LEGE nr. 24 din 5 noiembrie 1976privind recrutarea şi repartizarea forţei de muncă
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 98 din 11 noiembrie 1976    În Republica Socialistă România dreptul la munca este garantat prin Constituţie, fără nici o discriminare. Fiecare cetăţean are, potrivit Codului muncii, dreptul şi îndatorirea de a desfăşura o activitate utila societăţii, care să-i asigure mijloacele de existenta şi de dezvoltare spirituală.Statul creează tuturor cetăţenilor posibilitatea de a munci în domeniul producţiei materiale, tehnico-ştiinţific, social-cultural şi sprijină încadrarea lor în producţie, potrivit preferintelor, aptitudinilor şi pregătirii fiecăruia.Ţinînd seama de dezvoltarea rapida a forţelor de producţie este necesar să se asigure în mod organizat recrutarea, calificarea şi repartizarea forţei de muncă pentru toate sectoarele de activitate, în raport de necesităţile fiecărui judeţ şi ale economiei naţionale în ansamblul ei.Totodată, este necesar să se creeze condiţii pentru a veni în intimpinarea dorintei cetăţenilor de a primi sprijinul organelor de stat pentru calificarea şi încadrarea lor în munca.În vederea creării cadrului juridic corespunzător pentru recrutarea şi repartizarea forţei de muncă, Marea Adunarea Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În Republica Socialistă România asigurarea forţei de muncă necesară unităţilor socialiste se face în concordanta cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 2În vederea elaborării proiectului planului anual de perspectiva privind asigurarea, pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa stabilească: a) balanţa forţei de muncă pe ansamblu economiei naţionale şi pe judeţe; b) resursele de muncă, structura şi gradul de ocupare a acestora; c) evoluţia în perspectiva a forţei de muncă în raport cu cerinţele dezvoltării economico-sociale; d) corelarea dintre cerinţele dezvoltării economice şi ocuparea judicioasă a resurselor de muncă pe judeţe şi ramuri ale economiei; e) formele şi condiţiile de organizare a pregătirii şi perfecţionării forţei de muncă.  +  Articolul 3 (1) Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa ia măsuri pentru ca unităţile socialiste în subordine să-şi asigure forta de muncă necesară prin şcoli profesionale, ucenicie la locul de muncă, licee şi şcoli de specializare postliceala, precum şi prin încadrarea forţei de muncă neocupate. (2) În cazul în care forta de muncă necesară nu se asigura din rindul absolvenţilor formele de învăţămînt prevăzute la alin. (1), unităţile socialiste vor putea organiza cursuri de calificare la locul de muncă.  +  Capitolul 2 Recrutarea şi repartizarea forţei de muncă  +  Articolul 4Forta de muncă necesară unităţilor socialiste în vederea calificării, recalificarii sau executării unor lucrări necalificate se asigura potrivit planului de recrutare, parte componenta a planului de asigurare, pregătire şi perfecţionare a forţei de muncă.  +  Articolul 5 (1) Recrutarea forţei de muncă se face de unităţile socialiste pe baza autorizaţiilor eliberate de către direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale. (2) Recrutarea se face din localitatea sau judeţul în care unitatea socialistă îşi desfăşoară activitatea. În cazuri excepţionale, cînd forta de muncă nu poate fi asigurata din judeţul respectiv, recrutarea se poate face şi din alte judeţe. (3) Recrutarea persoanelor care sînt membre ale cooperativelor agricole de producţie se face numai cu aprobarea adunării generale sau a consiliului de conducere, potrivit legii. (4) Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale este obligată sa stabilească localităţile care dispun de resurse de muncă neocupate şi sa sprijine unităţile socialiste în activitatea de recrutare a forţei de muncă.  +  Articolul 6 (1) Încadrarea în munca se face, la cererea persoanelor interesate, direct de către unităţile socialiste, în condiţiile Codului muncii. (2) Persoanele care nu se încadrează în munca în condiţiile alin. (1) vor fi sprijinite de către direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale sau de oficiile acestora, în vederea repartizării lor în munca, ţinînd seama de cerinţele de forta de muncă, de pregătirea, aptitudinile şi preferintele celor în cauza. (3) Dispoziţia de repartizare emisă de direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiile acesteia este obligatorie pentru unitatea socialistă care va asigura încadrarea în munca a persoanei repartizate, în condiţiile legii. (4) Persoana repartizata în munca este obligată să se prezinte în termen de cel mult 15 zile la unitatea socialistă, în vederea încadrării.  +  Articolul 7 (1) Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiile acesteia organizează, potrivit legii, cu sprijinul organelor locale de stat, evidenta locurilor de muncă neocupate şi a persoanelor care nu sînt încadrate în munca şi nu urmează o formă de învăţămînt sau de calificare profesională. (2) În acest scop, persoanele apte de muncă care au împlinit vîrsta de 16 ani şi nu urmează o formă de învăţămînt sau de calificare profesională, ori nu sînt încadrate în munca, sînt obligate să se înscrie la direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale sau la oficiile acestora, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul şi sa ceara repartizarea lor în munca. (3) În cazul tinerilor între 16-18 ani, obligaţia prevăzută la alin. (2) revine şi părinţilor sau reprezentanţilor legali. (4) Nu au obligaţia prevăzută la alin. (2) taranii care lucrează în gospodăria individuală, mestesugarii cu ateliere proprii şi liber profesioniştii care desfăşoară activităţi autorizate de lege. De asemenea, nu au aceasta obligaţie femeile care îşi ingrijesc copiii sau desfăşoară o activitate casnica, în gospodăria proprie. (5) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din prezentul articol, direcţiile acestora vor fi sprijinite de organele militiei care, potrivit legii, ţin evidenta populaţiei.  +  Articolul 8 (1) Obligaţia prevăzută la art. 7 alin. (2) şi (3) trebuie îndeplinită în termen de 30 de zile de la data ivirii situaţiei care determina necesitatea încadrării în munca. (2) Pentru absolvenţii liceelor care se prezintă la concursul de admitere în învăţămîntul superior, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data încheierii ultimei sesiuni de concurs, organizată în anul în care au absolvit liceul. (3) Pentru absolvenţii primei trepte a învăţămîntului liceal, termenul de 30 de zile curge de la data încheierii ultimei sesiuni a concursului de admitere în treapta a doua a învăţămîntului liceal sau într-o şcoala profesională, organizată în anul în care au absolvit prima treapta a liceului.  +  Articolul 9 (1) Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiile acesteia au obligaţia sa urmărească modul în care unităţile socialiste asigura încadrarea în munca a persoanelor repartizate. (2) Unităţile socialiste sînt obligate sa comunice direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiilor acestora, schimbările intervenite în necesarul de forta de muncă, în vederea repartizării persoanelor luate în evidenta. (3) De asemenea, unităţile socialiste sînt obligate sa afiseze de îndată posturile devenite vacante.  +  Articolul 10În vederea încadrării în munca a persoanelor ce urmează a se elibera din locurile de deţinere sau centrele de reeducare, organele Ministerului de Interne sînt obligate sa comunice, înainte de eliberare, direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale în raza cărora domiciliază persoanele în cauza, datele privind situaţia personală şi calificarea profesională a acestora.  +  Capitolul 3 Repartizarea şi încadrarea în munca a absolvenţilor învăţămîntului liceal, profesional şi tehnic  +  Articolul 11 (1) Repartizarea şi încadrarea în munca a absolvenţilor cursurilor de zi ai liceelor, şcolilor profesionale, uceniciei la locul de muncă şi ai şcolilor de specializare postliceala se fac de către unităţile socialiste cu care au încheiat contracte de şcolarizare. (2) Repartizarea şi încadrarea în munca a absolvenţilor prevăzuţi la alin. (1), care nu au încheiat contracte de şcolarizare se fac, potrivit calificării obţinute, de către organele centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează unităţile şcolare respective, în termen de 30 de zile de la data absolvirii.  +  Articolul 12 (1) Unităţile de învăţămînt sînt obligate sa sprijine absolvenţii primei trepte a învăţămîntului liceal, care nu continua studiile într-o formă superioară de învăţămînt, în vederea încadrării în munca sau obţinerii unei calificări profesionale. (2) În acest scop, unităţile de învăţămînt vor colabora cu direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiile acestora, precum şi cu conducerile unităţilor socialiste din localităţile respective.  +  Articolul 13Repartizarea în producţie a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior, de la învăţămîntul de zi se face potrivit legii.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 14Constituie contravenţie, dacă faptele nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii, sînt considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 3.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 9 alin. (2) şi (3) de către cei care au asemenea atribuţii de serviciu, în cadrul unităţilor socialiste.  +  Articolul 15Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 2.000 lei, neîndeplinirea de către persoanele fizice a obligaţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prevăzute în art. 7 alin. (2), (3) şi art. 8 alin. (1).  +  Articolul 16Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 şi 15, aplicarea sancţiunilor, precum şi exercitarea căilor de atac se fac în condiţiile prevăzute de normele legale privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul muncii şi ocrotirilor sociale.  +  Articolul 17Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sînt aplicabile şi prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 18Absolvenţii liceelor care nu-şi continua studiile într-o formă superioară de învăţămînt, ori nu s-au încadrat în munca, potrivit art. 6 şi art. 11, vor fi repartizaţi de către direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale sau oficiile acestora, în producţie, în vederea obţinerii unei calificări profesionale sau în funcţii administrative pentru ocuparea cărora legea prevede studii liceale.  +  Articolul 19Încadrarea în munca în condiţiile prezentei legi se face de către unităţile socialiste în limita numărului şi structurii de personal aprobate.  +  Articolul 20Ministerul Muncii şi direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale asigura îndrumarea unităţilor socialiste şi controlul aplicării prevederilor prezentei legi, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 4457/1953 privind recrutarea şi repartizarea organizată a muncitorilor calificaţi şi a personalului tehnic-administrativ; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 371/1955 privind recrutarea şi repartizarea organizată a forţei de muncă necalificată; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 728/1956, privind angajarea muncitorilor agricoli sezonieri în gospodăriile agricole de stat; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1051/1962 privind repartizarea în munca a persoanelor puse în libertate din locurile de deţinere; art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1375/1967 privind unele măsuri pentru asigurarea forţei de muncă necesară executării lucrărilor agricole din sectorul producţiei vegetale, în organizaţiile agricole de stat din subordinea Consiliului Superior al Agriculturii; art. 8 lit. a), b) şi c) din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2494/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul muncii şi ocrotirilor sociale; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 947/1970 privind repartizarea şi încadrarea în munca a absolvenţilor învăţămîntului de zi al liceelor industriale, agricole, silvice, economice şi sanitare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.----------------