HOTĂRÂRE nr. 1.323 din 20 noiembrie 2002privind elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 11 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează cadrul instituţional şi partenerial prin care instituţiile şi organismele publice şi private stabilesc obiectivele naţionale prioritare de dezvoltare pe termen mediu - pentru realizarea coeziunii economice şi sociale - şi programarea financiară a măsurilor prin care se realizează aceste obiective, în strânsă corelare cu orientările bugetare multianuale.  +  Articolul 2 (1) Prin prezenta hotărâre se stabilesc: a) rolul şi atribuţiile ministerelor în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Planului naţional de dezvoltare, denumit în continuare PND; b) rolul şi atribuţiile organismelor regionale în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea PND; c) rolul şi atribuţiile altor instituţii şi organisme implicate în procesul de elaborare în parteneriat a PND; d) relaţiile dintre partenerii implicaţi în procesul de elaborare a PND. (2) Prin prezenta hotărâre se urmăreşte: a) crearea cadrului legal pentru îndeplinirea cerinţelor Uniunii Europene privind respectarea principiului parteneriatului în elaborarea PND; b) responsabilizarea instituţiilor şi organismelor implicate în procesul de elaborare a PND. (3) Instituţiile şi organismele implicate în procesul de elaborare în parteneriat a PND sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) PND este documentul de planificare strategica şi programare financiară al României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop sa orienteze şi sa stimuleze dezvoltarea economică şi socială a tarii pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale. (2) PND se elaborează pe baza planurilor de dezvoltare regionala, realizand o programare a dezvoltării economice şi sociale a tarii, similară celei realizate de statele membre ale Uniunii Europene pentru Obiectivul 1 de intervenţie a Fondurilor structurale. (3) PND conţine analiza situaţiei economice şi sociale a tarii, obiectivele prioritare de dezvoltare pe termen mediu, strategia pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite şi programarea financiară multianuala a măsurilor prin care se realizează aceste obiective, utilizând resurse financiare interne şi externe. (4) PND este instrument de coordonare, monitorizare şi evaluare a implementarii obiectivelor prioritare de dezvoltare. (5) PND fundamentează accesul României la fondurile de tip structural, alocate de Uniunea Europeană României în perioada de preaderare, precum şi la Fondurile structurale, după aderare.  +  Articolul 4 (1) Obiectivele prioritare de dezvoltare stabilite în PND se realizează prin programe operationale sectoriale şi Programul operational regional. (2) Programul operational conţine un set consistent de prioritati de dezvoltare şi măsuri, care trebuie să fie în concordanta cu obiectivele prioritare de dezvoltare ale PND, planul detaliat de finanţare, precum şi managementul programului. (3) Programele operationale sectoriale sunt programe operationale elaborate la nivel naţional, care conţin prioritati de dezvoltare şi măsuri pentru domenii de importanţa majoră în dezvoltarea tarii, cum sunt: mediul, transportul, agricultura şi dezvoltarea rurală, ocuparea şi dezvoltarea resurselor umane etc.; programele operationale sectoriale se elaborează de către ministerele în a căror sfera de competenţa intra domeniile respective. (4) Programul operational regional este un program operational care conţine prioritati de dezvoltare şi măsuri specifice regiunilor de dezvoltare - concordante cu priorităţile naţionale de dezvoltare regionala -, identificate şi agreate în cadrul celor 8 subprograme operationale regionale elaborate de agenţiile pentru dezvoltare regionala.  +  Articolul 5În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) parteneri - instituţii şi organizaţii existente la nivel local, regional şi central, guvernamentale şi neguvernamentale, publice şi private, reprezentanţi ai sectorului economic de stat şi privat, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile, care lucrează împreună în procesul de elaborare a PND; b) parteneriat - asocierea larga şi eficienta a partenerilor, prin relaţii de coordonare, consultare, negociere, cooperare şi colaborare, în scopul elaborării PND; c) structuri parteneriale - structuri constituite la nivel regional şi naţional sub forma de consilii, comitete, comisii, grupuri de lucru pentru elaborarea PND. Structurile parteneriale au un caracter sistematic şi permanent, iar activitatea lor este reglementată prin regulamente proprii de funcţionare întocmite pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.  +  Articolul 6Crearea structurilor parteneriale prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre urmăreşte: a) obţinerea consensului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare incluse în PND, precum şi asupra strategiei de atingere a acestor obiective; b) asigurarea transparenţei întregului proces de elaborare a PND; c) responsabilizarea şi implicarea cat mai larga a partenerilor la elaborarea PND.  +  Capitolul 2 Structurile parteneriale naţionale pentru elaborarea PND  +  Articolul 7 (1) Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala, denumit în continuare CNDR, constituit conform art. 10 din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, cu modificările şi completările ulterioare, este un organ deliberativ, ale cărui atribuţii includ avizarea PND înaintat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (2) CNDR decide pe parcursul procesului de elaborare a PND, la propunerea Comitetului interinstitutional pentru elaborarea PND, constituit conform art. 8 alin. (1), asupra următoarelor: a) obiectivele prioritare naţionale de dezvoltare incluse în PND; b) strategia pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale PND; c) programarea financiară a obiectivelor prioritare de dezvoltare; d) elementele de baza ale programelor operationale sectoriale, precum şi ale Programului operational regional alcătuit din 8 subprograme operationale regionale; e) proiectul final al PND. (3) CNDR supune spre aprobare Guvernului României PND.  +  Articolul 8 (1) Pentru elaborarea în parteneriat a PND se constituie Comitetul interinstitutional pentru elaborarea PND, denumit în continuare CIP. (2) CIP reprezintă cadrul larg partenerial al CNDR pentru elaborarea PND, având rol consultativ. (3) CIP formulează recomandări şi propuneri către CNDR asupra conţinutului PND. (4) CIP este coordonat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, organ executiv al CNDR. (5) Secretariatul CIP este asigurat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (6) CIP îşi stabileşte propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se avizează de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (7) CIP are în componenta sa reprezentanţi, la nivel de decizie, ai ministerelor, agentiilor pentru dezvoltare regionala, instituţiilor publice centrale, institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ superior, precum şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali. (8) CIP îşi desfăşoară activitatea pe grupuri tematice, corespunzător problemelor care se analizează şi prin intalniri în plen, cu asigurarea reprezentării echilibrate a instituţiilor centrale şi regionale, precum şi a partenerilor economici şi sociali.  +  Articolul 9CIP are următoarele atribuţii: a) examinează studiile şi analizele economice şi pe probleme sociale elaborate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi agenţiile pentru dezvoltare regionala, precum şi concluziile acestora privind problemele majore identificate, formuland propuneri de obiective prioritare naţionale de dezvoltare pentru a fi incluse în PND, în vederea prezentării spre aprobare CNDR; b) examinează strategiile elaborate de ministere şi de către agenţiile pentru dezvoltare regionala pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale PND şi le supune spre aprobare CNDR; c) analizează programarea financiară a obiectivelor prioritare de dezvoltare ale PND elaborata de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerilor partenerilor şi formulează propuneri de armonizare a alocarilor financiare, pe care le supune spre aprobare CNDR; d) examinează programele operationale sectoriale, precum şi Programul operational regional alcătuit din 8 subprograme operationale regionale, prin care se implementeaza priorităţile de dezvoltare ale PND, şi le supune spre aprobare CNDR; e) propune CNDR, pentru aprobare, proiectul final al PND.  +  Capitolul 3 Structuri parteneriale regionale pentru elaborarea PND  +  Articolul 10 (1) Consiliul pentru dezvoltare regionala, denumit în continuare CDR, constituit la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare conform art. 5 din Legea nr. 151/1998, este un organ deliberativ, ale cărui atribuţii includ aprobarea Planului de dezvoltare regionala, denumit în continuare PDR. (2) CDR decide la nivel regional, pe parcursul elaborării PDR, la propunerea Comitetului regional pentru elaborarea PDR, constituit conform art. 11 alin. (5), asupra: a) obiectivelor prioritare de dezvoltare regionala ale PDR, concordante cu strategia naţionala de dezvoltare regionala, pe care le propune CNDR pentru a fi incluse în PND; b) strategiei pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare ale PDR; c) subprogramului operational regional prin care se implementeaza obiectivele prioritare de dezvoltare ale regiunii, pe care îl supune aprobării CDR pentru a fi inclus în Programul operational regional al PND; d) proiectului final al PDR.  +  Articolul 11 (1) Pentru elaborarea în parteneriat a PDR se constituie, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, Comitetul regional pentru elaborarea PDR, denumit în continuare CRP. (2) CRP reprezintă cadrul larg partenerial al CDR pentru elaborarea PDR, având rol consultativ. (3) CRP formulează recomandări şi propuneri către CDR asupra conţinutului PDR. (4) CRP este coordonat de agenţia pentru dezvoltare regionala, care asigura şi secretariatul acestuia. (5) CRP îşi stabileşte propriul regulament de organizare şi funcţionare pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (6) CRP are în componenta sa reprezentanţi ai agenţiei pentru dezvoltare regionala, prefecturilor, consiliilor judeţene, serviciilor descentralizate ale instituţiilor publice centrale, reprezentanţi ai institutelor de cercetări şi instituţiilor de învăţământ superior, precum şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali. (7) CRP îşi desfăşoară activitatea pe grupuri de lucru, constituite pe diferite criterii tematice, precum şi prin intalniri în plen, la care vor participa reprezentanţi ai grupurilor de lucru, astfel încât să se asigure reprezentarea echilibrata a administraţiei publice locale, centrale şi a partenerilor publici şi privati. (8) CRP are următoarele atribuţii: a) examinează studiile şi analizele economice şi pe probleme sociale, precum şi concluziile acestora privind problemele majore identificate, cu care se confrunta regiunea; b) formulează propuneri de obiective prioritare de dezvoltare regionala pentru a fi incluse în PDR şi prezintă aceste propuneri CDR spre aprobare; c) examinează strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR şi o supune spre aprobare CDR; d) examinează subprogramul operational regional prin care se implementeaza obiectivele prioritare de dezvoltare ale regiunii şi îl supune aprobării CDR pentru a fi inclus în Programul operational regional al PND; e) aproba, prin consens, proiectul final al PDR. (9) Coordonatorul fiecărui CRP prezintă în CIP obiectivele prioritare de dezvoltare ale regiunii şi subprogramul operational regional, prin care aceste obiective vor fi implementate, pentru a fi incluse în PND şi, respectiv, în Programul operational regional.  +  Capitolul 4 Rolul şi atribuţiile instituţiilor implicate în elaborarea în parteneriat a PND  +  Articolul 12Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, denumit în continuare MDP, este instituţia responsabilă cu elaborarea proiectului PND, având următoarele atribuţii: a) coordonează Comitetul interinstitutional pentru elaborarea PND şi asigura secretariatul acestuia; b) coordonează elaborarea planurilor de dezvoltare regionala elaborate de agenţiile pentru dezvoltare regionala; c) asigura prezentarea în PND a situaţiei economice şi sociale a României pe baza analizelor sectoriale şi regionale elaborate de ministere şi agenţiile pentru dezvoltare regionala şi formulează concluzii asupra problemelor majore identificate; d) organizează în cadrul CIP consultări şi negocieri în vederea obţinerii acordului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare care să fie incluse în proiectul PND; e) elaborează strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare stabilite în CIP şi aprobate de CNDR; f) stabileşte calendarul de lucru pentru