NORME METODOLOGICE din 13 noiembrie 2002pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002   +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleORDONANTA:Art. 1. - (1) Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt reglementate prin prezenta ordonanţă. (2) Informaţiile referitoare la impozitele şi taxele locale sunt de interes public, autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia să asigure accesul liber şi neingradit la acestea.NORME METODOLOGICE:1.01. Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile şi regulile de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu completările aduse art. 45 prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 138/2002, denumita în continuare Ordonanţa, constituindu-se într-un instrument operational atât pentru autorităţile administraţiei publice locale în realizarea atribuţiilor ce le revin pe aceasta linie, cat şi pentru cetăţean în documentarea sa cu privire la actele adoptate de autorităţile administraţiei publice locale în domeniul impozitelor şi taxelor locale, pe de o parte, precum şi la actele şi faptele pe care le are de îndeplinit în calitatea de contribuabil, pe de altă parte.1.02. Aplicarea Ordonanţei se face cu respectarea următoarelor principii: a) principiul transparenţei - autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o maniera deschisă faţă de public; b) principiul aplicării unitare - autorităţile administraţiei publice locale asigura organizarea executării şi executarea în concret, în mod unitar, a prevederilor Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, fiindu-le interzisă instituirea altor impozite sau taxe locale în afară celor prevăzute de Ordonanţa. Taxele speciale instituite pentru funcţionarea unor servicii publice locale ori pentru efectuarea unor lucrări publice, realizate în interesul persoanelor fizice şi juridice, se încasează numai de la acestea, potrivit regulamentului aprobat de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii; c) principiul autonomiei locale - consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene stabilesc impozitele şi taxele locale între limitele şi în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice. Acest principiu corespunde Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.1.03. Impozitele şi taxele locale, reglementate prin Ordonanţa şi prin prezentele norme metodologice, stabilite de către autorităţile prevăzute la pct. 1.02 lit. c), constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti sau judeţelor, după caz.Potrivit art. 95 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 215/2001, la nivelul municipiului Bucureşti, atributia referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale poate fi exercitată de către consiliile locale ale sectoarelor numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.1.04. Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, în funcţie de atribuţiile specifice, vor răspunde, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, în scris sau verbal, după cum este satisfăcut interesul contribuabilului, la orice solicitare adresată de acesta referitoare la impozitele şi taxele locale instituite prin Ordonanţa şi numai pentru cele stabilite ca obligaţie a sa.1.05. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure accesul neingradit, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, al oricăror persoane interesate la informaţiile privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor adoptate de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi la informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii ale Ordonanţei.1.06. Pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a oricăror alte venituri ale bugetelor locale, în scopul descurajarii neefectuarii plăţii obligaţiilor bugetare, autorităţile administraţiei publice locale pot face publice informaţiile referitoare atât la contribuabilii în cauza, cat şi la obligaţiile acestora către bugetele locale.1.07. Impozitele şi taxele locale reglementate prin Ordonanţa, inclusiv cele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din aceasta, sunt cuprinse în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale care constituie anexa I la prezentele norme metodologice.1.08. Nivelurile prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor art. 67 coroborate cu cele ale art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa.1.09. Dictionarul cuprinzând semnificatia unor termeni şi notiuni utilizate în Ordonanţa, în normele metodologice sau care privesc activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale constituie anexa II la prezentele norme metodologice.ORDONANTA:Art. 2. - Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigura de la bugetele locale, în condiţiile legii.NORME METODOLOGICE:2.01. Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale sunt utilizate în întregime de către autorităţile administraţiei publice locale pentru executarea atribuţiilor acestora, în condiţiile legii. Categoriile de cheltuieli publice a căror finanţare se asigura de la bugetele locale sunt stabilite prin lege.ORDONANTA:Art. 3. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă. (2) Sunt asimilaţi persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanţe, contribuabilii care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ori exercita în mod individual sau prin asociere orice profesie libera. (3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele entităţi reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi, precum: a) comercianţii şi filialele acestora, definiţi astfel de Codul comercial, inclusiv unităţile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum şi cele ale organizaţiilor politice, sindicale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor, cultelor religioase şi altora asemenea, cu excepţia celor menţionate la alin. (2); b) cultele religioase şi unităţile locale ale acestora, cu personalitate juridică. (4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul prezentei ordonanţe, şi sucursalele şi reprezentantele autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, aparţinând persoanelor fizice sau juridice străine, şi altele asemenea. (5) Sunt exceptate instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.NORME METODOLOGICE:3.01. Persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute de Ordonanţa au obligaţia legală să contribuie prin impozitele şi taxele locale stabilite de consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, între limitele şi în condiţiile Ordonanţei, precum şi ale prezentelor norme metodologice, la cheltuielile publice locale.3.02. Contribuabilii asimilaţi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, precum şi cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie libera sunt: a) persoanele fizice care exercită activităţi independente în mod autonom sau asociate pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea realizării de activităţi, cum sunt: asociaţiile familiale, asociaţiile agricole sau altele asemenea şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoana juridică; b) persoanele fizice care exercită acele profesii, cum sunt: medicale, de avocatura, notariale, de expertiza contabila, de expertiza tehnica, de consultanţa fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectura, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, sau alte profesii asemănătoare desfăşurate în mod autonom, în condiţiile legii, şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoana juridică.3.03. În categoria comercianţilor, contribuabili persoane juridice, se cuprind: regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile bancare şi orice alte societăţi comerciale care se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în oricare dintre domeniile specifice producţiei, prestărilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activităţi economice, cooperativele meşteşugăreşti, cooperativele de consum, cooperativele de credit sau alte entităţi persoane juridice care fac fapte de comerţ, astfel cum sunt definite de Codul comercial, şi care nu sunt asimilate persoanelor fizice.3.04. În categoria unităţilor economice ale persoanelor juridice de drept public, ale organizaţiilor politice, sindicale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor, cultelor religioase şi altora asemenea se cuprind numai acele unităţi aparţinând acestor persoane juridice care desfăşoară activităţi în oricare dintre domeniile prevăzute la pct. 3.03 din prezentele norme metodologice.3.05. Noţiunea culte religioase, prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa şi noţiunea culte religioase recunoscute de lege, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2 şi la pct. 2 din anexa nr. 5 la Ordonanţa, corespund notiunii culte religioase recunoscute oficial în România, prevăzută la pct. 37 din anexa II la prezentele norme metodologice. Cultele religioase recunoscute oficial în România, organizate potrivit statutelor proprii, sunt persoane juridice. Pot fi persoane juridice şi componentele locale ale acestora, precum şi aşezămintele, asociaţiile, ordinele şi congregatiile prevăzute în statutele lor de organizare şi funcţionare, dacă acestea au elementele constitutive ale persoanelor juridice. Unităţile locale menţionate în Ordonanţa corespund, din punct de vedere terminologic, componentelor locale, astfel cum sunt denumite în Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificările şi completările ulterioare.3.06. Prin expresia orice alte entităţi cu personalitate juridică se înţelege orice alţi contribuabili care intră în categoria persoanelor juridice nemenţionate expres la art. 3 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa, respectiv la pct. 3.03-3.05 din prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 2 Impozitul pe clădiriORDONANTA:Art. 4. - (1) Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora. (2) În cazul clădirilor proprietate publică şi privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţă, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosinţă. (3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se înţelege orice construcţie care serveşte la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele asemenea. (4) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafaţa construită desfăşurată care se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, cu excepţia mansardelor, precum şi cele ale treptelor şi teraselor neacoperite.NORME METODOLOGICE:4.01. Pentru clădirile de orice fel pe care le deţin în proprietate contribuabilii prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa datorează impozitul pe clădiri, indiferent unde sunt situate acestea, în intravilanul ori extravilanul comunelor, oraşelor sau municipiilor, după caz.4.02. Contribuabilii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa sunt persoanele juridice care deţin în administrare sau în folosinţă clădiri proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru care datorează impozit pe clădiri.4.03. În cazul în care clădirea este concesionata sau închiriată, datorarea redeventei ori a chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonereaza datorarea impozitului pe clădiri.4.04. În scopul identificarii proprietăţilor situate în intravilanul localităţilor rurale şi urbane, precum şi pentru identificarea adresei de domiciliu/reşedinţa/sediu, autorităţile administraţiei publice locale vor elabora şi vor aproba nomenclatura stradala pe fiecare localitate, până cel târziu la data de 15 decembrie 2002, acolo unde aceasta nu este realizată până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.La elaborarea şi aprobarea nomenclaturii stradale se au în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002.4.05. Pentru fiecare proprietate situata în intravilanul localităţilor, pe fiecare strada individualizata prin denumire proprie se atribuie câte un număr de ordine, după cum urmează: a) pe partea stanga a strazii se începe cu numărul 1 şi se continua cu numerele impare, în ordine crescatoare, până la capatul strazii; b) pe partea dreaptă a strazii se începe cu numărul 2 şi se continua cu numerele pare, în ordine crescatoare, până la capatul strazii.4.06. În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi - lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/reşedinţa/sediu cuprind strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.4.07. Datele despre domiciliul/reşedinţa/sediul contribuabililor se înscriu în registrul agricol, în evidentele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, cu menţionarea elementelor de identificare prevăzute la pct. 4.05 şi 4.06 din prezentele norme metodologice.4.08. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri, ce sta la baza calculării impozitului pe clădiri, datorat de persoanele fizice, rezultă din actul de proprietate sau din planul cadastral, iar în lipsa acestora, din schita/fişa clădirii sau din orice alte documente asemănătoare.Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv ale balcoanelor, logiilor şi ale celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, precum şi cele ale treptelor şi teraselor neacoperite.4.09. Pentru calcularea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, în cazul în care clădirea nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, suprafaţa construită desfăşurată se determina prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1,20 prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa. Coeficientul de transformare serveşte la stabilirea relatiei dintre suprafaţa utila, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereţi, şi suprafaţa construită desfăşurată determinata pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al clădirii.4.10. La stabilirea coeficientului de transformare menţionat la pct. 4.09 din prezentele norme metodologice s-a avut în vedere potenţiala diferenţa dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa utila a clădirii; prin potenţiala diferenţa se cuantifica suprafaţa secţiunii zidurilor şi cota-parte din eventualele spaţii de deservire comuna, acolo unde este cazul. Dacă în documente este înscrisă suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, determinata pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru determinarea impozitului pe clădiri nu se ia în calcul suprafaţa utila şi, implicit, nu se aplică coeficientul de transformare.ORDONANTA:Art. 5. - (1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban şi de 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii, determinata potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1. (2) În cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1), care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: a) cu 15% pentru prima clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; d) cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afară celei de la adresa de domiciliu. (3) Ordinea numerică a proprietăţilor se determina în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar. (4) Contribuabilii care intra sub incidenţa alin. (2) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective. (5) Modelul declaraţiei speciale menţionate la alin. (4) se aproba prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.NORME METODOLOGICE:5.01. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se determina pe bază de cota procentuală, diferenţiată în funcţie de locul în care se afla situata clădirea, respectiv 0,2% pentru mediul urban şi 0,1% pentru mediul rural, aplicată asupra valorii impozabile a clădirii.5.02. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor, stabilită pe baza criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute de anexa nr. 1 la Ordonanţa, se au în vedere instalaţiile cu care este dotată clădirea, respectiv: a) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate în coloana 2 acele clădiri care sunt dotate, cumulativ, cu instalaţii de apa, de canalizare, electrice şi de încălzire, după cum urmează:a.1. clădirea se considera dotată cu instalatie de apa dacă alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din reţele publice sau direct dintr-o sursa naturala - put, fântâna sau izvor - în sistem propriu;a.2. clădirea se considera ca are instalatie de canalizare dacă este dotată cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reţeaua publică sau într-un punct colector propriu - put absorbant sau fosa vidanjabila;a.3. clădirea se considera ca are instalatie electrica dacă este dotată cu cablaje interioare racordate la reţeaua publică sau la o sursa de energie electrica - grup electrogen, microcentrala, instalaţii eoliene sau microhidrocentrala;a.4. clădirea se considera ca are instalatie de încălzire dacă aceasta se face prin intermediul agentului termic - abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locală sau centrale termice proprii - şi îl transmit în sistemul de distribuţie în interiorul clădirii, constituit din conducte şi radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid; b) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prevăzute în coloana 3 acele clădiri care nu se regăsesc în contextul menţionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici una dintre aceste instalaţii sau au una, doua ori trei astfel de instalaţii.Menţiunea cu privire la existenta instalaţiilor se face prin Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, model ITL - 001, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.5.03. În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal, clădirea încadrată pentru aplicarea valorilor impozabile prevăzute în coloana 3 din anexa nr. 1 la Ordonanţa face obiectul aplicării valorilor impozabile prevăzute în coloana 2 din aceeaşi anexa, ca efect al dotării cu toate cele patru instalaţii, modificarea impozitului pe clădiri se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a apărut aceasta situaţie, necesitand depunerea unei noi declaraţii de impunere conform pct. 5.02 din prezentele norme metodologice. În mod similar se procedează şi în situaţia în care la clădirea dotată cu toate cele patru instalaţii prevăzute la pct. 5.02 lit. a), pe parcursul anului fiscal, se elimina din sistemul constructiv oricare dintre aceste instalaţii, pe bază de autorizaţie de desfiinţare eliberata în condiţiile legii.5.04. În vederea aplicării coeficienţilor de corectie prevăzuţi la pct. 1 din nota la anexa nr. 1 la Ordonanţa, pentru încadrarea localităţilor pe ranguri de localităţi se are în vedere ierarhizarea acestora reglementată de Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, denumita în continuare Legea nr. 351/2001. Conform acestei reglementări ierarhizarea localităţilor pe ranguri este următoarea: a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţa europeană; b) rangul I - municipii de importanţa naţionala, cu influenţa potenţiala la nivel european; c) rangul II - municipii de importanţa interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi; d) rangul III - oraşe; e) rangul IV - sate reşedinţa de comune; f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.5.05. Localităţile componente ale oraşelor şi municipiilor, astfel cum sunt încadrate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 2/1968, sunt asimilate localităţilor urbane.5.06. Exemplu de calcul pentru impozitul pe clădiriPentru o clădire cu destinaţia de locuinta, care nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, proprietatea unei persoane fizice, situata în municipiul Bucureşti, zona A, construită în anul 1950, cu pereţi din caramida arsa, ce are toate cele patru instalaţii menţionate la pct. 5.02 din prezentele norme metodologice şi o suprafaţa utila de 100 mp, impozitul pe clădiri datorat în anul 2003 se calculează astfel: a) se calculează suprafaţa construită desfăşurată, prin aplicarea coeficientului de transformare de 1,20 asupra suprafeţei utile:100 mp x 1,20 = 120 mp; b) se determina valoarea impozabilă a clădirii astfel:b.1. se calculează valoarea impozabilă pe metru patrat de suprafaţa construită desfăşurată, în funcţie de rangul 0 corespunzător Capitalei, zona A, conform pct. 1 din nota la anexa nr. 1 la Ordonanţa, unde coeficientul de corectie este de 1,30:5.300.000 lei/mp x 1,30 = 6.890.000 lei/mp;b.2. se calculează valoarea impozabilă a clădirii, ţinându-se seama de suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la lit. a) şi valoarea prevăzută la subpct. b.1:120 mp x 6.890.000 lei/mp = 826.800.000 lei;b.3. în raport de anul în care a fost realizată clădirea se aplică o reducere de 15%, potrivit adnotarii**) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordonanţa, ce corespunde aplicării unei cote de 85% asupra valorii menţionate la subpct. b.2, respectiv:826.800.000 lei x 85% = 702.780.000 lei; c) se calculează impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2003 prin înmulţirea valorii menţionate la subpct. b.3 cu cota de 0,2% prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa:702.780.000 lei x 0,2% = 1.405.560 lei/an.Prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţa rezultă impozitul pe clădiri, rotunjit, de 1.406.000 lei/an.5.07. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, încadrarea clădirilor urmează încadrarea terenurilor efectuată de către consiliile locale, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor, în condiţiile prevăzute la art. 13 din Ordonanţa, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 14.02 din prezentele norme metodologice.5.08. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care deţin în proprietate mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, se majorează conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa.5.09. Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele clădiri cu destinaţia de locuinta pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de închiriere încheiat în forma scrisă; b) contractul menţionat la lit. a) este înregistrat la organul fiscal competent în scopul stabilirii veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, în condiţiile legii; c) locatorul face dovada ca locatarul are înscrisă în actul sau de identitate menţiunea cu privire la domiciliu sau reşedinţa, după caz, care corespunde cu cea a adresei la care este situata clădirea ce face obiectul închirierii; d) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, în sensul prezentei litere, se desemnează soţul, sotia şi copiii lor necăsătoriţi.5.10. Impozitul pe clădiri majorat în condiţiile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa se aplică după cum urmează: a) pentru acele clădiri pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 5.09 din prezentele norme metodologice, precum şi pentru partea din clădire pentru care nu se face dovada îndeplinirii acestor condiţii; b) proporţional cu perioada pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de la pct. 5.09 din prezentele norme metodologice, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care nu sunt îndeplinite aceste condiţii.5.11. O persoana fizica ce deţine în proprietate doua clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează: a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determina potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa; b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 115%.5.12. O persoana fizica ce deţine în proprietate trei clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează: a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determina potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa; b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 115%; c) pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 150%.5.13. O persoana fizica ce deţine în proprietate patru clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează: a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determina potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa; b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 115%; c) pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 150%; d) pentru cea de-a patra clădire, care este a treia în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 175%.5.14. O persoana fizica ce deţine în proprietate cinci clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează: a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determina potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa; b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 115%; c) pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 150%; d) pentru cea de-a patra clădire, care este a treia în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 175%; e) pentru cea de-a cincea clădire, care este a patra în afară celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 200%.În cazul persoanelor fizice care deţin în proprietate mai mult de cinci clădiri cu destinaţia de locuinta, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri majorat potrivit art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa, pentru fiecare dintre acestea, se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri determinat potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa cu 200%.5.15. În cazul în care Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat majorarea anuală a impozitului pe clădiri cu până la 50%, în condiţiile art. 72 din Ordonanţa şi ale pct. 72.02 din prezentele norme metodologice, impozitul pe clădiri determinat în condiţiile prevăzute la pct. 5.06 se majorează corespunzător.De asemenea, în situaţiile în care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au aprobat majorarea anuală a impozitului pe clădiri cu până la 50%, în condiţiile art. 72 din Ordonanţa şi ale pct. 72.01 din prezentele norme metodologice, impozitul pe clădiri determinat în condiţiile prevăzute la pct. 5.11-5.14 se majorează corespunzător.5.16. Pentru clădirile aflate în indiviziune contribuabilii persoane fizice răspund solidar în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri stabilit în condiţiile art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa. Acest impozit se împarte în cote-părţi egale, în funcţie de numărul total al persoanelor aflate în indiviziune, iar la cota-parte din impozitul pe clădiri corespunzător se aplică majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa, în raport cu ordinea numerică rezultată din aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa, datorată de fiecare contribuabil, după caz.5.17. Regulile prevăzute la pct. 5.16 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător persoanelor care beneficiază de facilităţi fiscale de la plata impozitului pe clădiri.5.18. În categoria clădirilor supuse impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice se cuprind: a) construcţiile cu destinaţia de locuinta, respectiv unităţile construite formate din una sau mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate, la acelaşi nivel sau la niveluri diferite, inclusiv la subsol sau la mezanin, prevăzute, după caz, cu dependinţe şi/sau alte spaţii de deservire; b) construcţiile menţionate la lit. a), dezafectate şi utilizate pentru desfăşurarea de profesii libere, de activităţi comerciale sau în orice alte scopuri; c) construcţiile-anexe situate fie în corpul principal de clădire, fie în afară acestuia, cum sunt: bucătăriile, camarile, pivnitele, grajdurile, magaziile, garajele şi altele asemenea; d) construcţiile gospodăreşti, cum sunt: patulele, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele şi altele asemenea.5.19. Sunt considerate clădiri distincte, având elemente de identificare proprii ale adresei, potrivit pct. 4.05 şi 4.06 din prezentele norme metodologice: a) clădirile distantate spatial de celelalte clădiri amplasate în aceeaşi curte - lot de teren, precum şi clădirile legate între ele prin pasarele sau balcoane de serviciu; b) clădirile alipite, situate pe loturi alăturate, care au sisteme constructive şi arhitectonice diferite - faţade şi materiale de construcţie pentru pereţii exteriori, intrari separate din strada, curte sau gradina - şi nu au legături interioare.5.20. Clădirile distincte cu destinaţia de locuinta, situate la aceeaşi adresa, proprietate a aceleiaşi persoane fizice, nu intra sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa. În cazul clădirilor de natura celor prevăzute la pct. 4.06 din prezentele norme metodologice, proprietate a aceleiaşi persoane fizice, apartamentul este asimilat clădirii ce intra sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa coroborate cu cele ale pct. 5.10 din prezentele norme metodologice.5.21. Nu intra sub incidenţa art. 5 alin. (2) din Ordonanţa clădirea dobandita în baza şi pe durata de executare a contractului: a) ce conţine clauze de întreţinere pe durata întregii vieţi a persoanei care înstrăinează clădirea respectiva, proprietarul asigurându-i inmormantarea; b) de renta viageră, în condiţiile art. 1.639 şi următoarele din Codul civil.5.22. De prevederile pct. 5.21 din prezentele norme metodologice un contribuabil poate beneficia numai pentru un singur contract încheiat sub forma autentică şi sub rezerva ca persoana care înstrăinează nu este ruda de gradul întâi cu persoana care dobândeşte clădirea respectiva.5.23. Majorarea impozitului pe clădiri cu cotele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa se calculează şi în cazul persoanelor fizice străine care deţin pe teritoriul României mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta, ordinea numerică a acestora fiind determinata de succesiunea în timp a dobândirii lor, cu obligativitatea depunerii declaraţiei speciale.5.24. Prin stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa şi în condiţiile pct. 5.08-5.10 şi 5.16-5.23 din prezentele norme metodologice, se considera executate prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002.5.25. Ordinea numerică a proprietăţilor pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa se determina în funcţie de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta, ordinea numerică este determinata de data dobândirii.În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta, ordinea numerică este cea pe care o declara contribuabilul respectiv.5.26. Declaraţia specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinta, model ITL - 002, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.ORDONANTA:Art. 6. - (1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluari, înregistrată în contabilitatea acestora. (3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determina asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar. (4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), până la data primei reevaluari înregistrate în contabilitate.NORME METODOLOGICE:6.01. - Prin sintagma valoarea de inventar înscrisă în evidenţa contabilă se înţelege valoarea de intrare a clădirilor în patrimoniu şi care, după caz, poate fi: a) costul de achiziţie, pentru clădirile procurate cu titlu oneros; b) costul de producţie, pentru clădirile construite de unitatea patrimonială; c) valoarea actuala, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit; d) valoarea de aport - de utilitate acceptată de părţi -, pentru clădirile intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii/fuziunii, conform statutelor şi contractelor, determinata prin expertiza, potrivit legii; e) valoarea rezultată în urma reevaluarii, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii legale.6.02. În cursul lunii mai a fiecărui an fiscal pentru anul următor, consiliile locale adopta hotărâri privind stabilirea cotei pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice, cota care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% inclusiv. În cazul municipiului Bucureşti aceasta atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.6.03. Pentru clădirile contribuabililor persoane juridice impozitul se calculează de către aceştia prin aplicarea cotei stabilite de către consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% inclusiv, asupra valorii de inventar înscrise în evidenţa contabilă a acestora. În cazul municipiului Bucureşti aceasta atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, model ITL - 003, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.6.04. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au înregistrată în evidenţa contabilă valoarea de inventar actualizată a clădirilor, începând cu anul 1998, se calculează pe baza cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local. Cota se stabileşte în cursul lunii mai a fiecărui an fiscal şi se aplică pentru anul următor. În cazul municipiului Bucureşti aceasta atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.6.05. Pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa se au în vedere următoarele: a) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data de 1 ianuarie 2003, data intrării în vigoare a prevederilor referitoare la impozitul pe clădiri potrivit art. 78 din Ordonanţa, se calculează prin aplicarea asupra valorii de inventar a clădirii a cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local; b) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data primei reevaluari, după data de 1 ianuarie 2003, se calculează prin aplicarea asupra valorii de inventar a clădirii a cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local; c) după efectuarea reevaluarii impozitul pe clădiri se calculează potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa coroborate cu cele ale pct. 6.03 din prezentele norme metodologice, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se efectuează reevaluarea.6.06. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se datorează de către proprietar. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, denumita în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, proprietar este locatorul/finantatorul până la data expirării contractului de leasing, când se transfera utilizatorului/beneficiarului dreptul de proprietate asupra clădirii.6.07. Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determina pe baza valorii negociate între părţi şi înscrise în contract. Începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care expira contractul de leasing, impozitul pe clădiri se determina după cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridică.Valoarea negociata între părţi corespunde valorii totale a contractului de leasing.6.08. La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor elementelor şi instalaţiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalaţiile de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor functionale ale clădirii.ORDONANTA:Art. 7. - (1) La determinarea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se au în vedere atât clădirile aflate în funcţiune, cat şi cele în rezerva sau conservare. (2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate.NORME METODOLOGICE:7.01. Datorarea impozitului pe clădiri este prevăzută în sarcina contribuabililor persoane juridice atât pentru clădirile aflate în funcţiune, în rezerva sau în conservare, cat şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii.7.02. Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa se au în vedere Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000, denumita în continuare Hotărârea Guvernului nr. 403/2000.ORDONANTA:Art. 8. - Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.NORME METODOLOGICE:8.01. Prin expresia clădire dobandita, indiferent sub ce forma se înţelege orice clădire intrata în proprietatea persoanelor fizice sau juridice pe oricare dintre căile prevăzute de dispoziţiile art. 644 şi următoarele din Codul civil.În cazul clădirilor dobândite prin acte notariale, translative ale dreptului de proprietate, data dobândirii este cea menţionată în actul respectiv.În cazul clădirilor dobândite prin hotărâri judecătoreşti, data dobândirii este data pronunţării hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă.8.02. În cazul persoanelor fizice, pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 50/1991, data dobândirii clădirii se considera după cum urmează: a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor; b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de baza ale unei clădiri, în speta pereţi şi acoperis. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.8.03. Procesele-verbale menţionate la pct. 8.02 din prezentele norme metodologice se întocmesc prin grija structurilor specializate din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri specializate, şi servesc la înregistrarea în evidentele fiscale, agricole sau cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.8.04. Data dobândirii clădirii, potrivit menţiunii prevăzute la pct. 8.02 din prezentele norme metodologice, determina concomitent, în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, următoarele: a) datorarea impozitului pe clădiri; b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa construită la sol a clădirii respective.Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.8.05. Pentru clădirile dobândite în cursul anului impozitul pe clădiri datorat de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobandita şi până la sfârşitul anului respectiv se repartizează la termenele de plată rămase, iar ratele scadente sunt în funcţie de ratele trimestriale determinate pentru impozitul anual, proporţional cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri.8.06. Exemple de calculExemplul 0. Utilizându-se exemplul de calcul de la pct. 5.06 din prezentele norme metodologice, impozitul pe clădiri aferent unui an fiscal este de 1.406.000 lei şi, potrivit art. 10 din Ordonanţa, se plăteşte trimestrial în patru rate egale, astfel:I. până la 15 martie inclusiv .............. 351.500 lei;II. până la 15 iunie inclusiv .............. 351.500 lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ........ 351.500 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv .......... 351.500 lei,iar impozitul pe clădiri aferent unei luni se determina prin împărţirea impozitului pe clădiri aferent anului fiscal la numărul de luni calendaristice, respectiv:1.406.000 lei : 12 luni ≈'98 117.167 lei/luna.Pentru clarificarea prevederilor pct. 8.05 din prezentele norme metodologice prin exemplele de calcul ce urmează se parcurg toate perioadele dintr-un an fiscal având drept referinţa exemplul 0.Exemplul 1. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna ianuarie. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 februarie:117.167 lei/luna x 11 luni = 1.288.837 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv ........... 234.334 lei;II. până la 15 iunie inclusiv ........... 351.501 lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ..... 351.501 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv ....... 351.501 lei.Exemplul 2. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna februarie. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 martie:117.167 lei/luna x 10 luni = 1.171.670 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv .............. 117.167 lei;II. până la 15 iunie inclusiv .............. 351.501 lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ........ 351.501 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv .......... 351.501 lei.Exemplul 3. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna martie. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 aprilie:117.167 lei/luna x 9 luni = 1.054.503 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv ............. - lei;II. până la 15 iunie inclusiv ............. 351.501 lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ....... 351.501 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv ......... 351.501 lei.Exemplul 4. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna aprilie. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 mai:117.167 lei/luna x 8 luni = 937.336 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv .................. - lei;II. până la 15 iunie inclusiv .................. 234.334 lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ............ 351.501 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv .............. 351.501 lei.Exemplul 5. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna mai. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 iunie:117.167 lei/luna x 7 luni = 820.169 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv .......... - lei;II. până la 15 iunie inclusiv .......... 117.167 lei;III. până la 15 septembrie inclusiv .... 351.501 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv ...... 351.501 lei.Exemplul 6. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna iunie. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 iulie:117.167 lei/luna x 6 luni = 703.002 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv ............. - lei;II. până la 15 iunie inclusiv ............. - lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ....... 351.501 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv ......... 351.501 lei.Exemplul 7. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna iulie. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 august:117.167 lei/luna x 5 luni = 585.835 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv ................. - lei;II. până la 15 iunie inclusiv ................. - lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ........... 234.334 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv ............. 351.501 lei.Exemplul 8. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna august. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 septembrie:117.167 lei/luna x 4 luni = 468.668 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv ............... - lei;II. până la 15 iunie inclusiv ............... - lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ......... 117.167 lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv ........... 351.501 lei.Exemplul 9. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna septembrie. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 octombrie:117.167 lei/luna x 3 luni = 351.501 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv ............... - lei;II. până la 15 iunie inclusiv ............... - lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ......... - lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv ........... 351.501 lei.Exemplul 10. Dreptul de proprietate se dobândeşte între 1 şi 15 octombrie inclusiv. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 noiembrie:117.167 lei/luna x 2 luni = 234.334 lei. b) Impozitul pe clădiri prevăzut la lit. a) se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte astfel:I. până la 15 martie inclusiv .............. - lei;II. până la 15 iunie inclusiv .............. - lei;III. până la 15 septembrie inclusiv ........ - lei;IV. până la 15 noiembrie inclusiv .......... 234.334 lei.Exemplul 11. Dreptul de proprietate se dobândeşte între 16 şi 31 octombrie inclusiv. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 noiembrie:117.167 lei/luna x 2 luni = 234.334 lei. b) Având în vedere art. 62 alin. (1) din Ordonanţa, cum ultimul termen de plată prevăzut la art. 10 din Ordonanţa este înăuntrul celor 30 de zile în care contribuabilul are obligaţia să depună declaraţia de impunere pentru clădirile dobândite, termenul de plată pentru impozitul datorat, menţionat la lit. a), este la 30 de zile de la data dobândirii clădirii, respectiv între 16 şi 30 noiembrie inclusiv.Exemplul 12. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna noiembrie. a) Se calculează impozitul datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de 1 decembrie:117.167 lei/luna x 1 luna = 117.167 lei. b) Având în vedere art. 62 alin. (1) din Ordonanţa, cum ultimul termen de plată prevăzut la art. 10 din Ordonanţa este depăşit, plata se considera în termen dacă impozitul datorat, menţionat la lit. a), se plăteşte până la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobândire, înăuntrul căreia contribuabilul are obligaţia să depună declaraţia de impunere pentru clădirile dobândite, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.Exemplul 13. Dreptul de proprietate se dobândeşte în luna decembrie.Având în vedere ca impozitul pe clădiri se datorează cu data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobandita, adică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor, este evident ca pentru anul curent nu se stabileşte impozit pe clădiri.8.07. Rotunjirea prevăzută la art. 73 alin. (2) din Ordonanţa se aplică numai la calcularea impozitului pe clădiri anual. Pentru toate celelalte calcule intermediare referitoare la impozitul pe clădiri datorat pentru perioade mai mici de un an, la determinarea unor niveluri ca efect al majorării anuale prevăzute la art. 72 din Ordonanţa ori al aplicării unor coeficienţi de corectie, precum şi la repartizarea pe termene de plată, rotunjirea se face la leu, în sensul că orice fracţiune din acesta se întregeşte la un leu, prin adaos.ORDONANTA:Art. 9. - (1) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru situaţiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a clădirilor, precum şi de transfer al dreptului de proprietate ori locaţiune asupra clădirilor, după caz, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situaţii. Scăderea se acordă proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii, precum şi cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (2) Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redata în anexa nr. 2. (3) Avizarea de către consiliile locale a construcţiilor speciale prevăzute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, în cursul lunii noiembrie, şi se aplică în anul fiscal următor.NORME METODOLOGICE:9.01. Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa, se face după cum urmează: a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectiva; b) proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii; c) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv.Pe cale de consecinţa, impozitul pe clădiri, determinat în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, se datorează până la data la care se face scăderea.9.02. Prin noţiunea instituţii publice, menţionată la pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordonanţa, se înţelege: Parlamentul, Administraţia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.9.03. Prin sintagma incinte folosite pentru activităţi economice, menţionată la pct. 1-4 din anexa nr. 2 la Ordonanţa, se înţelege spaţiile utilizate în scopuri comerciale, liber profesionale, de locuit sau altele asemenea, ce exced destinaţiilor specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri.9.04. Referitor la pct. 3 din anexa nr. 2 la Ordonanţa, prin sintagma clădirile care, prin destinaţie, constituie lacasuri de cult se înţelege bisericile, respectiv casele de rugaciuni şi anexele acestora. În categoria cultelor religioase se vor încadra numai acele culte recunoscute oficial în România.9.05. În cursul lunii noiembrie a fiecărui an fiscal pentru anul următor consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit subpct. (20) al pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţa, stabilesc prin hotărâre acele construcţii speciale de natura similară nemenţionate la subpct. (1)-(19) ale aceluiaşi punct. Termenul avizare, prevăzut la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa, corespunde avizului prevăzut la art. 45 din Legea nr. 215/2001, specific adoptării hotărârilor de către consiliile locale, în condiţiile art. 46 din aceeaşi lege.Pentru anul 2003 adoptarea hotărârilor se face până cel târziu la 15 decembrie 2002.9.06. Contribuabilii proprietari ai construcţiilor care fac obiectul pct. 9.05 din prezentele norme metodologice vor depune anual, în cursul lunii octombrie, Cererea privind avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri, model ITL - 023, potrivit anexei nr. IV la prezentele norme metodologice, la autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe a căror rază administrativ-teritorială se afla construcţiile speciale. Nedepunerea acestei cereri până la data de 31 octombrie a fiecărui an, precum şi respingerea cererilor de către consiliile locale determina stabilirea impozitului pe clădiri în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice.Pentru anul 2003 cererea prevăzută la alin. 1 se depune în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub sancţiunea decăderii.9.07. În cerere se prezintă detaliat elementele de identificare ale construcţiilor speciale pentru care se solicita aprobarea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu menţionarea expresă a declaraţiei pe propria răspundere a semnatarului cererii, sub sancţiunile prevăzute de legea penală pentru nedeclararea corespunzătoare adevărului, ca acele construcţii speciale nu întrunesc elementele constitutive ale clădirii pentru care se datorează impozitul pe clădiri.9.08. Prin hotărârile adoptate de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit pct. 9.05 din prezentele norme metodologice, se menţionează nominal contribuabilii care au depus cereri, construcţiile stabilite ca fiind de natura similară construcţiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri, precum şi cazurile de cereri respinse.Neadoptarea hotărârilor până la termenele prevăzute la pct. 9.05 din prezentele norme metodologice corespunde măsurii de aprobare a cererilor, respectiv de avizare a construcţiilor speciale.ORDONANTA:Art. 10. - Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi se plăteşte trimestrial în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.NORME METODOLOGICE:10.01. Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se afla clădirile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, conform prevederilor art. 10 şi ale art. 62 alin. (1) din Ordonanţa.10.02. Declaraţiile de impunere, potrivit art. 62 alin. (5) din Ordonanţa, se depun în termen de 30 de zile de la dobândire sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: a) intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, după caz, al contribuabilului; b) se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului pe clădiri datorat; c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura sa conducă la modificarea impozitului pe clădiri.10.03. Contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere în condiţiile prevăzute la pct. 10.01, 10.02, 10.04 şi 10.05 din prezentele norme metodologice, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire de impozit pe clădiri.10.04. Contribuabilii persoane fizice care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta sunt obligaţi să depună şi declaraţia specială de impunere, în condiţiile prevăzute la pct. 10.01 şi 10.02 din prezentele norme metodologice, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate respectivele clădiri, potrivit art. 5 alin. (4) din Ordonanţa.10.05. Contribuabilii persoane juridice calculează impozitul pe clădiri datorat anual şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a carei raza administrativ-teritorială se afla clădirea, conform prevederilor art. 62 alin. (6) din Ordonanţa.10.06. Potrivit art. 62 alin. (3) din Ordonanţa, în cazurile contribuabililor care nu depun declaraţia de impunere conform prevederilor pct. 10.01, 10.02, 10.04 şi 10.05 din prezentele norme metodologice, după caz, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza înregistrărilor existente în registrele agricole, în evidentele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum şi în evidenţa contabilă a contribuabililor.10.07. Impozitul pe clădiri anual se plăteşte în patru rate egale până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie şi noiembrie ale fiecărui an.10.08. În cazul în care termenul de plată a impozitului pe clădiri, stabilit în condiţiile Ordonanţei, expira într-o zi nelucrătoare, plata se considera în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.  +  Capitolul 3 Impozitul şi taxa pe terenORDONANTA:Art. 11. - Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în municipii, oraşe şi comune, în intravilanul sau extravilanul localităţilor datorează impozit pe teren.NORME METODOLOGICE:11.01. Pentru terenurile dobândite, indiferent sub ce forma, contribuabilii prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa datorează impozitul pe teren, stabilit în limitele şi în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, oriunde ar fi situate aceste terenuri, în comune, oraşe sau municipii, atât pentru cele din intravilan, cat şi pentru cele din extravilan.11.02. Se considera proprietari de terenuri şi acei contribuabili cărora, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 400/2002, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, după caz, de la data punerii în posesie constatată prin procese-verbale, fise sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisiile locale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate.ORDONANTA:Art. 12. - (1) Impozitul pe teren se stabileşte anual, în suma fixa pe metru patrat de teren, în mod diferenţiat, în intravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi zone, iar în extravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 şi, respectiv, anexei nr. 4. (2) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităţilor sunt înregistrate în registrul agricol la alta categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.NORME METODOLOGICE:12.01. Impozitul pe teren se stabileşte anual în suma fixa, pe metru patrat de teren, în mod diferenţiat, în intravilanul şi extravilanul localităţilor, după cum urmează: a) în intravilan:a.1. pe ranguri de localităţi, identificate prin cifrele române: 0, I, II, III, IV şi V;a.2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C şi D;a.3. pe categorii de folosinţă, astfel cum sunt evidentiate în tabelul prezentat la pct. 12.06 din prezentele norme metodologice; b) în extravilan:b.1. pe ranguri de localităţi, identificate prin cifrele române: 0, I, II, III, IV şi V;b.2. pe zone, identificate prin cifrele române, respectiv zonele: I, a II-a, a III-a şi a IV-a;b.3. pe categorii de folosinţă, astfel cum sunt evidentiate în tabloul prezentat la pct. 12.06 din prezentele norme metodologice.12.02. Pentru terenurile din intravilanul localităţilor, înregistrate în registrul agricol la alta categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se determina prin înmulţirea nivelurilor prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa cu coeficienţii de corectie cuprinşi în nota din aceeaşi anexa, diferentiati pe ranguri de localităţi. Pentru încadrarea terenurilor pe zone se utilizează următoarea corespondenta: a) zonei A din intravilan îi corespunde zona I din extravilan; b) zonei B din intravilan îi corespunde zona a II-a din extravilan; c) zonei C din intravilan îi corespunde zona a III-a din extravilan; d) zonei D din intravilan îi corespunde zona a IV-a din extravilan.12.03. Exemplu de calcul privind impozitul pe teren situat în intravilan. O persoana fizica sau juridică deţine în proprietate o suprafaţa de teren de 500 mp, având categoria de folosinţă teren cu construcţii, situata în intravilanul localităţii, din care 50 mp reprezintă suprafaţa construită la sol a clădirilor. Terenul este situat în municipiul Bucureşti, corespunzător rangului 0 de localităţi, şi în zona A, potrivit hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti, adoptată în termenul prevăzut la art. 77 din Ordonanţa. Impozitul pentru terenul situat în intravilanul localităţii, datorat pentru anul 2003, se determina după cum urmează: a) se stabileşte suprafaţa de teren supusă impozitului, scăzându-se din suprafaţa deţinută în proprietate suprafaţa construită la sol a clădirilor, respectiv: 500 mp -50 mp = 450 mp; b) se calculează impozitul pe terenul situat în intravilan, inmultindu-se suprafaţa stabilită la lit. a) cu nivelul impozitului pe teren, corespunzător rangului 0 şi zonei A, menţionat în anexa nr. 3 la Ordonanţa, respectiv: 450 mp x 5.900 lei/mp = 2.655.000 lei/an.12.04. Exemplu de calcul privind impozitul pe teren situat în extravilan. O persoana fizica sau juridică deţine în proprietate o suprafaţa de teren situata în extravilanul localităţii, de 472 mp, din care suprafaţa construită la sol a clădirilor este de 129 mp. Terenul este situat în municipiul Bucureşti, corespunzător rangului 0 de localităţi, în categoria de folosinţă "livezi", zona I. Impozitul pe terenul situat în extravilanul localităţii, datorat pentru anul 2003, se determina după cum urmează: a) se stabileşte suprafaţa de teren supusă impozitului, scăzându-se din suprafaţa deţinută în proprietate suprafaţa construită la sol a clădirilor, respectiv: 472 mp -129 mp = 343 mp; b) se calculează impozitul pe terenul situat în extravilan, inmultindu-se suprafaţa stabilită la lit. a) cu nivelul impozitului pe teren corespunzător categoriei de folosinţă "livezi", menţionat la nr. crt. 6 din anexa nr. 4 la Ordonanţa, zona I, precum şi cu coeficientul de corectie menţionat la lit. a) a notei din aceeaşi anexa, respectiv:343 mp x 30 lei/mp x 8,00 = 82.320 lei/an.Prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţa rezultă impozitul pe teren rotunjit, datorat pentru anul 2003, în suma de 82.000 lei.12.05. Precizările efectuate la pct. 5.04 şi 5.05 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi pentru stabilirea impozitului pe terenurile situate în intravilan şi în extravilan.12.06. La încadrarea terenurilor pe categorii de folosinţă se are în vedere tabloul următor:
  Categoria de folosinţă Subcategoria de folosinţă Sim bol cod Categoria de folosinţă Subcategoria de folosinţă Sim- bol cod
  1. Terenuri cu construcţii - construcţii - curţi şi construcţii - diguri - cariere - parcuri - cimitire - terenuri de sport - pieţe şi târguri - pajişti şi stranduri - taluzuri pietruite - fasie de frontieră - exploatări miniere şi petroliere - alte terenuri cu construcţii C CC CD CA CP CI CS CT CPJ CTZ CFF CMP CAT 6. Livezi - livezi clasice - livezi intensive şi superintensive - livezi plantaţii arbuşti - plantaţii dud - pepiniere pomicole L LI LF LD LP
  2. Arabil - arabil propriu-zis - pajişti cultivate - grădini de legume - orezării - sere - solarii şi rasadnite - capsunarii - alte culturi perene A AP AG AO AS ASO AC AD 7. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - păduri - perdele de protecţie - tufărişuri şi maracinisuri - răchitării - pepiniere silvice PD PDP PDT PDR PDPS
  3. Păşuni - păşuni curate - păşuni împădurite - păşuni cu pomi fructiferi - păşuni cu tufărişuri şi maracinis P PP PL PT 8.Terenuri cu ape - ape curgătoare - lacuri şi balti naturale - lacuri de acumulare - amenajări piscicole - ape cu stuf - canaluri - marea teritorială HR HB HA HP HS HC HM
  4. Fanete - fanete curate - fanete cu pomi fructiferi - fanete împădurite - fanete cu tufărişuri şi maracinis F FL FP FT 9. Drumuri şi cai ferate - autostrăzi - drumuri naţionale - drumuri judeţene - drumuri comunale - străzi şi ulite - drumuri de exploatare (agricole, silvice, petroliere, industriale, etc) - drumuri şi poteci turistice - cai ferate DA DN DJ DC DS DE DT DF
  5. Vii - vii nobile - vii hibride - plantaţii hamei - pepiniere viticole VN VH VHA VP 10. Tere- nuri ne- produc- tive - nisipuri zburătoare - bolovănişuri, stan- carii, pietrisuri - rape, ravene, torenţi - saraturi cu crusta - mocirle şi smarcuri - gropi împrumut, deponii - halde NN NB NR NS NM NG NH
  12.07. Ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri se face avându-se în vedere prevederile Legii nr. 351/2001. În acest sens, la nivelurile impozitului pe terenurile situate în extravilan, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa, se aplică următorii coeficienţi de corectie: a) localităţi urbane de rangul 0 ........8,00; b) localităţi urbane de rangul I.........5,00; c) localităţi urbane de rangul II........4,00; d) localităţi urbane de rangul III.......3,00; e) localităţi rurale de rangul IV........1,10; f) localităţi rurale de rangul V.........1,00.12.08. Pentru terenurile înregistrate la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii", ocupate de orice fel de construcţii care nu sunt de natura clădirilor, se datorează impozitul pe teren.Trotuarele, aleile de orice fel, digurile, terenurile de sport, puturile, fosele betonate, podurile, bazinele, platformele betonate, căile de rulare, reţelele de canalizare, imprejmuirile, precum şi orice alte construcţii asemănătoare nu sunt de natura clădirilor, iar pentru suprafeţele ocupate de acestea se datorează impozit pe teren.12.09. În cazul în care terenul este concesionat sau închiriat, datorarea redeventei sau a chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonereaza datorarea impozitului pe teren.ORDONANTA:Art. 13. - Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan, se face de către consiliile locale, în funcţie de poziţia terenurilor faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale.NORME METODOLOGICE:13.01. Consiliile locale adopta hotărâri privind delimitarea zonelor, atât în intravilan, cat şi în extravilan, pe baza documentelor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau a altor evidente agricole ori cadastrale, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I. În cazul municipiului Bucureşti aceasta atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.Neadoptarea hotărârilor în termenul prevăzut la alin. 1 corespunde opţiunii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti de delimitare la nivelul comunei, oraşului sau municipiului respectiv, în intravilan, a zonei A, iar în extravilan, a zonei I.Pentru asigurarea unei stabilitati în ceea ce priveşte delimitarea zonelor, hotărârile prevăzute la alin. 1 pot avea caracter multianual.În cazul în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se impun modificări ale delimitării zonelor, autorităţile deliberative prevăzute la alin. 1 adopta hotărârile respective în cursul lunii mai pentru anul fiscal următor. Neadoptarea hotărârilor în cursul lunii mai corespunde opţiunii autorităţilor deliberative de menţinere a zonelor existente.13.02. La unităţile administrativ-teritoriale în cazul cărora elementele specifice permit delimitarea a mai puţin de 4 zone consiliile locale pot face încadrarea terenurilor, după cum urmează: a) în cazul în care delimiteaza 3 zone, acestea sunt:a.1. în intravilan: zona A, zona B şi zona C;a.2. în extravilan: zona I, zona a II-a şi zona a III-a; b) în cazul în care delimiteaza 2 zone, acestea sunt:b.1. în intravilan: zona A şi zona B;b.2. în extravilan: zona I şi zona a II-a; c) în cazul în care delimiteaza o singura zona, aceasta este:c.1. în intravilan: zona A;c.2. în extravilan: zona I.13.03. În cazurile în care numărul de zone din intravilan este diferit de numărul de zone din extravilan, pentru determinarea impozitului pe terenurile situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la alta categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, corespondenta dintre zone se face după cum urmează: a) în intravilan se delimiteaza doar zona A, iar în extravilan se delimiteaza zonele: I, a II-a, a III-a şi a IV-a; pentru aceste cazuri impozitul pe teren se determina numai în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I; b) în intravilan se delimiteaza zonele A şi B, iar în extravilan se delimiteaza zonele: I, a II-a, a III-a şi a IV-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile încadrate în zona A se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I, iar pentru cele încadrate în zona B se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a II-a; c) în intravilan se delimiteaza zonele A, B şi C, iar în extravilan se delimiteaza zonele: I, a II-a, a III-a şi a IV-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile încadrate în zona A se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I, pentru cele încadrate în zona B se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zone a II-a, iar pentru cele încadrate în zona C se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a III-a; d) în intravilan se delimiteaza zonele A, B, C, şi D, iar în extravilan se delimiteaza zonele I, a II-a şi a III-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile încadrate în zona A se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I, pentru cele încadrate în zona B se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a II-a, iar pentru cele încadrate în zonele C şi D, în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a III-a; e) în intravilan se delimiteaza zonele A, B, C şi D, iar în extravilan se delimiteaza zonele I şi a II-a; pentru acest caz impozitul pe terenurile încadrate în zona A se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei I, iar pentru cele încadrate în zonele B, C şi D se determina în funcţie de nivelurile corespunzătoare zonei a II-a; f) în intravilan se delimiteaza zonele A, B, C şi D, iar în extravilan se delimiteaza doar zona I; pentru acest caz impozitul pe teren, indiferent în care dintre zonele A-D sunt încadrate terenurile, se determina în funcţie de nivelurile zonei I;NOTĂ: Prevederile prezentului punct sunt sistematizate, în forma tabelara, după cum urmează:
  INTRAVILAN Corespondenta zonelor în cazul în care nr. zonelor din intravilan este diferit de nr. zonelor din extravilan EXTRAVILAN
  O P T I U N E A Z O N A Z O N A O P T I U N E A
  X A --------------> I X
  B a II-a X
  C a III-a X
  D a IV-a X
  X A --------------> I X
  X B --------------> a II-a X
  C a III-a X
  D a IV-a X
  X A --------------> I X
  X B --------------> a II-a X
  X C --------------> a III-a X
  D a IV-a X
  X A --------------> I X
  X B --------------> a II-a X
  X C --------------> a III-a X
  X D _/ a IV-a
  X A -------------> I X
  X B -------------> a II-a X
  X C _/ / a III-a
  X D _/ a IV-a
  X A -------------> I X
  X B _/ / / a II-a
  X C _/ / a III-a
  X D _/ a IV-a
  13.04.Exemplu de calcul privind impozitul pe teren. Un contribuabil deţine în proprietate, pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi de rangul I, următoarele terenuri:A. în intravilan:A.1. 2.780 mp teren cu construcţii situat la adresa: Str. Viitorului nr. 17, încadrat în zona B, pe care este amplasata o clădire a carei suprafaţa construită desfăşurată este de 630 mp, suprafaţa construită la sol a acesteia fiind de 295 mp;A.2. 4.314 mp teren situat la adresa: Str. Labirintului nr. 53, încadrat în zona D, înregistrat în registrul agricol ca având categoria de folosinţă "livezi";B. în extravilan:B.1. 6.372 mp teren de sport situat în punctul: "Hipodrom", încadrat în zona I, pe care se afla doua clădiri a căror suprafaţa construită la sol este de 615 mp;B.2. 10.000 mp teren agricol situat în punctul: "La gradina", încadrat în zona a III-a, din care 4.660 mp sunt cultivati cu legume şi 5.340 mp sunt afectaţi unei pepiniere viticole.Consiliul local al municipiului respectiv, prin hotărâre, în condiţiile art. 13 şi 72 coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanţa, pentru anul 2003 stabileşte următoarele: a) pentru intravilan încadrarea terenurilor se face pe patru zone; b) pentru extravilan încadrarea terenurilor se face pe trei zone; c) impozitul pe teren se majorează cu cota de 45%.Pentru determinarea impozitului pe teren se parcurg următoarele etape: a) se stabilesc atât pentru intravilan, cat şi pentru extravilan suprafeţele de teren ce fac obiectul impozitării, în sensul că din suprafeţele deţinute se scad suprafeţele construite la sol ale clădirilor, şi anume:
       
