LEGE nr. 633 din 7 decembrie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 31 mai 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂpentru modificarea anexelor nr. 1 şi 6la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionareaunităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniileagriculturii, silviculturii, industriei alimentareşi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt;"2. După articolul I se introduce articolul I^1 cu următorul cuprins:"Art. I^1. - Anexa nr. 6 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt;, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, se modifica, în sensul că poziţia nr. 6, referitoare la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura şi Ecologie Acvatica Iaşi, se elimina."3. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - În urma modificării prevăzute la art. I, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice rămâne ca unitate cu personalitate juridică în structura Regiei Naţionale a Pădurilor."4. După articolul II se introduc articolele III-VIII cu următorul cuprins:"Art. III. - Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura coordonează, organizează şi îndrumă activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniu, sprijină dezvoltarea acestora şi urmăreşte folosirea eficienta a rezultatelor obţinute în vederea fundamentarii tehnico-ştiinţifice a măsurilor de gospodărire a pădurilor.Art. IV. - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice este în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt; şi beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt;.Art. V. - Prevederile art. 13, art. 19 alin. (2) şi ale art. 20 din Legea nr. 290/2002 rămân aplicabile Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.Art. VI. - Terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice evidentiate în SILV 1 - EFF la data de 31 decembrie 2001 au regimul juridic prevăzut de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.Art. VII. - În urma modificării prevăzute la art. I^1, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura şi Ecologie Acvatica Iaşi trece ca unitate fără personalitate juridică în structura Universitatii lt; lt;Al. I. Cuza gt; gt; Iaşi şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice lt; lt;Gheorghe Ionescu-Sisesti gt; gt;.Art. VIII. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura şi Ecologie Acvatica Iaşi beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 633.--------------