HOTĂRÂRE nr. 1.247 din 7 noiembrie 2002privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 20 noiembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 46 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În sensul prevederilor prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:1. autoritate sanitară veterinara centrala - serviciul veterinar central, respectiv Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;2. autoritate sanitară veterinara competenţa - serviciul veterinar de stat direct responsabil de aplicarea normelor şi măsurilor sanitare veterinare;3. animale - mamifere, păsări domestice şi sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluste, gasteropode şi crustacee;4. produse de origine animala - produsele ce se obţin de la animale, destinate consumului uman şi pentru hrana animalelor sau folosite în scopuri industriale, farmaceutice şi agricole;5. produse de uz veterinar - medicamentele, biopreparatele, kiturile, biostimulatorii, aditivii furajeri, mediile de cultura şi alte asemenea produse.  +  Articolul 2Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind măsurile antiepizootice de menţinere a indemnitatii teritoriului faţă de bolile epizootice, de apărare a sănătăţii animalelor şi de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi se sancţionează după cum urmează:A. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei:1. introducerea de animale noi în efectivele existente în unităţi, exploataţii de animale sau gospodării ale populaţiei ori în turmele constituite pe păşuni fără documente sanitare veterinare, precum şi neanuntarea consiliilor locale în termen legal, în vederea înscrierii în registrele agricole a oricăror schimbări în efectivele de animale şi a produsilor obţinuţi de la acestea;2. neanuntarea imediata a medicului veterinar despre apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animale, precum şi înstrăinarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boala;3. neamenajarea şi neintretinerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare şi stationare temporară a animalelor în târguri, oboare, pieţe, expoziţii, baze pentru achiziţii şi export de animale, staţii de îmbarcare-debarcare şi altele asemenea;4. colectarea şi folosirea în hrana animalelor a resturilor menajere sau a deşeurilor şi subproduselor de origine animala, indiferent de provenienţă lor, cu încălcarea normelor sanitare veterinare;5. admiterea la lucru a persoanelor bolnave sau purtătoare de germeni patogeni fără control medical, conform prevederilor legale în vigoare, în exploataţii şi colectivităţi de animale, precum şi nerespectarea obligaţiei de a purta echipament de protecţie complet şi curat;6. nepunerea la dispoziţia autorităţii sanitare veterinare locale, la cererea acesteia, de către autorităţile administraţiei publice locale a datelor din registrul agricol care privesc evidenta şi miscarea animalelor;7. efectuarea acţiunilor de vânătoare în zone supuse restrictiilor sanitare veterinare.B. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei:8. nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind imprejmuirea, accesul, amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectoarelor, vestiarelor sau filtrelor-vestiar în exploataţii zootehnice, locuri de aglomerare a animalelor şi unităţi care produc, prelucreaza, depozitează sau valorifica produse de origine animala, precum şi în unităţi care fabrica produse farmaceutice veterinare şi alte produse de uz veterinar;9. neexecutarea acţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, programate sau dispuse de către autorităţile sanitare veterinare competente, precum şi efectuarea acestora în mod necorespunzător sau utilizând produse interzise de autoritatea veterinara competenţa;10. nerespectarea normelor şi măsurilor sanitare veterinare stabilite pentru pasunatul şi adapatul animalelor în scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase şi parazitare;11. folosirea în hrana animalelor a furajelor insalubre, aditivilor furajeri, fainurilor proteice sau a altor furaje, cu încălcarea normelor sanitare veterinare;12. neasigurarea echipamentului de protecţie antiepizootica a personalului din fermele zootehnice sau din unităţi aflate sub restrictii sanitare veterinare, precum şi neasigurarea mijloacelor de decontaminare a echipamentului;13. fabricarea, experimentarea, deţinerea, manipularea, ambalarea, depozitarea, livrarea, transportul, comercializarea şi folosirea produselor biologice şi medicamentoase de uz veterinar, cu încălcarea dispoziţiilor legale.C. Cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei:14. neanuntarea