    A.1.2.780 m2 - 295 m2 = 2.485 m2;
    A.2.4.314 m2 - 0 m2 = 4.314 m2;
    B.1.6.372 m2 - 615 m2 = 5.757 m2;
    B.2.1.4.660 m2 - 0 m2 = 4.660 m2;
    B.2.2.5.340 m2 - 0 m2 = 5.340 m2;
  b) se determina, în condiţiile date, nivelurile impozitului pe teren, în lei/mp, atât pentru intravilan, cat şi pentru extravilan, pe categoriile de folosinţă declarate de contribuabil şi înregistrate ca atare în registrul agricol, astfel ca:A.1. pentru terenul cu construcţii încadrat în zona B, impozitul pe teren, potrivit anexei nr. 3 la Ordonanţa, este de 3.700 lei/mp, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul de 5.365 lei/mp;A.2. pentru terenul având alta categorie de folosinţă decât cea de "terenuri cu construcţii", respectiv categoria de folosinţă "livezi", încadrat în zona D, impozitul pe teren, potrivit art. 12 alin. (2) din Ordonanţa şi nr. crt. 6 din anexa nr. 4 la Ordonanţa, este de 20 lei/mp, corespunzător precizărilor de la pct. 13.03 lit. d) din prezentele norme metodologice, în sensul că în intravilan s-au stabilit patru zone şi în extravilan doar trei zone, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul de 29 lei/mp, asupra căruia se aplică coeficientul de corectie 5,00, rezultând nivelul de: 29 lei/mp x 5,00 = 145 lei/mp ;B.1. pentru terenul de sport care se încadrează la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" şi în zona I, impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 1 din anexa nr. 4 la Ordonanţa, este de 10 lei/mp, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 15 lei/mp, asupra căruia se aplică coeficientul de corectie 5,00, rezultând nivelul, rotunjit la leu, de: 15 lei/mp x 5,00 = 75 lei/mp;B.2. pentru acest teren, încadrat în zona a III-a, identificam două categorii de folosinţă, şi anume:B.2.1. pentru terenul cultivat cu legume, care se încadrează la categoria de folosinţă "arabil", impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 2 din anexa nr. 4 la Ordonanţa, este de 10 lei/mp, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 15 lei/mp, asupra căruia se aplică coeficientul de corectie 5,00, rezultând nivelul de: 15 lei/mp x 5,00 = 75 lei/mp;B.2.2. pentru terenul afectat unei pepiniere viticole, care se încadrează la categoria de folosinţă "vii", impozitul pe teren, potrivit nr. crt. 5, din anexa nr. 4 la Ordonanţa, este de 15 lei/mp, iar prin majorarea anuală conduce la nivelul, rotunjit la leu, de 22 lei/mp, asupra căruia se aplică coeficientul de corectie 5,00, rezultând nivelul, rotunjit la leu, de: 22 lei/mp x 5,00 = 110 lei/mp ; c) având suprafeţele de teren ce fac obiectul impozitării, menţionate la lit. a), precum şi nivelurile impozitului pe teren, în lei/mp, pentru fiecare dintre aceste suprafeţe, menţionate la lit. b), se calculează impozitul pe teren datorat, astfel:
       
    A.1.2.485 m2 x 5.365 lei/m2 = 13.332.025 lei;
    A.2.4.314 m2 x 145 lei/m2 = 625.530 lei;
    B.1.5.757 m2 x 75 lei/m2 = 431.775 lei;
    B.2.1.4.660 m2 x 75 lei/m2 = 349.500 lei;
    B.2.2.5.340 m2 x 110 lei/m2 = 587.400 lei;
    TOTAL: 15.326.230 lei;
  d) prin aplicarea prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţa rezultă impozitul pe teren, rotunjit, datorat pentru anul 2003 în suma de 15.326.000 lei, repartizat în rate egale pe termene de plată, astfel:
         
    d.1.15 martie inclusiv3.831.500 lei;
    d.2.15 iunie inclusiv3.831.500 lei;
    d.3.15 septembrie inclusiv3.831.500 lei;
    d.4.15 noiembrie inclusiv3.831.500 lei;
  13.05. Prevederile pct. 8.07 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi pentru impozitul pe teren.ORDONANTA:Art. 14. - (1) Pentru terenurile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul terenurilor a căror încadrare se modifica în cursul anului fiscal.NORME METODOLOGICE:14.01. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului pe teren datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului este similară cu cea prevăzută la pct. 8.05 şi 8.06 din prezentele norme metodologice.14.02. În situaţia în care pe parcursul anului fiscal terenurile fac obiectul modificării încadrării din extravilan în intravilan ori din intravilan în extravilan, stabilite ca atare prin Planul urbanistic general, sau al schimbării categoriei de folosinţă, în condiţiile legii, impozitul pe teren se modifica de la data de întâi a lunii următoare celei în care a apărut modificarea sau schimbarea, după caz.14.03. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale are obligaţia sa comunice contribuabililor care intra sub incidenţa pct. 14.02 din prezentele norme metodologice înştiinţările referitoare la modificarea impozitului pe teren, în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării modificării încadrării sau schimbării categoriei de folosinţă, după caz.ORDONANTA:Art. 15. - În situaţia în care în cursul anului se modifica rangul localităţii, impozitul pe teren se modifica corespunzător noii incadrari a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit aceasta modificare.NORME METODOLOGICE:15.01. Dacă în cursul anului se modifica rangul localităţilor urbane şi rurale, impozitul pe teren datorat se modifica potrivit noii incadrari a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, dat fiind faptul ca priveşte toţi contribuabilii dintr-o unitate administrativ-teritorială. În aceasta situaţie impozitul pe teren datorat se determina din oficiu de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, fără a se mai depune o noua declaraţie de impunere, după ce în prealabil le-a fost adusă la cunoştinţa contribuabililor modificarea rangului localităţii.ORDONANTA:Art. 16. - (1) Impozitul pe teren nu se aplică asupra terenurilor pentru care se plăteşte taxa pe teren datorată potrivit art. 17 din prezenta ordonanţă. (2) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile care corespund dispoziţiilor legale în vigoare, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs acea situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (3) Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa este redata în anexa nr. 5.NORME METODOLOGICE:16.01. Pentru terenurile aflate în proprietatea contribuabililor se datorează impozit pe teren.Pentru terenurile proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţă persoanelor juridice şi folosite de către acestea în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, se datorează taxa pe teren.16.02. Pentru o suprafaţa pentru care se datorează impozit pe teren nu se datorează taxa pe teren.16.03. Prin sintagma scăderea de la impunere se înţelege scăderea referitoare la impozitul pe teren şi/sau la taxa pe teren. Dispoziţiile pct. 9.01 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător pentru determinarea impozitului pe teren şi a taxei pe teren.16.04. În cazul în care terenul este concesionat sau închiriat, datorarea redeventei sau chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonereaza datorarea taxei pe teren.16.05. Prin sintagma suprafaţa construită a acestora, prevăzută la lit. A pct. 1 din anexa nr. 5 la Ordonanţa, se înţelege suprafaţa construită la sol a clădirilor, în sensul că pentru determinarea impozitului pe teren, din suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" se scade suprafaţa construită la sol a clădirilor, chiar dacă pentru acestea nu se datorează impozit pe clădiri.16.06. Pentru terenurile înregistrate la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" ocupate de construcţii care nu sunt de natura clădirilor se datorează impozitul/taxa pe teren, după caz.ORDONANTA:Art. 17. - Pentru terenurile proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţă regiilor autonome, a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, acestea datorează taxa pe teren, care se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi impozitul pe teren prevăzut la art. 12.NORME METODOLOGICE:17.01. Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile bancare, societăţile comerciale sau persoanele juridice care deţin în administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, datorează taxa pe teren. Taxa pe teren se determina în aceleaşi condiţii ca impozitul pe teren.17.02. Utilizarea terenurilor în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura este confirmată prin actele de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice care au atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.17.03. Contribuabilii prevăzuţi la pct. 17.01 din prezentele norme metodologice au obligaţia să depună la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde se afla situate terenurile pentru care se datorează taxa pe teren, o dată cu declaraţia de impunere, şi copia actului prin care face dovada acordului autorităţilor menţionate la pct. 17.02 din prezentele norme metodologice cu privire la administrarea sau folosinţă terenurilor respective.17.04. În cazurile în care pe terenurile prevăzute la art. 17 din Ordonanţa sunt amplasate clădiri, din suprafaţa de teren care se afla în administrare sau în folosinţă, pentru determinarea taxei pe teren, nu se scade suprafaţa construită la sol a clădirilor.ORDONANTA:Art. 18. - (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi cai ferate contribuabilii prevăzuţi la art. 17 datorează taxa pe teren ce se stabileşte anual, în lei/km, diferenţiată după cum urmează:
         
