.  +  Capitolul 2 Organizarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate  +  Articolul 6 (1) MLPTL coordonează din punct de vedere tehnic, economic şi juridic lucrările de cadastru de specialitate al căilor ferate. (2) Avizarea programelor anuale de cadastru de specialitate al căilor ferate se realizează de către Direcţia generală cadastru imobiliar şi gestiunea localităţilor din cadrul MLPTL pe baza notei de fundamentare semnate de conducerile unităţilor feroviare prezentate la art. 5. (3) Evidenta, programele executive, caietele de sarcini şi îndrumarea metodologică a execuţiei lucrărilor de cadastru al căilor ferate se realizează de fiecare unitate feroviara şi se centralizează pentru toate unităţile feroviare de către Serviciul cadastru şi concesiuni din structura C.F.R. (4) Serviciul cadastru şi concesiuni din structura C.F.R. asigura clarificarea regimului juridic al imobilelor din domeniul public şi privat al statului pentru reţeaua căilor ferate la nivelul întregii tarii. (5) Serviciul cadastru şi concesiuni din structura C.F.R. împreună cu serviciile comunitare de cadastru şi agricultura din subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor asigura convocarea comisiilor de delimitare cadastrala pentru bunurile imobile.  +  Articolul 7Evidenta cadastrala feroviara se întocmeşte pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru 3 entităţi feroviare: statie de cale ferată, interstatie feroviara, corp de proprietate izolat.  +  Articolul 8 (1) C.F.R. va inventaria toate lucrările de cadastru, geodezie, topografie şi cartografie executate până în prezent de agenţi economici sau de persoane fizice autorizate, referitoare la imobilele aflate în administrarea ori în proprietatea unităţilor feroviare. (2) Inventarul va cuprinde documentaţia tehnica existenta la regionalele C.F.R. în dosarele cazier cadastrale, respectiv planurile de situaţie la diferite scări şi în diverse etape de dezvoltare a imobilului, planurile ce au stat la baza proiectării obiectivului sau pe baza cărora s-au obţinut diverse avize de la organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale.  +  Articolul 9Trimestrial C.F.R., prin Serviciul de cadastru şi concesiuni, va transmite Direcţiei generale cadastru imobiliar şi gestiunea localităţilor din cadrul MLPTL stadiul lucrărilor de cadastru al căilor ferate din punct de vedere fizic şi valoric.  +  Articolul 10 (1) În conformitate cu obligativitatea privind integrarea cadastrelor de specialitate în cadastrul general, toate procedurile cadastrului căilor ferate trebuie să respecte prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, normele tehnice şi regulamentele elaborate de ONCGC. (2) Pentru atestarea datelor gestionate intern, a vecinatatilor şi limitelor cadastrale dintre unităţile feroviare, a documentelor de recepţie interna a lucrărilor de cadastru, a vizelor spre neschimbare şi a conformitatii cu originalul, C.F.R. este autorizata sa utilizeze ştampila triunghiulara codificata, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. (3) Codul numeric din câmpul ştampilei este atribuit personal specialiştilor autorizaţi din structura serviciilor sau, după caz, a birourilor din cadrul C.F.R.  +  Capitolul 3 Etapele realizării cadastrului de specialitate al căilor ferate  +  Articolul 11 (1) Reţeaua geodezica de sprijin, de indesire şi ridicare se realizează astfel încât să se asigure densitatea de puncte necesară pentru executarea lucrărilor de cadastru. Măsurătorile de teren se sprijină pe puncte din reţeaua geodezica de stat şi în funcţie de necesitaţi se va proceda la indesirea ei. (2) În configuraţia reţelei geodezice de indesire şi ridicare vor fi incluse cel puţin 4 puncte geodezice din reţeaua geodezica de sprijin, care să încadreze toate punctele poligonului nou-creat. (3) Punctele reţelelor de sprijin şi de ridicare vor satisface condiţiile de precizie impuse prin Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, emise de ONCGC, şi vor fi determinate în sistem de proiectie stereografica 1970 şi faţă de planul de referinţa Marea Neagra 1975. (4) Materializarea punctelor reţelei geodezice de sprijin şi de ridicare se va face prin borne din beton armat, în conformitate cu tipurile standard prevăzute în Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, sau alte tipuri de borne omologate de ONCGC, după caz. (5) Se vor planta minimum 3 borne, la distanţe de circa 250-500 m una de alta, pentru fiecare statie de cale ferată sau pentru fiecare bun corp de proprietate izolat. Bornele vor fi amplasate, de regula, în zona de siguranţă, asigurându-se condiţiile de stabilitate, accesibilitate şi vizibilitate. În interstatiile de cale ferată numărul de borne şi amplasamentul lor vor fi stabilite în funcţie de condiţiile de vizibilitate şi de necesitaţi.  +  Articolul 12Documentaţia tehnica întocmită după executarea reţelelor geodezice de sprijin, indesire şi ridicare, supusă operaţiunilor de recepţie, va cuprinde: a) memoriul tehnic cuprinzând descrierea generală a lucrării, metode de lucru, instrumente de utilizare, prelucrarea datelor (software folosit, metoda de compensare a reţelei, abaterile standard, elipsa erorilor pentru fiecare punct geodezic nou-determinat), preciziile obţinute şi altele asemenea; b) schema dispunerii punctelor vechi şi noi, cu marcarea vizibilitatii (schita vizelor); c) schema măsurătorilor efectuate (schita vizelor); d) fisiere ASCII, pe suport magnetic, cu datele rezultate din măsurătorile de teren (denumirea/numărul punctului de statie, denumirea/numerele punctelor vizate, direcţii măsurate, distanţe măsurate); e) descrierile topografice (conform anexei nr. 8 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general) şi schiţele de reperaj pentru punctele vechi şi noi; f) inventar de coordonate, inclusiv pe suport magnetic (fisier ASCII conform modelului prezentat în anexa nr. 15 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general); g) tabel din care să reiasă diferenţele dintre coordonatele vechi (puncte de ordinul I, II, III, IV) şi coordonatele noi ale aceloraşi puncte, rezultate în urma compensării reţelei; h) schita reţelei geodezice la o scara convenabil aleasă, de regula 1:5.000, 1:10.000 sau 1:25.000, cu marcarea dispunerii punctelor vechi şi noi şi a vizibilitatilor dintre puncte; i) inventarul de coordonate al tuturor punctelor reţelei şi descrierile lor topografice; j) dosarul de verificare, întocmit de o persoană fizica sau juridică autorizata cu categoria D de către ONCGC.  +  Articolul 13 (1) Delimitarea amplasamentului se stabileşte de către o comisie de delimitare numita prin decizie a directorului general al C.F.R., din care trebuie să facă parte câte un reprezentant de specialitate din partea beneficiarului şi a executantului, precum şi un invitat din partea consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se afla amplasamentul feroviar, alţi membri prevăzuţi în conformitate cu normativele emise de ONCGC. (2) Reprezentanţii unităţii feroviare şi ai executantului încheie un proces-verbal de predare-primire a amplasamentului (proces-verbal de recunoaştere a amplasamentului), în care sunt descrise amplasamentul entitatii feroviare şi limitele faţă de vecini. Pe descrierea amplasamentului şi schita aferentă beneficiarul va trece limita zonei de siguranţă şi a zonei de protecţie a infrastructurii feroviare publice. (3) Pentru descrierea amplasamentului şi identificarea vecinilor, pentru fiecare vecin se va stabili denumirea persoanei fizice sau juridice vecine şi schita de vecinătate în care vor fi trecute toate punctele de frangere ale limitei de proprietate. (4) În cazul în care nu exista împrejmuire stabilă, limita se va borna în punctele de frangere ale hotarului. În situaţii speciale, când limita de vecinătate dintre unităţile feroviare situate în perimetrul entitatilor feroviare (statie de cale ferată, interstatie de cale ferată) nu poate fi marcată fizic (pe platforma caii, peroane circulate, triaje, piaţa garii şi altele asemenea), se pot introduce puncte nematerializate a căror determinare se va face din minimum 3 puncte fixe. (5) Pentru fiecare punct de frangere de pe hotarul perimetrului feroviar, recunoscut prin acte juridice sau procese-verbale de vecinătate, precum şi pentru punctele bornate sau nematerializate, se vor determina coordonatele în sistem de proiectie stereografica 1970 şi se vor întocmi descrieri topografice. (6) Bornarea punctelor de frangere a limitei de vecinătate este în obligaţia executantului lucrării. Bornele situate pe limita zonei juridice feroviare vor fi inscriptionate "C.F.R." conform descrierii tehnice prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 14Dosarul de delimitare cadastrala va cuprinde în principal următoarele documente: a) memoriu tehnic; b) date rezultate din măsurătorile de teren şi prelucrarile acestora, pe suport magnetic - fisier ASCII (denumirea/numărul punctului de statie, denumirea/numerele punctelor vizate, distanţe măsurate, calcule, tolerante, erori); c) schema măsurătorilor efectuate (schita vizelor); d) pentru fiecare entitate feroviara oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie înregistrează numărul cadastral şi suprafaţa; e) actul de constituire a comisiei de delimitare; f) schita generală a limitei amplasamentului, la o scara convenabila (1:5.000, 1:10.000), cu numerotarea punctelor. La solicitarea beneficiarului se pot prezenta şi detalii la scări mai mari; g) schite de reperaj şi descrierile topografice ale punctelor materializate pe limitele amplasamentului; h) inventar de coordonate pentru toate punctele de pe limita amplasamentului (materializate şi nematerializate); i) suprafaţa calculată din coordonatele punctelor de pe limita amplasamentului; j) procesul-verbal de delimitare cadastrala şi recunoaştere a vecinatatilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 15Realizarea şi redactarea planului cadastral în format analogic şi digital trebuie să respecte următoarele prevederi standard: a) redactarea planului cadastral de ansamblu, de regula la scara 1:2.000, 1:5.000 sau 1:10.000, se realizează pe fiecare teritoriu administrativ şi conţine întreaga suprafaţa a corpurilor de proprietate feroviare; b) planul cadastral de baza se întocmeşte la scara 1:1.000 pentru staţii şi interstatii de cale ferată şi la scara 1:500 pentru bunuri imobile feroviare izolate; c) redactarea planşelor (în format analogic nedeformabil) pentru planul cadastral de ansamblu şi planul cadastral de baza se face la alegerea beneficiarului în format standard A4, A3, A2, A1 sau A0, în funcţie de reprezentarea la scara a suprafeţei utile; d) planurile topografice digitale şi planul cadastral digital sunt structurate pe straturi şi vor conţine toate informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice; e) reprezentarea detaliilor de conţinut se va face, în funcţie de scara, respectând "Atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice la scarile 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 şi 1:500", editia 1978, până la elaborarea, aprobarea şi publicarea unui nou atlas de semne convenţionale.  +  Articolul 16 (1) Principalele elemente care trebuie să fie incluse în planul cadastral feroviar sunt: a) limitele zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare; b) limitele zonei de protecţie aferente infrastructurii feroviare; c) parcelele aferente unităţilor feroviare; d) axul caii ferate şi caracteristicile geometrice ale acesteia, în plan orizontal şi în plan vertical al traseului caii ferate; e) bornele kilometrice şi hectometrice. (2) Lungimea reală a caii ferate se măsoară pe axul caii. Prin măsurători se vor determina aliniamentele definite de vârfurile unghiurilor curbelor caii ferate. Se vor calcula unghiurile dintre aliniamente, exprimate în grade centezimale şi măsurate în sens topografic în sensul crescator al kilometrajului. Simbolurile punctelor caracteristice şi toleranţele admise la măsurarea distantelor şi a unghiurilor liniilor ferate vor fi cele prevăzute în STAS 9842/2-75. (3) Aliniamentele se racordeaza prin curbe care trebuie reprezentate prin elemente caracteristice: AR, RC, CR, RA sau TI, B, TE, raza cercului de racordare, tangenta de intrare/ieşire, bisectoarea, lungimea racordarii, joanta de intrare/ieşire, valoarea tangentei şi altele asemenea. (4) În cazul tunelurilor de cale ferată, ca puncte caracteristice ale axului caii ferate se vor evidenţia pe planul cadastral gabaritele interioare şi poziţiile kilometrice ale portalelor de intrare-ieşire. (5) Pentru celelalte construcţii feroviare, inclusiv pentru cele care subtraverseaza sau supratraverseaza căile ferate (accese în staţii, pasarele şi altele asemenea), se vor face măsurători de precizie care să permită calcularea suprafeţelor şi a gabaritelor prin metoda analitica.  +  Articolul 17 (1) Numerotarea cadastrala a corpurilor de proprietate feroviara se va face de către oficiile judeţene de cadastru, geodozie şi cartografie, denumite în continuare OJCGC, în conformitate cu prevederile pct. 10.2.3 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general. (2) Numerotarea cadastrala a corpurilor de proprietate feroviare care prezintă detalii liniare, cum ar fi: ape curgătoare, canale, diguri, cai ferate, drumuri clasate, se numeroteaza separat în cadrul fiecărui intravilan, respectiv extravilan. Detaliile liniare primesc un singur număr cadastral pe toată lungimea lor (cu excepţia subtraversarilor) în cadrul fiecărui intravilan şi un singur număr cadastral în extravilan şi pe tronsoane create prin intersectia cu alte detalii liniare (separat în intravilan şi extravilan), respectându-se următoarea ierarhie: a) căile ferate intretaiate de ape sau de limita unei entităţi feroviare; b) drumurile naţionale intretaiate de cai ferate şi ape; c) drumurile judeţene intretaiate de ape, cai ferate şi drumuri naţionale; d) drumurile comunale intretaiate de ape, cai ferate, drumuri naţionale şi drumuri judeţene; e) drumurile de exploatare (comune) intretaiate de ape, cai ferate, drumuri naţionale, drumuri judeţene sau comunale. (3) Executarea documentaţiilor tehnice cadastrale ale obiectivelor feroviare pentru înscrierea în evidentele cadastrale se va face cu avizul OJCGC, în conformitate cu regulamentele şi normele tehnice elaborate de ONCGC. După receptionarea acestor documentaţii OJCGC va acorda numere cadastrale imobilelor feroviare