consiliilor locale, comunale, orăşeneşti sau municipale înaintea executării tratamentelor chimice pentru combaterea dăunătorilor vegetali de pe culturile agricole, plantaţiile pomicole, silvice, de către unităţile şi persoanele fizice care executa tratamente fitosanitare;15. neasigurarea distrugerii, denocivizarii, indepartarii resturilor de soluţii, pulberi toxice şi ape reziduale, conform dispoziţiilor în vigoare, sau neaplicarea măsurilor de protecţie pentru prevenirea intoxicatiilor la animale;16. nerespectarea măsurilor stabilite de autorităţile sanitare veterinare competente privind destinaţia, industrializarea sau distrugerea cadavrelor de animale, a confiscatelor şi a deşeurilor de origine animala;17. nerespectarea restrictiilor sanitare veterinare în zonele de protecţie antiepizootica sau neaplicarea şi nerespectarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică dispuse de autorităţile sanitare veterinare competente;18. neefectuarea sau nerespectarea perioadei de carantina profilactica şi neasigurarea condiţiilor de izolare şi de supraveghere sanitară veterinara a animalelor provenite din import şi a celor destinate exportului;19. introducerea de animale noi în loturile existente în adăposturile fermelor de carantina;20. neaplicarea şi neexecutarea de către proprietarii sau deţinătorii de animale a măsurilor de asanare stabilite prin programe tehnice de către autoritatea sanitară veterinara competenţa, în situaţia diagnosticarii de boli infectocontagioase şi parazitare la animale;21. neamenajarea sau nerespectarea condiţiilor de întreţinere şi folosire a cimitirelor de animale, a puţurilor seci, a crematoriilor sau a altor mijloace pentru distrugerea cadavrelor de animale, confiscatelor şi deşeurilor de origine animala, precum şi utilizarea de vehicule necorespunzătoare pentru transportul acestora;22. încălcarea normelor sanitare veterinare privind industrializarea şi valorificarea sub forma de fainuri proteice a cadavrelor de animale, a confiscatelor şi a deşeurilor de abator, precum şi folosirea acestora în furajarea rumegatoarelor;23. nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare privind amplasarea, proiectarea şi executarea obiectivelor zootehnice, de industrie alimentara, de produse farmaceutice veterinare, furaje şi alte produse de uz veterinar, precum şi începerea lucrărilor de construcţie şi amenajare a acestor obiective sau schimbarea destinaţiei, efectuarea oricăror extinderi ale acestora fără aviz sanitar veterinar;24. neinstituirea măsurilor de carantina în termenele şi în condiţiile prevăzute de normele sanitare veterinare şi/sau nerespectarea acestora în cazul bolilor epizootice supuse declarării oficiale şi măsurilor de carantina;25. ieşirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/introducerea unor animale, produse şi materiale de orice fel, care pot fi purtătoare de contagiu, din zone sau obiective aflate în carantina, fără aprobarea autorităţilor sanitare veterinare competente;26. refuzul sau împiedicarea de către proprietarii ori deţinătorii de animale a sacrificarii sau uciderii, după caz, a animalelor bolnave sau suspecte de boli infectocontagioase, precum şi a confiscării şi distrugerii produselor, subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării de epizootii;27. în caz de epizootii efectuarea transportului animalelor sau al produselor de origine animala, al furajelor şi al altor mărfuri care pot constitui vectori ai agenţilor patogeni, cu încălcarea măsurilor dispuse de autoritatea veterinara competenţa;28. valorificarea produselor alimentare de origine animala cu termen de valabilitate expirat şi a celor retrase din consum de către unităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 3Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind circulaţia animalelor, produselor de origine animala, furajelor sau produselor de uz veterinar şi se sancţionează după cum urmează:A. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:1. neanuntarea în termen legal a medicului veterinar oficial despre imbarcarea, debarcarea animalelor sau despre încărcarea, descărcarea produselor de origine animala şi/sau tranzitul acestora;2. vânzarea sau înstrăinarea în alt mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documente care să ateste dreptul de proprietate asupra lor, precum şi fără certificat sanitar veterinar eliberat în condiţiile legii;3. primirea animalelor cumpărate de către persoanele fizice sau juridice specializate în sacrificarea, prelucrarea şi valorificarea produselor animaliere fără înregistrarea în evidentele proprii a datelor de stare civilă ale persoanelor care le-au predat efectiv;4. neamenajarea sau întreţinerea necorespunzătoare a rampelor şi a locurilor destinate imbarcarii şi debarcarii animalelor;5. transportul stupilor în alte localităţi, neînsoţit de documente sanitare veterinare, precum şi neanuntarea autorităţii sanitare veterinare competente şi a consiliului local cu privire la amplasarea stupinei în teritoriu;6. neanuntarea de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic şi asociaţiile vânătorilor şi pescarilor sportivi a oricăror suspiciuni de boala sau a depistarii unor cadavre de animale sălbatice;7. neaplicarea şi nerespectarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinara competenţa privind deţinerea şi circulaţia cainilor, lăsarea acestora sa circule nesupravegheati de proprietari sau insotitori;8. permiterea accesului cainilor în ferme zootehnice şi în unităţi care prelucreaza, depozitează sau valorifica produse de origine animala, în pieţe, în târguri şi în alte locuri publice, cu excepţia cainilor de serviciu ai Ministerului de Interne şi ai Ministerului Apărării Naţionale, cainilor insotitori, special pregatiti pentru persoane cu handicap, precum şi a cainilor de vânătoare prevăzuţi cu botnita şi condusi în lesa de persoane autorizate.B. Cu amenda de la 6.000.000 lei la 12.000.000 lei:9. organizarea şi efectuarea transporturilor de animale şi produse de origine animala fără documente sanitare veterinare şi fără acte care să ateste dreptul de proprietate asupra animalelor ori fără documente justificative, după caz;10. existenta unor neconcordante la controalele documentelor între ceea ce se constata şi atestarile din certificatele sanitare veterinare de transport insotitoare, privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea şi numărul animalelor, sortimentele şi cantitatea de produse de origine animala, furajele şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar;11. efectuarea transporturilor de animale, produse de origine animala sau de furaje, precum şi ale altor produse de uz veterinar cu mijloace de transport neautorizate sanitar veterinar sau neigienizate;12. neasigurarea funcţionarii statiilor sau a punctelor de spalare-dezinfecţie de către prestatorii de servicii;13. nerespectarea tehnologiei de curatare-spalare-dezinfecţie a mijloacelor utilizate pentru transportul animalelor şi produselor de origine animala, precum şi neaplicarea şi nerespectarea măsurilor generale de profilaxie;14. imbarcarea şi debarcarea animalelor în alte locuri decât cele autorizate sanitar veterinar;15. imbarcarea sau debarcarea animalelor în timpul nopţii fără asigurarea unui iluminat corespunzător, potrivit normelor sanitare veterinare;16. nerespectarea itinerarului de deplasare a turmelor de animale care se deplaseaza pe jos, stabilit prin certificatul sanitar veterinar de transport;17. nerespectarea traseelor de transport de animale în trafic intern şi internaţional.C. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei:18. nerespectarea condiţiilor impuse de autoritatea sanitară veterinara competenţa în cazul transporturilor de animale, produse de origine animala, furaje şi alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, care se efectuează sub restrictii sanitare veterinare;19. neanuntarea celei mai apropiate unităţi sanitare veterinare ori a consiliului local despre cazurile de îmbolnăviri sau moarte produse în timpul transporturilor de animale;20. funcţionarea de pieţe şi hale agroalimentare cu spaţii destinate comercializării de produse de origine animala, de păsări şi animale mici, organizarea de târguri, oboare, expoziţii, concursuri sau baze de colectare a animalelor, de cimitire sau puţuri seci pentru animale, fără autorizaţie sanitară veterinara;21. scoaterea de sub restrictii sanitare veterinare a loturilor de animale în care s-au constatat îmbolnăviri sau cazuri de mortalitate, precum şi a produselor de origine animala reţinute pentru examinare;22. importul sau tranzitul de animale, produse de origine animala, furaje, produse de uz veterinar sau alte mărfuri care pot fi purtătoare de contagiu, fără avizul emis de autoritatea sanitară veterinara competenţa;23. neanuntarea autorităţii sanitare veterinare competente de către organele vamale de frontieră sau de interior asupra sosirii transporturilor cu animale, produse de origine animala, furaje şi alte materiale supuse controlului sanitar veterinar.D. Cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei:24. producerea, introducerea sau utilizarea în practica veterinara a unor