    a)pentru drumuri200.000 lei/km;
    b)pentru căi ferate normale390.000 lei/km;
    c)pentru căi ferate înguste200.000 lei/km.
  (2) Taxa se datorează numai pentru liniile ferate şi drumurile până la accesul în incinta unităţii.NORME METODOLOGICE:18.01. Contribuabilii prevăzuţi la art. 17 din Ordonanţa datorează taxa pe teren stabilită în lei/km, atunci când pe terenurile pe care le au în administrare sau în folosinţă sunt amplasate drumuri sau cai ferate.18.02. Taxa pe teren stabilită în lei/km de drum sau de cale ferată se datorează numai pentru lungimea acestora care afectează terenurile proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale situate în afară incintei unităţii. Prin incinta unităţii se înţelege suprafaţa de teren imprejmuita sau convenţional delimitata, care se încadrează la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" - subcategoria de folosinţă "curţi şi construcţii".18.03. Pentru suprafaţa de teren din incinta unităţii se datorează impozit pe teren în cazul în care, potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa, nu se datorează taxa pe teren în condiţiile art. 17 din Ordonanţa.ORDONANTA:Art. 19. - Unităţile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevăzută la art. 17 şi 18.NORME METODOLOGICE:19.01. Potrivitart. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe şi impozite.19.02. Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanţa, coroborate cu cele menţionate la pct. 19.01 din prezentele norme metodologice, unităţile de transport feroviar, în înţelesul Ordonanţei, sunt cele ce privesc transportul feroviar public, iar terenurile destinate acestui scop sunt scutite de: a) impozitul pe teren stabilit în condiţiile art. 12 din Ordonanţa; b) taxa pe teren stabilită în condiţiile art. 17 din Ordonanţa; c) taxa pe teren stabilită în condiţiile art. 18 din Ordonanţa.19.03. Pentru terenurile pe care sunt amplasate elemente ale infrastructurii feroviare ce privesc transportul feroviar în interes propriu, precum şi pentru terenurile destinate acestui scop se datorează impozitul pe teren sau/şi taxa pe teren, în condiţiile Ordonanţei.ORDONANTA:Art. 20. - Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc, se modifica şi se încasează potrivit prevederilor art. 8-10.NORME METODOLOGICE:20.01. Procedurile de stabilire, modificare şi de încasare/plata a impozitului şi a taxei pe teren sunt similare celor pentru impozitul pe clădiri, detaliate la pct. 8.01, 8.03-8.07, 10.01-10.03, 10.05, 10.07 şi 10.08 din prezentele norme metodologice.20.02. Pentru stabilirea impozitului sau a taxei pe teren, după caz, se aplică în mod corespunzător prevederile de la pct. 8.04 din prezentele norme metodologice.20.03. Declaraţiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, model ITL-004, şi, respectiv, declaraţiile de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, model ITL-005/model ITL-005 bis, sunt prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.
   +  Capitolul 4 Taxa asupra mijloacelor de transportORDONANTA:Art. 21. - (1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează o taxa anuală stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune din aceştia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I. (2) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone, precum şi pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III. (3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 60% la bugetul local şi, respectiv, de 40% la bugetul judeţean. Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucureşti. (4) Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B. (5) Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora.NORME METODOLOGICE:21.01. Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează taxa asupra mijloacelor de transport. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică este anuală şi se stabileşte în suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport, prevăzut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanţa, pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune din aceştia.A. Exemplu de calculUn contribuabil deţine în proprietate un autoturism care are o capacitate cilindrică de 1.002 cmc. Pentru determinarea taxei asupra mijloacelor de transport aferente anului 2003 se parcurg următoarele etape: a) se stabileşte numărul de fracţiuni a 500 cmc, astfel:1.002 cmc : 500 cmc = 2,004; pentru calcul se considera 3 fracţiuni a 500 cmc; b) se identifica în anexa nr. 6 la Ordonanţa nivelul taxei corespunzătoare mijlocului de transport, respectiv autoturismului cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cmc inclusiv: 58.000 lei/an/500 cmc sau fracţiune, nivel care se înmulţeşte cu numărul de fracţiuni menţionat la lit. a), şi anume: 58.000 lei x 3 fracţiuni = 174.000 lei/an.În cazul în care în condiţiile art. 72, coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanţa, s-a hotărât majorarea cu până la 50% a taxei asupra mijloacelor de transport, nivelul acesteia, prevăzut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanţa, precum şi la lit. b) din prezentul exemplu de calcul, se majorează corespunzător.B. Exemplu de calculUn contribuabil deţine în proprietate un autoturism care are o capacitate cilindrică de 2.200 cmc. Pentru determinarea taxei asupra mijloacelor de transport aferente anului 2003 se parcurg următoarele etape: a) se stabileşte numărul de fracţiuni a 500 cmc, astfel:2.200 cmc : 500 cmc = 4,4; pentru calcul se considera 5 fracţiuni a 500 cmc ; b) se identifica în anexa nr. 6 la Ordonanţa nivelul taxei corespunzătoare mijlocului de transport, respectiv autoturismului cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cmc : 72.000 lei/an/500 cmc sau fracţiune, nivel care se înmulţeşte cu numărul de fracţiuni menţionat la lit. a), şi anume: 72.000 lei x 5 fracţiuni = 360.000 lei/an.În cazul în care în condiţiile art. 72, coroborate cu cele ale art. 77 din Ordonanţa, s-a hotărât majorarea cu până la 50% a taxei asupra mijloacelor de transport, nivelul acesteia, prevăzut la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanţa, precum şi la lit. b) din prezentul exemplu de calcul, se majorează corespunzător.21.02. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea taxei asupra mijloacelor de transport prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţa se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţa se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.21.03. Pentru categoriile de autovehicule de transport marfa prevăzute la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanţa, taxa anuală se stabileşte în suma fixa în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maxima autorizata şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate. Prin masa totală maxima autorizata se înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarata admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă. Numărul axelor şi masa totală maxima autorizata avute în vedere la calcularea taxei sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv, rândul 11. Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta libera din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinta eliberata în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cat şi de bunuri, pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la lit. A pct. I lit. d) din anexa nr. 6 la Ordonanţa, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanţa. Intra sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele prevăzute la subpct. 7.1.3 şi, respectiv, 7.1.5 din anexa nr. II la prezentele norme metodologice.În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei, taxa asupra mijloacelor de transport se determina corespunzător autovehiculelor "cu axa/axele motoare cu alt sistem de suspensie".Modificarea taxelor asupra mijloacelor de transport, în condiţiile prezentului punct, se face începând cu data de întâi a lunii în care se prezintă un astfel de document.Adeverinta ori cartea de identitate cu menţiunile prevăzute la alin. 1, pentru autovehiculele înregistrate la data de 31 octombrie 2002 în evidentele compartimentelor de specialitate, se prezintă până cel târziu la data de 15 decembrie 2002.21.04. La unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică unde unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti au deschis conturile de venituri ale bugetelor locale se deschid conturi distincte pentru încasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone.21.05. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, virează cota de 40% din taxele asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone, prevăzute la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanţa, către bugetele judeţene şi, respectiv, către bugetul local al municipiului Bucureşti, lunar, până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedenta.21.06. În situaţia în care sumele ce urmează a fi restituite din taxele ce fac obiectul divizării în cotele de 60% şi, respectiv, 40%, potrivit art. 21 alin. (3) din Ordonanţa, către contribuabilii care solicită aceasta în condiţiile legii sunt mai mari decât cele constituite din cota de 40% până la data solicitării restituirii, compartimentul de specialitate menţionat la pct. 21.02 din prezentele norme metodologice solicita în scris, compartimentului de specialitate al consiliului judeţean şi, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sa vireze suma necesară restituirii din cota de 40% încasată, iar acesta din urma are obligaţia virarii sumei în cel mult 10 zile de la data solicitării.21.07. Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente taxei asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone urmează regula divizării în proporţie de 60% şi, respectiv, de 40%, potrivit art. 21 alin. (3) din Ordonanţa.21.08. Resursele financiare constituite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută la lit. A pct. II şi III din anexa nr. 6 la Ordonanţa se utilizează, în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean.21.09. Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxa anuală este stabilită în suma fixa în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de capacitatea acestora. Fac excepţie cele care fac parte din combinatiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone, prevăzute la lit. A pct. III din anexa nr. 6 la Ordonanţa.21.10. Contribuabilii care se afla în situaţia prevăzută la art. 21 alin. (5) din Ordonanţa au obligaţia să prezinte compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atesta situaţia respectiva, precum şi documentele prin care atesta ca mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.21.11. Obligaţia de a depune declaraţia de impunere, în condiţiile art. 62 alin. (4) din Ordonanţa, sub sancţiunile prevăzute de lege, revine şi persoanelor fizice care intra sub incidenţa art. 21 alin. (5) din Ordonanţa ori a altor reglementări prin care se acordă reducerea sau scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică.21.12. Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face începând cu data de întâi a lunii în care contribuabilii interesaţi prezintă compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale documentele prin care atesta situaţiile, prevăzute de lege, pentru care sunt scutiţi.ORDONANTA:Art. 22. - Capacitatea cilindrică a motorului şi capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să rezulte acestea.NORME METODOLOGICE:22.01. Capacitatea cilindrică a motorului se poate dovedi şi cu o adeverinta eliberata de o persoană fizica sau juridică specializată, care este autorizata să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.ORDONANTA:Art. 23. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C. (2) Navele fluviale de pasageri, barcile şi luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brailei şi Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.NORME METODOLOGICE:23.01. Pentru a intra sub incidenţa prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţa, atât persoanele fizice, cat şi persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor şi luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brailei şi Insula Balta Ialomitei trebuie să aibă domiciliul sau sediul, după caz, în oricare dintre unităţile administrativ-teritoriale din aceste zone.23.02. Unităţile administrativ-teritoriale din zonele prevăzute la pct. 23.01 din prezentele norme metodologice se stabilesc prin ordine ale prefecţilor judeţelor respective, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele prefecţilor se aduc la cunoştinţa publică şi vor fi comunicate autorităţilor administraţiei publice locale interesate, în condiţiileLegii nr. 215/2001.23.03. Navele fluviale de pasageri, barcile şi luntrele folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport, în condiţiile Ordonanţei. Pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, navele fluviale de pasageri sunt asimilate vapoarelor prevăzute la lit. C.h) din anexa nr. 6 la Ordonanţa.23.04. Prin sintagma folosite pentru uz şi agrement prevăzută la lit. C.a) din anexa nr. 6 la Ordonanţa se înţelege folosirea în scop personal şi necomercial, atât pentru activităţi ce privesc necesităţile familiale, cat şi pentru activităţi recreativ-distractive.23.05. Prevederile pct. 21.11 din prezentele norme metodologice se aplică deopotrivă persoanelor fizice şi persoanelor juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor şi luntrelor care nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.ORDONANTA:Art. 24. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidentele autorităţilor la care sunt înmatriculate, taxa se da la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii. (2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datorează de către proprietar.NORME METODOLOGICE:24.01. Taxa asupra mijloacelor de transport este de natura impozitelor directe, constituie venit al bugetelor locale şi se datorează pentru mijloacele de transport proprietatea contribuabililor, dobândite prin oricare dintre căile prevăzute de dispoziţiile art. 644 şi următoarele din Codul civil.24.02. Sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport numai vehiculele ce intra sub incidenţa cap. IV din Ordonanţa, respectiv: a) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, prevăzute la lit. A pct. I din anexa nr. 6 la Ordonanţa; b) autovehiculele de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone, prevăzute la lit. A pct. II din anexa nr. 6 la Ordonanţa; c) combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone, prevăzute la lit. A pct. III din anexa nr. 6 la Ordonanţa; d) remorcile, semiremorcile şi rulotele, prevăzute la lit. B din anexa nr. 6 la Ordonanţa; e) mijloacele de transport pe apa, prevăzute la lit. C din anexa nr. 6 la Ordonanţa.24.03. Pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa, referitoare la dobândire, înmatriculare/înscriere, înstrăinare şi radiere/scoatere din evidente, se fac următoarele precizări:A. taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care acestea au fost dobândite; în situaţiile în care contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - dobândesc în străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, oricare dintre cele prevăzute de Ordonanţa, data dobândirii se considera data emiterii de către autoritatea vamală română a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în cauza;B. taxa asupra mijloacelor de transport se da la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut înstrăinarea sau radierea;C. înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele cai:c.1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege;c.2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinta în acest sens, până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept, în situaţia în care vehiculul este recuperat, ori definitiv, în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat;D. radierea consta în scoaterea din evidentele autorităţilor la care sunt înmatriculate a vehiculelor pentru care se datorează taxa asupra mijloacelor de transport, respectiv:d.1. pentru mijloacele de transport prevăzute la pct. 24.02 lit. a)-d) din prezentele norme metodologice, radierea priveşte:d.1.1. scoaterea din evidentele formatiunilor subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei a mijloacelor de transport înmatriculate la aceste formaţiuni;d.1.2. scoaterea din evidentele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport înregistrate la aceste autorităţi;d.2. pentru mijloacele de transport prevăzute la pct. 24.02 lit. e) din prezentele norme metodologice, radierea priveşte:d.2.1. scoaterea din evidentele căpităniei porturilor a mijloacelor de transport înmatriculate la aceasta autoritate şi numai dacă fac obiectul înmatriculării;d.2.2. scoaterea din evidentele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport înregistrate la aceste autorităţi.24.04. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Ordonanţa, coroborate cu precizările de la pct. 24.01 şi 24.03 din prezentele norme metodologice, se stabilesc următoarele doua acţiuni corelative dreptului de proprietate, în raport cu care se datorează ori se da la scădere taxa asupra mijloacelor de transport, respectiv: a) dobândirea mijlocului de transport, potrivit celor menţionate la pct. 24.03 lit. a) din prezentele norme metodologice, care generează datorarea taxei asupra mijloacelor de transport, începând cu data de întâi a lunii în care acestea au fost dobândite; b) înstrăinarea mijlocului de transport, potrivit celor menţionate la pct. 24.03 lit. c) din prezentele norme metodologice, care generează scăderea taxei asupra mijloacelor de transport, începând cu data de întâi a lunii în care acestea au fost înstrăinate.24.05. Prezentele norme metodologice, în cazul mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, se completează cu prevederileHotărârii Guvernului nr. 610/1992privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, denumita în continuareHotărârea Guvernului nr. 610/1992, în aplicarea căreia s-au emis Instrucţiunile ministrului de interne, ministrului finanţelor şi ministrului transportului nr. 290/2.802/1.189/1993, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993, denumite în continuare Instrucţiuni.24.06. Potrivitart. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992, cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta, pentru persoana care o deţine, dreptul de proprietate.Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în evidentele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice se utilizează declaraţiile de impunere model ITL-006 sau model ITL-007, prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, după cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridică.La declaraţia de impunere prevăzută la alin. 2 se anexează o fotocopie de pe cartea de identitate, precum şi, fotocopia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vânzare-cumpărare, sub semnatura privată, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donaţie, certificatul de moştenitor etc.), hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau orice alt document similar.24.07. Pentru mijloacele de transport scăderea taxei se poate face atât în cazurile înstrăinării acestora, potrivit prevederilor pct. 24.03 lit. C din prezentele norme metodologice, cat şi în cazurile în care mijloacele de transport respective sunt scoase din funcţiune.Mijloacele de transport scoase din funcţiune corespund mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piese lipsa, fiind improprii îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost create, cazuri în care scăderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor documente din care să reiasă ca mijlocul de transport respectiv ori piesele rezultate din dezasamblarea acestuia au fost predate către comercianţi care au ca obiect de activitate colectarea şi valorificarea materialelor refolosibile.Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scădere pentru perioada în care acestea se afla în reparaţii curente, reparaţii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.24.08. Formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei nu pot sa radieze din evidentele acestora mijloacele de transport cu tracţiune mecanică decât în cazurile prevăzute la pct. 24.07 din prezentele norme metodologice.24.09. Deţinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu înseamnă ca acel contribuabil are un autovehicul taxabil. În caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei nu se stabileşte o noua taxa, deoarece capacitatea cilindrică a motorului nu se modifica.24.10. Contribuabilii care datorează taxa asupra mijloacelor de transport sunt datori sa îndeplinească obligaţiile prevăzute de art. 62 din Ordonanţa, atât în ceea ce priveşte declararea dobândirii mijlocului de transport, cat şi în ceea ce priveşte schimbările intervenite ulterior declarării, referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situaţii care conduc la modificarea cuantumului taxei, sub sancţiunile prevăzute la art. 70 din Ordonanţa.24.11. În cazul schimbării domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul României, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse taxei au obligaţia sa declare, conform art. 62 din Ordonanţa, în termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde sunt înregistrate aceste mijloace de transport data schimbării şi noua adresa. În baza acestei declaraţii compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale transmite dosarul în vederea impunerii, în termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, specificand ca, în baza confirmării primirii, va da la scădere taxa cu începere de la data de întâi a lunii în care s-a schimbat domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, urmând ca impunerea să se stabilească cu începere de la aceeaşi dată la noua adresa. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, verifica pe teren, înainte de confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresa, confirmand preluarea debitului în termenul prevăzut de lege.24.12. În cazul înstrăinării mijloacelor de transport, taxa stabilită în sarcina fostului proprietar se da la scădere pe baza actului de înstrăinare şi/sau a certificatului de radiere din evidenta autorităţilor la care au fost înmatriculate, cu începere de la data de întâi a lunii în care s-a făcut radierea. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va proceda la scăderea taxei şi va comunică, în termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar, în calitatea sa de dobanditor, îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui şi data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială dobanditorul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, este obligat sa confirme primirea datelor respective în termen de 30 de zile şi sa ia măsuri pentru impunerea acestuia. În ceea ce priveşte înscrierea sau radierea din evidentele autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport, dispoziţiile prezentelor norme metodologice se intregesc cu cele ale Instrucţiunilor menţionate la pct. 24.05 din prezentele norme metodologice.24.13. În cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse taxei, plecaţi din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, fără sa încunoştinţeze despre modificările intervenite, taxele aferente se debiteaza în evidentele fiscale, urmând ca ulterior să se facă cercetări pentru a fi urmăriţi la plata, potrivit reglementărilor legale. În cazul în care prin cercetările întreprinse se identifica noua adresa, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în evidenta cărora se afla mijloacele de transport respective vor transmite debitele la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde contribuabilii şi-au stabilit noua adresa, în condiţiile legii.24.14. Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractului de leasing taxa se datorează de către proprietar. În cazul în care proprietarul, persoana juridică străină, are reprezentant autorizat sa funcţioneze pe teritoriul României, taxa asupra mijloacelor de transport se datorează de către reprezentant.24.15. În cazul în care deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, solicita înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, aceştia au obligaţia sa achite integral taxa datorată, pentru întreaga perioadă pentru care solicită înmatricularea, la data luării în evidenta de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.24.16. În cazul în care deţinătorii, persoane juridice străine, încheie contracte de leasing cu persoane fizice sau juridice din România, acestea din urma, în calitate de beneficiari care folosesc mijloacele de transport respective, conform prevederilorart. 10 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, coroborate cu cele aleart. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992, nu pot solicita înmatricularea mijloacelor de transport în România fără să le înscrie în evidentele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi, respectiv, sa achite taxa pentru acestea.24.17. Contribuabilii care au ca obiect al activităţii producţia şi/sau comerţul cu mijloace de transport nu datorează taxa prevăzută la cap. IV din Ordonanţa pentru acele mijloace de transport înregistrate în contabilitate ca stocuri.ORDONANTA:Art. 25. - Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz, pe baza declaraţiei de impunere depuse în condiţiile prezentei ordonanţe.NORME METODOLOGICE:25.01. Declaraţia de impunere şi procesul-verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice, model ITL-006, şi cea specifică persoanelor juridice, model ITL-007, ce se depun de către contribuabili în condiţiile art. 62 alin. (4)-(6) din Ordonanţa, sunt prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.25.02. Declaraţia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport, model ITL-008 este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.ORDONANTA:Art. 26. - (1) Instituţiile publice, precum şi persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun în regim urban şi suburban sunt scutite de plată taxei asupra mijloacelor de transport. (2) Transportul de călători în comun în regim urban şi suburban se referă şi la cel care parcurge o distanta în afară localităţii, dacă se practica tarife stabilite în condiţiile transportului în comun.NORME METODOLOGICE:26.01. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun, în regim urban şi suburban, sunt operatorii de transport public local de călători a căror activitate intra sub incidenţaOrdonanţei Guvernului nr. 86/2001privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 284/2002, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 86/2001.26.02. Contribuabilii prevăzuţi la pct. 26.01 din prezentele norme metodologice sunt scutiţi de la plata taxei asupra mijloacelor de transport numai pentru mijloacele de transport prevăzute la lit. A pct. I lit. c) din anexa nr. 6 la Ordonanţa, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 86/2001.ORDONANTA:Art. 27. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie. (2) Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului. (3) Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport, au obligaţia de a achită integral taxa datorată, la data luării în evidenta de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.NORME METODOLOGICE:27.01. Pentru stabilirea taxei datorate pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului, se procedează după cum urmează: a) se determina taxa asupra mijloacelor de transport respective aferentă unui an calendaristic, potrivit art. 20 din Ordonanţa; b) taxa determinata potrivit menţiunii de la lit. a) se împarte la 12, care reprezintă numărul de luni ale unui an calendaristic; c) nivelul determinat potrivit menţiunii de la lit. b) se înmulţeşte cu numărul de luni calendaristice cuprinse între data de întâi a lunii în care a fost dobândit mijlocul de transport şi data de 31 decembrie a anului respectiv, rezultând astfel taxa asupra mijloacelor de transport datorată de contribuabil; d) taxa asupra mijloacelor de transport datorată de contribuabil, respectiv cea calculată potrivit menţiunii de la lit. c), se împarte la numărul de termene de plată rămase până la sfârşitul anului de referinţa, determinandu-se astfel rata datorată la fiecare termen de plată ce urmează datei stabilirii taxei respective.27.02. Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România au obligaţia sa achite integral, la data solicitării, taxa datorată pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal.  +  Capitolul 5 Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilorORDONANŢA:Art. 28. - Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor contribuabilii datorează taxe diferenţiate, conform anexei nr. 7.NORME METODOLOGICE:28.01. Procedurile ce privesc eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi modalităţile de determinare a taxelor ce se percep pentru aceste servicii sunt prevăzute în cap. V din Ordonanţa, în anexa nr. 7 la aceasta şi în prezentele norme metodologice.28.02. Pentru eliberarea certificatului de urbanism în condiţiileLegii nr. 50/1991se stabileşte o taxa, care se plăteşte anticipat, în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicita certificatul, potrivit pct. 1 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa. În mediul rural consiliile locale stabilesc taxa între limitele prevăzute la pct. 1 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, reduse cu 50%. Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0-III, iar mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V.28.03. În cazul în care prin cerere se indica numai adresa, potrivit nomenclaturii stradale, suprafaţa de teren la care se raportează calculul taxei este suprafaţa întregii parcele, iar în cazul în care printr-un plan topografic sau de situaţie solicitantul individualizează o anumită zona din parcela, taxa se aplică doar la suprafaţa acesteia.28.04. Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se plăteşte o taxa reprezentând 30% din valoarea taxei iniţiale, potrivit pct. 8 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa.28.05. Instituţiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism. Nu beneficiază de aceste scutiri unităţile economice ale instituţiilor publice.ORDONANŢA:Art. 29. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire, în conformitate cu proiectul prezentat. (2) La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizaţiei de construire, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligaţi sa declare structurilor specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei pentru autorizaţia de construire. (3) Structurile specializate menţionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizaţia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizaţia de construire. (4) Pentru persoane fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mica decât valoarea determinata potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.NORME METODOLOGICE:29.01. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât persoanele fizice, cat şi persoanele juridice solicitante datorează o taxa, potrivit alin. (1) pct. 2 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, reprezentând 1% din valoarea de proiect declarata în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în conformitate cu proiectul prezentat, în condiţiileLegii nr. 50/1991.Pentru clădirile cu destinaţia de locuinta, atât în cazul persoanelor fizice, cat şi în cel al persoanelor juridice, precum şi pentru anexele gospodăreşti, numai în cazul persoanelor fizice, taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire se reduc cu 50%.Calculul acestei taxe se face de către structurile specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri specializate.Prin expresia anexe gospodăreşti se înţelege: grajdurile, patulele, magaziile, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele şi garajele.29.02. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, ca excepţie de la prevederile pct. 29.01 din prezentele norme metodologice, dacă valoarea de proiect declarata în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai mica decât valoarea impozabilă determinata în condiţiile anexei nr. 1 la Ordonanţa, taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, după caz, asupra valorii impozabile.Pentru orice alte lucrări supuse autorizării, în afară lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, stabilirea taxei se face cu respectarea prevederilor de la pct. 29.01 din prezentele norme metodologice.29.03. Pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se stabileşte o taxa reprezentând 30% din taxa iniţială, potrivit pct. 8 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa.29.04. Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei de construire se recomanda ca structura specializată sa înştiinţeze beneficiarul autorizaţiei de construire despre necesitatea prelungirii valabilităţii în cazul în care lucrările de construire nu se finalizează până la termen.29.05. În cazul în care lucrările de construire nu au fost executate integral până la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire şi nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii acesteia, la data regularizării taxei, în condiţiile Ordonanţei, se stabileşte separat şi taxa prevăzută la pct. 29.03 din prezentele norme metodologice.29.06. Valoarea de proiect care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare în cazul persoanelor juridice corespunde valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente cuprinse în devizul general al investiţiei la cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de baza", întocmit potrivitHotărârii Guvernului nr. 376/1994privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 5 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare.29.07. În vederea simplificarii procedurii de elaborare a documentaţiilor de autorizare, pentru tipurile de construcţii prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare aLegii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prinOrdinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002, se admite ca valoarea care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare să se determine în baza unui deviz simplificat, elaborat prin evaluare pe bază de indici, cu respectarea structurii devizului general prevăzut la pct. 29.06 din prezentele norme metodologice.29.08. Cheltuielile pentru investiţia de baza, prevăzute la pct. 29.06 din prezentele norme metodologice, sunt cele pentru: a) clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţele de utilităţi din incinta; b) montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente; c) utilaje şi echipamente de transport; d) utilaje, echipamente tehnologice şi functionale cu montaj; e) dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durata mare de serviciu.29.09. În cazurile în care lucrările specifice organizării de şantier sunt autorizate o dată cu cele ale investiţiei de baza, taxa de 1% prevăzută la pct. 29.01 din prezentele norme metodologice se aplică la valoarea de proiect declarata, la care se adauga şi cheltuielile cu organizarea de şantier.În cazurile în care lucrările specifice organizării de şantier nu au fost autorizate o dată cu lucrările pentru investiţia de baza, potrivit pct. 4 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 3% şi se aplică la cheltuielile cu organizarea de şantier.29.10. La terminarea lucrărilor de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate al autorizaţiei de construire, beneficiarii acesteia, atât persoane fizice, cat şi persoane juridice, sunt obligaţi sa declare la structura specializată de sub autoritatea emitentului autorizaţiei valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei de autorizare, sub sancţiunile prevăzute la art. 70 din Ordonanţa. Valoarea reală a lucrărilor corespunde valorii finale a investiţiei şi este cuprinsă într-o documentaţie care se anexează la declaraţia respectiva.Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, în cazul persoanelor fizice şi al persoanelor juridice, model ITL-009, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.29.11. În cazul persoanelor fizice beneficiare ale autorizaţiei de construire pentru clădiri, atunci când valoarea reală a lucrărilor declarata este mai mica decât valoarea impozabilă determinata în condiţiile anexei nr. 1 la Ordonanţa, regularizarea taxei se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, după caz, asupra valorii impozabile stabilite pentru anul în care se face regularizarea.Pentru orice alte lucrări autorizate, în afară lucrărilor de construire a clădirilor persoanelor fizice, regularizarea taxei se face cu respectarea regulii generale prevăzute la pct. 29.10 din prezentele norme metodologice.29.12. În cazul persoanelor juridice, valoarea reală a lucrărilor este cea care corespunde înregistrărilor din evidenţa contabilă.29.13. În situaţia în care se apreciază ca valoarea reală a lucrărilor declarata este subevaluata în raport cu alte lucrări similare, compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza de competenţa unde se realizează lucrările de construire, la sesizarea structurii specializate, are obligaţia să efectueze controlul fiscal, în condiţiile legii, pentru verificarea concordanţei dintre valoarea reală a lucrărilor declarate pentru regularizarea taxei şi înregistrările efectuate în evidenţa contabilă.29.14. Termenul de plată a diferenţei rezultate în urma regularizării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării valabilităţii autorizaţiei de construire.29.15. În cazul în care în urma regularizării taxei de autorizare beneficiarului autorizaţiei de construire i se cuvine restituirea unei sume, iar acesta înregistrează obligaţii bugetare restante, regularizarea se face potrivit prevederilorart. 144-146 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 61/2002. În cazul în care nu înregistrează obligaţii bugetare restante restituirea sumei se face în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) din Ordonanţa. Prevederile de la pct. 29.17 alin. 2 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător.29.16. Alte taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute la lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, în afară celor de la pct. 1 şi 2 din aceasta, sunt şi se calculează/datorează după cum urmează: a) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavării necesare:a.1. studiilor geotehnice;a.2. ridicarilor topografice;a.3. exploatarilor de cariera;a.4. balastierelor;a.5. sondelor de gaze;a.6. sondelor de petrol;a.7. oricăror alte exploatări nemenţionate la lit. a.1 - a.6, prevăzute la pct. 3 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, care se calculează pentru fiecare mp sau fracţiune de mp afectat de foraje sau de excavari. Aceasta autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta, iar plata taxei nu îl scuteşte pe titularul autorizaţiei de orice alte obligaţii fiscale legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile.Autorizaţia de foraje şi excavari se eliberează de către primari; b) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, ori campinguri, prevăzută la pct. 5, se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a lucrării sau a construcţiei; c) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi a reclamelor, prevăzută la pct. 6 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, se calculează pentru fiecare mp sau fracţiune de mp afectat acestor lucrări; d) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor, prevăzută la pct. 7 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile, în cazul persoanelor fizice deţinătoare de clădiri.În cazul persoanelor fizice ale căror construcţii sau amenajări nu sunt de natura clădirilor, cota de 0,1% se aplică asupra valorii reale a construcţiilor sau amenajării supuse desfiinţării, declarata de beneficiarul autorizaţiei, dacă acestea ar fi realizate la data respectiva.În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse desfiinţării, iar pentru celelalte construcţii şi amenajări care nu sunt de natura clădirilor, taxa se calculează proporţional cu valoarea reală a construcţiilor sau amenajărilor supuse desfiinţării. Prin termenul desfiinţare se înţelege demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parţială sau totală a construcţiei şi a instalaţiilor aferente, precum şi a oricăror alte amenajări. Dezafectarea priveşte schimbarea destinaţiei unui imobil; e) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi bransament la reţelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie şi televiziune prin cablu, prevăzută la pct. 9 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, se datorează de către furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalatie/beneficiar. Aceasta autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta în situaţia în care este necesară emiterea autorizaţiei de construire.Autorizaţia prevăzută la acest punct, model ITL - 010, se emite numai de către primari, în funcţie de raza de competenţa, şi este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.Furnizorii serviciilor nu pot efectua lucrările de racorduri sau bransamente decât după obţinerea autorizaţiei, în condiţiile prezentelor norme metodologice, sub sancţiunile prevăzute de lege.Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi bransament la reţelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie şi televiziune prin cablu se eliberează la cererea scrisă a furnizorilor de servicii, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: datele de identificare a emitentului, datele de identificare a beneficiarului serviciului, adresa acestuia, categoria de lucrare pentru care se solicita autorizaţia, perioada în care urmează să execute racordul/bransamentul, data solicitării, numele şi prenumele reprezentantului furnizorului de servicii, semnatura şi ştampila.Soluţionarea cererii se face cu respectarea prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 27/2002privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 233/2002; f) taxa pentru eliberarea avizului de către primari ori structurile specializate din cadrul consiliilor judeţene, prevăzută la pct. 10 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, se datorează pentru fiecare aviz. Aceste avize sunt cele prevăzute laart. 4 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 50/1991; g) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala şi adresa, prevăzută la pct. 11 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, se datorează pentru fiecare certificat eliberat de către primari în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 33/2002privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverintelor de către autorităţile publice centrale şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prinLegea nr. 223/2002, prin care se confirma realitatea existenţei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectiva, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localităţii. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala nu se datorează şi taxa extrajudiciara de timbru.29.17. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, potrivit alin. (2) pct. 2 lit. A din anexa nr. 7 la Ordonanţa, nu se datorează în următoarele cazuri: a) pentru oricare categorie de lucrări referitoare la lacasuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial în România; b) pentru lucrările de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, indiferent cine este solicitantul; c) pentru lucrările de interes public judeţean sau local, indiferent cine este solicitantul autorizaţiei; d) pentru lucrările privind construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice, indiferent cine este solicitantul autorizaţiei.Pentru lucrările de natura celor prevăzute la alin. 1, terminate după data de 1 ianuarie 2003 şi pentru care la eliberarea autorizaţiei de construire s-a încasat taxa în condiţiileLegii nr. 27/1994privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareLegea nr. 27/1994, la data terminării acestora nu se mai face regularizarea taxei de autorizare.29.18. Pentru lucrările referitoare la intervenţiile executate, în conformitate cu prevederileLegii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, denumita în continuareLegea nr. 422/2001, de către proprietarii de monumente istorice, în cazul în care utilizează bunul imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit, nu se datorează taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire. Prin sintagma intervenţii executate se înţelege orice lucrare executată în condiţiileLegii nr. 50/1991.29.19. Potrivitart. 45 din Legea nr. 422/2001, proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanţează şi care sunt necesare pentru păstrarea integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum ele sunt reglementate prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobată, în condiţiile legii, pentru zona de protecţie respectiva, sau prin avizul direcţiei pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.29.20. Potrivitart. 4^1 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, pentru asigurarea funcţionarii structurilor specializate, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor stabili taxe speciale pe tipuri de lucrări, în condiţiile legii finanţelor publice locale. Taxele speciale nu sunt de natura impozitelor şi taxelor locale, reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de eliberarea certificatelor de urbanism sau a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, după caz.29.21. Taxele pentru emiterea avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism în vederea emiterii acordului unic, inclusiv cotele stabilite prinLegea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt de natura impozitelor şi taxelor locale şi nu se cuvin bugetelor locale.ORDONANŢA:Art. 30. - (1) Cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 7 se stabileşte între aceste limite de către consiliile locale sau judeţene, după caz. (2) Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc prealabil eliberării sau vizarii, după caz, a certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor. (3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50 % la bugetul judeţean. (4) Pentru municipiul Bucureşti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucureşti sau ale sectoarelor acestuia, după caz, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare. (5) Dovada plăţii taxei se păstrează la structura specializată a autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat documentele respective.NORME METODOLOGICE:30.01. Nivelurile taxelor prevăzute în suma fixa în anexa nr. 7 la Ordonanţa se stabilesc de către consiliile locale sau judeţene, după caz, între limitele şi în condiţiile Ordonanţei, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.30.02. În cazul taxelor datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene cu avizul primarilor comunelor, structurile specializate de la nivelul judeţelor procedează la virarea cotei de 50% către bugetele locale ale comunelor beneficiare, după cum urmează: a) la fiecare 5 ale lunii curente, pentru perioada cuprinsă între data de 16 şi ultima zi a lunii precedente, inclusiv; b) la fiecare 20 ale lunii curente, pentru perioada cuprinsă între data de 1 şi 15, inclusiv, din luna respectiva.30.03. În cazul regularizării taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, atunci când se impune restituirea de sume către contribuabili, structurile specializate de la nivelul comunelor, prevăzute la pct. 30.02 din prezentele norme metodologice, pe baza Declaraţiei privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice, model ITL - 009, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, au obligaţia de a vira, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, cota de 50% din suma ce urmează să fie restituită contribuabilului.30.04. Pentru perioada cuprinsă între data de 2 februarie 2002, data punerii în executare a dispoziţiilor art. 30 alin. (3) din Ordonanţa, şi data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, taxele în cota de 50% datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene cu avizul primarilor comunelor se virează la bugetele locale ale comunelor beneficiare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.Intra sub incidenţa prevederilor prezentului punct şi sumele încasate la nivelul consiliilor judeţene pentru prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, precum şi cele încasate ca efect al regularizării taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, cu condiţia ca aceste taxe sa fi fost încasate după data de 2 februarie 2002.Pentru sumele încasate după data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, virarea sumelor cuvenite bugetelor locale ale comunelor se face la termenele prevăzute la pct. 30.02 din prezentele norme metodologice.30.05. Taxele prevăzute la pct. 1 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţa vizează numai persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate în bazaDecretului-lege nr. 54/1990privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuareDecretul-lege nr. 54/1990, precum şi în cea aLegii nr. 507/2002privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, denumita în continuareLegea nr. 507/2002.Autorizaţiile de funcţionare corespund autorizării pentru desfăşurarea de către persoanele fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi celor pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor familiale.30.06. Autorizaţiile de funcţionare eliberate în bazaDecretului-lege nr. 54/1990îşi încetează valabilitatea începând cu data de 6 noiembrie 2003, conform prevederilorart. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002.Contribuabilul beneficiar al autorizaţiei de funcţionare eliberate în bazaDecretului-lege nr. 54/1990care solicită continuarea activităţii în condiţiileart. 17 alin. (2) din Legea nr. 507/2002nu datorează taxa pentru eliberarea noii autorizaţii şi nici taxa pentru viza anuală a acesteia, în situaţia în care în anul respectiv are achitată taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei obţinute în bazaDecretului-lege nr. 54/1990şi numai dacă nu se modifica situaţia persoanelor sau activităţilor înscrise în noua autorizaţie.30.07. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare se achită integral anticipat eliberării acesteia, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. Pentru anul în care se eliberează autorizaţia de funcţionare nu se datorează taxa pentru viza anuală a acesteia.30.08. Taxele pentru viza anuală a autorizaţiilor de funcţionare se datorează numai de către acei contribuabili care la data de 1 ianuarie a anului în curs sunt beneficiarii unei astfel de autorizaţii, compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale având obligaţia sa procedeze la debitarea acestor taxe cu această dată.Taxa pentru viza anuală se achită integral la nivelul stabilit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, indiferent de perioada din an în care se desfăşoară activitatea economică, iar termenul de plată al acesteia este data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal.În cazul în care contribuabilul nu se prezintă sa achite taxa pentru viza anuală până la data de 31 ianuarie, aceasta taxa se considera neachitata la termenul scadent şi se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere în condiţiile legii.30.09. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi taxa pentru viza anuală a acesteia nu se restituie, chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz.30.10. În cazul pierderii ori degradării autorizaţiei de funcţionare, eliberarea alteia se face numai după achitarea taxei în condiţiile prevăzute la pct. 30.07 din prezentele norme metodologice.În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare titularul sau are obligaţia sa publice pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dovada publicării se depune la cererea pentru eliberarea noii autorizaţii de funcţionare.30.11. Pentru efectuarea de menţiuni în autorizaţia de funcţionare, la cererea titularului sau, după eliberarea acesteia, se încasează o taxa care se stabileşte de către consiliile locale între limitele prevăzute la pct. 1 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţa.30.12. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzute la pct. 2 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţa, se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde se afla situate obiectivele şi/sau activităţile pentru care se solicita autorizarea.În cazul municipiului Bucureşti aceste taxe se fac venit la bugetul local al sectorului unde se afla situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicita autorizarea.Instituţiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare. Nu beneficiază de aceste scutiri unităţile economice ale instituţiilor publice.30.13. Taxele prevăzute la pct. 2 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţa: a) se referă la autorizaţiile sanitare de funcţionare eliberate de direcţiile de sănătate publică teritoriale în temeiulLegii nr. 100/1998privind asistenţa de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) se achită integral la data eliberării autorizaţiei, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv; c) nu se restituie, chiar dacă autorizaţia a fost retrasă temporar sau definitiv.30.14. Taxele prevăzute la pct. 3 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţa se încasează de la persoanele fizice şi de la persoanele juridice pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, cum ar fi cele specifice amenajării teritoriului şi urbanismului, deţinute de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, în funcţie de suprafaţa planului respectiv şi de scara la care este realizat.Aceste taxe se fac venit la bugetele locale administrate de către autorităţile deliberative care deţin planurile respective.30.15. Taxele prevăzute la pct. 4 lit. B din anexa nr. 7 la Ordonanţa: a) se încasează de la persoanele fizice producători care intra sub incidenţaHotărârii Guvernului nr. 661/2001privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, denumita în continuareHotărârea Guvernului nr. 661/2001; b) se achită anticipat eliberării/vizarii certificatului de producător; c) se fac venit la bugetele locale ale căror ordonatori principali de credite sunt primării care au eliberat certificatele de producător respective; d) nu se restituie, chiar dacă certificatul de producător a fost anulat.Potrivit prevederilorart. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, contravaloarea certificatelor de producător se suporta din aceste taxe şi pe cale de consecinţa consiliile locale nu pot institui alte taxe pentru eliberarea certificatelor de producător în afară celor prevăzute la prezentul punct.30.16. La data eliberării certificatului de producător se vizează trimestrul corespunzător acestei date, fără încasarea taxei pentru viza trimestriala.Taxa pentru viza trimestriala a certificatului de producător se încasează oricând înăuntrul trimestrului vizat sau cu cel mult 15 zile înainte de începutul trimestrului respectiv.  +  Capitolul 6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitateORDONANŢA:Art. 31. - (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclama şi publicitate sunt obligaţi sa încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxa de reclama şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datorează o taxa care poate fi cuprinsă între 65.000 lei/an/mp şi 130.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp. (3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte în funcţie de dimensiune şi poate fi cuprinsă între 120.000 lei/an/mp şi 200.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp. (4) Cota procentuală şi cuantumul taxei prevăzut în suma fixa se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea, în limitele prevăzute mai sus.NORME METODOLOGICE:31.01. Beneficiarii serviciilor de reclama şi publicitate, realizate sub diverse forme, datorează bugetelor locale taxa prevăzută de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa. Aceştia au şi obligaţia sa încheie contracte în acest sens. Taxa se datorează de la data la care contractul intră în vigoare.31.02. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate se stabileşte pe bază de cota cuprinsă între 1% şi 3%, inclusiv, din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi se evidenţiază distinct în contract.Nivelul cotei între limitele prevăzute de Ordonanţa se stabileşte de către consiliile locale în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.31.03. Pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate, în cazurile care nu intra sub incidenţa art. 31 alin. (1) din Ordonanţa, taxa se stabileşte în suma fixa, în funcţie de dimensiunea afisului, panoului etc., după caz, între 65.000 lei/an/mp şi 130.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp, de către consiliile locale, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.31.04. Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte între 120.000 lei/an/mp şi 200.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp, de către consiliile locale, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.31.05. Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate este determinata de dreptunghiul imaginar în care se înscriu toate elementele ce compun afisul, panoul sau firma, după caz. Fracţiunile de mp se rotunjesc la un mp, prin adaos. Exemplu de afis, panou sau firma-----------NOTĂ: C.T.C.E. Exemplu de afis, panou sau firma: se găseşte publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, la pagina 26.Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate este determinata de produsul: L x I, respectiv 5,73 m x 4,08 m = 23,38 mp. Având în vedere ca aceasta taxa se stabileşte în lei/mp sau fracţiune de mp, suprafaţa astfel determinata se rotunjeste la 24 mp.31.06. Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în suma fixa, pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate, precum şi pentru firma instalata la locul exercitării activităţii, model ITL - 011, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.ORDONANŢA:Art. 32. - (1) Taxa datorată potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) se plăteşte lunar de către cel care efectuează reclama şi publicitatea la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se realizează serviciul, până la data de 10 a lunii următoare, pe toată perioada desfăşurării contractului, începând cu luna în care taxa a devenit exigibilă. (2) Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama şi publicitate. (3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate datorată potrivit art. 31 alin. (2) se plăteşte anticipat de către beneficiarul publicităţii, proporţional cu numărul de luni de utilizare, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar. În situaţiile în care mijloacele de reclama şi publicitate au o durată mai mare de un an, taxa se plăteşte până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. (4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 31 alin. (3) au obligaţia sa o achite trimestrial la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie. (5) Instituţiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate. (6) Taxa prevăzută la art. 31 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare şi avertizare a instalaţiilor energetice.NORME METODOLOGICE:32.01. Taxa datorată potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa se plăteşte lunar de către persoana fizica sau juridică care efectuează reclama şi publicitatea, până la data de 10 a lunii următoare datorarii taxei, pe toată durata desfăşurării contractului.32.02. În cazul beneficiarilor de publicitate cu domiciliul sau sediul în România, taxa prevăzută la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa se plăteşte/se virează la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţa se afla domiciliul sau sediul acestor beneficiari.32.03. În cazul beneficiarilor de publicitate cu domiciliul sau sediul în străinătate, taxa se plăteşte la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţa se afla domiciliul sau sediul reprezentantului autorizat al beneficiarului.32.04. Pentru publicitatea efectuată de către beneficiari cu domiciliul sau sediul în străinătate, care nu au reprezentanţi autorizaţi în România, taxa se plăteşte de către persoana care prestează serviciul, la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţa se afla domiciliul sau sediul prestatorului serviciului.32.05. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişare, panouri sau alte asemenea mijloace prevăzute de art. 31 alin. (2) din Ordonanţa se plăteşte anticipat de către beneficiarul publicităţii, proporţional cu numărul de luni de utilizare, la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/ municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază de competenţa este expus afisul, panoul sau alt asemenea mijloc publicitar.În cazul în care publicitatea de natura celei prevăzute la art. 31 alin. (2) din Ordonanţa se efectuează, pe bază de contract, de către o persoană fizica sau juridică autorizata sa realizeze astfel de servicii, alta decât beneficiarul publicităţii, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama sau publicitate datorată de beneficiarul publicităţii se evidenţiază distinct în contract şi se plăteşte/se virează la bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza de competenţa este expus afisul, panoul sau alt asemenea mijloc publicitar. Pentru aceste cazuri nu se depun declaraţiile de impunere prevăzute la pct. 31.06 din prezentele norme metodologice.32.06. Taxa prevăzută la art. 31 alin. (3) din Ordonanţa se plăteşte trimestrial la bugetele locale ale comunelor/ oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea contribuabilii, în patru rate egale, respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv.  +  Capitolul 7 Impozitul pe spectacoleORDONANŢA:Art. 33. - (1) Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competitii sportive, activităţi artistice şi distractive de videoteca şi discoteca, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor sau în suma fixa pe metru patrat, în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul, mai puţin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii. (2) Instituţiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.NORME METODOLOGICE:33.01. Datorează impozitul pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare, persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice şi competitii sportive, cu caracter permanent sau ocazional.33.02. Organizatorii de manifestări artistice cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice datorează impozit pe spectacole, în condiţiile art. 33 din Ordonanţa şi ale prezentelor norme metodologice, calculat asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz, determinata potrivit prevederilorLegii nr. 35/1994privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi aleNormelor metodologice nr. 48.211/1994privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenta şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, emise de Ministerul Finanţelor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare.33.03. În cazul persoanelor fizice sau juridice care organizează activităţi artistice şi distractive de videoteca şi discoteca, impozitul pe spectacole se calculează în suma fixa pe metru patrat, în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul.Fracţiunile de mp se rotunjesc la un mp, prin adaos.33.04. Instituţiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.ORDONANŢA:Art. 34. - Pentru manifestările artistice şi competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote: a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum şi pentru competitiile sportive interne şi internaţionale; b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional.NORME METODOLOGICE:34.01. Impozitul pe spectacole se determina prin aplicarea cotelor procentuale corespunzătoare fiecărui tip de spectacol, prevăzute la art. 34 din Ordonanţa, asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, mai puţin valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz.34.02. În categoria plătitorilor de impozit pe spectacole, organizatori de manifestări artistice şi de competitii sportive, se includ acei contribuabili care desfăşoară activităţi sau servicii la care accesul publicului se face cu plata pe bază de abonamente sau bilete de intrare, după cum urmează: a) activităţi de proiectie de filme cinematografice sau benzi video în sali de cinema, în aer liber sau în alte locuri pentru proiectie; b) activităţi de radio şi televiziune; c) servicii de impresariat artistic şi sportiv; d) servicii de organizare şi prezentare publică de piese de teatru, de spectacole muzicale - simfonice, corale, lirice, de opera, de opereta, de filarmonica, folclorice sau altele asemenea, de circ, de divertisment, de marionete, de dans, de balet, de estrada, precum şi orice alte forme similare; e) competitii sportive interne sau internaţionale, indiferent de forma organizatorică - asociaţii, federaţii, cluburi sau alte forme asemănătoare; f) servicii de organizare şi prezentare publică de festivaluri, de concursuri, de cenacluri, de serate, de recitaluri sau de alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional; g) servicii de cazare în hoteluri, moteluri, tabere pentru tineret, campinguri, vile, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice sau de alimentaţie publică în restaurante, baruri etc., numai în cazul în care organizează activităţi ce intra sub incidenţa prevederilor art. 34 din Ordonanţa; h) balciuri şi parcuri de distracţii; i) orice alte manifestări artistice şi competitii sportive neprevăzute la lit. a)-h), la care accesul publicului se face cu plata pe bază de abonamente sau bilete de intrare.34.03. Nu intra sub incidenţa impozitului pe spectacole încasările din vânzarea: a) biletelor de intrare pentru vizitarea castelelor, muzeelor, monumentelor, clădirilor istorice, targurilor, expoziţiilor, gradinilor zoologice şi botanice, rezervaţiilor naturale, acvariilor, planetariilor şi observatoarelor astronomice; b) biletelor de tombola; c) abonamentelor şi biletelor de intrare la manifestările artistice şi competitiile sportive organizate de instituţiile publice.34.04. Sunt considerate ca au caracter ocazional şi pentru ele impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare prin aplicarea unei cote de 5% acele manifestări artistice sau distractive, prevăzute la art. 34 lit. b) din Ordonanţa, care sunt organizate numai cu prilejul anumitor evenimente şi în afară incintei contribuabilului respectiv, destinate prezentării de spectacole. Prin expresia incinta contribuabilului se înţelege sala de spectacole, gradina de vara sau orice alt spaţiu situat la adresa sediului organizatorului sau la adresa unde acesta organizează, în mod curent, manifestări artistice sau distractive de natura celor ce intra sub incidenţa art. 34 lit. b) din Ordonanţa.ORDONANŢA:Art. 35. - (1) Pentru activităţile artistice şi distractive de videoteca şi discoteca impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de funcţionare, după cum urmează: a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/mp/zi la 1.000 lei/mp/zi; b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/mp/zi la 2.000 lei/mp/zi. (2) Cuantumul impozitului se stabileşte de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activităţile artistice şi distractive, în limitele prevăzute la alin. (1). (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate la alin. (1) se aplică coeficienţii de corectie menţionaţi la nota din anexa nr. 4.NORME METODOLOGICE:35.01. Pentru determinarea impozitului pe spectacole, în cazul videotecilor şi discotecilor, prin incinta se înţelege spaţiul închis în interiorul unei clădiri, suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor activităţi artistice şi distractive.35.02. Pentru dimensionarea suprafeţei incintei în funcţie de care se stabileşte impozitul pe spectacole se insumeaza suprafeţele utile afectate acestor activităţi, precum şi, acolo unde este cazul, suprafaţa utila a incintelor în care se consuma băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea, indiferent dacă participanţii stau în picioare sau pe scaune, precum şi suprafaţa utila a oricăror alte incinte în care se desfăşoară o activitate distractiva conexă programelor de videoteca sau discoteca.35.03. Prin zi de funcţionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se înţelege intervalul de timp de 24 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videoteca sau discoteca, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive.35.04. Cuantumul impozitului, prevăzut în suma fixa la art. 35 alin. (1) din Ordonanţa, se stabileşte de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor, astfel: a) se stabileşte o valoare cuprinsă între limitele prevăzute la art. 35 alin. (1) din Ordonanţa; b) asupra valorii stabilite potrivit menţiunii de la lit. a) se aplică coeficientul de corectie ce corespunde rangului localităţii respective, potrivit notei din anexa nr. 4 la Ordonanţa, astfel:
         