elaborarea PND şi îl face cunoscut partenerilor; g) realizează integrarea în PND a documentelor de programare PHARE, ISPA şi SAPARD, în colaborare cu ministerele responsabile cu elaborarea acestor programe; h) realizează integrarea în PND a obiectivelor prioritare de dezvoltare regionala identificate în planurile de dezvoltare regionala; i) asigura, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, corelarea PND cu planurile de amenajare a teritoriului; j) asigura, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, corelarea măsurilor din Planul naţional de acţiune pentru ocuparea populaţiei, denumit în continuare PNAO, cu priorităţile şi măsurile din PND; k) asigură realizarea evaluării ex-ante a PND de către un evaluator independent, care va fi inclusă în forma finala a documentului; l) organizează, pe parcursul elaborării proiectului PND, consultări cu Ministerul Integrării Europene asupra prioritatilor şi măsurilor incluse în PND pentru a asigura concordanta dintre acestea şi prevederile din Parteneriatul de aderare (PA), Programul naţional pentru aderarea României la Uniunea Europeană (PNAR), precum şi din alte documente programatice convenite de România cu Uniunea Europeană în procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană; m) elaborează proiectul PND, ţinând seama de observaţiile şi comentariile partenerilor de dialog; n) transmite PND către CNDR pentru avizare şi ulterior îl prezintă Guvernului spre aprobare.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, este responsabil cu programarea financiară a obiectivelor prioritare de dezvoltare şi a măsurilor din PND, precum şi cu realizarea tabelelor financiare multianuale ale acestui document. Programarea financiară se realizează cu consultarea partenerilor în CIP. (2) MFP elaborează bugetul de stat anual şi bugetele orientative, pe termen mediu, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite, în strânsă corelare cu obiectivele prioritare de dezvoltare cuprinse în PND. În scopul asigurării unei bune fundamentari, de jos în sus, a planificarii bugetare, MFP colaborează cu MDP şi cu agenţiile pentru dezvoltare regionala, precum şi cu ministerele care realizează planuri şi programe operationale. (3) MFP asigura cofinantarea contribuţiei financiare a Comisiei Europene pentru realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare cuprinse în PND, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat.  +  Articolul 14 (1) Ministerele şi ceilalţi parteneri, prevăzuţi în anexa nr. 1, care participa la elaborarea PND, elaborează analize detaliate asupra evoluţiei şi tendinţelor care se manifesta în sectoarele pe care le coordonează şi identifica problemele majore ale acestora; transmit aceste analize Ministerului Dezvoltării şi Prognozei şi, după caz, grupurilor de lucru constituite conform alin. (3). (2) În funcţie de obiectivele prioritare de dezvoltare recomandate de CIP şi aprobate de CNDR, ministerele îşi întocmesc propriile strategii pentru atingerea acestor obiective, planuri şi programe operationale sectoriale, în limitele fondurilor publice disponibile: naţionale, fonduri alocate de Uniunea Europeană, precum şi alte fonduri externe. (3) În scopul elaborării planurilor şi programelor sectoriale operationale, ministerele organizează grupuri de lucru în componenta cărora intra reprezentanţi ai ministerului responsabil, precum şi ai altor ministere cu activitate conexă în implementarea programului operational sectorial, reprezentanţi ai agentiilor pentru dezvoltare regionala. (4) Coordonatorii grupurilor de lucru, numiţi de miniştri, reprezintă ministerele respective în CIP. (5) Ministerele elaborează planuri şi programe operationale sectoriale în limita bugetelor orientative multianuale.  +  Articolul 15Institutul Naţional de Statistica colaborează cu MDP, cu celelalte ministere şi cu agenţiile pentru dezvoltare regionala la elaborarea studiilor şi analizelor sectoriale şi regionale cuprinse în PND, având următoarele atribuţii: a) furnizează ministerelor, Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, agentiilor pentru dezvoltare regionala - prin direcţiile de specialitate, precum şi prin birourile regionale şi direcţiile judeţene de statistica - informaţiile statistice necesare elaborării studiilor şi analizelor economice şi pe probleme sociale la nivel naţional şi regional; b) adapteaza şi imbunatateste sistemul existent al indicatorilor statistici economici şi sociali, în concordanta cu metodologia Eurostat, pentru a răspunde cerinţelor Comisiei Europene privind fundamentarea PND pe o baza statistica solida.  +  Articolul 16Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, prin institutele sale componente, cu finanţare din fonduri publice, împreună cu institutele naţionale de cercetare-dezvoltare asigura, la cerere, elemente de fundamentare ştiinţifică, economică şi socială a PND, având următoarele atribuţii: a) includ în programele anuale şi multianuale de cercetare teme care răspund cerinţelor de analiza şi prognoza pentru elaborarea PND, pe baza consultării cu ministerele şi agenţiile pentru dezvoltare regionala; b) participa la dezbaterea documentelor puse în discuţie în cadrul structurilor parteneriale create la nivel naţional şi regional.  +  Articolul 17Agenţiile pentru dezvoltare regionala sunt parteneri responsabili cu elaborarea planurilor de dezvoltare regionala, iar în calitatea lor de organizatori şi coordonatori ai structurilor parteneriale regionale au următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea comitetelor regionale pentru elaborarea planurilor de dezvoltare regionala; b) organizează în cadrul CRP consultări şi dezbateri asupra planurilor de dezvoltare regionala, în vederea realizării consensului; c) reprezintă CRP în CIP, pe tot parcursul procesului de elaborare a PND; d) se consulta cu MDP şi MFP prin organele sale teritoriale pe tot parcursul elaborării planurilor de dezvoltare regionala, pentru punerea de acord asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare regionala, pentru a fi integrate în PND; e) elaborează, ţinând seama de observaţiile şi comentariile partenerilor de dialog, proiectele planurilor de dezvoltare regionala; f) transmit MDP proiectele planurilor de dezvoltare regionala aprobate de CDR, însoţite de raportul întocmit de CRP asupra PDR; g) colaborează cu MDP, cu MFP şi cu celelalte ministere la elaborarea bugetelor indicative multianuale care orienteaza programarea financiară a obiectivelor prioritare de dezvoltare şi a măsurilor, cuprinse în PND; h) asigura secretariatul comitetelor regionale pentru planurile de dezvoltare regionala; i) transmit consiliilor pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, proiectele planurilor de dezvoltare regionala avizate în CRP, după care le înaintează MDP.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 18PND pentru perioada 2004-2006 va fi finalizat până la sfârşitul lunii noiembrie a anului 2003, iar PND 2007-2013, corespunzător urmatorului exerciţiu financiar din Uniunea Europeană, va fi elaborat până la mijlocul anului 2005, cu luarea în considerare a modificărilor ce vor interveni în acquisul comunitar.  +  Articolul 19MDP prevede în bugetul propriu cheltuielile pentru susţinerea activităţilor agentiilor pentru dezvoltare regionala, legate de elaborarea, în largi parteneriate, a planurilor de dezvoltare regionala.  +  Articolul 20Instituţiile şi organizaţiile implicate în elaborarea PND asigura, pe tot parcursul procesului, mediatizarea activităţilor, precum şi consultarea cetăţenilor, în scopul implicarii largi a societăţii civile în formularea strategiilor de dezvoltare.  +  Articolul 21Instituţiile şi organizaţiile implicate în elaborarea PND pregătesc documentele în conformitate cu orientările metodologice elaborate de MDP şi le transmit acestuia, conform termenelor stabilite.  +  Articolul 22Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor administraţiei publice centrale implicate în elaborarea PND se completează cu prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 noiembrie 2002.Nr. 1.323.  +  Anexa 1INSTITUŢII ŞI ORGANISMEimplicate în elaborarea Planului naţional de dezvoltare1. Instituţii ale administraţiei publice centrale şi serviciile lor descentralizate● Ministerul Dezvoltării şi Prognozei● Institutul Naţional de Statistica- birourile regionale de statistica- direcţiile judeţene de statistica● Ministerul Finanţelor Publice● Ministerul Integrării Europene● Ministerul Afacerilor Externe● Ministerul Administraţiei Publice- prefecturi● Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale● Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă● Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului● Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei- Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"- Compania Naţionala de Cai Ferate - "C.F.R." - S.A.● Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie● Ministerul Educaţiei şi Cercetării● Ministerul Tineretului şi Sportului● Ministerul Industriei şi Resurselor● Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor- Agenţia SAPARD şi birourile regionale ale Agenţiei SAPARD● Ministerul Turismului● Ministerul Culturii şi Cultelor● Ministerul Sănătăţii şi Familiei● Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei● Ministerul Justiţiei● Consiliul Concurentei● Consiliul Economic şi Social● Agenţia Română pentru Investiţii Străine● Departamentul pentru politici economice din subordinea primului-ministru● Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului2. Instituţii publice centrale autonome şi serviciile lor descentralizate● Banca Naţionala a României● Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare3. Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala4. Organizaţii regionale● consiliile pentru dezvoltare regionala● agenţiile pentru dezvoltare regionala5. Autorităţi ale administraţiei publice locale● consiliile judeţene6. Parteneri economici şi sociali● asociaţii patronale şi profesionale● sindicate● bănci● firme private● agenţi economici● Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti● camerele de comerţ judeţene● alte organizaţii neguvernamentale● mass-media7. Institute de cercetări şi instituţii de învăţământ superior● Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române● institute naţionale de cercetare-dezvoltare● instituţii de învăţământ superior  +  Anexa 2STRUCTURILE PARTENERIALE PENTRU ELABORAREAPLANULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE (PND)                            NIVELUL NAŢIONAL                | NIVELUL REGIONAL                                                                     |                   ┌─────────────────────┐ | ┌──────────────────────┐                   │ CNDR │ | │ CDR │                   │ - rol decizional - │ | │ - rol decizional - │                  ┌┴─────────────────────┴─────┐ |┌┴──────────────────────┴─┐┌───────────────┐ │ │ |│ ││ MINISTER 1 ├─┼> │ |│ ││ coordonator │ │COMITETUL INTERINSTITUTIONAL│ |│COMITETUL REGIONAL PENTRU│├───────────────┤ │ PENTRU ELABORAREA PND │ |│ ELABORAREA PDR ││GRUP DE LUCRU 1│ │ (CIP) │ |│ (CRP) ││ pentru │ │ - rol consultativ - │ |│ - rol consultativ - ││ Programul │ │ │ |│ ││ Operational │ │ <────┼─|┼────> ││ Sectorial 1 │ │ │ |│ │└───────────────┘ │ ┌───────────────────┐ │ |│ ┌───────────────────┐ │  | │ │ │ │ |│ │ │ │┌───────────────┐ │ │ MDP │ │ |│ │ ADR │ ││ MINISTER n ├─┼> │- coordonator CIP -│ │ |│ │- coordonator CRP -│ ││coordonator │ │ └───────────────────┘ │ |│ └───────────────────┘ │├───────────────┤ │^ ^ ^ ^ │ |│ ^ ^^ ^ ^ ││GRUP DE LUCRU n│ ││ │ │ │ │ |│ │ ││ │ │ ││ pentru │ └┼──────┼───────┼──────┼─────┘ |└──┼────────┼┼───┼───┼────┘│ Programul │ │ │ │ │ | │ ││ │ ││ Operational │ │ │ │ │ | │ ││ │ ││ Sectorial n │ │┌─────┴─────┐ │ ┌────┴────┐ |┌──┴───────┐││ │┌──┴──────┐└───────────────┘ ││ ALTE │ │ │PARTENERI│ |│PREFECTURI│││ ││PARTENERI│┌───────────────┐ ││ INSTITUŢII│ │ │ECONOMICI│ |└──────────┘││ ││ECONOMICI││ MFP │ ││ PUBLICE │ │ │ ŞI │ |┌─────────┐ ││ ││ ŞI ││ - responsabil ├──┘│ CENTRALE │ │ │ SOCIALI │ |│CONSILII │ ││ ││ SOCIALI ││ programare │ └───────────┘ │ └─────────┘ |│JUDEŢENE ├─┘│ │└─────────┘│ financiară │ ┌──────────┴───┐ |└─────────┘ ┌┘┌──┴──────────┐│ PND - │ │ INSTITUTE DE │ | │ │INSTITUTE DE │└───────────────┘ │ CERCETARE ŞI │ | ┌┘ │ CERCETARE ŞI│                       │ INSTITUŢII DE│ | │ │INSTITUŢII DE│                       │ ÎNVĂŢĂMÂNT │ | │ │ ÎNVĂŢĂMÂNT │                       │ SUPERIOR │ | │ │ SUPERIOR │                       └──────────────┘ | │ └─────────────┘                                                 | ┌─────────┴────────────────┐                                                 | │ SERVICII DESCENTRALIZATE │                                                 | │ ALE INSTITUŢIILOR │                                                 | │ PUBLICE CENTRALE │                                                 | └──────────────────────────┘ |--------------