biopreparate, medicamente, substanţe active sau a altor produse supuse controlului sanitar veterinar neavizate, neomologate sau neinregistrate în Nomenclatorul naţional al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;25. producerea sau procurarea unor culturi vii microbiene, virotice, parazitare şi a altor produse patogenice, precum şi transportul, manipularea şi folosirea acestora fără aprobarea autorităţii sanitare veterinare centrale competente;26. nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a condiţiilor impuse de autoritatea sanitară veterinara competenţa cu privire la importul, exportul şi tranzitul de animale, produse de origine animala, furaje sau alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar.  +  Articolul 4Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea produselor de origine animala, a produselor farmaceutice veterinare sau a altor produse de uz veterinar şi se sancţionează după cum urmează:A. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:1. manipularea produselor de origine animala cu încălcarea normelor sanitare veterinare;2. comercializarea produselor de origine animala în alte locuri decât cele autorizate sanitar veterinar;3. neprezentarea la controlul sanitar veterinar a animalelor şi produselor de origine animala aduse în pieţe, hale, târguri şi alte asemenea locuri, înainte de a fi puse în vânzare;4. nerespectarea regulilor de igiena în exploatatiile zootehnice, stane şi gospodării ale populaţiei privind igiena corporală a animalelor, mulsul, prelucrarea, transportul şi valorificarea laptelui sau produselor lactate;5. nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare de întreţinere a spaţiilor de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;6. ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor de origine animala în vederea depozitarii, transportului şi valorificării acestora;7. comercializarea produselor de origine animala neetichetate potrivit legislaţiei în vigoare;8. desfăşurarea acţiunilor de vânătoare fără anunţarea medicului veterinar oficial, precum şi punerea în consum a carnurilor de vanat fără examen sanitar veterinar şi fără documente sanitare veterinare;9. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor de origine animala;10. comercializarea produselor de origine animala în pieţele agroalimentare de către producătorii particulari fără a deţine carnet de sănătate personal, precum şi carnetul de sănătate al animalelor de la care provin produsele supuse comercializării;11. transportul, depozitarea, păstrarea şi expunerea la vânzare a peştelui, a semiconservelor şi conservelor din peste în afară spaţiilor autorizate sanitar veterinar şi/sau fără asigurarea lantului frigorific;12. depozitarea oualor în condiţii necorespunzătoare de temperatura, nemarcate şi/sau comercializarea acestora în afară spaţiilor autorizate sanitar veterinar.B. Cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei:13. admiterea la lucru a persoanelor bolnave, suspecte de boala sau purtătoare de germeni patogeni, fără control medical, în unităţi de prelucrare, depozitare şi comercializare a produselor sau în alte unităţi supuse controlului sanitar veterinar şi nerespectarea obligaţiei de a purta echipament de protecţie complet, curat, precum şi a igienei personale;14. taierea animalelor destinate consumului public în alte locuri decât cele autorizate sanitar veterinar;15. comercializarea carnii prin substituirea speciei;16. taierea pentru consumul public a animalelor bolnave, suspecte de boli infectocontagioase sau parazitare şi comercializarea carnii şi subproduselor obţinute, în alte condiţii decât cele stabilite de medicul veterinar oficial;17. punerea în consumul public a produselor de origine animala falsificate sau degradate;18. nerespectarea normelor de igiena pe fluxul tehnologic în unităţile de prelucrare;19. neintretinerea în condiţii de igiena şi în stare de funcţionare a instalaţiilor de apa rece şi calda, de canalizare, ventilaţie şi iluminat din spaţiile de producţie, prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala şi a celor de uz veterinar;20. neintretinerea în condiţii de igiena şi în stare de funcţionare a spaţiilor şi instalaţiilor frigorifice din unităţile care prelucreaza, depozitează, transporta şi valorifica produse de origine animala;21. neasigurarea sau întreruperea lantului frigorific, în cazul produselor refrigerate sau congelate ori din unităţile care produc, depozitează, transporta şi comercializează medicamente şi produse biologice de uz veterinar;22. comercializarea produselor de uz veterinar în alte locuri