    a)localităţi urbane de rangul 0 .........................8,00;
    b)localităţi urbane de rangul I .........................5,00;
    c)localităţi urbane de rangul II .........................4,00;
    d)localităţi urbane de rangul III .........................3,00;
    e)localităţi rurale de rangul IV .........................1,10;
    f)localităţi rurale de rangul V .........................1,00;
  c) asupra valorii rezultate potrivit menţiunii de la lit. b) se poate aplica majorarea anuală, hotărâtă de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu până la 50%, prevăzută de art. 72 din Ordonanţa, reprezentând impozitul pe spectacole, în lei/mp/zi, ce se percepe pentru activitatea de videoteca sau discoteca.35.05. Contribuabilii care intra sub incidenţa art. 35 din Ordonanţa au obligaţia să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată cu depunerea declaraţiei de impunere şi ori de câte ori intervine o modificare a acestei suprafeţe, ţinând seama de prevederile pct. 35.01 şi 35.02 din prezentele norme metodologice.ORDONANŢA:Art. 36. - (1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute la art. 34, au obligaţia de a inregistra abonamentele şi biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolelor. (2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele.NORME METODOLOGICE:36.01. Contribuabililor care desfăşoară activităţi sau servicii de natura celor menţionate la pct. 34.02 din prezentele norme metodologice le revine obligaţia de a inregistra atât abonamentele, cat şi biletele de intrare, în condiţiile prevăzute de normele tehnice menţionate la art. 41 din Ordonanţa, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul, după caz, şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum şi la locul de desfăşurare a spectacolelor.36.02. În cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competenţa a altor autorităţi ale administraţiei publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligaţia de a viza abonamentele şi biletele de intrare, înregistrate potrivit menţiunii de la pct. 41.01 al prezentelor norme metodologice, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele.36.03. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la pct. 36.01 şi 36.02 ale prezentelor norme metodologice se sancţionează în condiţiile art. 43 din Ordonanţa.ORDONANŢA:Art. 37. - Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activităţile prevăzute la art. 35, au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.NORME METODOLOGICE:37.01. Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videoteca şi discoteca, în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia de a depune Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul activităţilor artistice şi distractive de videoteca şi discoteca, model ITL - 012, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.37.02. Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei de impunere prevăzute la pct. 37.01. din prezentele norme metodologice se sancţionează în condiţiile art. 70 din Ordonanţa.ORDONANŢA:Art. 38. - (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se desfăşoară spectacolul. (2) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea la timp a impozitului.NORME METODOLOGICE:38.01. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la bugetele locale ale comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază de competenţa se desfăşoară spectacolele.ORDONANŢA:Art. 39. - Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit.NORME METODOLOGICE:39.01. Contractele încheiate între contribuabilii organizatori de spectacole şi beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor inregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolul, prealabil organizării acestuia. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol.39.02. Contractele prevăzute la art. 39 din Ordonanţa sunt cele ce intra sub incidenţa prevederilorLegii nr. 32/1994privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare.ORDONANŢA:Art. 40. - Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia sa ţină evidenta acestuia şi să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţa plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaraţia prevăzută la art. 37, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.NORME METODOLOGICE:40.01. Contribuabilii organizatori de manifestări artistice şi competitii sportive, în calitate de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia sa ţină evidenta acestuia şi să depună lunar Decontul de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul manifestărilor artistice şi competiţiilor sportive organizate de persoanele fizice şi de persoanele juridice model ITL - 013, prevăzut în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, precum şi impozitul pe spectacole datorat, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz.40.02. Contribuabilii organizatori de activităţi artistice şi distractive de videoteca şi discoteca, în calitate de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia să depună lunar declaraţia de impunere model ITL - 012, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, în condiţiile art. 37 din Ordonanţa, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială aceştia îşi au sediul sau domiciliul, după caz.40.03. Declaraţia de impunere, model ITL - 012, şi decontul de impunere, model ITL - 013, prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, se completează în doua exemplare, cu toate datele cerute de formular, după evidenţa contabilă şi după orice alte documente justificative ale contribuabilului. Un exemplar rămâne la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, iar celălalt exemplar, cu confirmarea de primire, rămâne la contribuabil.40.04. Încasările din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole se evidenţiază în decontul de impunere distinct pe fiecare forma de spectacol, cu precizarea localităţii în care acesta s-a desfăşurat.40.05. Dispoziţiile de la pct. 40.02. şi 40.03. ale prezentelor norme metodologice se completează cu cele aleOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 68/1997, precum şi cu cele ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor nr. 2.690/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, ale căror prevederi se aplică în mod corespunzător de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale. Prevederile art. 70 din Ordonanţa se aplică în mod corespunzător.ORDONANŢA:Art. 41. - Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotărâre a Guvernului la iniţiativa Ministerului Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Tineretului şi Sportului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.NORME METODOLOGICE:41.01. DispoziţiileHotărârii Guvernului nr. 846/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 29 august 2002, sunt obligatorii atât pentru organizatorii de spectacole prevăzuţi la art. 34 din Ordonanţa şi, respectiv, la pct. 34.02. din prezentele norme metodologice, cat şi pentru instituţiile publice organizatoare de spectacole, chiar dacă acestea nu datorează impozitul pe spectacole.ORDONANŢA:Art. 42. - Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligaţi: a) să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole; b) sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi sa nu practice tarife mai mari decât cele înscrise pe bilete; c) sa pună la dispoziţie organelor de control documentele care atesta calculul şi plata impozitului pe spectacole.NORME METODOLOGICE:42.01. Cu ocazia controalelor efectuate persoanele prevăzute la pct. 44.01 din prezentele norme metodologice, în calitate de organe de control, verifica următoarele obiective: a) dacă abonamentele şi biletele de intrare vândute au fost înregistrate şi/sau vizate în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice; b) dacă este afişat tariful de intrare la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolului şi dacă acesta corespunde cu cel înscris pe bilete; c) dacă s-au eliberat bilete de intrare pentru toate sumele încasate de la participanţii plătitori ai biletelor; d) dacă datele înscrise pe biletele de intrare sunt identice cu cele înscrise pe marca de control; e) dacă datele înscrise în declaraţia de impunere, model ITL - 012, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, corespund cu cele din realitate, respectiv datele de desfăşurare a activităţilor artistice şi distractive de videoteca şi discoteca şi suprafeţele incintelor.ORDONANŢA:Art. 43. - (1) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) Sancţiunea se aplică plătitorilor de impozit pe spectacole.NORME METODOLOGICE:43.01. Actualizarea amenzilor prevăzute la art. 43 alin. (1) din Ordonanţa se face prin hotărâre a Guvernului, potrivitart. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată şi modificată prinLegea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 2/2001, astfel cum este prevăzut la art. 70 alin. (5) din Ordonanţa.ORDONANŢA:Art. 44. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 43 se fac de către primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Tineretului şi Sportului.NORME METODOLOGICE:44.01. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 43 din Ordonanţa se fac de către: a) primar şi împuterniciţii acestuia din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de raza de competenţa a acestora; b) persoanele împuternicite în acest scop din cadrul:b.1. Ministerului Administraţiei Publice;b.2. Ministerului Finanţelor Publice;b.3. Ministerului Culturii şi Cultelor;b.4. Ministerului Tineretului şi Sportului.44.02. Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu controlul se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială au loc spectacolele, precum şi de către persoanele prevăzute la pct. 44.01 lit. b) din prezentele norme metodologice, care verifica obiectivele prevăzute la pct. 42.01 din prezentele norme metodologice.
   +  Capitolul 8 Taxa hotelieraORDONANŢA:Art. 45. - (1) Pentru şederea în municipii, oraşe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârsta de peste 18 ani. (2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere.(3)*) Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale, între 0,5% şi 5%, la tarifele practicate de unităţile hoteliere pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.-------------- Notă *) Alin. (3) reprezintă completarea Ordonanţei efectuată prinOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 138/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002.NORME METODOLOGICE:45.01. Instituirea taxei hoteliere constituie atributia opţională a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale municipiilor/oraşelor/comunelor, după caz. Hotărârea privind instituirea taxei hoteliere se adoptă în cursul lunii mai şi se aplică în anul fiscal următor, în condiţiile prezentelor norme metodologice. Neadoptarea hotărârii până la data de 31 mai a fiecărui an fiscal corespunde opţiunii consiliului local de a nu institui taxa hoteliera pentru anul fiscal următor.45.02. În cazul în care autorităţile prevăzute la pct. 45.01 din prezentele norme metodologice optează pentru instituirea taxei hoteliere, cota se stabileşte între 0,5% şi 5 % inclusiv şi se aplică după cum urmează: a) pentru şederea în municipii, oraşe sau comune, altele decât cele declarate, conform legii, staţiuni turistice, taxa hoteliera se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere pentru fiecare persoana care datorează aceasta taxa; numărul de zile pentru care se datorează taxa hoteliera se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale respective; b) pentru şederea în staţiunile turistice, atât cele de interes naţional, cat şi cele de interes local, declarate ca atare prin hotărâre a Guvernului, în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 58/1998privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată şi modificată prinLegea nr. 755/2001, taxa hoteliera se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere numai pentru o noapte de cazare, pentru fiecare persoana care datorează aceasta taxa, indiferent de durata sejurului. Prin sejur se înţelege perioada neîntreruptă în care o persoană fizica este cazata într-o unitate hoteliera; perioada poate fi de una sau de mai multe zile.45.03. Persoanele juridice care intra sub incidenţa prevederilor art. 46 din Ordonanţa au obligaţia ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidenţieze distinct taxa hoteliera încasată determinata în funcţie de cota şi, după caz, de numărul de zile stabilite de către Consiliul Geeneral al Municipiului Bucureşti/consiliile locale.ORDONANŢA:Art. 46. - Taxa hoteliera se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenta a persoanelor cazate, şi se vărsa la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedenta.NORME METODOLOGICE:46.01. Sumele încasate cu titlu de taxa hoteliera se vărsa la bugetul local al comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţa se afla unitatea de cazare, lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedenta, cu excepţia situaţiilor în care această dată coincide cu o zi nelucrătoare, caz în care virarea se face în prima zi lucrătoare următoare.ORDONANŢA:Art. 47. - În cazul în care taxa hoteliera este inclusă în chitanţa sau în costul biletului de odihnă şi tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 46 vor vărsa la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale suma încasată cu acest titlu, recuperată de la agenţiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament, în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedenta.NORME METODOLOGICE:47.01. La virarea sumelor reprezentând taxa hoteliera, unităţile de cazare, persoane juridice, prin intermediul cărora se realizează cazarea vor depune la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale respective o declaraţie-decont care să cuprindă sumele încasate şi virate pentru luna de referinţa. Virarea sumelor se face în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedenta.Declaraţia-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hoteliera, model ITL - 014, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.47.02. Nedepunerea declaraţiei-decont menţionate la pct. 47.01 din prezentele norme metodologice la termenul prevăzut pentru virarea sumelor reprezentând taxa hoteliera se sancţionează potrivitOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997.  +  Capitolul 9 Alte taxe localeORDONANŢA:Art. 48. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie. (2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse între limitele prevăzute la alin. (1), pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate sa funcţioneze în scopul obţinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de către consiliile locale. (3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8, în suma fixa, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse între 26.000 lei/an şi 260.000 lei/an. (4) Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi se plătesc anticipat. (5) Pentru stabilirea taxelor locale menţionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice menţionate la art. 76 din prezenta ordonanţă.NORME METODOLOGICE:48.01. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru: a) utilizarea temporară a locurilor publice; b) vizitarea:b.1. muzeelor;b.2. caselor memoriale;b.3. monumentelor istorice;b.4. monumentelor de arhitectura;b.5. monumentelor arheologice;b.6. oricăror alte obiective stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale.48.02. Autorităţile administraţiei publice locale menţionate la pct. 48.01 din prezentele norme metodologice pot stabili taxe zilnice numai pentru imobilele administrate în mod direct de către acestea.48.03. Pentru instituirea taxelor zilnice autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor avea în vedere următoarele criterii:A. pentru utilizarea temporară a locurilor publice:a.1. imobilele sa apartina domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale respective şi acestea să fie administrate direct de către autorităţile administraţiei publice locale. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti, imobilele trebuie să le fie date în administrare, prin hotărâre, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii. Nu intra sub incidenţa prezentului punct imobilele care aparţin domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi care sunt concesionate, potrivit legii;a.2. utilizarea temporară a locurilor publice să aibă la baza reguli şi proceduri clare, care să nu permită nici un arbitrariu ce ar putea da naştere la favoritisme sau discriminări în raporturile cu contribuabilii, adecvate specificului pentru care se datorează taxa, şi anume:a.2.1. pentru parcarea ocazionala a vehiculelor, taxa se stabileşte în lei/ora/vehicul, astfel încât nivelul acesteia inmultit cu 24 să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei. Prin parcare ocazionala se înţelege staţionarea unui vehicul într-un loc public situat, de regula, într-o alta unitate administrativ-teritorială decât cea în care se afla sediul sau domiciliul, după caz, al deţinătorului/utilizatorului vehiculului;a.2.2. pentru parcarea curenta a vehiculelor, taxa se stabileşte în lei/zi/vehicul, astfel încât nivelul acesteia să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei. Prin parcare curenta se înţelege staţionarea în mod obişnuit a unui vehicul într-un loc public, de regula în unitatea administrativ-teritorială în care se afla sediul, domiciliul sau reşedinţa deţinătorului/utilizatorului. Plătitorii acestei taxe nu datorează şi taxa prevăzută la lit. a.2.1 aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale;a.2.3. pentru depozitarea de materiale, taxa se stabileşte în lei/mp/zi, astfel încât pentru un metru patrat de teren ocupat pentru depozitarea de materiale, taxa/zi să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei;a.2.4. pentru realizarea unor lucrări, taxa se stabileşte în lei/mp/zi, astfel încât pentru un metru patrat de teren afectat respectivei lucrări, taxa/zi să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei;a.2.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului, în pieţe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcari sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, taxa se stabileşte în lei/mp/zi, astfel încât pentru un metru patrat de teren afectat acestei activităţi, taxa/zi să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei;a.2.6. pentru accesul în parcuri, în grădini zoologice, în grădini botanice, în târguri, în balciuri, la stranduri, la expoziţii, la locuri de agrement sau altele similare, taxa zilnica se stabileşte în lei/persoana, astfel încât aceasta să se încadreze între 1.000 lei şi 100.000 lei;B. pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura sau a oricăror alte obiective, denumite în continuare obiective, stabilite ca atare de către autorităţile administraţiei publice locale:b.1. obiectivele sa apartina domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale respective şi acestea să fie administrate direct de către autorităţile administraţiei publice locale. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti, obiectivele trebuie să le fie date în administrare, prin hotărâre, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii. Nu intra sub incidenţa prezentului punct obiectivele care aparţin domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi care sunt concesionate, potrivit legii;b.2. taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele în cauza, regula de baza constituind-o stabilirea taxei/vizitator, ca unica modalitate de cuantificare a raportului dintre serviciul oferit de autoritate şi contribuabil - vizitator. Cuantumul taxei/vizitator se stabileşte între 1.000 lei şi 100.000 lei, în funcţie de importanţa obiectivelor în cauza, precum şi de nivelul cheltuielilor efectuate de acest serviciu.48.04. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot institui, potrivit art. 48 alin. (2) din Ordonanţa, taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru deţinerea de către persoane fizice, în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate sa funcţioneze în scopul obţinerii de venit şi care nu fac parte din inventarul activităţii economice pe care persoana fizica respectiva o desfăşoară în mod independent sau într-o asociaţie familială, potrivitDecretului-lege nr. 54/1990sauLegii nr. 507/2002.48.05. Pentru a putea institui taxe zilnice, potrivit art. 48 alin. (2) din Ordonanţa, şi implicit pentru a stabili categoriile de utilaje pentru care se datorează aceste taxe, consiliile locale vor avea în vedere următoarele criterii cumulative: a) utilajul sa reprezinte acea unealta, masina, instalatie, aparat, vehicul, altul decât cel pentru care se datorează taxa în condiţiile art. 48 alin. (3) din Ordonanţa sau altul similar, care prin caracteristicile sale tehnice serveşte pentru efectuarea unei anumite lucrări sau activităţi de prestări de servicii; b) funcţionarea utilajului respectiv sa determine obţinerea de venituri de către persoana fizica ce îl deţine în proprietate sau în folosinţă; c) utilajul care îndeplineşte condiţiile de la lit. a) şi b) sa nu facă parte din sfera activităţii economice pe care persoana fizica respectiva o desfăşoară în mod independent sau într-o asociaţie familială, potrivitDecretului-lege nr. 54/1990sauLegii nr. 507/2002.48.06. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot institui taxe pentru fiecare dintre vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8 la Ordonanţa, al căror cuantum se stabileşte de către aceste autorităţi, în condiţiile art. 48 alin. (3) din Ordonanţa, între 26.000 lei/an şi 260.000 lei/an.48.07. Taxele locale de natura celor reglementate prin art. 48 alin. (1)-(3) din Ordonanţa se plătesc anticipat, respectiv: a) pentru utilizarea temporară a locurilor publice, după cum urmează:a.1. pentru parcarea ocazionala, taxa se achită pentru fiecare parcare de o ora sau fracţiune din aceasta;a.2. pentru parcarea curenta, taxa se achită lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare. Pentru perioade mai mici de o luna, taxa se achită în prima zi a perioadei pentru care se solicita parcarea, pentru întreaga durata. În ambele situaţii se poate utiliza permisul de parcare ca mijloc de identificare a plătitorilor, al cărui model şi a cărui procedura de evidenţiere se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate;a.3. pentru depozitarea de materiale, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, a carei eliberare se face pe bază de cerere. Modelul de cerere şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea de materiale se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice interesate;a.4. pentru realizarea unor lucrări, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, iar eliberarea autorizaţiei se face pe bază de cerere. Modelul de cerere şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru realizarea de lucrări se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate;a.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în pieţe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcari sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, taxa se achită zilnic sau pe bază de abonament pentru o perioadă mai mare de o zi, caz în care taxa se achită la eliberarea abonamentului, al cărui model şi a cărui procedura de evidenţiere se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate. Pentru taxele achitate zilnic se emit numai chitanţele cu regim special; b) pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achită la accesul în incinta acestora, pe bază de bilete de intrare. Modelul biletului de intrare şi procedura de evidenţiere a acestora se stabilesc de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale interesate; c) pentru deţinerea de către persoane fizice, în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate sa funcţioneze în scopul obţinerii de venit, taxa se achită la data depunerii Declaraţiei de impunere, model ITL - 015, prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, corespunzător numărului de zile cuprins între această dată şi data la care contribuabilul declara ca acest utilaj serveşte scopului vizat. În cazul în care pentru utilajul respectiv taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mare de o luna, aceasta se achită lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare. Nedepunerea declaraţiei de impunere în condiţiile prezentei litere se sancţionează potrivitOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997; d) pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de referinţa;d.1. pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxele locale se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii;d.2. pentru vehiculele lente înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente se dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs aceasta situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe locale exigibile la acea data sau al restituirii către contribuabil, în cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de scădere însoţite de documentele corespunzătoare.48.08. Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehiculele lente, model ITL - 016, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.48.09. Nedepunerea declaraţiei de impunere până la termenele prevăzute la pct. 48.07 lit. d) din prezentele norme metodologice, respectiv până la data de 31 ianuarie, şi în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii se sancţionează potrivit prevederilor art. 70 din Ordonanţa.48.10. Autorităţile administraţiei publice locale nu pot hotărî instituirea altor taxe locale, criterii, reguli sau proceduri de stabilire a acestora, în afară celor prevăzute la art. 48 din Ordonanţa, astfel cum au fost detaliate la pct. 48.01-48.07 din prezentele norme metodologice. În situaţiile în care autorităţile administraţiei publice locale apreciază ca oportuna şi necesară utilizarea unor criterii, reguli sau proceduri de stabilire a taxelor locale neavute în vedere la data aprobării prezentelor norme metodologice, în scopul aplicării unitare a Ordonanţei, pot face propuneri pentru aprobarea unor soluţii, prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Ministerului Administraţiei Publice.  +  Capitolul 10 Facilităţi fiscaleORDONANŢA:Art. 49. - (1) Pentru locuinta de domiciliu, precum şi pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizaţii de şomaj şi/sau ajutor social şi alocaţii de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren. (3) Sunt scutiţi de taxa hoteliera persoanele cu handicap de gradul I şi II, pensionării, elevii, studenţii şi militarii în termen. (4) Procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. (5) În cazul calamităţilor naturale consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea de impozite şi taxe locale, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3. (6) Scutirea sau reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauza atesta situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5). (7) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.NORME METODOLOGICE:49.01. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot adopta hotărâri privind stabilirea categoriilor de persoane fizice care beneficiază de reducerea sau de scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren. Reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru locuinta de la adresa de domiciliu a persoanelor beneficiare şi pentru terenul aferent acesteia.Prin sintagma teren aferent locuinţei se înţelege numai suprafaţa de teren înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "teren cu construcţii", pe care este amplasata clădirea pentru care se acordă reducerea sau scutirea, după caz.49.02. Categoriile de persoane care pot beneficia de reducerea sau de scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren sunt următoarele: a) persoanele cu handicap de gradul I şi II; b) persoanele fizice nevazatoare; c) persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de:c.1. indemnizaţie de şomaj;c.2. şi/sau ajutor social;c.3. alocaţie de sprijin.49.03. Sunt scutiţi de la plata taxei hoteliere următorii beneficiari ai serviciilor hoteliere: a) persoanele cu handicap de gradul I şi II, inclusiv persoanele nevazatoare; b) pensionării; c) elevii; d) studenţii; e) militarii în termen.49.04. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie să facă dovada cu documentul care atesta situaţia respectiva, certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de elev, carnetul de student sau altele similare, însoţit de actul de identitate. În cazul persoanelor cu handicap şi al elevilor în vârsta de până la 14 ani, actul de identitate este certificatul de naştere.49.05. În cazul producerii de calamitati naturale, contribuabilii care au avut de suferit de pe urma acestora şi numai pentru bunurile distruse parţial sau total pot beneficia, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, de scutirea de la plata: a) impozitului pe clădiri; b) impozitului pe teren; c) taxei pe teren; d) taxei asupra mijloacelor de transport; e) taxelor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (3) şi art. 48 din Ordonanţa; f) taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de construire, reconstruire sau reparare a oricăror construcţii afectate de calamitatile naturale.49.06. Prin sintagma calamitati naturale se înţelege fenomenele naturale distructive de origine geodezica sau meteorologica ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane, produse în mod brusc. În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecarile şi prabusirile de teren, inundatiile şi fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile, precum şi evenimentele cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător, provocate de accidente chimice, biologice, incendii şi altele asemenea.49.07. Scutirea sau reducerea prevăzută la pct. 49.02 din prezentele norme metodologice se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele fizice prezintă actele doveditoare ale situaţiei respective.Scutirea prevăzută la pct. 49.05 din prezentele norme metodologice se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs calamitatea naturala constatată de comisia desemnată în acest scop de către autoritatea administraţiei publice locale competente.49.08. Consiliile locale adopta hotărâri privind acordarea bonificatiei de până la 10% în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.49.09. Contribuabilii persoane fizice beneficiază de o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru plata integrală a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren până la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal. Prin plata integrală se înţelege stingerea creanţelor bugetare datorate aceluiaşi buget local.49.10. În situaţia în care un contribuabil persoana fizica plăteşte integral până la data de 15 martie impozitul pentru care a beneficiat de bonificaţie, iar în cursul anului fiscal înstrăinează bunul pentru care a datorat impozitul respectiv, restituirea către contribuabil se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma efectiv încasată la bugetul local.Exemplu:-------- a) Un contribuabil persoana fizica are pentru anul 2003 stabilite următoarele debite:
         
