HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 27 noiembrie 2002privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 9 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 18 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul creării unui mecanism pentru organizarea şi executarea activităţii de gradare a seminţelor de consum la punctele de recepţie, precum şi al stimulării producţiei şi valorificării acesteia se instituie Sistemul naţional de gradare a seminţelor de consum, denumit în continuare SNGSC.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles: a) sectoare - domeniile de activitate componente ale pieţei seminţelor de consum: producţie, depozitare, procesare, comercializare; b) planuri de gradare a seminţelor de consum - tabele care cuprind lista factorilor de gradare şi limitele valorice ale acestor factori, pe baza cărora se determina gradele şi care sunt cuprinse în Manualul de gradare a seminţelor de consum; c) factori de gradare - caracteristicile specifice ale fiecărui produs din grupa seminţelor de consum, în funcţie de care se face gradarea fiecărui lot de produs în unul dintre gradele cuprinse în planurile de gradare; d) Manualul de gradare a seminţelor de consum - document tehnic pe baza căruia se face gradarea, care include planurile de gradare a seminţelor de consum şi procedurile de determinare a valorilor calitative în vederea gradarii; e) punct de recepţie a seminţelor de consum - locul în care o persoană fizica sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de seminţe de consum, o preda în vederea depozitarii; f) activitatea de gradare - activitatea profesională de identificare şi separare pe criterii de calitate a loturilor de seminţe de consum, pentru încadrarea acestora în unul dintre gradele prevăzute de Manualul de gradare a seminţelor de consum; g) gradator - persoana fizica autorizata în baza unei licenţe de gradator să efectueze gradarea seminţelor de consum; h) licenta de gradator - document prin care se atesta ca o persoană poate să desfăşoare activitatea autorizata de gradare a seminţelor de consum conform prevederilor legale; i) Comisia - Comisia Naţionala de Gradare a Seminţelor de Consum; j) ministerul de resort - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; k) seminţe de consum - seminţe de cereale, oleaginoase şi leguminoase, destinate consumului uman şi animal, industrializarii şi comercializării; l) proba martor (esantion de verificare) - esantion de analiza care se formează în aceleaşi condiţii cu esantionul pe care se efectuează gradarea şi care se păstrează în vederea unor eventuale contraanalize.  +  Capitolul 2 Sistemul naţional de gradare a seminţelor de consum  +  Secţiunea 1 Obiective, reguli de baza şi structura  +  Articolul 3Pentru realizarea scopului sau SNGSC: a) asigura participarea sectoarelor şi a autorităţilor publice la conducerea şi gestionarea SNGSC în interes reciproc avantajos; b) este flexibil şi adaptabil la schimbările ce intervin pe piaţa seminţelor de consum, precum şi la progresul tehnologic; c) este unic în România.  +  Articolul 4 (1) Funcţionarea SNGSC este asigurata prin: a) Comisia Naţionala de Gradare a Seminţelor de Consum, înfiinţată potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 141/2002; b) gradatorii autorizaţi potrivit prevederilor prezentei hotărâri; c) instituţiile acreditate pentru efectuarea gradarii în situaţiile în care gradul determinat la punctul de recepţie este contestat. (2) Activitatea de gradare se desfăşoară potrivit Manualului de gradare a seminţelor de consum.  +  Secţiunea a 2-a Comisia Naţionala de Gradare a Seminţelor de Consum.Organizare şi funcţionare  +  Articolul 5 (1) Comisia conduce şi gestionează SNGSC şi asigura aplicarea acestuia în condiţiile prevăzute de lege. (2) Comisia este o organizaţie cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes general şi de utilitate publică, cu conducere şi finanţare proprii, formată din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupa de produse în domeniile producţiei, depozitarii, procesarii, comercializării şi standardizarii seminţelor de consum.  +  Articolul 6 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: a) implementeaza şi administrează SNGSC; b) elaborează şi aproba strategia de gradare a seminţelor de consum; c) elaborează şi supune spre aprobare Manualul de gradare a seminţelor de consum; d) participa la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu gradarea; e) elaborează Regulamentul privind licentele de gradator, care cuprinde procedurile privind selectarea, instruirea şi examinarea persoanelor în vederea obţinerii licenţei de gradator, precum şi condiţiile de emitere, înregistrare, suspendare şi anulare a licenţei de gradator; f) prezintă ministerului de resort propunerile cu persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea licenţei de gradator, însoţite de documente care atesta acest lucru; g) organizează cursuri pentru gradatori şi examenul pentru absolvirea acestor cursuri; h) prestează servicii potrivit scopului sau şi încasează tarife sau onorarii destinate acoperirii cheltuielilor proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legale. (2) Manualul de gradare a seminţelor de consum şi Regulamentul privind licentele de gradator se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Ministerul de resort decide asupra emiterii licenţelor de gradator în termen de 15 zile de la primirea propunerilor cu persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea licenţei.  +  Articolul 7 (1) Structura, componenta şi ponderea de participare în Comisie, pe categorii de membri, sunt următoarele: a) reprezentanţi ai producătorilor de seminţe de consum, ai asociaţiilor acestora şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse - 28%; b) reprezentanţi ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse ale procesatorilor de seminţe de consum - 20%; c) reprezentanţi ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse ale depozitarilor de seminţe de consum - 20%; d) reprezentanţi ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse ale comercianţilor, inclusiv intermedierile de seminţe de consum - 20%; e) reprezentanţi ai ministerului de resort - 8%; f) reprezentanţi ai Asociaţiei de Standardizare din România - 4%. (2) Criteriile de eligibilitate pentru categoriile de membri ai Comisiei prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sunt următoarele: a) reprezentanţii patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- sa reprezinte, conform statutelor proprii, asociaţii ale producătorilor, depozitarilor, procesatorilor şi comercianţilor constituite, organizate şi funcţionând în patronate, asociaţii profesionale sau în alte organizaţii neguvernamentale conform prevederilor legale;- să facă dovada ca au membri în minimum 10 judeţe, pentru asociaţii ale producătorilor, depozitarilor şi procesatorilor; b) în situaţia în care exista un număr mai mare de organizaţii decât numărul de reprezentanţi corespunzător cotei procentuale alocate pentru o anumită categorie în Comisie, organizaţiile încadrate în categoria respectiva vor negocia între ele reprezentanţii desemnaţi, în limitele permise de cota procentuală. (3) Primirea de noi membri în Comisie se face la solicitarea persoanelor juridice interesate, prin hotărâre emisă de Comisie în termen de 30 de zile de la data solicitării, în urma verificării şi confirmării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.  +  Articolul 8Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte reglementări specifice privind Comisia se stabilesc în statutul aprobat de Comisie, cu avizul prealabil al ministerului de resort.  +  Secţiunea a 3-a Gradatori - evaluare şi acordarea licenţei  +  Articolul 9 (1) Evaluarea şi autorizarea gradatorilor se fac de către Comisie conform prevederilor Regulamentului privind licentele de gradator. (2) Lista cu gradatori autorizaţi, precum şi formularul-tip pentru licenta de gradator se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10 (1) Calitatea de gradator se acordă persoanelor cu un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice şi practice, pe bază de examen de aptitudini profesionale. (2) Pentru atribuirea calităţii de gradator, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, candidaţii trebuie să urmeze un curs de gradator organizat de Comisie şi sa promoveze examenul de absolvire a acestuia.  +  Articolul 11Gradatorii au obligaţia să respecte prevederile Manualului de gradare a seminţelor de consum.  +  Articolul 12Licenta de gradator se suspenda sau se retrage de către ministerul de resort la propunerea Comisiei, în condiţiile stabilite de regulamentul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e).  +  Articolul 13La solicitarea ministerului de resort Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va include categoria profesională de gradator în nomenclatorul de meserii.  +  Articolul 14 (1) La predarea seminţelor de consum la punctele de recepţie gradatorul are obligaţia sa preleveze trei probe, după cum urmează: a) proba de gradare, pe care se efectuează gradarea; b) o proba martor pentru depozitar; c) o proba martor pentru deponent. (2) Cele doua probe martor se sigileaza în prezenta şi cu semnatura ambelor părţi, la fiecare operaţiune de gradare, şi se preiau una de către deponent şi cealaltă de către depozitar. (3) Depozitarul deţinător al punctului de recepţie este obligat sa păstreze proba într-un loc sigur pe termen de 30 de zile de la data predării seminţelor de consum. (4) În situaţia în care până la data implinirii termenului prevăzut la alin. (3) s-a înregistrat o contestaţie privind gradul determinat la punctul de recepţie a seminţelor de consum, depozitarul deţinător al punctului de recepţie va păstra proba până la soluţionarea definitivă a contestaţiei.  +  Articolul 15Condiţiile suplimentare de prelevare, conservare şi transport ale probelor se aproba de Comisie.  +  Articolul 16 (1) Gradarea seminţelor de consum se executa contra unui tarif de gradare per tona de seminţe de consum recepţionate, stabilit de depozitar. (2) Depozitarii au obligaţia de a vira lunar către Comisie o sumă fixa pe tona de seminţe de consum recepţionate, din tariful de gradare, pentru a asigura fondurile necesare funcţionarii SNGSC. (3) Suma fixa pentru asigurarea funcţionarii SNGSC este propusă anual de Comisie şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (4) Depozitarii au obligaţia sa afiseze la loc vizibil, în spaţii destinate relaţiilor cu publicul, tariful pentru serviciile prestate în cadrul activităţii de gradare, definite la art. 2 lit. f), şi suma fixa pentru asigurarea funcţionarii SNGSC. (5) Depozitarii au obligaţia de a transmite lunar Comisiei date despre cantităţile de seminţe de consum recepţionate, potrivit formularului-tip elaborat de aceasta şi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Articolul 17Activitatea de gradare a seminţelor de consum se efectuează în mod obligatoriu la toate punctele de recepţie, cu respectarea Manualului de gradare a seminţelor de consum, începând cu data de 1 iunie 2003.  +  Secţiunea a 4-a Manualul de gradare a seminţelor de consum, planurile şi factorii de gradare  +  Articolul 18 (1) Manualul de gradare a seminţelor de consum constituie documentul tehnic pe baza căruia se face gradarea seminţelor de consum în România. (2) Manualul de gradare a seminţelor de consum se aproba de ministerul de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Comisiei. (3) Manualul de gradare a seminţelor de consum se distribuie de Comisie agenţilor economici care prestează servicii de depozitare şi care au obligaţia sa afiseze planurile de gradare în locuri vizibile şi uşor accesibile din spaţiile de relaţii cu publicul. (4) Fondurile pentru editarea Manualului de gradare a seminţelor de consum se asigura de către Comisie.  +  Articolul 19Factorii de gradare şi limitele valorice ale acestora se analizează de Comisie până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru a stabili dacă aceştia se menţin sau se modifica. Propunerile de modificare se înaintează de Comisie ministerului de resort pentru a fi aprobate prin ordin al ministrului.  +  Articolul 20 (1) Înregistrarea rezultatelor gradarii se face de către gradatori pe formular-tip, cu regim special, al cărui model este prevăzut în Manualul de gradare a seminţelor de consum. (2) Formularul de gradare se eliberează de gradatori la fiecare punct de recepţie a seminţelor de consum. (3) Un exemplar al formularului de gradare se înmânează proprietarului seminţelor de consum sau reprezentantului legal al acestuia, iar alt exemplar este reţinut la punctul de recepţie.  +  Secţiunea a 5-a Procedura de rezolvare a contestaţiilor care apar la determinarea gradelor la seminţele de consum  +  Articolul 21În vederea soluţionării contestaţiilor privind determinarea gradelor la seminţele de consum Comisia nominalizeaza anual instituţiile specializate şi acreditate, care efectuează gradarea seminţelor de consum în situaţiile în care gradul determinat la punctul de recepţie este contestat şi stabilesc rezultatul gradarii considerat corect şi definitiv în cadrul SNGSC.  +  Articolul 22Persoana nemultumita de rezultatul gradarii trimite proba martor la Comisie, care înregistrează contestaţia şi înaintează proba martor instituţiei acreditate. Pe baza probei martor instituţia acreditata evalueaza gradul seminţelor de consum şi transmite Comisiei rezultatul gradarii. Comisia comunică acest rezultat contestatorului.  +  Articolul 23Costul integral al evaluării probei martor se va plati în avans de către contestator şi va fi suportat în final de partea căreia îi este imputabilă evaluarea.  +  Articolul 24Condiţiile de transmitere a probelor martor şi condiţiile de achitare a costului de evaluare a probelor martor se stabilesc de Comisie.  +  Articolul 25Ministerul de resort este abilitat sa sprijine activitatea, organizarea şi funcţionarea Comisiei şi promovează, la propunerea acesteia, politici şi programe în domeniul SNGSC.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 1.336.--------------