respective. (4) Pentru realizarea evidentei şi gestionarea patrimoniului propriu, în interiorul entitatii feroviare se vor atribui coduri tuturor parcelelor, astfel:C - m - n, unde:C = codul entitatii feroviareI (5) = C(1), C(2), C(3), C(4), C(5),cu semnificatiile:C(1) = 1,....8 numărul regionalei C.F.R.;C(2) = 1 pentru statie;C(2) = 0 pentru interstatie;C(3), C(4), C(5) = numărul statiei sau al interstatiei în cadrul unei regionale C.F.R. (de exemplu: 0, 023, 999);m = codul partidei cadastrale0 = infrastructura feroviara publică;1 = Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." S.A.;2 = Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.;3 = Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.;4 = Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.;5 = Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.;n = codul cadastral propriu-zis (numerotarea este în sensul acelor de ceasornic, de la stanga sus la dreapta jos). Exemplu: 11205-1-5. (5) Suprafeţelor de teren ocupate de proiectiile la sol ale construcţiilor permanente din cadrul parcelelor cu categoria de folosinţă curţi-construcţii apartinatoare unui corp de proprietate li se va atribui litera "C" urmată de un indice de la 1 la n (de exemplu: C1, C2, C3, ................). (6) În cazul existenţei unor planuri cadastrale vechi în care limitele parcelei nu au fost modificate, numerele cadastrale vechi vor fi trecute în fişa corpului de proprietate la rubrica "Menţiuni", consemnându-se istoricul numărului cadastral. (7) Planurile cadastrale vechi vor fi actualizate de o persoană fizica sau juridică autorizata de ONCGC sau OJCGC. Corpurile de proprietate vor primi noi numere cadastrale atribuite de OJCGC şi, după caz, de Oficiul de cadastru, geodezie şi cartografie al municipiului Bucureşti, denumit în continuare OCGC al municipiului Bucureşti. (8) Pentru corpuri de proprietate izolate aflate în patrimoniul unei entităţi feroviare (depozite, locuinţe, cămine, hoteluri şi altele asemenea) se vor întocmi documentaţii tehnice cadastrale pentru atribuirea numărului cadastral provizoriu. Aceasta documentaţie se va întocmi conform instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la atribuirea numărului cadastral provizoriu. (9) Atribuirea numărului cadastral pentru aceste categorii de corpuri de proprietate se face de către OJCGC şi, după caz, de OCGC al municipiului Bucureşti. (10) Înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a unui apartament situat într-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente se va efectua pe baza unei documentaţii tehnice cadastrale pentru atribuirea numărului cadastral provizoriu. Aceasta documentaţie va cuprinde: cerere-tip, memoriu tehnic, plan de încadrare în zona, planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, fişa corpului de proprietate, relevee, acte de proprietate. După receptionarea documentaţiei OJCGC şi, după caz, OCGC al municipiului Bucureşti vor atribui numărul cadastral. (11) Documentaţiile topografice întocmite pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor societăţilor comerciale cu capital de stat, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare, vor fi acceptate, după caz, pentru înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară, dacă au fost actualizate de persoane fizice autorizate, dacă sunt adaptate la cerinţele normelor tehnice şi verificate conform prevederilor legale şi recepţionate de OJCGC şi, după caz, de OCGC al municipiului Bucureşti. (12) Numerele cadastrale provizorii pentru entităţi feroviare, statie, interstatie sau bun izolat, vor fi atribuite de OJCGC sau, după caz, de OCGC al municipiului Bucureşti. (13) În cazul în care o societate comercială doreşte sa instituie o ipoteca asupra unui corp de clădire aflat în patrimoniul acesteia se va întocmi documentaţia necesară dezmembrarii acestuia.  +  Articolul 18 (1) Categoriile de folosinţă se vor specifică pe planul digital în conformitate cu Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 (pct. 8.1, 8.2.9 şi 8.2.10). (2) Subcategoriile de folosinţă specifice caii ferate care vor fi cuprinse în planul digital sunt: a) Lucrări de arta, geotehnice sau consolidare ...... cod CFaCuprind terenul suport pentru poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tuneluri, amenajări geotehnice de stabilizare, taluzuri consolidate şi altele asemenea. b) Depouri şi remize .......... cod CFd c) Linii şi instalaţii ........ cod CFlCuprind terenurile suport, inclusiv terasamente şi taluzuri, santuri de scurgere şi podeţe mici aferente liniilor, schimbatorilor de cale, peroanelor, acceselor şi tuturor instalaţiilor feroviare de siguranţă a circulaţiei, de iluminat şi altele asemenea. d) Platforme tehnologice........... cod CFpCuprind arealul tuturor unităţilor logistice de întreţinere, reparatie, producţie şi exploatare feroviara. e) Triaje ......... cod CFt f) Reviziile de vagoane .......... cod CFvCuprind arealele reviziilor de vagoane, spălătorii de vagoane. (3) Dacă suprafaţa aferentă unei subcategorii feroviare de folosinţă este mai mica de 20 mp şi este adiacenta subparcelei "linii şi instalaţii", ea se va carta la aceasta.Exemplu: podeţe tubulare sau dalate cu deschidere sub 3 m, pasarele mici, subtraversari de cabluri, conducte.  +  Articolul 19 (1) Sistemul informaţional geografic (SIG) al C.F.R. va asigura compatibilitatea modulului de cadastru al căilor ferate al Sistemului informatic feroviar IRIS (Integration Railway Information System - Sistem informaţional de integrare a caii ferate) cu bazele de date cadastrale ale ONCGC (BDG, BDT şi identificatori cadastrali). (2) Reglementările tehnice privind structura fisierelor vor fi elaborate de C.F.R. şi avizate de MLPTL prin Direcţia generală cadastru imobiliar şi gestiunea localităţilor.  +  Articolul 20 (1) Controlul, verificarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate se face în conformitate cu Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, Regulamentul pentru verificarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoane fizice şi juridice autorizate, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 535/2001, Regulamentul privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 536/2001, şi cu Regulamentul de avizare a lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 539/2001. (2) Documentul unic de avizare/recepţie interna pentru orice tip de lucrare de cadastru de specialitate al căilor ferate se întocmeşte conform anexelor nr. 6 şi 7 la prezentele norme metodologice. (3) Actualizarea şi întreţinerea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate se vor face cu o periodicitate de cel mult 6 ani sau ori de câte ori este nevoie. (4) Recepţia şi avizarea interna a lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate se vor face de către o comisie numita prin decizie a C.F.R. Comisia va verifica pe teren corespondenta elementelor din teren cu cele din plan. (5) După verificarea şi recepţia interna se va efectua recepţia finala şi se va întocmi procesul-verbal de recepţie finala. Recepţia interna a lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate se realizează numai în condiţiile prezentării documentaţiei executate de către un verificator autorizat şi a documentului de recepţie emis de OJCGC sau ONCGC.  +  Articolul 21Înscrierea imobilelor în documentele de publicitate imobiliară:- Până la introducerea cadastrului general la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din întreaga ţara, înscrierea imobilelor în cărţile funciare se face cu caracter nedefinitiv, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la atribuirea numărului cadastral provizoriu.  +  Articolul 22 (1) Documentele se întocmesc şi se predau la beneficiar şi la OJCGC. (2) Documentaţia cadastrala obţinută în urma terminării lucrărilor de cadastru al reţelei naţionale de cai ferate cuprinde următoarele: a) avizul de începere a lucrărilor, eliberat de ONCGC sau de OJCGC, după caz; b) tema lucrării; c) memoriul tehnic; d) procesul-verbal de predare a tuturor obiectivelor, însoţit de schiţele aferente, semnate de reprezentanţii beneficiarului şi ai executantului; e) inventarul de coordonate ale punctelor radiate; f) inventarul de coordonate şi schiţele reţelei de sprijin şi de ridicare; g) descrierile topografice ale punctelor reţelei de sprijin şi de ridicare; h) calculul şi compensarea coordonatelor punctelor din reţeaua de sprijin şi de ridicare; i) fişa corpului de proprietate; j) registrul cadastral al parcelelor feroviare pe unitatea administrativ-teritorială; k) registrul cadastral al proprietarilor pe unitatea administrativ-teritorială, conform anexei nr. 4 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001; l) fişa centralizatoare va avea consemnată suprafaţa totală pe categorii de folosinţă şi grupe de proprietari pentru toate liniile de cale ferată (secţiile), conform anexei nr. 6 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001; m) planul cadastral digital; n) dosarul de delimitare; o) dosarul de verificare tehnica a lucrării; p) procesul-verbal de recepţie finala.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Cadrul legal pentru organizarea şi realizarea cadastrului căilor ferate este prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice. (2) Definiţiile elementelor specifice cadastrului căilor ferate sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. (3) Birourile de cadastru din cadrul regionalelor C.F.R. vor întocmi registrul cadastral al parcelelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice. (4) Serviciul cadastru şi concesiuni din cadrul C.F.R. va întocmi situaţia lucrărilor de cadastru al căilor ferate conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice. (5) OJCGC şi consiliile locale vor supraveghea ca în aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000, Legii nr. 10/2001 şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 să fie respectate limitele zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare publice, proprietate publică de interes naţional, cuprinzând fasiile de teren de 20 m, amplasate de o parte şi de alta a axei liniilor ferate, conform art. 25 alin. (2), coroborat cu art. 8 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1999.  +  Articolul 24 (1) Infrastructura feroviara publică, proprietate publică a statului, concesionata C.F.R., se va inregistra în Cartea funciară conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, care cuprinde elemente concrete ale infrastructurii feroviare publice, toate construcţiile şi instalaţiile domeniului public feroviar, enumerate generic, inclusiv terenul aferent acestora. (2) Pe schita generală a limitei amplasamentului birourile regionale de cadastru sau, după caz, Serviciul cadastru şi concesiuni va consemna codul infrastructurii feroviare publice şi va atesta cu ştampila triunghiulara pentru conformitate.  +  Anexa 1────────la normele metodologice────────────────────────ŞTAMPILA TRIUNGHIULARA"CADASTRU FEROVIAR"Se utilizează:1. la parafarea documentelor de avizare;2. la înregistrarea dosarelor cazier;3. la parafarea proceselor-verbale de delimitare/ vecinătate;4. la parafarea documentelor de preluare de active imobiliare;5. la parafarea documentelor încheiate cu Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie sau cu Direcţia generală cadastru imobiliar şi gestiunea localităţilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;6. la parafarea notelor de constatare, somatiilor şi a documentaţiei aferente acţiunilor în revendicare;7. la parafarea notelor de expertiza cadastrala;8. la autentificarea consemnarilor tehnice:● CONFORM CU ORIGINALUL;● VIZAT SPRE NESCHIMBARE;● PLAN SCARA 1: .............................;● NIVELUL DE ACCES SOLICITAT (CONFIDENŢIAL/ SECRET/STRICT SECRET);● ÎNREGISTRATNr. ........      Data .............NOTĂ:Codul numeric semnifica:- prima cifra: 0 = centrala C.F.R.1-8 = regionale C.F.R.: 1 = Bucureşti2 = Craiova3 = Timişoara4 = Cluj5 = Braşov6 = Iaşi7 = Galaţi8 = Constanta- următoarele 3 cifre: numărul de cod al specialistului autorizat şi înregistrat la Serviciul cadastru şi concesiuni din cadrul C.F.R.  +  Anexa 2────────la normele metodologice────────────────────────  +  Anexa 3────────la normele metodologice────────────────────────Regionala de cai ferate ......... Preluat OJCGC .../...Înregistrat la Cadastrul Feroviar cu numărul ...../......PROCES - VERBALde delimitare cadastrala şi recunoaştere a vecinatatilorpentru amplasamentul statiei/interstatiei (numărul coduluispecific) .........între kilometrul .............şi kilometrul .......,situat pe teritoriul ...........,judeţul ...............................................(denumirea unităţii administrativ-teritoriale)Încheiat la data .............................În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ale Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate, subsemnaţii:- .................... din partea Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;- .................. , proprietarul vecin;- .................... din partea unităţii administrativ-teritoriale;- .................... din partea executantului autorizatam procedat la recunoaşterea şi stabilirea liniei de hotar a unităţii feroviare ............, situata pe raza comunei/oraşului/municipiului ......, judeţul ............:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Vecin: de la Adresa corpului Numărul Categoria Semnatura Denumire şi la km de proprietate parcelei de proprie- Obser-  adresa km vecin folosinţă tarului vatii proprietarului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Linia de hotar începe din punctul marcat pe schita anexată cu nr. ......, trece prin punctele ................ şi se termina în punctul nr. ......., situat la poziţia km ............... .Punctele de hotar, felul materializarii, principalele categorii de folosinţă, direcţia, forma, traseul şi poziţia km a liniei de hotar sunt prezentate în schita anexată pe verso, semnată de noi, care face parte din prezentul proces-verbal.Schita hotarului face parte integrantă din documentaţie şi însoţeşte prezentul proces-verbal.Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar.Reprezentantul CFR,                     Reprezentantul unităţii..................                              administrativ-teritorialenumele şi prenumele)                       .........................                                                  (numele şi prenumele)Funcţia                                             FuncţiaSemnatura                                         SemnaturaL.S.                                                          L.S.  +  Anexa 4──────la normele metodologice───────────────────────PLANUL TOPOGRAFIC DIGITALPrincipalele elemente care trebuie să fie incluse în planul topografic sunt: limitele zonei de protecţie a infrastructurii feroviare publice; limitele zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare publice; limitele de proprietate a caii ferate; axul caii ferate şi caracteristicile geometrice ale acesteia în plan orizontal şi în plan vertical al traseului caii ferate. Lungimea reală a caii ferate se măsoară pe axa. Prin măsurători se vor determina aliniamentele definite de vârfurile unghiurilor curbelor caii ferate. Se vor calcula unghiurile dintre aliniamente, exprimate în grade centezimale şi măsurate în sens topografic, în sensul crescator al kilometrajului. Simbolurile punctelor caracteristice şi toleranţele admise la măsurarea distantelor şi unghiurilor liniilor ferate vor fi cele prevăzute în STAS 9842/2-75.Aliniamentele se racordeaza prin curbe care trebuie reprezentate prin elemente caracteristice: raza cercului de racordare, tangenta de intrare, tangenta de ieşire, bisectoarea, lungimea racordarii, punctele de intrare şi de ieşire din arcele de cerc, centrele cercurilor de racordare a aliniamentelor.În cazul tunelurilor de cale ferată, ca puncte caracteristice ale axului caii ferate se vor materializa pe planul topografic lăţimea interioară şi lăţimea exterioară (lăţimea interioară plus grosimea zidului) ale tunelului.Se vor reprezenta pe plan în mod obligatoriu punctele de schimbare a pantei longitudinale a caii ferate.În punctele de schimbare a pantei se vor face profile transversale (scara:1/50) care să cuprindă toate detaliile existente.Se vor reprezenta pe plan bornele kilometrice şi hectometrice; în dreptul lor se va executa un profil transversal a cărui lungime va fi de 20 m stanga şi 20 m dreapta faţă de axul caii ferate.Pentru celelalte construcţii feroviare, inclusiv pentru cele care subtraverseaza sau supratraverseaza axe de cale ferată (accese în staţii, prize de aer), se vor face măsurători de precizie care să permită calcularea suprafeţelor prin metoda analitica.Planul topografic digital va avea în cuprins:● detalii principale; detalii care definesc poziţia în plan şi în spaţiu a elementelor infrastructurii feroviare:- geometria liniilor de cale ferată;- lucrări de arta;- instalaţii de semnalizare;- construcţii permanente;- limita de proprietate;- căminele de vizitare şi traseele reţelelor edilitare;● detalii secundare:- detalii care definesc poziţia elementelor de vegetaţie, hidrografie, cai de transport rutiere şi altele asemenea;- coordonatele detaliilor planimetrice vor fi determinate cu o precizie de ± 10 cm;- coordonatele detaliilor planimetrice secundare vor fi determinate cu o precizie de ± 20 cm;- cotele punctelor care definesc geometria liniilor ferate vor fi determinate cu o precizie de ± 2 mm;- cotele punctelor caracteristice reliefului vor fi determinate cu o precizie de ± 5 cm.În conţinutul planului vor fi cuprinse toate elementele specificate în anexa nr. 1 capitolele "Conţinutul planului topografic" şi "Măsurători topografice" la Criteriile aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sub nr. 2.665/1C/311/1992.La solicitarea beneficiarului pot fi introduse şi elemente din cadastrul imobiliar şi cadastrul reţelelor edilitare cuprinse în metodologia aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 90/N/911-CP/1997.Planul topografic digital va fi structurat pe straturi, gestionat pe o platforma de tip sistem informatic geografic (GIS), fiind exploatat cu fisiere "dxf" compatibile cu sistemul informatic al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi al Ministerului Justiţiei.Planul topografic va avea următorul conţinut:Pichetajul se va executa pe linia curenta de circulaţie în sensul crescator al kilometrajului indicat pe bornele hectometrice CF. Egalarea hectometrului de plecare se face de la prima borna ce preceda semnalul de intrare cap X al statiei şi se finalizează pe ultima borna hectometrica existenta după semnalul de ieşire cap Y al statiei. Pentru interstatii (linii curente) egalarea hectometrului de plecare se face complementar, din prima borna existenta după semnalul de ieşire cap Y din statie până la prima borna ce preceda semnalul de intrare cap X în statia următoare.Pichetajul va cuprinde:- puncte modulo 50 m;- puncte de schimbare de panta;- axele de podeţe, culee, pile, clădiri de staţii sau cantoane;- punctele de modificare a tipului de sina sau traverse;- capetele pasajelor la nivel, semnale şi macazuri (PG), mărci de siguranţă, capetele de santuri sau ziduri de sprijin, toate cu indicarea ordonatei stanga/dreapta şi distanta exprimată în metri şi centimetri;- punctele de tangenta - intrare (TI), tangenta ieşire (TE) sau aliniament racordare (AR), racordare curba (RC), mijloc - curba (MC), curba - racordare (CR), racordare - aliniament (RA) în cazul curbelor cu arce de tranzitie.Nivelmentul longitudinal se va executa cu precizia de ordinul V, dus şi întors pe portee modulo 50 m. Legarea se va face pe mărcile de nivelment existente în zona.Pe liniile curente se vor măsura nivel superior sina (NSS) şi nivel superior traversa (NST), în curbe pe sina interioară. Se vor măsura cote jos şi gabaritul vertical la pasaje superioare, polate, tuneluri sau la traversarea axului caii ferate cu linii de telecomunicaţii, de forta, conducte şi altele asemenea.Prezentarea nivelmentului longitudinal se va face respectându-se STAS 4958/91 "Profile în lung de exploatare".Pentru liniile din statie nivelmentul în lung se executa modulo 100 m, între proiectia marcilor de siguranţă, la care se adauga cote NSS şi NST în dreptul tuturor semnalelor (de intrare, ieşire, pitice de manevra şi altele asemenea).Ridicările de detaliu se vor executa conform normativului C 110-69, în sistem de proiectie naţional stereografic 1970, cota Marea Neagra 1975 de baza.Conţinutul ridicarilor de detaliu se organizează pe straturi de plan digital, după cum urmează:1. punctele reţelei geodezice de sprijin şi de indesire;2. caroiajul stereografic;3. limitele teritorial-administrative şi ale intravilanelor componente;4. limitele zonei juridice feroviare şi indicarea vecinilor;5. limitele unităţilor feroviare;6. limita prevăzută în actele juridice;7. drumuri, alei, străzi;8. axele feroviare liniare;9. puncte geometrice (schimbatori de cale) şi mărci de siguranţă;10. curbe şi racorduri;11. semnale, opritoare;12. picheti feroviari şi borne hectometrice;13. construcţii feroviare (clădiri, peroane, rampe, poduri, bascule, castele de apa, hale, plăci turnante, instalaţii fixe);14. platforme tehnologice şi de depozitare;15. lucrări de arta (poduri, viaducte, podeţe, tuneluri, ziduri de sprijin şi altele asemenea);16. traversari ale caii ferate:- treceri la nivel;- subtraversari;- supratraversari;17. lucrări geotehnice de protecţie;18. reţele de electrificare (stâlpi, ancore, bare);19. reţele supraterane (electrice, de comunicaţii şi altele asemenea);20. reţele subterane (de comunicaţii, electrice, de apa, abur, aer comprimat, canal, fire optice şi altele asemenea);21. hidrografie (limitele albiei minore, limitele albiei majore, ax sau fir curgere);22. puncte cotate;23. profile (longitudinale, transversale);24. spaţii verzi (liziere de protecţie, decorative, cu destinaţie agricolă);25. teren degradat (supus fenomenelor de alunecare, caderi de stanci şi altele asemenea);26. parcele fond aservit (zona de siguranţă, zona de protecţie);27. parcele în litigiu;28. delimitarea terenurilor pe criterii de impozitare (poligoane de performanţă);29. numerotare cadastrala;30. puncte de insertie (macro menu).Straturile planului digital cadastral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29.Geometria caii, cuprinzând: a) macazuri, exprimarea punctelor geometrice PG (în coordonate stereografice şi pichetaj) şi măsurarea elementelor reale ale acestora (a,b,c,d,e), consemnarea tipului de macaz, numărul macazului, tangenta (1:n), tipul sinei, coordonatele centrului marcii de siguranţă; b) liniile de cale ferată se vor determina prin puncte radiate (X, Y, Z):- în PG;- în proiectia marcilor de siguranţă adiacente;- în proiectia semnalelor adiacente.Se vor consemna tipul sinelor, tipul traverselor (lemn, beton), franturile exprimate prin puncte radiate (X,Y,Z) şi distanţe între linii din 100 în 100 m (modulo 100 m), exprimate la cm; c) curbele de cale ferată:- pentru liniile curente se vor exprima în coordonate pichetaj şi stereografic 1970 elementele principale ale curbelor AR, RC, MC, CR, RA, raza tangenta, bisectoarea, lungimea curbei şi unghiul aliniamentelor curbei primitive U(0), R(0), T(0), B(0), C(0), precum şi elementele parabolei cubice pentru curbele de tranzitie (racordari) L, l, m, δ, x, y max., O, U, R, T, B, C;- pentru liniile secundare U, R, T, B, C ale curbelor determinate între PG şi linia abatuta sau între eventuale frangeri de aliniament. Vârfurile curbelor se vor numerota în ordinea situarii lor în sens crescator al pichetajului kilometric, începând cu cele aparţinând liniilor curente şi continuand cu cele aparţinând celorlalte linii.Exprimarea parametrilor curbelor se va face în conformitate cu prevederile Instrucţiei de norme şi tolerante pentru construcţia şi întreţinerea caii - Linii cu ecartament normal nr. 314/1989; d) semnalele şi alte instalaţii de cale:- semnalele se vor exprima prin ax în coordonate pichetaj şi punct radiat (X,Y,Z);- tip de semnal (mecanic, electric, catarg înalt, pitic de manevra, repetitor şi altele asemenea);- număr de faruri;- gabarit faţă de liniile adiacente; e) stâlpii de electrificare exprimati prin:- tip de stalp (diametru), metalic, beton, profil, cu sau fără ancora;- număr;- capacitate portanta;- coordonata radiată (X,Y,Z);- gabarit faţă de liniile adiacente; f) poduri-bascule exprimate prin:- ax (punct radiat X,Y,Z);- contur (ridicari detalii);- gabarit faţă de liniile de cale ferată adiacente;- tonaj maxim admis; g) gropi de cenusa exprimate prin:- ax (punct radiat X, Y, Z fund);- lungime; h) stâlpi de iluminat forta sau portanti, pasarele situate între linii, exprimati prin:- ax;- tip;- gabarit faţă de liniile CF adiacente.Caroiaj rectangular reprezentat în modul de 1 dm, indiferent de scara planului, prin linii de grosime de 0,1 mm.Plan cadastral digitalPlanul cadastral este un derivat al planului topografic şi va infatisa parcelele structurate conform pct. 6.3.4 şi 6.3.5 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general şi prin reprezentarea cu semnele convenţionale specifice.Planul cadastral conţine reprezentarea parcelelor aflate în patrimoniul unităţilor feroviare şi a parcelelor limitrofe, cu numerotarea cadastrala sau cu numerotarea interna, pe teritoriile administrative pe care nu a fost introdus cadastrul general. Pe limitele parcelelor deţinute de unităţile feroviare se vor marca şi se vor numerota punctele ale căror coordonate au fost determinate. Pe plan se vor determina şi se vor inscriptiona teritoriile administrative pe care se găsesc parcelele prezentate.  +  Anexa 5    ────────la normele metodologice────────────────────────                      FIŞA CORPULUI DE PROPRIETATE                      din str. ......... nr. ...... Judeţul .......................... Nomenclatura ..................... Unitatea administrativ-teritorială Nr. sector cadastru .............. Cod SIRUTA ....................... Nr. cadastral al corpului                                            de proprietate ................... Cod intravilan/extravilan ........ Nr. carte funciară ............... SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE A. DATE REFERITOARE LA TEREN┌─────────────────────────────┐ ┌────┬──────┬──────┬─────────┬─────┬────┬─────┐│ │ │Nr. │Cat.de│Cod │Suprafaţa│Clasa│Zona│Men- ││ │ │par-│folo- │grupa │din masu-│de │în │tiuni││ │ │cela│sinta │desti-│rători │cali-│ca- │ ││ │ │ │ │natie │ (mp) │tate │drul│ ││ │ │ │ │ │ │ │lo- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ca- │ ││ │ │ │ │ │ │ │li- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ta- │ ││(Dacă spaţiul rezervat este │ │ │ │ │ │ │tii │ ││insuficient, schita corpului │ ├────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼────┼─────┤│de proprietate va fi repre- │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 ││zentata pe verso, în format │ ├────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼────┼─────┤│A4) │ ├────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼────┼─────┤│ │ ├────┴──────┼──────┼─────────┼─────┼────┼─────┤│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ ││ │ └───────────┴──────┴─────────┴─────┴────┴─────┘│ ││ │ B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCŢII│ │ ┌────────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┐│ │ │ Nr. │ │Supra- │Cod │ ││ │ │ corp │ Denumire │faţa │grupa │ Menţiuni││ │ │Clădire/│ │constru-│desti-│ ││ │ │constrc-│ │ita la │natie │ ││ │ │tie │ │sol (mp)│ │ ││ │ ├────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││ │ ├────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤│ │ ├────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤│ │ ├────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤│ │ │TOTAL │ │ │ │ │└─────────────────────────────┘ └────────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┘   C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR┌─┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬─────┬─────────┬─────────────────┬──┐│N│Nume/ │Domiciliu/│Cod │Tipul │Cod │Suprafaţa│Modul de deţinere│M ││r│Denumire │Sediu │numeric │actului │grupa│din act │Teren/construc- │e ││ │proprietar│Proprietar│Personal│de pro- │pro- │(ha sau │tie │n ││c│ │ │Cod │prietate│prie-│mp) │ │t ││r│ │ │SIRUES │nr. şi │tate ├─┬───────┼────────┬────────┤i ││t│ │ │ │data │ │T│Constru│Exclusiv│Indivi- │u ││ │ │ │ │inregis-│ │e│ctie │ │ziune │n ││ │ │ │ │trarii/ │ │r│ │ │ │i ││ │ │ │ │elibe- │ │e│ │ │ │ ││ │ │ │ │rarii │ │n│ │ │ │ │├─┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─┼───────┼────────┼────────┼──┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7│ 8 │ 9 │ 10 │11│├─┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─┼───────┼────────┼────────┼──┤├─┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─┼───────┼────────┼────────┼──┤├─┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─┼───────┼────────┼────────┼──┤├─┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─┼───────┼────────┼────────┼──┤└─┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴─────┴─┴───────┴────────┴────────┴──┘ Întocmit: ............ Data ............ Verificat ................  +  Anexa 6    ───────la normele metodologice──────────────────────── Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei DIRECŢIA GENERALĂ CADASTRU IMOBILIAR ŞI GESTIUNEA LOCALITĂŢILOR COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE CFR-SA  CADASTRUL DE SPECIALITATE AL CĂILOR FERATE╔════════════════════╗ ╔════════════════════════════╗╔═════════════════════════╗║ DOCUMENT DE ║ ║Şef serviciu, cod ║║Receptionat. ║║AVIZARE/RECEPŢIE ║ ║ .......║║ ║║Lucrări de cadastru ║ ║Nr. ........ ║║Nr. ........ ║║tehnico-juridic al ║ ║Data ....... ║║Data ....... ║║căilor ferate ║ ║ ║║ ║║ ║ ║ ║║ ║║Nr. ............... ║ ║ Semnatura şi parafa ║║ Semnatura şi parafa ║║ ║ ║ ║║ ║╚════════════════════╝ ╚════════════════════════════╝╚═════════════════════════╝┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Nivel de avizare/recepţie 2. Denumirea organului de ││ ┌─────┐ ┌───┐ avizare sau recepţie ││ a. MLPTL └─────┘ d. Verificator└───┘ ┌─────────────────────────┐││ ┌─────┐ ┌───┐ │ │││ b. Central CFR └─────┘ e. ONCGC └───┘ └─────────────────────────┘││ ┌─────┐ ┌───┐ ││ c. Regionala CFR └─────┘ f. OJCGC └───┘ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Titlul lucrării: ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Beneficiar Adresa ││Denumirea CN CF CFR SA Bd.Dinici Golescu 38,Sc.1 ││Unitatea Serviciul Cadastru-Concesiuni Bucureşti ││Cont Nr. 251101186704013332004 Banca BANC POST Bucureşti ││Telefon/Fax 01 2126208/01 3123059 Sucursala Piaţa CFR ││ Relaţii ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│5. Executant ││Unitatea ││Adresa ││Telefon/Fax ││Cont Nr. ││Relaţii │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│6. Cod Program Cadastru ┌──────────────────┐ Faza ┌────────────────────────┐ ││ └──────────────────┘ └────────────────────────┘ ││ ││ Nr. Contract ┌────────────────────────┐ Valoare Faza ┌──────────────────┐││ └────────────────────────┘ └──────────────────┘││ ││ Valoare contract ┌──────────────────────┐ Alte modalităţi ┌───────────────┐││ └──────────────────────┘ └───────────────┘││ ││ Mod de plată, factura ┌─────────────────┐ Observaţii ┌───────────────┐││ └─────────────────┘ └───────────────┘││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│7. Conţinutul avizării: ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Respectarea calitativă a temei ││ ││ ││ ││ Respectarea cantitativă a temei ││ ││ ││ Recomandări ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7    ───────la normele metodologice─────────────────────── ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗║ ║ ║ DOCUMENT de ÎNREGISTRARE ║║ ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝║ ║ Înregistrat CFR-SA/ONCGC/OJCGC/Carte Funciară/Arhiva ║ ║ ..................................................... ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ │ 8. Arhivarea (stocarea) documentaţiei recepţionate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Nr. ............. Data ............. Unitatea ...................... ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ │┌───────────┬─────┬────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┐│ ││Cod partida│Nr. │Entitate│ Plan │Baza Date, dosar│ Mod de ││ ││cadastrala │carte│ │ Fisier │tehnic, sau │ arhivare ││ ││ │fun- │ ├─────────┬──────┤nume fisier │ ││ ││ │ciara│ │Scara sau│DXF şi│ │ ││ ││ │ │ │volum │MBytes│ │ ││ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ ││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 ││ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │├───────────┼─────┼────────┼─────────┼──────┼────────────────┼──────────────┤│ │└───────────┴─────┴────────┴─────────┴──────┴────────────────┴──────────────┘│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 9. Comisia de AVIZARE * RECEPŢIE * VERIFICARE * ARHIVARE │ │┌─────────┬───────┬────────────────┬────────┬───────────────────────────────┐│ ││Numele şi│Funcţia│ Observaţii │ Data │ Semnatura ││ ││Prenumele│ │ │ │ ││ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ ││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ │├─────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤│ │└─────────┴───────┴────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘│ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 8───────la normele metodologice────────────────────────CADRUL LEGALpentru organizarea şi realizarea cadastrului de specialitateal căilor ferate1. Constituţia României2. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/19963. Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare4. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată5. Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată6. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările ulterioare7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia8. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/19969. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/199910. Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române11. Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române12. Hotărârea Guvernului nr. 583/1998 privind înfiinţarea Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." S.A., prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române13. Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române14. Hotărârea Guvernului nr. 585/1998 privind înfiinţarea Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române15. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările ulterioare16. Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările ulterioare, şi Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, aprobate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu modificările ulterioare17. Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României18. Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general19. Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoane fizice şi juridice autorizate20. Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie21. Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetectie22. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.330/C/1999 cu privire la înfiinţarea Cărţilor funciare cu caracter nedefinitiv23. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.171/2001 privind cadastrele de specialitate din structura ministerului24. Metodologia privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar în localităţi, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 90/N/911-CP/1997, şi Metodologia privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 91/N/912-CP/1997  +  Anexa 9────────la normele metodologice────────────────────────DEFINIŢIIÎn cuprinsul prezentelor norme metodologice se folosesc denumiri specifice cadastrului de specialitate al căilor ferate, care au următoarele semnificatii:1. bun izolat - bunurile imobiliare C.F.R. situate în afară zonei liniilor de cale ferată;2. bunuri imobile C.F.R. - terenurile de orice natura, liniile de cale ferată, clădirile, construcţiile, podurile, lucrările de arta, reţelele de canalizare, de apa, de distribuire a energiei electrice, de alimentare cu aer, cu aburi, cu combustibili şi altele asemenea care aparţin unităţilor feroviare;3. cadastru - sistem de evidenta tehnica, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, măsurarea şi reprezentarea pe planuri cadastrale a terenurilor cu sau fără construcţii, inclusiv lucrări de publicitate imobiliară;4. corp de proprietate - unul sau mai multe imobile alipite aparţinând aceluiaşi proprietar;5. coordonata liniara (pichetaj) - abscisa şi ordonată unui punct determinate în funcţie de axul caii ferate;6. dosar cazier cadastral - dosar care conţine planurile şi piesele scrise, necesare identificarii şi situarii unui imobil din punct de vedere administrativ, tehnic şi juridic;7. entitate feroviara - statie sau interstatie feroviara ale carei obiecte au coordonate liniare (pichetaj)8. georeferentiere - operatia de punere în concordanta a imaginii punctului de pe raster cu punctul din teren, raportat în coordonate geodezice, în format vector, ale unui plan digital;9. imobil - parcela de teren, cu sau fără construcţii;10. interstatie - imobilele feroviare situate de la prima borna hectometrica aflată înaintea semnalului de intrare (cap Y) al unei staţii până la prima borna hectometrica existenta după semnalul de intrare (cap X) al statiei următoare;11. parcela - o suprafaţa de teren având o singura categorie de folosinţă şi unul sau mai mulţi proprietari;12. registrul cadastral - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distinctă în cadrul teritoriului administrativ a situaţiei bunurilor imobile şi a proprietarilor, precum şi a situaţiilor centralizatoare pe destinaţii ale terenurilor, grupe de proprietari, intravilan - extravilan;13. registrul cadastral feroviar - documentul principal al cadastrului de specialitate al căilor ferate, care serveşte la evidenta imobilelor feroviare pe teritorii administrative şi pe entităţi feroviare. Se întocmeşte pe partida cadastrala a fiecărei unităţi feroviare existente (Registrul cadastral feroviar "C.F.R." - S.A., Registrul cadastral feroviar "C.F.R. Marfa" - S.A., Registrul cadastral feroviar "C.F.R. Călători" S.A. şi altele asemenea);14. statie - imobilele feroviare situate de la prima borna hectometrica existenta înaintea semnalului de intrare (cap X) până la prima borna hectometrica existenta înaintea semnalului de ieşire cap Y (din sens opus) al unei staţii de cale ferată;15. stereografica 1970 - sistem de proiectie cartografica, acceptat oficial în România;16. strat - un grup logic de date, exprimat grafic la scara, care se pot asimila unor folii transparente puse peste un desen;17. teren aferent - suprafaţa de teren astfel cum a fost determinata prin autorizaţia de construire sau, după caz, prin fişele tehnice de măsurători ale suprafeţei de teren minime necesare asigurării utilizării unei construcţii în scopul destinat sau funcţionarii unei instalaţii la parametrii proiectati;18. teren feroviar - suprafaţa de teren aflată în proprietatea unei unităţi feroviare, precum şi terenul concesionat acesteia sau aflat în administrarea acesteia;19. unitate feroviara - companie, societate naţionala, societate comercială sau filiale ale acestora având personalitate juridică, rezultate din procesul de reorganizare a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi care prestează activităţi şi servicii feroviare consemnate în registrul comerţului;20. zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionarii acesteia;21. zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, limitrofe ultimului ax de cale ferată, având lăţimi de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă a circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului. Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice are regim juridic special, proprietăţile deja constituite la data apariţiei Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române sunt expropriabile şi restrictionate în ceea ce priveşte construcţiile şi amenajările;22. zona juridică feroviara - reuniunea suprafeţelor de teren ce aparţin unităţilor feroviare, în baza unor acte juridice, grupate pe entităţi feroviare.  +  Anexa 10────────la normele metodologice────────────────────────Judeţul ......................................Teritoriul administrativ .....................Cod SIRUTA ...................................Cod intravilan/extravilan ....................Statie CFR ...................................Interstatie CFR ..............................REGISTRUL CADASTRAL AL PARCELELOR(pe unităţi administrativ-teritoriale)
                               
    Nr. crt.Nr. cadastral al corpului de proprietateAdresa corpului de proprietateCod grupa proprietateCod grupă destinaţieTerenConstrucţiiSecţiune de planNr. partidă cadastralăMenţiuni
    Nr. parcelăCategoria de folosinţăSuprafaţa (mp)Nr. corp clădire/ construcţieSuprafaţă construită la solCod grupă destinaţie
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
   +  Anexa 11    ────────la normele metodologice────────────────────────       SITUAŢIA LUCRĂRILOR DE CADASTRU DE SPECIALITATE AL CĂILOR FERATE                           Anul 200..... Compania .............. Regionala ..................... Nume intocmitor ............. funcţia ............ telefon ..........┌─┬──────┬─────────┬───────┬─┬─┬─┬─────────┬─┬─┬─┬──┬──────┬────────┬─────────┐│N│ Cod │Denumirea│Cod │P│C│L│Contract │E│R│N│Cf│Supra-│Valoarea│Execu- ││r│cadas-│lucrării │tip │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │faţa │mil.lei │tant ││ │tru de│Regionala│lucrare│ │ │ │(STADIUL)│ │ │ │ │ Ha │ │Obser- ││c│speci-│secţia de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vatii ││r│ali- │circula- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││t│tate │tie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │C.....│entitatea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ferovi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤├─┼──────┼─────────┼───────┼─┼─┼─┼─────────┼─┼─┼─┼──┼──────┼────────┼─────────┤└─┴──────┴─────────┴───────┴─┴─┴─┴─────────┴─┴─┴─┴──┴──────┴────────┴─────────┘                 Legenda: Stadiul Tip lucrare:──────────────────────────────────────────────P = programata rg = reţea geodezica(borne, implica şi pichetaj)C = cerere de oferta pg = plan digital generalL = licitaţie pc = plan parcelar cadastral(include pv. de vecinătate                            şi nr. cadastral)Ct = contract dh = documentaţie conform HG nr.834/1991E = etape intermediare dp = documentaţie publicitate imobiliară (înscriere                            în cartea funciară)R = recepţie cd = completări documentaţii(reambulari, conversie                            plan digital-verificare reţele geodezice), şi                            altele asemenea.N = Număr cadastral gr = georeferentiereCF = carte funciară a = Lucrări de aerofotografiere, înregistrare şi alte                            asemenea.                        o = ortofotoplan sc.1:1000                        e = expertize cadastrale ────────────────────