    a.1.impozit pe clădiri2.000.000 lei;
    a.2.impozit pe teren1.800.000 lei;
  b) în unitatea administrativ-teritorială unde sunt situate aceste imobile, consiliul local a hotărât acordarea unei bonificatii de 9% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri şi de 7% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren; c) la data de 23 ianuarie 2003 contribuabilul achită integral obligaţiile, şi anume:c.1. impozit pe clădiri: suma achitată = 1.820.000 lei, bonificaţie acordată = 180.000 lei;c.2. impozit pe teren: suma achitată = 1.674.000 lei, bonificaţie acordată = 126.000 lei; d) la data de 29 aprilie 2003 înstrăinează clădirea, iar pe data de 1 noiembrie 2003 înstrăinează şi terenul; e) acestui contribuabil i se restituie următoarele sume:e.1. din impozitul pe clădiri: 1.213.332 lei = [(1.820.000 lei: 12 luni) x 8 luni], unde 8 luni reprezintă perioada 1 mai-31 decembrie 2003;e.2. din impozitul pe teren: 139.500 lei = [(1.674.000 lei: 12 luni) x 1 luna], unde 1 luna reprezintă perioada 1 decembrie-31 decembrie 2003; f) restituirea către contribuabilul respectiv se face în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.ORDONANŢA:Art. 50. - Persoanele fizice, veterani de război, şi cele prevăzute laart. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute înOrdonanţa Guvernului nr. 105/1999privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prinLegea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă.NORME METODOLOGICE:50.01. Scutirea se acordă pentru impozitele şi taxele locale stabilite în limitele şi în condiţiile Ordonanţei, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din aceasta, numai persoanelor în cauza, pe baza actului care atesta situaţia respectiva. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate. Persoanele care beneficiază de aceste scutiri sunt: a) veteranii de război; b) văduvele de război; c) văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; d) detinutii politici; e) deportatii; f) soţul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati în străinătate sau prizonieri; g) soţul (sotia) celui care a decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; h) soţul (sotia) celui decedat în condiţiile prevăzute la lit. f) şi g) şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi poate face dovada ca a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.ORDONANŢA:Art. 51. - Persoanele fizice, vaduve de război şi vaduve nerecăsătorite ale veteranilor de război, sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi de taxa hoteliera.NORME METODOLOGICE:51.01. Persoanele fizice vaduve de război şi vaduve nerecăsătorite ale veteranilor de război sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi de taxa hoteliera, pe baza actelor doveditoare ce le atesta situaţia respectiva, conform prevederilorLegii nr. 44/1994privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002.ORDONANŢA:Art. 52. - Prevederile art. 6 şi aleart. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent acestora, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat şi mototricicluri, se menţin şi în condiţiile prezentei ordonanţe.NORME METODOLOGICE:52.01. Categoriile de persoane care intra sub incidenţa prevederilorart. 52 din Ordonanţa sunt cele prevăzute de Legea nr. 42/1990pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: a) persoanele care şi-au pierdut total capacitatea de muncă; b) persoanele care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă; c) marii mutilati; d) răniţii; e) urmaşii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; f) celelalte persoane menţionate la lit. a)-e) cărora li s-a conferit Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.52.02. Categoriile de persoane prevăzute la pct. 52.01 din prezentele norme metodologice, pentru a beneficia de scutirile prevăzute la art. 52 din Ordonanţa, trebuie să prezinte brevetul prin care se atesta conferirea titlurilor respective.52.03. Persoanele prevăzute la pct. 52.01 din prezentele norme metodologice beneficiază de scutirea de la plata: a) impozitului pe clădiri, numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu; b) impozitului pe teren, numai pentru terenul încadrat la categoria de folosinţă "teren cu construcţii" aferent locuinţei prevăzute la lit. a); c) taxei asupra mijloacelor de transport pentru:c.1. autoturismele hycomat;c.2. mototricicluri.ORDONANŢA:Art. 53. - Scutirile prevăzute la art. 50-52 se acordă în proporţie de 100% persoanelor fizice menţionate pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune soţilor.NORME METODOLOGICE:53.01. Scutirile se acordă persoanelor prevăzute la art. 50-52 din Ordonanţa, în proporţie de 100%, atât pentru bunurile proprii, cat şi pentru bunurile comune ale soţilor, stabilite potrivit Codului familiei.ORDONANŢA:Art. 54. - (1) Scutirea de impozite şi taxe locale se acordă pe baza cererii beneficiarilor, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauza prezintă actele doveditoare prin care se atesta situaţia respectiva. (2) În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.NORME METODOLOGICE:54.01. Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale prevăzute de art. 50-52 din Ordonanţa se acordă persoanelor în cauza pe baza cererii acestora, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauza prezintă actele prin care se atesta situaţia respectiva. În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren, scutirea se acordă numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu şi pentru terenul încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" aferent acestei locuinţe.54.02. Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea scutirilor de la plata impozitelor şi taxelor locale acordate conform prevederilor art. 50-52 din Ordonanţa, se depun noi declaraţii de impunere în termen de 30 de zile.ORDONANŢA:Art. 55. - (1) Sunt scutite de impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă fundaţiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural. (2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor şi taxelor locale fundaţiile şi asociaţiile cu caracter umanitar care au ca unica activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor strazii.NORME METODOLOGICE:55.01. Sub incidenţa art. 55 alin. (1) din Ordonanţa se regaseste Fundaţia Menachem Elias a carei legatara universala este Academia Română.55.02. Pot fi scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale, prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asociaţiile şi fundaţiile cu caracter umanitar, constituite în bazaOrdonanţei Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) asigura cazarea batranilor, a copiilor orfani, precum şi a copiilor strazii; b) au ca unic obiect de activitate, prevăzut în statut, întreţinerea şi funcţionarea căminelor pentru persoanele menţionate la lit. a).ORDONANŢA:Art. 56. - Societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plată impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în proporţie de 50%, numai pentru clădirile destinate acestei activităţi.NORME METODOLOGICE:56.01. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren, în cazul societăţilor comerciale care au ca obiect unic de activitate, prevăzut în statut, asigurarea de servicii turistice pe o perioadă de cel mult 5 luni dintr-un an fiscal, se reduc cu 50% numai pentru imobilele destinate acestei activităţi. Intra sub incidenţa acestei reglementări activităţile menţionate la grupa 552 - alte mijloace de cazare de scurta durata, asimilate activităţii sezoniere, din Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prinHotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.ORDONANŢA:Art. 57. - Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proporţie de 50% pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune obiectivele nou-construite ce aparţin cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti.NORME METODOLOGICE:57.01. Obiectivele nou-construite, finalizate după data de 31 decembrie 2002, care aparţin cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 50% pe o perioadă de 5 ani.Scutirea se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune o cerere în acest sens şi numai pentru clădirile realizate cu respectarea autorizaţiei de construire.57.02. Pentru obiectivele nou-construite prealabil datei de 1 ianuarie 2003, scutirea de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 50% se acordă pentru perioada cuprinsă între această dată şi cea la care se împlinesc 5 ani de la punerea în funcţiune, cu respectarea prevederilor pct. 57.01 alin. 2 din prezentele norme metodologice.57.03. Prin termenul obiectiv se înţelege clădirea, astfel cum este definită la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa.ORDONANŢA:Art. 58. - Consiliile locale pot hotărî scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investiţiei efectuate potrivitLegii nr. 332/2001privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor.NORME METODOLOGICE:58.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot sa hotărască scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe teren pentru suprafaţa aferentă investiţiilor executate conformLegii nr. 332/2001, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor. Prin hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, se precizează data de la care se acordă scutirea sau reducerea.ORDONANŢA:Art. 59. - (1) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia, după cum urmează: a) pentru locuintele noi, în condiţiileLegii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru clădirile realizate pe bază de credite, în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 19/1994privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul înstrăinării clădirilor prevăzute la alin. (1), noii beneficiari nu mai beneficiază de aceste scutiri. (3) Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrazile şi tronsoanele de cale ferată concesionate, în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 30/1995privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrăzi şi cai ferate, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Persoanele fizice care au domiciliul şi care locuiesc efectiv în localităţile prevăzute înhotărârile Guvernului nr. 323/1996privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Muntii Apuseni, cu modificările ulterioare, şi nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare, beneficiază de reducere cu 50% a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 27/1996privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", republicată.NORME METODOLOGICE:59.01. Potrivitart. 10 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareLegea locuinţei nr. 114/1996, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinţe cu credit sau ai contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţelor noi care se realizează în condiţiile art. 7-9 din această lege, scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică începând cu data de 21 octombrie 1996, data intrării în vigoare a legii, şi se acordă pe timp de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobandita locuinta respectiva.59.02. Beneficiarii de credite, în condiţiile prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 19/1994privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 19/1994, sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobandita locuinta respectiva.59.03. Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobândit locuinţe, în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 19/1994, înainte de data de 1 septembrie 2001 beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri începând cu această dată şi până la împlinirea termenului de 10 ani, calculat începând cu data dobândirii locuinţelor.Data de 1 septembrie 2001 reprezintă data intrării în vigoare aOrdonanţei Guvernului nr. 76/2001pentru modificarea şi completareaOrdonanţei Guvernului nr. 19/1994privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prinLegea nr. 734/2001.59.04. Scutirile prevăzute la pct. 59.01 şi 59.02 din prezentele norme metodologice se acordă pe bază de cerere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele beneficiare prezintă la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale originalul şi copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinţe cu credit, contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei sau contractul de dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuinţei în cauza.59.05. În cazul înstrăinării prin acte între vii a locuinţelor dobândite în temeiulOrdonanţei nr. 19/1994şi alLegii nr. 114/1996, noii proprietari nu mai beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri.59.06. Declaraţiile de impunere se depun la compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale în a căror rază de competenţa sunt situate clădirile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora sau de la data de la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului pe clădiri datorat.59.07. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri nu exonereaza proprietarii locuinţelor respective de depunerea declaraţiei de impunere, sub sancţiunile prevăzute la art. 70 din Ordonanţa.59.08. Reducerea cu 50% a impozitelor şi a taxelor locale, prevăzută laart. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 27/1996, se acordă după cum urmează: a) pentru bunurile impozabile/taxabile situate în localităţile prevăzute înhotărârile Guvernului nr. 323/1996, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, nr. 395/1996 şi înregistrate, potrivit legii, în registrele agricole de la nivelul acestor localităţi; b) pentru serviciile taxabile ce privesc raporturile juridice ale persoanelor fizice respective cu autorităţile/serviciile publice care au sediul sau biroul de lucru în localităţile prevăzute la lit. a).În categoria beneficiarilor facilităţilor prevăzute la lit. a) şi b) se cuprind numai acele persoane fizice care fac dovada stabilirii domiciliului sau, după caz, înscrierii menţiunii de stabilire a reşedinţei în cartea de identitate în oricare dintre localităţile prevăzute la lit. a), potrivit legii.Reducerea de 50% se aplică şi asupra taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa, care sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale.59.09. Se menţine scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe durata contractului de închiriere, pentru proprietarii prevăzuţi laart. 32 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări prinLegea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, cu condiţia ca nivelul chiriei stabilit prin negociere între aceştia să fie mai mic decât cel calculat potrivit art. 26-30 din aceasta ordonanţa de urgenţă.În ceea ce priveşte dispoziţiileart. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, acestea nu se aplică în cazul contractelor de închiriere a locuinţelor de serviciu. De scutirea de la plata impozitelor pe clădiri şi a impozitului pe teren pot beneficia numai proprietarii, persoane fizice şi juridice de drept privat, prevăzuţi la art. 32 alin. (1) din aceasta ordonanţa de urgenţă.59.10. Pentru clarificarea prevederilor pct. 59.01-59.03 din prezentele norme metodologice se prezintă următoarele exemple:Exemplul A:-----------La data de 10 noiembrie 1996 se dobândeşte o locuinta în bazaLegii locuinţei nr. 114/1996. Locuinta este declarata la compartimentul de specialitate la data de 25 noiembrie 1996.Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă începând cu data de 1 decembrie 1996, ea operand până la data de 30 noiembrie 2006.Exemplul B:-----------La data de 10 noiembrie 1994 se dobândeşte o locuinta în bazaOrdonanţei Guvernului nr. 19/1994. Locuinta este declarata la compartimentul de specialitate la data de 25 noiembrie 1994.Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă după cum urmează: a) pentru perioada 1 noiembrie 1996 - 31 decembrie 2000; b) pentru perioada 1 septembrie 2001 - 31 iulie 2006.ORDONANŢA:Art. 60. - Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte situaţii pentru care se acordă facilităţi fiscale.NORME METODOLOGICE:60.01. Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, pot prezenta Guvernului propuneri pentru acordarea altor facilităţi fiscale decât cele prevăzute de Ordonanţa şi de prezentele norme metodologice.
   +  Capitolul 11 Dispoziţii comuneORDONANŢA:Art. 61. - (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, a amenzilor şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, soluţionarea obiectiilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea acestor venituri, precum şi executarea creanţelor bugetare locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în funcţie de atribuţiile specifice, potrivit legii. (2) Taxele cuvenite bugetelor locale în condiţiile art. 74 sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale.NORME METODOLOGICE:61.01. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, ţinându-se seama de atribuţiile specifice, potrivit legii.61.02. Obiectiunile şi contestaţiile formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, inclusiv a taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, precum şi a altor sume şi măsuri, se soluţionează conform prevederilorOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999privind soluţionarea obiectiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, precum şi a altor sume şi măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 392/2001, denumita în continuareOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1999.61.03. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale în bazaOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 491/2002, şi aHotărârii Guvernului nr. 794/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 12 august 2002.61.04. Funcţionarul public din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale se bucura de protecţia legii şi este investit cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul serviciului şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege.61.05. În îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu funcţionarii publici din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale se vor identifica prin prezentarea legitimatiei care le atesta aceasta calitate, a delegaţiei semnate de conducătorul compartimentului respectiv, precum şi a actului de identitate. Legitimatia, model ITL - 017, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.61.06. Organele de poliţie, jandarmerie şi orice alţi agenţi ai forţei publice au obligaţia sa dea concursul titularului legitimatiei, la cererea acestuia, în îndeplinirea, potrivit legii, a activităţii de executare silită. Identificarea funcţionarului public se face prin prezentarea legitimatiei, însoţită de actul de identitate, precum şi de delegaţia semnată de conducătorul compartimentului de specialitate.61.07. Taxele prevăzute la art. 74 din Ordonanţa sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale şi constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, potrivit prevederilor de la pct. 74.01 - 74.26 din prezentele norme metodologice.ORDONANŢA:Art. 62. - (1) Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se afla bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea determinării valorilor impozabile, precum şi a impozitelor sau taxelor aferente. (2) Verificarea datelor înscrise în declaraţia de impunere se face prin confruntare cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum şi cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor, după caz. (3) În cazurile contribuabililor care nu depun declaraţia de impunere potrivit dispoziţiilor legale, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor prevăzute la alin. (2). (4) Pentru mijloacele de transport declaraţiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a carei raza teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz. (5) Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile. (6) Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a carei raza teritorială se afla clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz.NORME METODOLOGICE:62.01. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se calculează de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţa se afla situate aceste imobile, pe baza declaraţiei de impunere depuse de către proprietar sau de către procuratorul acestuia, la care se anexează o copie după actul de dobândire, precum şi schita clădirii/terenului.62.02. Declaraţia de impunere şi declaraţia specială de impunere se depun separat pentru fiecare clădire la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale unde sunt situate clădirile.62.03. Pentru veridicitatea datelor înscrise atât în declaraţia de impunere, cat şi în declaraţia specială de impunere întreaga răspundere juridică o poarta contribuabilul, semnatar al declaraţiei respective.62.04. Nu se depun noi declaraţii de impunere pentru bunurile impozabile sau taxabile existente în evidentele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale la data de 31 decembrie 2002, cu excepţia cazurilor în care proprietarii deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta.62.05. În cazul contribuabililor care deţin, la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, clădiri care intra sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa, declaraţia specială de impunere se depune până cel târziu la data de 15 decembrie 2002 inclusiv.62.06. În cazul contribuabililor care dobândesc ulterior datei publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, clădiri care intra sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa, declaraţia specială de impunere se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii.62.07. Pe baza declaraţiei de impunere şi a declaraţiei speciale de impunere, pentru fiecare contribuabil, la nivelul fiecărui compartiment de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, se întocmeşte Procesul-verbal - înştiinţare de plată pentru impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice model ITL - 018, prevăzut în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.62.08. Pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la depunerea declaraţiilor speciale de impunere, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţa se afla situate clădirile ce intra sub incidenţa art. 5 alin. (2) din Ordonanţa vor proceda la stabilirea contravenţiilor, potrivit dispoziţiilor acesteia şi ale prezentelor norme metodologice coroborate cu cele aleOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001.62.09. Contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv instituţiile publice, sunt obligaţi să depună declaraţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit dispoziţiilor art. 62 din Ordonanţa, ori de câte ori se modifica materia impozabilă sau situaţia contribuabililor, sub sancţiunile prevăzute de lege.62.10. Sinceritatea declarării datelor din declaraţia de impunere se verifica prin controlul incrucisat cu datele declarate şi înscrise în registrul agricol, cadastrul imobiliar-edilitar sau cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor, după caz. Procedura verificării modului de completare a declaraţiei de impunere se face după cum urmează: a) compartimentul de specialitate va verifica modul de completare a declaraţiei depuse de contribuabil; b) în cazul în care în declaraţia depusa de contribuabil se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau eroare de aplicare a cotelor de impozitare/taxare, stabilirea obligaţiei de plată se va face prin corectarea erorii şi prin înscrierea sumelor corecte, avându-se în vedere următoarele:b. 1. aplicarea corecta a cotelor stabilite, potrivit legii;b. 2. înscrierea corecta a sumelor reprezentând impozitele/taxele locale datorate, rezultate din înmulţirea cotei legale de impozitare/taxare cu baza impozabilă/taxabila;b. 3. înscrierea corecta a sumelor în rubricile prevăzute de formular şi anularea celor înscrise eronat în alte rubrici;b. 4. corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat înscrierea în declaraţie a unor sume eronate;b. 5. dacă în declaraţia depusa se constata erori a căror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea creanţei bugetare, compartimentul de specialitate va solicita, în scris, contribuabilului să se prezinte la sediul autorităţii administraţiei publice locale pentru efectuarea corecturilor necesare.62.11. Procedura stabilirii din oficiu a impozitelor şi a taxelor locale se desfăşoară, în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor nr. 2.690/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, denumite în continuare Normele metodologice pentru aplicareaOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997, după cum urmează: a) compartimentul de specialitate are dreptul sa stabilească, din oficiu, creanţele bugetare, dacă:a.1. contribuabilul nu se prezintă în termen de 15 zile de la termenul stabilit de compartimentul de specialitate pentru efectuarea corecturilor, în cazul depunerii unei declaraţii în a carei completare au fost constatate erori;a.2. contribuabilul nu depune declaraţia de impunere în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării prin care compartimentul de specialitate îi notifica depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei; b) dacă în declaraţia depusa se constata erori a căror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea creanţei bugetare, precum şi în cazul în care contribuabilul nu depune declaraţia de impunere, compartimentele de specialitate vor stabili, din oficiu, creanta bugetară folosind metoda estimarii; c) estimarea creanţei bugetare se va face pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioadele de raportare din ultimele 12 luni, cum ar fi:c. 1. declaraţiile de impunere depuse pentru perioadele anterioare;c. 2. procesele-verbale de control;c. 3. datele înscrise în registrele agricole; d) în cazul în care la dosarul fiscal al contribuabilului nu exista astfel de documente, contribuabilul în cauza va fi supus de îndată unui control fiscal; e) din documentele prevăzute la lit. c) se va selecta ultimul debit cunoscut al contribuabilului, care va fi folosit drept etalon în cadrul procedurii de estimare; f) prima etapa în stabilirea creanţei bugetare va fi actualizarea debitului folosit drept etalon, avându-se în vedere rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional pentru Statistica, aferentă perioadei cuprinse între data stabilirii debitului folosit drept etalon şi data stabilirii din oficiu; g) rezultatul astfel obţinut va fi ajustat pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de compartimentele de specialitate (de exemplu: date şi informaţii obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili care au legături de afaceri cu contribuabilul în cauza, date din dosarul fiscal al contribuabilul, informaţii de la terţi etc.); h) debitul stabilit conform lit. g) va fi majorat cu 20%, potrivit prevederilor lit. D pct. 5 din Normele metodologice pentru aplicareaOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997; i) în aplicarea acestei proceduri compartimentul de specialitate va întocmi o nota de constatare care va cuprinde, în mod obligatoriu, elementele care au fost avute în vedere la stabilirea din oficiu, modul de calcul al debitului, precum şi penalităţile aplicate pentru nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere. Nota de constatare va fi aprobată de către conducătorul compartimentului de specialitate, iar creanta bugetară stabilită prin aceasta va fi comunicată contribuabilului printr-o înştiinţare de plată, transmisă conform legii; j) creanţele bugetare stabilite din oficiu de compartimentele de specialitate se corecteaza:j. 1. la data depunerii efective de către contribuabil a declaraţiei de impunere referitoare la creanta bugetară care a fost stabilită din oficiu;j. 2. la data efectuării unui control fiscal care se desfăşoară pentru creanta bugetară care a fost stabilită din oficiu; k) accesoriile calculate asupra creanţelor bugetare stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a creanţei. Prin termenul accesorii se înţelege majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere.62.12. Pentru mijloacele de transport aferente punctelor de lucru, contribuabilii persoane juridice vor depune declaraţia de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale unde sunt situate punctele de lucru.62.13. Contribuabilii persoane juridice calculează impozitele şi taxele locale pe care le datorează şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţa se afla clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz. Declaraţia de impunere are elementele constitutive ale procesului-verbal de impunere.62.14. Prin noţiunea punct de lucru se înţelege un centru de activitate din structura unui comerciant cu personalitate juridică, cu minimum 5 angajaţi cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, care are un caracter fix sau permanent, cum ar fi un birou, un sediu secundar, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale şi altele asemenea.62.15. Declaraţiile de impunere, declaraţiile speciale de impunere, declaraţiile-decont de impunere, deconturile de impunere, procesele-verbale de control, procesele-verbale de constatare a contravenţiei, precum şi orice alte documente prin care se constata ori se stabilesc impozite şi taxe locale, în condiţiile legii, constituie titluri de creanta bugetară şi totodată înştiinţare de plată pentru toată durata de deţinere în proprietate sau în folosinţă a bunurilor impozabile/taxabile de natura clădirilor, terenurilor şi mijloacelor de transport, chiar dacă impozitele şi taxele locale se indexează ori se majorează în condiţiile art. 67 şi, respectiv, art. 72 din Ordonanţa.ORDONANŢA:Art. 63. - Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi acele clădiri care au fost executate fără autorizaţie de construcţie. Înştiinţarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizaţiei de construcţie şi nici pe cele ale titlului de proprietate.NORME METODOLOGICE:63.01. Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidentele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.Prevederile art. 62 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, sub sancţiunile prevăzute la art. 70 din Ordonanţa.63.02. Declaraţia de impunere, procesele-verbale de impunere şi înştiinţările de plată nu au elementele constitutive ale certificatului de urbanism, autorizaţiei de construire sau ale titlului de proprietate, după caz.63.03. De asemenea, declararea clădirilor în vederea impunerii nu exonereaza persoana respectiva de aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege pentru încălcarea disciplinei în construcţii.ORDONANTA:Art. 64. - Membrii de familie cu capacitate de exerciţiu deplina, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum şi moştenitorii aflaţi în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.NORME METODOLOGICE:64.01. Membrii de familie cu capacitate de exerciţiu deplina, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul persoana fizica pe numele căruia s-au stabilit impozite sau taxe locale ce privesc bunurile impozabile sau taxabile, după caz, proprietate a contribuabilului respectiv, precum şi moştenitorii acestuia aflaţi în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de Ordonanţa.64.02. De asemenea, contribuabilii coindivizari răspund solidar în ceea ce priveşte datorarea oricăror impozite şi taxe locale. Termenul coindivizari desemnează coproprietarii aflaţi în indiviziune.ORDONANTA:Art. 65. - (1) Contribuabilii, persoane fizice şi juridice străine, plătesc impozitele şi taxele locale, majorările aferente şi amenzile contravenţionale, stabilite potrivit prezentei ordonanţe, în lei. (2) Plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este în sarcina persoanelor fizice sau juridice străine şi se achită de către acestea sau de către reprezentantul lor autorizat.NORME METODOLOGICE:65.01. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice străine sau al reprezentanţilor lor legali autorizaţi sa funcţioneze pe teritoriul României, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor de întârziere, a penalitatilor pentru nedeclarare şi a amenzilor, precum şi plata acestora se fac în lei.ORDONANTA:Art. 66. - Impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care contribuabilii îşi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se afla situate bunurile impozabile ori taxabile, după caz.NORME METODOLOGICE:66.01. Impozitele şi taxele locale prevăzute de Ordonanţa constituie venituri proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale unde contribuabilii îşi au domiciliul/sediul/punctele de lucru, după caz, sau ale unităţilor administrativ-teritoriale unde se afla situate bunurile impozabile sau taxabile, după caz.ORDONANTA:Art. 67. - Impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, precum şi valorile impozabile, prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4, 6 şi 7, se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei Publice, în luna aprilie a fiecărui an, pe baza ratei inflaţiei prognozate pentru anul următor, în cazul în care creşterea acesteia depăşeşte 5%.NORME METODOLOGICE:67.01. Începând cu anul 2003, în cazul în care rata inflaţiei prognozata pentru anul următor depăşeşte 5%, în luna aprilie a anului curent, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei Publice, prin hotărâre a Guvernului, se indexează: a) impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, instituite prin Ordonanţa; b) valorile impozabile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa; c) taxele în suma fixa instituite prin reglementările prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanţa.ORDONANTA:Art. 68. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice şi juridice străine, în măsura în care, prin convenţii sau alte acorduri internaţionale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, nu se stabileşte altfel.NORME METODOLOGICE:68.01. Potrivit art. 11 alin. (2) din Constituţia României, în condiţiile în care prin tratate internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate s-a stabilit altfel decât în Ordonanţa, se aplică în mod prioritar acele prevederi.ORDONANTA:Art. 69. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.NORME METODOLOGICE:69.01. Nerespectarea prevederilor Ordonanţei de către autorităţile administraţiei publice locale, de către funcţionarii publici şi de către contribuabili atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi răspunderea materială sau civilă, potrivit legii.69.02. Exercitarea activităţii de control fiscal se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora, în conformitate cu prevederile:a)Legii nr. 87/1994pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994;b)Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prinLegea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 70/1997; c) Instrucţiunilor de aplicare a prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 70/1997privind controlul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999.69.03. Funcţionarii publici din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale sunt asimilaţi organelor fiscale, astfel cum sunt specificate în actele normative prevăzute la pct. 69.02 din prezentele norme metodologice.ORDONANTA:Art. 70. - (1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă următoarele fapte: a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 şi la art. 62 alin. (1), (4) - (6); b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 şi la art. 62 alin. (1), (4) - (6). (2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. (4) În cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) se majorează cu 300%. (5) Limitele amenzilor prevăzute la art. 43 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (6) Contravenţiilor prevăzute la art. 43 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol li se aplică dispoziţiileOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28.NORME METODOLOGICE:70.01. Constituie contravenţii la Ordonanţa şi se sancţionează după cum urmează: a) depunerea peste termen a declaraţiei de impunere sau a decontului:a.1. de către persoanele fizice, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;a.2. de către persoanele juridice, cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei; b) nedepunerea declaraţiei de impunere sau a decontului:b.1. de către persoanele fizice, cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;b.2. de către persoanele juridice, cu amendă de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei; c) încălcarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole, prevăzute la pct. 41.01 din prezentele norme metodologice, se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei; d) contribuabilii prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere privind impozitele şi taxele locale, în condiţiile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, chiar dacă aceştia sunt scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor locale; e) limitele amenzilor prevăzute la lit. a) - c), precum şi cele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa se actualizează prin hotărâre a Guvernului.70.02. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru: a) depunerea peste termen sau nedepunerea oricăror declaraţii, declaraţii de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaraţii-deconturi de impunere, după caz, prevăzute de Ordonanţa şi de prezentele norme metodologice; b) încălcarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole.De asemenea, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor ce intra sub incidenţa lit. b) se fac şi de către persoanele prevăzute la pct. 44.01 din prezentele norme metodologice.70.03. Contravenţiilor prevăzute la pct. 70.01 lit. a) - d) din prezentele norme metodologice li se aplică în mod corespunzător dispoziţiileOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001.70.04. În cazul în care persoanele prevăzute la pct. 70.02 din prezentele norme metodologice, în calitate de agenţi constatatori, apreciază ca faptele comise de contribuabili sunt de gravitate redusă, se poate aplica drept sancţiune contravenţională avertismentul, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 şi aleart. 38 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.70.05. În cazul persoanelor juridice se vor avea în vedere şi penalităţile stabilite pentru depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe, precum şi prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997, coroborate cu cele ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 68/1997.ORDONANTA:Art. 71. - (1) Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se datorează majorări de întârziere, conform dispoziţiilor legale. (2) În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, după caz, se face fără majorări de întârziere în ziua lucrătoare imediat următoare. (3) În situaţiile în care impozitele şi taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaraţiei ori datele declarate nu corespund realităţii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, după caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea. (4) Termenul de prescripţie pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani. (5) La diferenţele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată. (6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă răspunde civil, în limita majorărilor de întârziere calculate. (7) Majorările şi penalităţile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul şi subcapitolul corespunzătoare impozitului sau taxei la care se referă.NORME METODOLOGICE:71.01. Orice creanta bugetară neachitata la scadenta generează plata dobânzilor prevăzute de lege, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadentei şi până la încasarea creanţei datorate.71.02. Colectarea impozitelor şi taxelor locale se realizează în baza următoarelor reglementări: a) până la data de 31 decembrie 2002, potrivitOrdonanţei Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 11/1996; b) începând cu data de 1 ianuarie 2003 potrivitOrdonanţei Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002.Dispoziţiile acestora referitoare la plata obligaţiilor bugetare, a majorărilor de întârziere/dobânzilor, a penalitatilor şi penalitatilor de întârziere, precum şi a celorlalte proceduri vor fi aplicate şi în cazul impozitelor şi taxelor locale.71.03. Datorarea majorărilor de întârziere/dobânzilor nu îl exonereaza pe contribuabil de la datorarea penalitatilor pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale, conform legii.71.04. Majorările de întârziere/dobânzile datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, penalităţile de întârziere, precum şi penalităţile şi majorările de întârziere stabilite pe perioada înlesnirilor la plata se achită în acelaşi cont bugetar în care se face plata debitului care le-a generat.Penalităţile datorate pentru neplata obligaţiilor bugetare reţinute la sursa se achită la bugetul local căruia i se cuvin obligaţiile respective. În acest sens se au în vedere şi prevederileOrdinului ministrului finanţelor publice nr. 81/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 21 ianuarie 2002, prin care se modificaOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.103/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.Sunt considerate ca obligaţii bugetare reţinute la sursa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate, precum şi taxa hoteliera, prevăzute la art. 31 alin. (1), respectiv la art. 45 din Ordonanţa.71.05. Pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, inclusiv a taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa în cazul actelor notariale îndeplinite de către secretarii comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, precum şi la lit. d) din Ordonanţa, se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public vinovat, în condiţiile legii, în limita majorărilor de întârziere calculate de la data de când impozitul sau taxa, după caz, se datora către bugetul local respectiv, până la data constatării.ORDONANTA:Art. 72. - În funcţie de condiţiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot majoră anual cu până la 50% impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta ordonanţă.NORME METODOLOGICE:72.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, pot majoră anual impozitele şi taxele locale prevăzute de Ordonanţa, inclusiv taxele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) cu până la 50%, în funcţie de condiţiile locale specifice zonei. Hotărârea de majorare se adoptă în luna mai a fiecărui an şi se aplică în anul fiscal următor.Hotărârile adoptate au la baza nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în suma fixa conform prevederilor Ordonanţei, precum şi impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cota procentuală, potrivit dispoziţiilor acesteia. Hotărârea de majorare se aplică numai pentru anul fiscal pentru care s-a aprobat. În anul fiscal următor se vor avea în vedere impozitele şi taxele locale actualizate cu rata inflaţiei conform prevederilor art. 67 din Ordonanţa, coroborate cu cele ale pct. 67.01 din prezentele norme metodologice.72.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, pot adopta hotărâri privind majorarea cu până la 50% a impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Ordonanţa, inclusiv a taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.72.03. Termenele care rezultă implicit din analiza prevederilor pct. 72.01 şi 72.02 din prezentele norme metodologice, respectiv 31 mai şi 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt termene de decădere, ceea ce corespunde aplicării în anul fiscal următor a unei majorări de 0%.ORDONANTA:Art. 73. - (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene adopta hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale, între limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor. (2) Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 500 lei se majorează la 1.000 lei. (3) Primării şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt obligaţi să asigure publicitatea hotărârilor menţionate la alin. (1), în condiţiileLegii administraţiei publice locale nr. 215/2001.NORME METODOLOGICE:73.01. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, în cursul lunii mai a fiecărui an, pentru anul fiscal următor, adopta hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale referitoare la: a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determina pe bază de cota procentuală, iar prin Ordonanţa sunt prevăzute limite minime şi maxime; b) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în suma fixa, între limitele prevăzute de Ordonanţa ori de hotărârea Guvernului prin care nivelurile impozitelor şi taxelor locale se indexează/actualizează în condiţiile art. 67 din Ordonanţa; c) stabilirea taxelor locale prevăzute la art. 48 alin. (1) -(3) din Ordonanţa; d) stabilirea nivelului bonificatiei de până la 10%, conform prevederile art. 49 alin. (7) din Ordonanţa; e) reducerea sau scutirea de impozit pe terenul aferent investiţiei, conform prevederilor art. 58 din Ordonanţa; f) majorarea cu până la 50% a impozitelor şi taxelor locale, conform art. 72 din Ordonanţa; g) delimitarea zonelor atât în intravilan, cat şi în extravilan; în acest sens se au în vedere prevederile pct. 13.01 din prezentele norme metodologice; h) procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la pct. 49.02 din prezentele norme metodologice; i) adoptarea oricăror alte hotărâri privind aplicarea Ordonanţei şi a prezentelor norme metodologice.73.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale//Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, adopta hotărârile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale prevăzute la pct. 73.01 din prezentele norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.73.03. În timpul anului consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene, după caz, pot hotărî: a) acordarea de reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele prevăzute la art. 49 alin. (2) din Ordonanţa; b) în cazul calamităţilor naturale, scutirea de la plata impozitului şi taxelor locale, atât în cazul persoanelor fizice, cat şi al persoanelor juridice; c) acordarea de înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, conform prevederilorHotărârii Guvernului nr. 794/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale.73.04. În cursul lunii noiembrie a fiecărui an fiscal consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, conform pct. 7 subpct. (20) din anexa nr. 2 la Ordonanţa, adopta hotărâri pentru avizarea construcţiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri. Aceste hotărâri se aplică în anul fiscal următor.ORDONANTA:Art. 74. - (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti: a) penalităţile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca excepţie de la dispoziţiileart. 13^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; b) taxele judiciare de timbru prevăzute deLegea nr. 146/1997privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă: c) taxele de timbru prevăzute deOrdonanţa Guvernului nr. 12/1998privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă; d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în bazaLegii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută lacap. V din anexa la Legea nr. 117/1999privind taxele extrajudiciare de timbru. Procedurile privind actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală pentru taxele menţionate la cap I-IV, precum şi la cap. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale se vor detalia procedurile menţionate la alin. (1), precum şi cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare.NORME METODOLOGICE:74.01. Penalităţile de întârziere datorate şi calculate în condiţiileart. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aferente veniturilor bugetelor locale, constituie venituri proprii ale acestor bugete şi se înregistrează la capitolul şi subcapitolul corespunzătoare categoriei de venit la care se referă. În acest sens se au în vedere şi prevederile art. 71 alin. (7) din Ordonanţa, respectiv pct. 71.01 - 71.04 şi 72.02 din prezentele norme metodologice. Penalităţile şi penalităţile de întârziere care se fac venit la bugetele locale sunt: a) cota de 10% calculată asupra sumei reţinute şi nevirate la bugetele locale într-un termen mai mare de 30 de zile de către plătitorii obligaţiilor către aceste bugete; intra sub incidenţa acestei penalităţi obligaţiile bugetare reţinute la sursa, prevăzute la art. 31 alin. (1) şi la art. 45 din Ordonanţa; b) cota de 0,5% pentru fiecare luna şi/sau fracţiune de luna de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care impozitele, taxele şi celelalte venituri ale bugetelor locale, cu excepţia majorărilor de întârziere, a penalitatilor şi a amenzilor, aveau termene de plată calculate asupra acestor venituri; c) în cazul contribuabililor persoane juridice, în afară celor prevăzuţi la lit. a) şi b), se aplică penalităţi pentru depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe locale, în condiţiileart. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997, după cum urmează:c.1. 10% din impozitul sau taxa locală totală datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de până la 30 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit;c.2. 30% din impozitul sau taxa locală datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de la 31 de zile până la 60 de zile inclusiv faţă de termenul legal stabilit;c.3. 50% din impozitul sau taxa locală datorată sau stabilită din oficiu, după caz, dacă declaraţia este depusa cu o întârziere de peste 60 de zile faţă de termenul legal stabilit;c.4. 500.000 de lei, suma ce se poate actualiza prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei, în cazul nedepunerii declaraţiei de către plătitorii care nu realizează profit impozabil.74.02. Penalităţile calculate asupra impozitelor şi taxelor locale stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a impozitelor şi taxelor locale, potrivit prevederilorart. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997.74.03. Taxele instituite prinLegea nr. 146/1997privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareLegea nr. 146/1997, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul autorităţilor publice care soluţionează cererile ce intra sub incidenţa aplicării reglementărilor privind taxele judiciare de timbru.74.04. La nivelul municipiului Bucureşti, taxa judiciară de timbru se încasează direct la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, în funcţie de raza teritorială unde se afla autorităţile publice care soluţionează acţiunile şi cererile ce intra sub incidenţaLegii nr. 146/1997.74.05. Taxele instituite prinOrdonanţa Guvernului nr. 12/1998privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, denumita în continuareOrdonanţa Guvernului nr. 12/1998, constituie venituri ale bugetelor locale.74.06. Procedurile specifice preluării la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele şi formele pe care le au de îndeplinit notarii publici şi secretarii unor comune şi oraşe în aplicarea prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 12/1998coroborate cu cele ale Ordonanţei şi sunt detaliate la pct. 74.07 - 74.17 din prezentele norme metodologice.74.07. Taxele de timbru pentru autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile, se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, unde se afla situate bunurile imobile respective.74.08. La nivelul municipiului Bucureşti taxele de timbru prevăzute la pct. 74.07 se fac venit la bugetul local al sectorului unde se afla situate bunurile imobile respective.74.09. Taxele asupra succesiunilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în raport cu locul situarii bunurilor imobile, proporţional cu ponderea acestora în valoarea întregului activ.74.10. Taxele de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale, prevăzute laart. 12 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuareLegea nr. 36/1995, de către secretarii comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici se fac venit la bugetele locale ale comunelor şi oraşelor respective.74.11. Notarii publici au obligaţia ca la întocmirea actelor notariale prevăzute la pct. 74.07 din prezentele norme metodologice şi a celor ce privesc procedura succesorală notarială să solicite certificatul fiscal de la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţa se afla situate bunurile imobile, în care să se facă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 70 din Regulamentul de punere în aplicare aLegii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prinOrdinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările ulterioare, şi menţiunea cu privire la numărul contului de venituri, precum şi unitatea teritorială de trezorerie şi contabilitate publică la care are deschis contul unitatea administrativ-teritorială beneficiara a acestor taxe.74.12. În cazul în care, până la data eliberării certificatului de moştenitor, moştenitorii nu au achitat taxa stabilită în condiţiile legii şi ale pct. 74.11 din prezentele norme metodologice, debitul privind taxa asupra succesiunilor se trimite spre executare la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale competente, iar acesta are obligaţia sa confirme debitul prin adresa model ITL - 2 - Regim special, prevăzută în anexa nr. III la prezentele norme metodologice.74.13. În aplicarea prevederilorart. 68 din Legea nr. 36/1995şi ale art. 75 din Regulamentul prevăzut la pct. 74.11 din prezentele norme metodologice, secretarului unităţii administrativ-teritoriale/secretarului sectorului municipiului Bucureşti, denumit în continuare secretar, din raza localităţii în care defunctul a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţa ca moştenirea cuprinde bunuri imobile, procedând la verificarea datelor înregistrate în registrul agricol, îi revine obligaţia sa trimită sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale, cu menţionarea datelor prevăzute la art. 72 din acest regulament, în cel mult 30 de zile de la data decesului, sub sancţiunile prevăzute de lege.Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale se întocmeşte obligatoriu în 3 exemplare, dintre care unul se înaintează notarului public, unul compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale pentru cunoaşterea datelor de identitate a succesibililor, iar cel deal treilea rămâne la secretar, ca unic document care sta la baza înregistrărilor din registrul prevăzut la pct. 74.14 din prezentele norme metodologice.74.14. Pentru urmărirea realizării atributiei prevăzute la pct. 74.13 din prezentele norme metodologice, secretarii au obligaţia conducerii unui registru de evidenta a sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale, care conţine următoarele coloane: numărul curent, numele şi prenumele defunctului, data decesului, numărul actului de deces, numărul şi data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul general pentru înregistrarea corespondentei de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale respective, rolul nominal unic, volumul/poziţia din registrul agricol, numărul şi data confirmării primirii de către notarul public şi observaţii.Acest registru va fi numerotat, snuruit, sigilat şi înregistrat în registrul general pentru înregistrarea corespondentei, prin grija secretarului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.74.15. În registrul de evidenta a sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale se trec şi defunctii cu ultimul domiciliu în localitatea din raza de competenţa a secretarului respectiv, chiar dacă moştenirea nu cuprinde bunuri imobile, cu precizarea că nu se mai înaintează la notarul public sesizarea respectiva, iar la rubrica "observaţii" se face menţiunea "fără bunuri imobile".74.16. Prealabil inaintarii către notarul public a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale, secretarul va solicita compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale sa cerceteze poziţia din rolul nominal unic al defunctului, în ceea ce priveşte impunerea pentru cei 5 ani anteriori decesului.Când se constată că defunctul - autor al succesiunii, în calitate de contribuabil, a fost omis sau insuficient impus pentru anul decesului sau pentru oricare alt an dintre cei 5 ani anteriori decesului, se va proceda la consemnarea în sesizare a creanţelor bugetare datorate, acestea socotindu-se ca o sarcina succesorală, făcând parte din pasivul succesoral, iar moştenitorii sunt solidar răspunzători de plată creanţelor bugetare respective.Aceasta cercetare se face în ceea ce priveşte atât înregistrările din registrul de rol nominal unic, cat şi cele din registrul agricol.74.17. Toate celelalte taxe stabilite în bazaOrdonanţei Guvernului nr. 12/1998, cu excepţia celor prevăzute la pct. 74.07, 74.09 şi 74.10 din prezentele norme metodologice, se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul/sediul secundar al biroului notarului public.În cazul în care taxele de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale sunt încasate de către notarii publici, prin realizarea unor protocoale încheiate între autorităţile administraţiei publice locale şi notarii publici respectivi, aceştia au obligaţia sa vireze/să depună aceste taxe la bugetele locale beneficiare până cel târziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta. Protocoalele astfel încheiate nu pot avea drept clauza perceperea de comisioane pentru sumele încasate/virate/depuse, având doar caracterul realizării unor servicii notariale în condiţii de operativitate pentru beneficiarii acestor servicii.74.18. Taxele instituite prinLegea nr. 117/1999privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, denumita în continuareLegea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.74.19. Procedurile specifice preluării la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele şi formele pe care le au de îndeplinit instituţiile publice care prestează servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru şi sunt detaliate la pct. 74.20-74.24 din prezentele norme metodologice.74.20. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute lacap. I, II şi III din anexa la Legea nr. 117/1999se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul prestatorului de servicii.74.21. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute lacap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, după caz.74.22. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute lacap. V din anexa la Legea nr. 117/1999se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a initiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plăteşte taxa respectiva.74.23. Taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vânzarea timbrelor fiscale mobile se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul unităţilor care vand timbre fiscale. Unităţile care vand aceste timbre au obligaţia să depună contravaloarea timbrelor fiscale la bugetele locale beneficiare până cel târziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta.74.24. La nivelul municipiului Bucureşti taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vânzarea timbrelor fiscale mobile se virează direct de către unităţile care vand aceste timbre la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, în funcţie de raza teritorială în care se afla situate unităţile respective.74.25. Majorarea anuală cu până la 50%, potrivit prevederilor art. 72 din Ordonanţa, a taxelor de timbru judiciare, a taxelor notariale şi a taxelor extrajudiciare de timbru reprezintă atributia exclusiva a consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Prevederile pct. 72.01-72.03 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător.74.26. Dispoziţiile din actele normative prevăzute la pct. 74.03, 74.05 şi 74.18 din prezentele norme metodologice rămân aplicabile după data de 1 ianuarie 2003, cu excepţia celor ce privesc destinaţia resurselor financiare, în sensul că acestea constituie integral venituri ale bugetelor locale, precum şi a celor care contravin prevederilor Ordonanţei, prezentelor norme metodologice sau oricăror alte reglementări specifice impozitelor şi taxelor locale.  +  Capitolul 12 Dispoziţii tranzitoriiORDONANTA:Art. 75. - În fiecare an, până la data de 15 mai, autorităţile administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanţe, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiileLegii nr. 189/1998privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sa cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.NORME METODOLOGICE:75.01. Compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Ordonanţei, în fiecare an, până la data de 15 mai, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiileLegii nr. 189/1998privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, sa cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.75.02. Materia impozabilă reprezintă multimea obiectelor impozabile sau taxabile, după caz, cum ar fi: clădirile, terenurile, mijloacele de transport, vehiculele lente, afisele, panourile publicitare, firmele instalate la locul exercitării activităţii, succesiunile etc.Inventarierea materiei impozabile, în cazul impozitelor şi taxelor locale, consta în identificarea tuturor obiectelor impozabile sau taxabile, după caz, precum şi a celorlalte elemente pe care se fundamentează calculul sau evaluarea impozitelor şi taxelor locale la un moment dat.75.03. Inventarierea materiei impozabile se realizează, în mod obligatoriu, înaintea elaborării proiectelor bugetelor locale, în scopul fundamentarii părţii de venituri a acestora, fapt pentru care autorităţile administraţiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora au în vedere următoarele: a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv a hotărârilor consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor judeţene, după caz, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent; b) identificarea actelor normative în temeiul cărora s-au acordat pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda facilităţi fiscale, respectiv cele prevăzute la art. 49-59 din Ordonanţa, precum şi următoarele prevederi, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice:b. 1.art. 4 alin. (1) din Legea nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot acorda beneficiarilor de credite, pe durata de rambursare a creditului:b.1.1. în cazul persoanelor fizice, scutirea de la plata impozitului pe clădiri;b.1.2. în cazul persoanelor juridice, scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a taxei pe teren;b.2.art. 42 din Legea nr. 422/2001, potrivit căruia proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădirile care sunt monumente istorice, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, potrivit legii. De asemenea, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot reduce impozitul pe teren pentru suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare;b.3.art. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2002privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, în temeiul căruia agenţii economici, precum şi celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a statului utilizate pentru producţia de apărare, depozite destinate produselor militare şi materialelor cu specific militar, precum şi zonele de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit normelor legale în domeniu, sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pentru imobilele evidentiate în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala;b. 4.art. 1 din Legea nr. 254/2002privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietatea publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002;b. 5.art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 325/2002;b.6.art. 18 din Legea nr. 137/2002privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002;b. 7.art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu alta destinaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001; c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, nomenclatura stradala sau orice alte documente asemănătoare, precum şi evidentele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii proiectelor de hotărâri privind delimitarea zonelor în cadrul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Autorităţile/instituţiile publice care deţin astfel de documente au obligaţia să le pună gratuit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale ori de câte ori acestea le solicita; d) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind contribuabilii şi totodată obiectele acestora impozabile sau taxabile, după caz, din unitatea administrativ-teritorială respectiva; e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, a gradului de realizare a lucrărilor, în scopul identificarii datei de la care clădirile sunt supuse impozitării; f) analiza menţinerii stării de insolvabilitate a contribuabililor înregistraţi în evidenta separată şi pe cale de consecinţa identificarea sumelor din evidenta separată, ce pot fi colectate în anul de referinţa; g) întocmirea:g.1. Matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice, model ITL - 024, care este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice;g.2. Matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor juridice, model ITL - 025, care este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice; h) întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului de rol nominal unic, model ITL - 026, prevăzut în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice; i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), în care sunt consemnate elemente specifice materiei impozabile.75.04. Rolul nominal unic reprezintă fişa unica a contribuabilului care conţine elementele de identificare, precum şi creanţele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, individualizata printr-un număr de rol, începând cu nr. 1 şi până la numărul care asigura înregistrarea tuturor contribuabililor. Se recomanda, în special, la unităţile administrativteritoriale cu un număr mare de contribuabili să se deschidă registre de rol nominal unic pentru persoane fizice şi registre de rol nominal unic pentru persoane juridice.Contribuabililor coindivizari li se deschide rolul nominal unic după cum urmează: a) în cazul moştenitorilor aflaţi în indiviziune, pe numele autorului succesiunii; b) în cazul celorlalţi coindivizari, în următoarea ordine:b. 1. pe numele celui care efectuează declaraţia de impunere;b. 2. pe numele celui care are domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectiva;b. 3. pe numele celui care are reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectiva;b. 4. pe numele primului înscris în actul prin care se atesta dreptul de proprietate.75.05. Este interzisă atribuirea de doua sau mai multe numere de rol aceluiaşi contribuabil la nivelul aceleiaşi comune, aceluiaşi oraş, municipiu sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.75.06. În cazul în care pe seama contribuabilului respectiv se stabilesc numai debite de natura amenzilor, imputatiilor, despăgubirilor etc., înregistrarea acestora se poate face în registrele de rol alte venituri, model ITL - 027, prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, dar care utilizează pentru identificarea contribuabilului acelaşi număr de rol.75.07. Pentru urmărirea creanţelor bugetare la domiciliul sau sediul contribuabililor, după caz, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale sau fiecărui sector al municipiului Bucureşti, se utilizează Extrasul de rol, model ITL - 028, prevăzut în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, în care se înregistrează date din registrul de rol nominal unic.75.08. Registrele prevăzute la pct. 75.03, 75.06 şi 75.07 din prezentele norme metodologice se numeroteaza, se snuruiesc, se sigileaza şi se înregistrează în registrul general pentru înregistrarea corespondentei de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale respective, prin grija conducătorului compartimentului de specialitate al acestora.75.09. Registrul de rol nominal unic se deschide pe o perioadă de 5 ani, având realizată, în mod obligatoriu, corespondenta la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu rolul nominal unic pentru perioada anterioară, cat şi cu cel al poziţiei din registrul agricol ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv.În situaţia în care în perioada anterioară contribuabilul în cauza nu a avut deschis rol nominal unic se face menţiunea "rol nou".75.10. Codul numeric personal şi codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare reprezintă elemente de identificare a contribuabilului care se înscriu, în mod obligatoriu, în registrul de rol nominal unic, în registrul agricol, în matricole, în declaraţiile de impunere, în procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, în certificatele fiscale, în chitanţele pentru creanţe ale bugetelor locale, în actele de control, precum şi în orice alte documente asemănătoare.75.11. Prevederile pct. 75.04-75.06, 75.09 şi 75.10 din prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi în cazul programelor informatice.ORDONANTA:Art. 76. - În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, după consultarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.NORME METODOLOGICE:76.01. Modificarea sau completarea prezentelor norme metodologice, în condiţiile pct. 48.10 şi 60.01 din acestea ori ca efect al modificării sau completării Ordonanţei, se poate face numai după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale potrivitart. 8 din Legea nr. 215/2001, prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi ministrului finanţelor publice.76.02. Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 21 alin. (3) din Ordonanţa, precum şi a pct. 21.04, 74.03, 74.05 şi 74.18 din prezentele norme metodologice, în termenul prevăzut la art. 76 din Ordonanţa, Ministerul Finanţelor Publice asigura elaborarea clasificaţiei bugetare, în concordanta cu prevederile Ordonanţei.76.03. Prevederile prezentelor norme metodologice sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice, precum şi pentru toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de contribuabil, chiar dacă, potrivit prevederilor Ordonanţei, sunt scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor locale instituite prin aceasta.ORDONANTA:Art. 77. - În anul 2002, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, consiliile locale şi consiliile judeţene vor revizui şi vor adopta hotărârile privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2003.NORME METODOLOGICE:77.01. În termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene vor revizui şi vor adopta hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce se aplică în anul fiscal 2003, în limitele şi în condiţiile Ordonanţei, precum şi ale prezentelor norme metodologice.77.02. Pentru anul 2003 consiliile locale vor adopta hotărâri ţinând seama de prevederile lit. a)-c) ale pct. 35.04 din prezentele norme metodologice, în termen de 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.77.03. Regularizarea sumelor încasate ori de încasat, pentru perioada cuprinsă între data de 2 februarie 2002, data de la care dispoziţiile cap. VII din Ordonanţa se pun în executare, potrivit prevederilor acesteia, şi data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, între plătitorii de impozit pe spectacole şi bugetele locale beneficiare se face prin grija compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru diferenţele de plată constatate în sarcina contribuabililor în urma regularizării, numai pentru perioada prevăzută la aceast punct, nu se percep majorări sau penalităţi de întârziere.ORDONANTA:Art. 78. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu excepţia celor ale art. 9 alin. (3), ale art. 72, 73, 75 şi 76, care se aduc la îndeplinire la termenele prevăzute, în anul 2002, precum şi ale dispoziţiilor art. 30 alin. (3) şi ale cap. VII, care se pun în executare începând cu data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.NORME METODOLOGICE:78.01. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu următoarele excepţii: a) începând cu data de 2 februarie 2002, data publicării Ordonanţei în Monitorul Oficial al României, Partea I, se pun în executare:a.1. art. 30 alin. (3) din Ordonanţa, care prevede că taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50% la bugetul judeţean;a.2. cap. VII "Impozitul pe spectacole" din Ordonanţa; b) dispoziţiile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa, cu privire la avizarea de către consiliile locale a construcţiilor speciale, prevăzute la subpct. (20) al pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţa, se vor executa înăuntrul termenului prevăzut la pct. 9.06 alin. 2 din prezentele norme metodologice, iar hotărârile adoptate de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti se aplică în anul 2003.78.02. Pe parcursul anului 2002, până la data de 31 decembrie 2002, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, prin compartimentele de specialitate, vor lua măsuri privind: a) asigurarea concordanţei datelor din evidentele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale cu cele din registrele agricole şi evidentele cadastrale, acolo unde este cazul; b) adaptarea programelor informatice de administrare a impozitelor şi taxelor locale la prevederile Ordonanţei, precum şi la cele ale prezentelor norme metodologice.78.03. În condiţiile prevăzute la art. 72 şi 73 din Ordonanţa, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene vor adopta hotărâri în limitele şi în condiţiile Ordonanţei, ce se vor aplica pentru anul fiscal 2003.78.04. Până la data de 15 decembrie 2002 autorităţile administraţiei publice locale vor inventaria materia impozabilă generata de aplicarea prevederilor Ordonanţei.ORDONANTA:Art. 79. - Pe data aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se abroga următoarele acte normative:a)Legea nr. 69/1993privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;b)Ordinul ministrului finanţelor nr. 113/1994pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare aLegii nr. 69/1993privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994;c)Legea nr. 34/1994privind impozitul pe terenul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;d)Hotărârea Guvernului nr. 506/1994pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994;e)Hotărârea Guvernului nr. 507/1994pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994;f)Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 44/1997privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;g)Legea nr. 147/1998privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998;h)Legea nr. 27/1994privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;i)Hotărârea Guvernului nr. 718/1998pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aLegii nr. 147/1998privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998; j) pct. 2 alcap. I din anexa la Legea nr. 117/1999privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999; k) art. 6 alin. (15) şiart. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001; l) Ordinul comun al ministrului finanţelor şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, privind formularele tipizate pentru impozite şi taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 şi 482 bis din 5 octombrie 1999; m) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe.NORME METODOLOGICE:79.01. Începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prinLegea nr. 146/1997,Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998şiLegea nr. 117/1999se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale; b) orice hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor judeţene prin care s-au stabilit taxe locale sau taxe speciale în baza:b.1.art. 58 din Legea nr. 27/1994privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 24 mai 1994;b.2.art. 43 din Legea nr. 27/1994.ORDONANTA:Art. 80. - Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Anexa Nr. 1-----------la Ordonanţa------------                              VALORILE IMPOZABILE             pe metru patrat de suprafaţa construită desfăşurată*)                         la clădiri şi alte construcţii                         aparţinând persoanelor fizice
           
    Nr. crt.Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabileValoarea impozabilă**) (lei/m2)
    Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire
    0123
    1.Clădiri:    
      a) cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale5.300.0003.100.000
      b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare1.400.000900.000
    2.Construcţii-anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:    
      a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare900.000800.000
      b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.500.000300.000
    3.Pentru locuinţe situate la subsol, demisol sau la mansardăValoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
    4.Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate în subsolul sau demisolul clădirilorValoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
  Notă *) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20. Notă **) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează: a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%; b) între anii 1951 şi 1977 inclusiv, reducere 5%. Notă ***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, prevăzute în col. 3.NOTĂ:1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexa se vor aplica următorii coeficienţi de corectie:
                 
    Zona în cadrul localităţiiRangul localităţii
      0IIIIIIIVV
    A1,301,251,201,151,101,05
    B1,251,201,151,101,051,00
    C1,201,151,101,051,000,95
    D1,151,101,051,000,950,90
  2. Zonele A, B, C şi D din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C şi D din anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficienţii de corectie menţionaţi la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10.
   +  Anexa Nr. 2-----------la Ordonanţa------------LISTAcuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului1. Clădirile instituţiilor publice, precum şi clădirile care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura şi arheologice, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie lacasuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege, şi părţile lor componente locale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice4. Clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice5. Clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi cele din domeniul privat al statului şi administrate de regie, care sunt atribuite conform dispoziţiilorart. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"*), cu modificările ulterioare-----------*)Hotărârea Guvernului nr. 854/2000a fost abrogată prinHotărârea Guvernului nr. 533/2002privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.6. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire7. Construcţii speciale: (1) sonde de ţiţei, gaze, sare; (2) platforme de foraj marin; (3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de transformare şi de conexiuni, precum şi clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, reţele aeriene de transport şi distribuire a energiei electrice, precum şi stâlpii aferenţi acestora, cabluri subterane de transport şi distribuţie, instalaţii electrice de forta; (4) canalizatii şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene realizate pe suport propriu; (5) cai de rulare; (6) galerii, planuri înclinate subterane şi rampe de put; (7) puţuri de mina; (8) coşuri de fum; (9) turnuri de răcire; (10) baraje şi construcţii accesorii; (11) diguri, construcţii-anexe şi cantoane pentru intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor; (12) construcţii hidrometrice, oceanografice şi hidrometeorologice; (13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri; (14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, conducte de termoficare şi reţele de canalizare; (15) terasamente; (16) cheiuri; (17) platforma betonata; (18) împrejmuiri; (19) instalaţii tehnologice, rezervoare şi bazine pentru depozitare; (20) altele de natura similară stabilite prin hotărâre a consiliului local.Prin construcţii speciale, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele construcţii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi.  +  Anexa Nr. 3    -----------la Ordonanţa------------                                   IMPOZITUL                      pe terenurile situate în intravilan
                 
    - lei/m2 -
    Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi
      0IIIIIIIVV
    A5.9004.9004.3003.700500400
    B4.9003.7003.0002.500400300
    C3.7002.5001.9001.200300200
    D2.5001.2001.000700200100
   +  Anexa Nr. 4-----------la Ordonanţa------------                                    IMPOZITUL                      pe terenurile situate în extravilan
                       
              - lei/m2 -
        \Zona        
    Nr. crt.Categoria\   Zona IZona a II-aZona a III-aZona a IV-a
    de folosinţă\          
    1.Terenuri cu construcţii*)10987
    2.Arabil1512108
    3.Păşuni121086
    4.Fâneţe121086
    5.Vii25201510
    6.Livezi30252015
    7.Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră1512108
    8.Terenuri cu ape864x
    9.Drumuri şi căi feratexxxx
    10.Terenuri neproductivexxxx
      *) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor.NOTĂ:Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localităţi, potrivit art. 12 din prezenta ordonanţă, ţinându-se seama de ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementată prinLegea nr. 351/2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corectie: a) localităţi urbane de rangul 0 .......................... 8,00 b) localităţi urbane de rangul I ........................... 5,00 c) localităţi urbane de rangul II .......................... 4,00 d) localităţi urbane de rangul III .......................... 3,00 e) localităţi rurale de rangul IV ......................... 1,10 f) localităţi rurale de rangul V ......................... 1,00.
   +  Anexa Nr. 5-----------la Ordonanţa------------TERENURILEpentru care nu se datorează impozitul şi taxa pe terenA. Nu se datorează impozit pe teren pentru:1. terenurile cu construcţii, pentru suprafaţa construită a acestora;2. terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi unităţilor locale ale acestora cu personalitate juridică;3. terenurile cimitirelor;4. terenurile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar autorizate provizoriu sau acreditate;5. terenurile aflate în proprietatea, administrarea sau în folosinţă instituţiilor publice stabilite potrivitLegii nr. 72/1996privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şiLegii nr. 189/1998privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;6. terenurile aflate în situaţiile prevăzute laart. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;7. terenurile aferente clădirilor instituţiilor publice, precum şi clădirilor care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice.B. Nu se datorează taxa pe teren pentru:1. terenurile aflate în administrarea sau în folosinţă instituţiilor publice stabilite potrivitLegii nr. 72/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şiLegii nr. 189/1998, cu modificările şi completările ulterioare;2. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apa, cele folosite ca zone de protecţie definite deLegea apelor nr. 107/1996, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale, prin hotărâre;3. terenurile aflate în situaţiile prevăzute laart. 85 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.  +  Anexa Nr. 6-----------la Ordonanţa------------                                      TAXA                        asupra mijloacelor de transport  A.I. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:
         
    Tipul mijlocului de transport- lei/an/500 cm3 sau fracţiune -
    a)autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3 inclusiv58.000
    b)autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm372.000
    c)autobuze, autocare, microbuze117.000
    d)autovehicule de până la 12 tone inclusiv126.000
    e)tractoare înmatriculate78.000
    f)motociclete, motorete şi scutere29.000
  Pentru atase taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete şi scutere.A.II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone:
             
    Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)Taxa (lei/an/autovehicul)
    Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscutAxă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
    1.Autovehicule cu două axe şi cu masa:    
      a)peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t1.000.0001.100.000
      b)peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t1.100.0001.200.000
      c)peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t1.200.0001.400.000
      d)peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t1.400.0002.800.000
    2.Autovehicule cu trei axe şi cu masa:    
      a)peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t1.100.0001.200.000
      b)peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t1.200.0001.300.000
      c)peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t1.300.0001.600.000
      d)peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t1.600.0002.500.000
      e)peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t2.500.0003.800.000
      f)peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t2.500.0003.800.000
    3.Autovehicule cu patru axe şi cu masa:    
      a)peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t1.600.0001.700.000
      b)peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t1.700.0002.500.000
      c)peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t2.500.0004.000.000
      d)peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t4.000.0006.000.000
      e)peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t4.000.0006.000.000
  A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone:
             
    Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)Taxa (lei/an/autovehicul)
    Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscutAxă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
    1.Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:    
      a)peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t1.000.0001.100.000
      b)peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t1.100.0001.200.000
      c)peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t1.200.0001.300.000
      d)peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t1.300.0001.400.000
      e)peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t1.400.0001.500.000
      f)peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t1.500.0001.600.000
      g)peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t1.600.0002.000.000
      h)peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t2.000.0003.400.000
    2.Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:    
      a)peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t1.200.0001.300.000
      b)peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t1.300.0001.600.000
      c)peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t1.600.0002.000.000
      d)peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t2.000.0002.300.000
      e)peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t2.300.0003.700.000
      f)peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t3.700.0005.200.000
      g)peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t5.200.0007.900.000
      h)peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t5.200.0007.900.000
    3.Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:    
      a)peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t4.200.0005.700.000
      b)peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t5.700.0008.000.000
    4.Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:    
      a)peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t3.500.0005.000.000
      b)peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t5.000.0007.000.000
      c)peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t7.000.0007.900.000
    5.Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:    
      a)peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t2.800.0003.100.000
      b)peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t3.100.0003.700.000
      c)peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t3.700.0007.500.000
  B. Pentru remorci, semiremorci şi rulote*):
         
      Capacitatea- lei/an -
    a)până la o tonă inclusiv59.000
    b)între 1 şi 3 tone inclusiv194.000
    c)între 3 şi 5 tone inclusiv292.000
    d)peste 5 tone370.000
      *) Cu excepţia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule       (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.  C. Pentru mijloacele de transport pe apa:
           
        - lei/an -
    a)luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz şi agrement personal100.000
    b)bărci fără motor, folosite în alte scopuri300.000
    c)bărci cu motor600.000
    d)bacuri, poduri plutitoare5.000.000
    e)şalupe3.000.000
    f)iahturi15.000.000
    g)remorchere şi împingătoare:  
      g1)până la 500 CP3.000.000
      g2)între 501 şi 2.000 CP5.000.000
      g3)între 2.001 şi 4.000 CP8.000.000
      g4)peste 4.000 CP12.000.000
    h)vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta1.000.000
    i)ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:  
      i1)până la 1.500 tone inclusiv1.000.000
      i2)între 1.501 şi 3.000 tone inclusiv1.500.000
      i3)peste 3.000 tone2.500.000
   +  Anexa Nr. 7-----------la Ordonanţa------------TAXEpentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilorA. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicita:1.1. În mediul urban:
         
    SuprafaţaTaxa
      - lei -
    a)până la 150 m2 inclusiv25.000-35.000
    b)între 151 şi 250 m2 inclusiv37.000-47.000
    c)între 251 şi 500 m2 inclusiv48.000-60.000
    d)între 501 şi 750 m2 inclusiv61.000-72.000
    e)între 751 şi 1.000 m2 inclusiv73.000-85.000
    f)peste 1.000 m285.000+130 lei/m2pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 m2
  1.2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.2. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinta şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%. (2) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice.3. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare mp este cuprinsă între 37.000 lei şi 48.000 lei.4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile - organizare de şantier -, necesare execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a construcţiilor.5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizata a lucrării sau a construcţiei.6. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este de 48.000 lei pentru fiecare mp.7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolarii.8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale.9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi bransamente la reţele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 73.000 lei pentru fiecare instalatie.10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată este cuprinsă între 100.000 lei şi 364.000 lei.11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala şi adresa taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 61.000 lei.B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru viza anuală sau trimestriala a acestora se datorează următoarele taxe:1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:
         
    Activităţi lucrative- lei -
    a)pentru meseriaşi şi cărăuşi50.000-75.000
    b)pentru cazane de fabricat rachiu75.000-130.000
    c)pentru liber-profesionişti130.000-200.000
    d)pentru mori, prese de ulei şi darace200.000-400.000
    e)pentru activităţi de proiectare500.000-1.000.000
    f)pentru alte activităţi neprevăzute mai sus400.000-1.000.000
  2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, între 83.000 lei şi 121.000 lei.3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:
         
    - lei -
    a1)la scara 1:500240.000
    a2)la scara 1:1.000360.000
    a3)la scara 1:2.000480.000
  4. Pentru eliberarea certificatului de producător, între 50.000 lei şi 500.000 lei, iar pentru viza trimestriala a acestuia, între 25.000 lei şi 100.000 lei.
   +  Anexa Nr. 8-----------la Ordonanţa------------                                      LISTA                           cuprinzând vehicule lente
       
    Nr. crt.Denumirea vehiculului lent
    1.Autocositoare
    2.Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
    3.Autogreder
    4.Autoscreper
    5.Autostivuitor
    6.Buldozer pe pneuri
    7.Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
    8.Compactor autopropulsat
    9.Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.
    10.Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
    11.Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
    12.Excavator pe pneuri
    13.Freză autopropulsată pentru canale
    14.Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
    15.Freză rutieră
    16.Încărcător cu o cupă pe pneuri
    17.Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
    18.Macara cu greifer
    19.Macara mobilă pe pneuri
    20.Macara turn autopropulsată
    21.Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
    22.Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
    23.Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
    24.Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
    25.Maşină autopropulsată pentru forat
    26.Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
    27.Plug de zăpadă autopropulsat
    28.Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn
    29.Tractor pe pneuri
    30.Troliu autopropulsat
    31.Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
    32.Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
    33.Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
    34.Vehicul pentru marcarea drumurilor
    35.Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
  NORME METODOLOGICE:80.01. Formularele cu regim special, utilizate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetelor locale, se executa pe hârtie autocopiativa cu elemente de securitate specială şi sunt cuprinse în Lista formularelor cu regim special, care constituie anexa nr. III la prezentele norme metodologice.80.02. Formularele cu regim special, prevăzute la pct. 80.01 din prezentele norme metodologice, intra sub incidenţa prevederilor:a)Hotărârii Guvernului nr. 831/1997pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997;b)Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 989/2002privind tipărirea, inserierea şi numerotarea formularelor cu regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002.80.03. Formularele tipizate, de natura celor prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, aflate în stoc la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi utilizate până la epuizare, adaptandu-se în mod corespunzător, în măsura în care este posibil.80.04. Formularele cuprinse în Lista formularelor tipizate care constituie anexa nr. IV la prezentele norme metodologice se tiparesc potrivit modelelor aprobate prin prezentele norme metodologice sau prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice, după cum urmează: a) modelele ITL - 002, 012, 013 şi 023, cuprinse în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 40.01-40.05, pct. 78.01 lit. b) şi pct. 78.05 din prezentele norme metodologice, începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I; b) celelalte modele prevăzute în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice, altele decât cele menţionate la lit. a), se aproba prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.80.05. Pentru tipărirea formularelor tipizate, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se agreeaza o editura, cod CAEN - 221.Agrearea editurii se face pe bază de licitaţie publică, la care se vor avea în vedere următoarele: a) preţul de livrare al formularelor tipizate; b) preţul de livrare al acestora să poată fi corectat, dar numai după ce este insusit de către comisia de licitaţie, la intervale de cel puţin 6 luni, pe baza ratei inflaţiei aferente perioadei anterioare.80.06. La nivelul fiecărui judeţ comisia pentru organizarea licitaţiei se stabileşte prin ordin al prefectului, având următoarea componenta: a) un reprezentant al preşedintelui consiliului judeţean; b) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului respectiv; c) primării care reprezintă judeţul respectiv în Consiliul de dezvoltare regionala.80.07. La nivelul municipiului Bucureşti comisia pentru organizarea licitaţiei se stabileşte prin ordin al prefectului, având următoarea componenta: a) un reprezentant al primarului general; b) 2 reprezentanţi ai direcţiei generale a finanţelor publice; c) câte un funcţionar public de la nivelul fiecărui sector, desemnat de primarul acestuia.80.08. Fiecare comisie pentru organizarea licitaţiei îşi desemnează preşedintele şi inlocuitorul sau. Lucrările specifice activităţii de secretariat se asigura prin grija prefecţilor, care vor desemna în acest scop 3 funcţionari publici din aparatul propriu al prefecturilor şi vor asigura publicitatea licitaţiilor. Secretariatul comisiei asigura şi întocmirea caietului de sarcini.80.09. Comisiile prevăzute la pct. 80.06 şi 80.07 lucrează valabil având în componenta lor: a) la nivelul judeţului, cel puţin 4 membri; b) la nivelul municipiului Bucureşti, cel puţin 7 membri.80.10. În exercitarea atribuţiilor lor comisiile pentru organizarea licitaţiei adopta hotărâri: a) la nivelul judeţului, cu cel puţin 3 voturi pentru; b) la nivelul municipiului Bucureşti, cu cel puţin 5 voturi pentru.Hotărârile comisiilor de licitaţie se semnează de către toţi membrii care au participat la lucrări şi se supun controlului contenciosului administrativ.80.11. Hotărârea prevăzuta la pct. 80.10 din prezentele norme metodologice, vizata de către prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, constituie actul de adjudecare a licitaţiei publice care da dreptul editurii sa realizeze formularele tipizate.80.12. Contractul cu editura câştigătoare a licitaţiei publice se semnează de către preşedintele comisiei de licitaţie sau de către inlocuitorul acestuia şi se păstrează la prefectura, hotărârea prevăzută la pct. 80.11 din prezentele norme metodologice constituind anexa la contract.80.13. Prin act adiţional, numai după ce se hotărăşte de către comisia de licitaţie, se poate efectua corectarea preţului în condiţiile prevăzute la pct. 80.05 din prezentele norme metodologice.80.14. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca prin compartimentul de specialitate sa calculeze şi sa comunice la fiecare 6 luni necesarul de formulare tipizate, după cum editura are obligaţia să asigure în permanenta, din stoc, necesarul de formulare tipizate pentru toate autorităţile administraţiei publice locale din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, după caz.80.15. Formatele formularelor tipizate se stabilesc de către comisiile prezentate la pct. 80.06 şi 80.07 din prezentele norme metodologice şi se consemnează ca atare în caietul de sarcini, astfel încât acestea să permită înregistrarea datelor cerute de formular şi totodată să fie realizate în condiţii de economicitate.80.16. Contravaloarea formularelor tipizate şi a formularelor cu regim special se asigura din bugetele locale sau bugetele judeţene, după caz.80.17. Editura nu poate utiliza alte preţuri decât cele stabilite prin hotărârea de adjudecare sau prin actul adiţional la aceasta.Utilizarea altor preţuri decât cele stabilite potrivit alineatului precedent atrage rezilierea contractului, la iniţiativa comisiei de licitaţie, pe baza unei notificări vizate de prefect, depusa la editura, la direcţia generală a finanţelor publice judeteana/a municipiului Bucureşti şi adusă la cunoştinţa publică prin presa locală. Data notificării constituie data rezilierii contractului.80.18. În cazul rezilierii contractului, în termen de 15 zile se organizează o noua licitaţie publică, la care editura, parte a contractului reziliat, nu mai are dreptul sa participe.80.19. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentele norme metodologice: a) anexa nr. I - Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale; b) anexa nr. II - Dictionarul cuprinzând semnificatia unor termeni şi notiuni utilizate în Ordonanţa, în normele metodologice sau care privesc activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale; c) anexa nr. III - Lista formularelor cu regim special; d) anexa nr. IV - Lista formularelor tipizate.
   +  Anexa I
  la normele metodologice
  -----------------------
                                      TABLOUL
                       cuprinzând impozitele şi taxele locale
      I. ORDONANTA GUVERNULUI NR. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale,
         republicată
             VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR.I, PRECUM ŞI AL
                IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE STABILITE ÎN SUME FIXE
               care se indexează anual în condiţiile art.67 şi art.74
        alin.(1) lit.b)-d) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002, republicată
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C │ VALORILE IMPOZABILE ││A │ pe metru patrat de suprafaţa construită desfăşurată ││P │ la clădiri şi alte construcţii ││I │ aparţinând persoanelor fizice ││T │ ││O │ Art.5 alin.(1) - ANEXA Nr.1 ││L ├─┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│U │ │ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││L │ │ │ PREVĂZUTE │ ACTUALIZATE ││ │ │ │ DE ORDONANTA │PENTRU ANUL 2003 ││II├─┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │Valoarea impozabilă│Valoarea impozabilă││I │ │Felul clădirilor şi al altor │ - lei/mp- │ - lei/mp- ││M │ │ construcţii impozabile │ │ ││P │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤│O │ │ │Cu insta-│ Fără │Cu insta-│ Fără ││Z │ │ │latii de │instala- │latii de │instala- ││I │ │ │apa, ca- │tii de │apa, ca- │tii de ││T │ │ │nalizare,│apa, ca- │nalizare,│apa, ca- ││U │ │ │electrice│nalizare,│electrice│nalizare,││L │ │ │încălzire│electrice│încălzire│electrice││ │ │ │[condiţii│încălzire│[condiţii│încălzire││PE│ │ │cumulati-│ │cumulati-│ ││ │ │ │ve***)] │ │ve***)] │ ││C ├─┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│L │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││A ├─┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│D │1│Clădiri: │ x │ x │ x │ x ││I │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│R │ │a) cu pereţi sau cadre din beton │5.300.000│3.100.000│5.300.000│3.100.000││I │ │armat, din caramida arsa, piatra │ │ │ │ ││ │ │naturala sau din alte materiale │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │b) cu pereţi din lemn, caramida │1.400.000│ 900.000│1.400.000│ 900.000││ │ │nearsa, valatuci, paianta şi alte│ │ │ │ ││ │ │materiale asemănătoare │ │ │ │ ││ ├─┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │2│Construcţii anexe, situate în │ x │ x │ x │ x ││ │ │afară corpului principal al │ │ │ │ ││ │ │clădirii │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │a) cu pereţi din caramida arsa, │ 900.000│ 800.000│ 900.000│ 800.000││ │ │piatra, beton sau din alte │ │ │ │ ││ │ │materiale asemănătoare │ │ │ │ ││ ├─┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │b) cu pereţi din lemn, caramida │ 500.000│ 300.000│ 500.000│ 300.000││ │ │nearsa, paianta, valatuci etc. │ │ │ │ │├──┼─┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤│ │ ││C │ IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN ││A │ Art.12 alin.(1)- ANEXA Nr.3 - lei/mp - ││P ├────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│I │Zona│NIVELURILE PREVĂZUTE DE ORDONANTA │NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL││T │în │ │ 2003 ││O │ca- ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│L │drul│Nivelurile impozitului, pe ranguri │Nivelurile impozitului, pe ranguri││U │lo- │ de localităţi │ de localităţi ││L │ca- ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤│ │li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I │ta- │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V ││I │tii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││I ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ │ A │5.900│4.900│4.300│3.700│ 500 │ 400 │5.900│4.900│4.300│3.700│ 500 │ 400││I ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│M │ B │4.900│3.700│3.000│2.500│ 400 │ 300 │4.900│3.700│3.000│2.500│ 400 │ 300││P ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│O │ C │3.700│2.500│1.900│1.200│ 300 │ 200 │3.700│2.500│1.900│1.200│ 300 │ 200││Z ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│I │ D │2.500│1.200│1.000│ 700 │ 200 │ 100 │2.500│1.200│1.000│ 700 │ 200 │ 100││T ├────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤│U │ ││L │ IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN ││ │ ││ŞI│Art.12 alin.(1)- ANEXA Nr.4 - lei/mp - ││ ├────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤│ │Nr. │ Zona │ NIVELURILE PREVĂZUTE │ NIVELURILE ACTUALIZATE││T │crt.│ │ DE ORDONANTA │ PENTRU ANUL 2003 ││A │ │Categoria ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤│X │ │de folosinţă │ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ Zona││A │ │ │ I │a IIa│a III│a IVa│ I │a IIa│a III│a IVa││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│PE│ 1 │Terenuri cu │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 ││ │ │construcţii*) │ │ │ │ │ │ │ │ ││T ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│E │ 2 │Arabil │ 15 │ 12 │ 10 │ 8 │ 15 │ 12 │ 10 │ 8 ││R ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│E │ 3 │Păşuni │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 ││N ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 4 │Fanete │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 5 │Vii │ 25 │ 20 │ 15 │ 10 │ 25 │ 20 │ 15 │ 10 ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 6 │Livezi │ 30 │ 25 │ 20 │ 15 │ 30 │ 25 │ 20 │ 15 ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 7 │Păduri şi alte │ 15 │ 12 │ 10 │ 8 │ 15 │ 12 │ 10 │ 8 ││ │ │terenuri cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │forestieră │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ 8 │Terenuri cu ape │ 8 │ 6 │ 4 │ x │ 8 │ 6 │ 4 │ x ││ ├────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ │ *) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor ││ │ ││ │ TAXA PE TEREN ││ │ ││ │ Art.18 alin.(1) - lei/km - ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │Taxa pe teren │NIVELURILE PREVĂZUTE│VALORILE ACTUALIZATE││ │ │ DE ORDONANTA │ PENTRU ANUL 2003 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) pentru drumuri │ 200.000 │ 200.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) pentru cai ferate normale │ 390.000 │ 390.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) pentru cai ferate inguste │ 200.000 │ 200.000 │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │ ││C │ TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ││A │ ││P │ Art.21 alin. (1) - ANEXA Nr.6 lit.A pct.1 ││I │ Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică: ││T ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│O │ Tipul mijlocului de transport │NIVELURILE PREVĂZUTE│ NIVELURILE ││L │ │ DE ORDONANTA │ACTUALIZATE PENTRU ││U │ │ │ ANUL 2003 ││L ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │- lei/an/500 cmc │- lei/an/500 cmc ││ │ │ sau fracţiune - │sau fracţiune - ││IV├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) autoturisme cu capacitatea │ 58.000 │ 58.000 ││T │cilindrică de până la 2.000 cmc, │ │ ││A │inclusiv │ │ ││X ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│A │b) autoturisme cu capacitatea │ │ ││ │cilindrică de peste 2.000 cmc │ 72.000 │ 72.000 ││A ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│S │c) autobuze, autocare, microbuze │ 117.000 │ 117.000 ││U ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│P │d) autovehicule de până la 12 │ │ ││R │tone, inclusiv │ 126.000 │ 126.000 ││A ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │e) tractoare înmatriculate │ 78.000 │ 78.000 ││M ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│I │f) motociclete, motorete şi │ │ ││J │scutere │ 29.000 │ 29.000 ││L ├─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│O │Art.21 alin. (2) -ANEXA Nr.6 lit.A pct.II Pentru autovehicule de transport││A │ marfa cu masa totală maxima ││C │ autorizata de peste 12 tone: ││E ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│L │ Numărul axelor şi masa totală │NIVELURILE PREVĂZUTE│ NIVELURILE ││O │ maxima autorizata (în tone) │ DE ORDONANTA │ACTUALIZATE PENTRU ││R │ │ │ ANUL 2003 ││ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ Taxa - lei/an/ │ Taxa - lei/an/ ││ │ │ autovehicul - │ autovehicul - ││DE│ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe ││ │ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare ││ │ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt ││T │ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de││R │ │sau un │suspensie│sau un │suspensie││A │ │echivalent│ │echivalent│ ││N │ │recunoscut│ │recunoscut│ ││S ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│P │1 . Autovehicule cu doua axe şi │ │ │ │ ││O │cu masa │ x │ x │ x │ x ││R ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│T │a) peste 12 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 13 t │ 1.000.000│1.100.000│ 1.000.000│1.100.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 13 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 14 t │ 1.100.000│1.200.000│ 1.100.000│1.200.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 14 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 15 t │ 1.200.000│1.400.000│ 1.200.000│1.400.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 15 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 18 t │ 1.400.000│2.800.000│ 1.400.000│2.800.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │2. Autovehicule cu trei axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 15 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 17 t │ 1.100.000│1.200.000│ 1.100.000│1.200.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 17 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 19 t │ 1.200.000│1.300.000│ 1.200.000│1.300.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 19 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 21 t │ 1.300.000│1.600.000│ 1.300.000│1.600.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 21 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 23 t │ 1.600.000│2.500.000│ 1.600.000│2.500.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │e) peste 23 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 25 t │ 2.500.000│3.800.000│ 2.500.000│3.800.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │f) peste 25 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 26 t │ 2.500.000│3.800.000│ 2.500.000│3.800.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │3. Autovehicule cu patru axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 23 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 25 t │ 1.600.000│1.700.000│ 1.600.000│1.700.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 25 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 27 t │ 1.700.000│2.500.000│ 1.700.000│2.500.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 27 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 29 t │ 2.500.000│4.000.000│ 2.500.000│4.000.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 29 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 31 t │ 4.000.000│6.000.000│ 4.000.000│6.000.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │e) peste 31 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 32 t │ 4.000.000│6.000.000│ 4.000.000│6.000.000│├──┼─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤│ │ Art. 21 alin.(2) - ANEXA Nr.6 lit.A pct.III Pentru combinati de ││ │ autovehicule (autovehicule ││ │ articulate sau trenuri ││ │ rutiere) de transport ││ │ masa totală maxima ││ │ autorizata de peste 12 tone:││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ Numărul axelor şi masa totală │NIVELURILE PREVĂZUTE│ NIVELURILE ││ │ maxima autorizata (în tone) │ DE ORDONANTA │ACTUALIZATE PENTRU ││ │ │ │ ANUL 2003 ││ │ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ Taxa - lei/an/ │ Taxa - lei/an/ ││ │ │ autovehicul - │ autovehicul - ││ │ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤│ │ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe ││ │ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare ││ │ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt ││ │ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de││ │ │sau un │suspensie│sau un │suspensie││ │ │echivalent│ │echivalent│ ││ │ │recunoscut│ │recunoscut│ ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │1. Autovehicule cu 2+1 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ X │ X │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 12 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 14 t │ 1.000.000│1.100.000│ 1.000.000│1.100.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 14 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 16 t │ 1.100.000│1.200.000│ 1.100.000│1.200.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 16 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 18 t │ 1.200.000│1.300.000│ 1.200.000│1.300.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 18 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 20 t │ 1.300.000│1.400.000│ 1.300.000│1.400.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │e) peste 20 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 22 t │ 1.400.000│1.500.000│ 1.400.000│1.500.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │f) peste 22 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 23 t │ 1.500.000│1.600.000│ 1.500.000│1.600.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │g) peste 23 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 25 t │ 1.600.000│2.000.000│ 1.600.000│2.000.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │h) peste 25 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 28 t │ 2.000.000│3.400.000│ 2.000.000│3.400.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │2. Autovehicule cu 2+2 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 23 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 25 t │ 1.200.000│1.300.000│ 1.200.000│1.300.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 25 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 26 t │ 1.300.000│1.600.000│ 1.300.000│1.600.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 26 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 28 t │ 1.600.000│2.000.000│ 1.600.000│2.000.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │d) peste 28 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 29 t │ 2.000.000│2.300.000│ 2.000.000│2.300.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │e) peste 29 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 31 t │ 2.300.000│3.700.000│ 2.300.000│3.700.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │f) peste 31 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 33 t │ 3.700.000│5.200.000│ 3.700.000│5.200.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │g) peste 33 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 36 t │ 5.200.000│7.900.000│ 5.200.000│7.900.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │h) peste 36 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 38 t │ 5.200.000│7.900.000│ 5.200.000│7.900.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │3. Autovehicule cu 2+3 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 36 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 38 t │ 4.200.000│5.700.000│ 4.200.000│5.700.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 38 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 40 t │ 5.700.000│8.000.000│ 5.700.000│8.000.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │4. Autovehicule cu 3+2 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 36 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 38 t │ 3.500.000│5.000.000│ 3.500.000│5.000.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 38 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 40 t │ 5.000.000│7.000.000│ 5.000.000│7.000.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 40 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 44 t │ 7.000.000│7.900.000│ 7.000.000│7.900.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │5. Autovehicule cu 3+3 axe şi │ │ │ │ ││ │cu masa: │ x │ x │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │a) peste 36 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 38 t │ 2.800.000│3.100.000│ 2.800.000│3.100.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │b) peste 38 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 40 t │ 3.100.000│3.700.000│ 3.100.000│3.700.000││ ├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │c) peste 40 t, dar nu mai mult │ │ │ │ ││ │de 44 t │ 3.700.000│7.500.000│ 3.700.000│7.500.000││ ├─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤│ │Art. 21 alin.(4) - ANEXA Nr.6 lit.B Pentru remorci, semiremorci şi rulote:││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ Capacitatea │NIVELURILE PREVĂZUTE│ NIVELURILE ││ │ │ DE ORDONANTA │ACTUALIZATE PENTRU ││ │ │ │ ANUL 2003 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ Taxa - lei/an - │ Taxa - lei/an - ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │1. Pentru remorci, semiremorci │ │ ││ │şi rulote: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) până la o tona inclusiv │ 59.000 │ 59.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) între 1 şi 3 tone inclusiv │ 194.000 │ 194.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) între 3 şi 5 tone inclusiv │ 292.000 │ 292.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │d) peste 5 tone │ 370.000 │ 370.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │2. Pentru mijloace de transport │ │ ││ │pe apa: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) luntre, barci fără motor, │ 100.000 │ 100.000 ││ │folosite pentru uz şi agrement │ │ ││ │personal │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) barci fără motor, folosite în │ │ ││ │alte scopuri │ 300.000 │ 300.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) barci cu motor │ 600.000 │ 600.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │d) bacuri, poduri plutitoare │ 5.000.000 │ 5.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │e) şalupe │ 3.000.000 │ 3.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │f) iahturi │ 15.000.000 │ 15.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g) remorchere şi impingatoare: │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g.1. până la 500 CP │ 3.000.000 │ 3.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g.2. între 501 şi 2.000 CP │ 5.000.000 │ 5.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g.3. între 2.001 şi 4.000 CP │ 8.000.000 │ 8.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │g.4. peste 4.000 CP │ 12.000.000 │ 12.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │h) vapoare - pentru fiecare │ │ ││ │1.000 tdw sau fracţiune din │ │ ││ │aceasta │ 1.000.000 │ 1.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │i) ceamuri, slepuri şi barje │ │ ││ │fluviale, în funcţie de │ │ ││ │capacitatea de încărcare: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │i.1. până la 1.500 tone inclusiv │ 1.000.000 │ 1.000.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │i.2. între 1.501 şi 3.000 tone │ │ ││ │inclusiv │ 1.500.000 │ 1.500.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │i.3. peste 3.000 tone │ 2.500.000 │ 2.500.000 │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │Art. 28 - ANEXA Nr.7 Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi ││ │ autorizaţiilor: ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │A. În domeniul construcţiilor │NIVELURILE PREVĂZUTE│ NIVELURILE ││ │taxele se stabilesc în funcţie │ DE ORDONANTA │ ACTUALIZATE ││ │valoarea acestora sau a │ │ PENTRU ANUL 2003 ││ │instalaţiilor, de suprafaţa ├────────────────────┼────────────────────┤│ │terenurilor sau de natura │ Taxa - lei/mp │ Taxa - lei/mp ││ │serviciilor prestare, astfel: │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │1. Pentru eliberarea │ │ ││ │certificatului de urbanism, în │ │ ││ │funcţie de suprafaţa pentru care │ │ ││ │se solicita: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │1.1. în mediul urban: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) până la 150 mp inclusiv │ 25.000 - 35.000 │ 25.000 - 35.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) între 151 şi 250 mp inclusiv │ 37.000 - 47.000 │ 37.000 - 47.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) între 251 şi 500 mp inclusiv │ 48.000 - 60.000 │ 48.000 - 60.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │d) între 501 şi 750 mp inclusiv │ 61.000 - 72.000 │ 61.000 - 72.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv│ 73.000 - 85.000 │ 73.000 - 85.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │f) peste 1.000 mp │ 85.000+130 lei/mp │ 85.000+130 lei/mp ││ │ │ pentru ceea ce │ pentru ceea ce ││ │ │depăşeşte suprafaţa │depăşeşte suprafaţa ││ │ │ de 1.000 mp │ de 1.000 mp ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │2. Pentru eliberarea autorizaţiei│ │ ││ │de foraje şi excavari, necesare │ │ ││ │studiilor geotehnice, ridicarilor│ │ ││ │topografice, exploatarilor de │ │ ││ │cariera, balastierelor, sondelor │ │ ││ │de gaze şi petrol, precum şi │ │ ││ │altor exploatări taxa datorată │ │ ││ │pentru fiecare mp este cuprinsă │ │ ││ │între: │ 37.000 - 48.000 │ 37.000-48.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │3. Pentru eliberarea autorizaţiei│ │ ││ │de construire pentru chioscuri, │ │ ││ │tonete, cabine, spaţii de │ │ ││ │expunere, situate pe căile şi în │ │ ││ │spaţiile publice, precum şi │ │ ││ │pentru amplasarea corpurilor şi a│ │ ││ │panourilor de afisaj, a firmelor │ │ ││ │şi reclamelor taxa datorată este:│ 48.000 │ 48.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │4. Pentru eliberarea │ │ ││ │autorizaţiilor privind lucrările │ │ ││ │de racorduri şi bransamente la │ │ ││ │reţele publice de apa, │ │ ││ │canalizare, gaze, termice, │ │ ││ │energie electrica, telefonie şi │ │ ││ │televiziune prin cablu taxa │ │ ││ │datorată pentru fiecare │ │ ││ │instalatie este cuprinsă între: │ 48.000 - 73.000 │ 48.000 - 73.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │5. Pentru eliberarea avizului │ │ ││ │comisiei de urbanism şi │ │ ││ │amenajarea teritoriului de către │ │ ││ │primari ori structurile de │ │ ││ │specialitate din cadrul │ │ ││ │consiliilor judeţene, taxa │ │ ││ │datorată este cuprinsă între: │ 100.000 - 364.000 │ 100.000 - 364.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │6. Pentru eliberarea │ │ ││ │certificatului de nomenclatura │ │ ││ │stradala şi adresa, taxa datorată│ │ ││ │este cuprinsă între: │ 48.000 - 61.000 │ 48.000 - 61.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ B. Pentru eliberarea altor │NIVELURILE PREVĂZUTE│ NIVELURILE ││ │autorizaţii şi certificate decât │ DE ORDONANTA │ ACTUALIZATE ││ │cele prevăzute la lit. A, precum │ │ PENTRU ANUL 2003 ││ │şi pentru viza anuală sau ├────────────────────┼────────────────────┤│ │trimestriala a acestora se │ Taxa - lei │ Taxa - lei ││ │datorează următoarele taxe: │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │1. Pentru eliberarea │ │ ││ │autorizaţiilor de funcţionare │ │ ││ │pentru activităţi lucrative şi │ │ ││ │viza anuală a acestora: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a) pentru meseriasi şi cărăuşi │ 50.000 - 75.000 │ 50.000 - 75.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │b) pentru cazane de fabricat │ │ ││ │rachiu │ 75.000 - 130.000 │ 75.000 - 130.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │c) pentru liber-profesionisti │ 130.000 - 200.000 │ 130.000 - 200.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │d) pentru mori, prese de ulei şi │ │ ││ │darace │ 200.000 - 400.000 │ 200.000 - 400.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │e) pentru activităţi de │ │ ││ │proiectare │ 500.000 - 1.000.000│ 500.000 - 1.000.000││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │f) pentru alte activităţi │ │ ││ │neprevăzute mai sus │ 400.000 - 1.000.000│ 400.000 - 1.000.000││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │2. Pentru eliberarea │ │ ││ │autorizaţiilor sanitare de │ │ ││ │funcţionare │ 83.000 - 121.000 │ 83.000 - 121.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │3. Pentru eliberarea de: copii │ │ ││ │heliografice de pe planuri │ │ ││ │cadastrale sau de pe alte │ │ ││ │asemenea planuri, deţinute de │ │ ││ │consiliile locale, pentru │ │ ││ │fiecare mp de plan: │ x │ x ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a.1. la scara 1:500 │ 240.000 │ 240.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a.2. la scara 1:1.000 │ 360.000 │ 360.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │a.3. la scara 1:2.000 │ 480.000 │ 480.000 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │4. Pentru eliberarea │ între 50.000 │ între 50.000 ││ │certificatului de producător │ şi 500.000 │ şi 500.000 │├──┼─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Pentru viza trimestriala a │ între 25.000 │ între 25.000 ││ │certificatului de producător │ şi 100.000 │ şi 100.000 │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE ││* ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ │VALORILE PREVĂZUTE │VALORILE ACTUALIZATE││ │ │ DE ORDONANTA │ PENTRU ANUL 2003 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art. 31(2) pentru folosirea │între 65.000 lei/ │ între 65.000 lei/ ││ │mijloacelor de publicitate prin │ an/mp şi 130.000 │ an/mp şi 130.000 ││ │afisaj, panouri sau altele │ lei/an/mp sau │ lei/an/mp sau ││ │asemenea mijloace. │ fracţiune de mp │ fracţiune de mp ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art.32 (3) pentru firmele │între 120.000 lei/ │ între 120.000 lei/ ││ │instalate la locul exercitării │ an/ mp şi 200.000 │ an/ mp şi 200.000 ││ │activităţii, taxa se stabileşte │ lei/an/ mp sau │ lei/an/ mp sau ││ │în funcţie de dimensiunea │ fracţiune de mp │ fracţiune de mp ││ │acestora între: │ │ │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │ IMPOZITUL PE SPECTACOLE ││* ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│* │Art. 35(1) lit.a)în cazul │de la 500 lei/mp/zi │de la 500 lei/mp/zi ││ │videotecilor │la 1.000 lei/mp/zi │ la 1.000 lei/mp/zi ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art. 35(1) lit.b) în cazul │de la 1.000lei/mp/zi│de la 1.000lei/mp/zi││ │discotecilor │la 2.000 lei/mp/zi │ la 2.000 lei/mp/zi │├──┼─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ │ ALTE TAXE LOCALE ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│* │Art. 48(1) taxe zilnice pentru │între 1.000 lei/zi │între 1.000 lei/zi ││* │utilizarea temporară a locurilor │şi 100.000 lei/zi │ şi 100.000 lei/zi ││* │publice şi pentru vizitarea │ │ ││ │muzeelor, caselor memoriale, │ │ ││ │monumentelor istorice de │ │ ││ │arhitectura şi arheologie │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art. 48 (2) pentru deţinerea în │ între 1.000/zi şi │ între 1.000/zi şi ││ │proprietate sau în folosinţă, │ 100.000/zi │ 100.000/zi ││ │după caz, de utilaje autorizate │ │ ││ │sa funcţioneze în scopul │ │ ││ │obţinerii de venit; │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │Art.48 (3) taxe pentru vehiculele│ între 26.000 lei/an│ între 26.000 lei/an││ │lente prevăzute în anexa nr.8, │ şi 260.000 lei/an │ şi 260.000 lei/an ││ │pentru fiecare vehicul │ │ │└──┴─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT--------------------------* = CAP. VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE** = CAP. VII IMPOZITUL PE SPECTACOL*** = CAPITOLUL IX ALTE IMPOZITE ŞI TAXE     II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,            cu modificările şi completările ulterioare
               
      NIVELURILE ACTUALIZATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 752/1999NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2003
    - lei -- lei -
    Art. 2. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:XX
    a)până la valoarea de 300.000 lei15.00017.000
    a**)până la valoarea de 342.000 lei    
    a)între 300.000 lei şi 3.000.000 lei15.000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 300.000 lei17.000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 342.000 lei
    b**)între 342.001 lei şi 3.420.000 lei
    c)între 3.000.000 lei şi 30.000.000 lei285.000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 3.000.000 lei325.000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 3.420.000 lei
    c**)între 3.420.001 lei şi 34.200.000 lei
    d)între 30.000.000 lei şi 150.000.000 lei2.445.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 30.000.000 lei2.787.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 34.200.000 lei
    d**)între 34.200.001 lei şi 171.000.000 lei
    e)între 150.000.000 lei şi 300.000.000 lei9.645.000 lei + 4% pentru ce depăşeşte 150.000.000 lei10.995.000 lei +4% pentru ce depăşeşte 171.000.000 lei
    e**)între 171.000.001 lei 342.000.000 lei
    f)între 300.000.000 lei şi 1.500.000.000 lei15.645.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 300.000.000 lei17.835.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 342.000.000 lei
    f**)între 342.000.001 lei şi 1.710.000.000 lei
    g)peste 1.500.000.000 lei39.645.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte 1.500.000.000 lei45.195.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte 1.710.000.000 lei
    g**)peste 1.710.001.001 lei
    (2) ........ Taxa aferentă acestei contestaţiei nu poate depăşi suma de .........1), indiferent de valoarea contestată1.500.0001)1.710.0001)
    Art. 3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:xx
    a)cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă150.000171.000
    a)1cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic90.000103.000
    b)cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani75.00085.000
    c)cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj150.000171.000
    d)cereri de recuzare în materie civilă30.00034.000
    e)cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii75.00085.000
    f)cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare75.00085.000
    g)contestaţii în anulare75.00085.000
    h)cereri de revizuire75.00085.000
    i)acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren150.000171.000
    j)acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi150.000171.000
    k)cereri de strămutare în materie civilă30.00034.000
    l)cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii30.00034.000
    m)cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:xx
    -cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris30.00034.000
    -cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de300.000342.000
    n)cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen30.00034.000
    o)cereri pentru încuviinţarea executării silite75.00085.000
    o)1cereri pentru emiterea somaţiei de plată300.000342.000
    p)cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor3.000.0003.420.000
    r)cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:xx
    -înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare300.000342.000
    -efectuarea de comisii rogatorii600.000684.000
    s)cereri de înfiinţare a popririi75.00085.000
    t)cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile15.00017.000
    ţ)cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte6.000/pagină7.000/pagină
    ţ)1cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora6.0007.000
    u)notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare30.00034.000
    v)cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate6.0007.000
    x)cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor150.000171.000
    Art. 4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionăriixx
    a)cereri pentru înregistrarea partidelor politice300.000342.000
    b)cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora150.000171.000
    Art. 5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:xx
    a)cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora300.000342.000
    b)cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului300.000342.000
    Art. 6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:xx
    a)cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale300.000342.000
    b)cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic300.000342.000
    c)acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor300.000342.000
    d)cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate deart. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)150.000171.000
    Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarelexx
    a)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei300.000342.000
    b)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară60.00068.000
    c)pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65din Codul familiei45.00051.000
    Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:xx
    a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici60.00068.000
    b)plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial60.00068.000
    c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei30.00034.000
    Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxează cu ...............1)15.0001)17.0001)
    Art. 82. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:xx
    a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti60.00068.000
    b)plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită60.00068.000
    c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc30.00034.000
    Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel.xx
    a)până la 3.000.000 lei4%, dar nu mai puţin de 30.000 lei4%, dar nu mai puţin de 34.000 lei
    a**)până la 3.420.000 lei
    b)de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei120.000 lei + 3% pentru suma care depăşeşte 3.000.000 lei137.000 lei + 3% pentru suma care depăşeşte 3.420.000 lei
    b**)de la 3.420.001 lei la 17.100.000 lei
    c)de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei480.000 lei + 2% pentru suma care depăşeşte 15.000.000 lei547.000 lei + 2% pentru suma care depăşeşte 17.100.000 lei
    c**)de la 17.100.001 lei la 34.200.000 lei
    d)de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei780.000 lei + 1,5% pentru suma care depăşeşte 30.000.000 lei889.000 lei + 1,5% pentru suma care depăşeşte 34.200.000 lei
    d**)de la 34.200.001 lei la 51.000.000 lei
    e)peste 45.000.000 lei1.005.000 lei + 1% pentru suma care depăşeşte 45.000.000 lei1.197.000 lei + 1% pentru suma care depăşeşte 51.000.000 lei
    e**)peste 51. 000.000 lei
    (4) înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de300.000342.000
    (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie30.00034.000
    (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate60.00068.000
    (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară15.00017.000
    Art. 11 (2) Se timbrează cu ............1) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ............30.0001)34.0001)
    Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie60.00068.000
    Art. 13. Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii60.00068.000
  -------------    **) Plafoanele valorice actualizate pentru anul 2003     III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea         notarială, republicată
                 
    ANEXA -LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRUNIVELURILE PREVĂZUTE DE ORDONANŢĂNIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2003
    - lei -- lei -
    LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE
    1.Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează:XX
    a)până la 25.000.000 lei3% dar nu mai puţin de 50.000 lei3% dar nu mai puţin de 257.000 lei
    a**)până la 128.000.000 lei
    b)de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei750.000 lei+ 2% pentru suma ce depăşeşte 25.000.000 lei3.850.000 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 128.000.000 lei
    b**)de la 128.000.001 lei la 257.000.000 lei
    c)de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei1.250.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 50.000.000 lei6.420.000 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 257.000.000
    c**)de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei
    d)de la 100.000.001 lei la 500.000.000 lei2.000.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 100.000.00010.260.000 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 513.000.000 lei
    d**)de la 513.000.001 lei la 2.566.000.000 lei
    e)de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei6.000.000 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 500.000.000 lei30.790.000 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 2.566.000.000
    e**)de la 2.566.000.001 lei la 5.133.000.000 lei
    f)peste 1.000.000.001 lei9.750.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 1.000.000.000 lei50.050.000 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 5.133.000.000 lei
    f**)