decât cele autorizate sanitar veterinar;23. comercializarea hranei pentru animale sub orice formă, a cosmeticelor şi accesoriilor pentru animale, fără autorizaţie sanitară veterinara;24. depozitarea în afară locurilor special amenajate a reziduurilor, confiscatelor, deşeurilor de origine animala, precum şi neevacuarea acestora către societăţile comerciale abilitate pentru procesare;25. neorganizarea şi neaplicarea de către procesatorii de bunuri alimentare destinate consumului uman şi furajarii animalelor a controlului calităţii şi siguranţei acestora;26. punerea în consum a produselor alimentare de origine animala care nu corespund parametrilor microbiologici, conţin reziduuri peste limita admisă, precum şi substanţe interzise, confirmate prin buletin de analiza eliberat de un laborator autorizat;27. neasigurarea aparaturii de măsura, control şi înregistrare a parametrilor tehnologici, funcţionarea necorespunzătoare sau neverificarea periodică a acesteia.C. Cu amenda de la 25.000.000 lei la 30.000.000 lei:28. nerespectarea măsurilor stabilite de către medicul veterinar oficial privind destinaţia carnii şi a subproduselor rezultate din taierile de necesitate;29. folosirea pentru consumul public sau în hrana animalelor a carnii, produselor din carne, a laptelui, produselor din lapte, precum şi a altor produse de origine animala provenite de la animale cu afecţiuni sau boli transmisibile, în alte condiţii decât cele stabilite de către medicul veterinar oficial;30. prelucrarea şi folosirea în furajarea animalelor a carnii improprii pentru consum uman, a confiscatelor sau a deşeurilor provenite din taierea animalelor ori din prelucrarea altor produse de origine animala, contrar normelor sanitare veterinare;31. eliberarea de către societăţile comerciale de industrie alimentara şi alte societăţi comerciale care prelucreaza produse de origine animala a documentelor de adeverire a calităţii şi siguranţei alimentare fără a avea la baza buletin de analiza eliberat de laboratorul propriu autorizat sau de alte laboratoare autorizate;32. taierea animalelor tratate cu medicamente şi substanţe chimice, precum organoclorurate, hormoni, tranchilizante, betablocante, anabolizante şi altele asemenea, fără a respecta indicaţiile prevăzute de producător în prospect;33. nerespectarea de către agenţii economici care produc, prelucreaza, depozitează produse de origine animala a frecvenţei testarilor prin analize de calitate şi siguranţa a produselor de origine animala, conform programului strategic de supraveghere, în laboratoarele autorizate;34. efectuarea de alte activităţi decât cele prevăzute în autorizaţia sanitară veterinara;35. sacrificarea animalelor, prelucrarea carnii şi introducerea materiilor prime de origine animala în unităţi supuse controlului sanitar veterinar, fără asigurarea asistenţei sanitare veterinare;36. nerespectarea de către producătorii de produse de origine animala a parametrilor privind proprietăţile organoleptice, fizico-chimice, microbiologice şi toxicologice ale produselor, conform standardelor, specificatiilor tehnice şi normelor sanitare veterinare în vigoare.  +  Articolul 5Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind protecţia, bunăstarea şi creşterea animalelor şi se sancţionează după cum urmează:A. Cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei:1. lovirea, chinuirea, părăsirea sau creşterea animalelor în condiţii de nerespectare a normelor zootehnice şi sanitare veterinare;2. folosirea la tracţiune a cabalinelor şi a bovinelor sub vârsta de 2 ani, în ultima luna de gestatie şi în prima luna de lactatie;3. nerespectarea repausului de boala sau a prescripţiilor medicale stabilite de personalul sanitar veterinar prin "Actul sanitar veterinar de punere sub observatie" pentru recuperarea stării de sănătate, a capacităţii de reproducţie şi producţie a animalelor;4. neaplicarea şi nerespectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor în ceea ce priveşte adăpostirea, furajarea, îngrijirea, starea de sănătate, transportul, sacrificarea, uciderea sau eutanasierea acestora.B. Cu amenda de la 4.000.000 lei la 6.000.000 lei:5. neaplicarea şi nerespectarea normelor de igiena privind întreţinerea adaposturilor pentru animale, a incintelor, a padocurilor, taberelor, stanelor, surselor de apa şi adaposturilor, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi sau sistemelor de evacuare şi colectare a dejectiilor;6. refuzul castrarii reproducatorilor masculi neautorizati, precum şi folosirea pentru reproducţie a femelelor bolnave sau suspecte de boli transmisibile prin monta;7. întreţinerea necorespunzătoare a reproducatorilor autorizaţi şi nerespectarea regulilor sanitare veterinare de igiena a montei;8. nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare în staţiunile de monta, punctele de însămânţări artificiale şi în alte unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;9. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind funcţionarea statiilor sau a centrelor de incubaţie.C. Cu amenda de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei:10. administrarea în hrana animalelor a furajelor alterate, inghetate, mucegaite sau neadmise pentru anumite categorii de vârsta şi stări fiziologice, precum şi administrarea unor produse improprii consumului uman sau resturi culinare nesterilizate;11. suspendarea nejustificată sau întreţinerea defectuoasă a instalaţiilor şi sistemelor care asigura sau regleaza parametrii de microclimat din adăposturile de animale;12. evacuarea, colectarea, depozitarea şi utilizarea dejectiilor provenite din unităţi industriale de creştere a animalelor şi din exploatatiile zootehnice, cu încălcarea normelor sanitare veterinare; funcţionarea necorespunzătoare a statiilor de epurare şi de neutralizare a apelor uzate;13. neprezentarea animalelor de către deţinători pentru executarea operaţiunilor sanitare veterinare, la locul, data şi ora stabilite şi comunicate de medicul veterinar oficial;14. neacordarea sprijinului necesar de către proprietarii sau insotitorii animalelor pentru efectuarea operaţiunilor de depistare, vaccinare şi administrare a unor produse biologice sau medicamente.  +  Articolul 6Următoarele fapte constituie contravenţii la dispoziţiile tehnice şi la măsurile privind efectuarea acţiunilor sanitare veterinare obligatorii şi se sancţionează după cum urmează:A. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei:1. neasigurarea de către deţinătorii de animale şi agenţii economici care prelucreaza, depozitează şi valorifica produse de origine animala a trimiterii probelor recoltate la laborator, în condiţiile legii;2. neexecutarea de către medicul veterinar oficial, în condiţiile prevăzute de Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, a acţiunilor şi operaţiunilor de specialitate, neasigurarea asistenţei medicale veterinare curente în unitatea sau teritoriul în care activează;3. eliberarea de documente sanitare veterinare de către medicii veterinari în alte condiţii decât cele prevăzute în normele, instrucţiunile şi dispoziţiile în vigoare;4. neasigurarea de către persoanele abilitate în acest sens a condiţiilor şi a mijloacelor materiale necesare desfăşurării activităţii sanitare veterinare de supraveghere şi control în unităţile zootehnice de industrie alimentara, pieţe, târguri, puncte de trecere a frontierei de stat şi altele asemenea;5. neanuntarea autorităţii sanitare veterinare competente asupra oricăror aspecte sau situaţii deosebite care privesc sănătatea animalelor şi sănătatea publică şi neaplicarea măsurilor care se impun până la venirea medicului veterinar de stat de către medicii veterinari care desfăşoară activităţi medicale veterinare private sau concesionate;6. exercitarea de activităţi sanitare veterinare de către persoane neabilitate şi/sau neautorizate de autoritatea sanitară veterinara competenţa;7. nerespectarea reglementărilor sanitare veterinare privind producerea, înregistrarea, circulaţia şi comercializarea produselor de uz veterinar.B. Cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei:8. refuzul de a permite accesul medicilor veterinari de stat în unităţi supuse controlului sanitar veterinar sau obstructionarea autorităţilor sanitare veterinare competente de a-şi exercită atribuţiile stabilite prin lege;9. refuzul societăţilor comerciale supuse controlului sanitar veterinar de a prezenta documentele sanitare veterinare conform normelor sanitare veterinare în vigoare;10. nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a condiţiilor prevăzute în acordurile sanitare veterinare, certificatele de abilitare şi avizele de import-export sau tranzit de animale, produse de origine animala, medicamente şi produse biologice de uz veterinar;11. refuzul persoanelor fizice sau juridice de a executa dispoziţiile autorităţii sanitare veterinare competente privind destinaţia vamală a animalelor vii, produselor de origine animala, produselor medicamentoase şi biologice de uz veterinar şi a altor materiale şi produse supuse controlului sanitar veterinar, aflate sub restrictii sanitare veterinare;12. prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat de la reproducatori aflaţi sub restrictii sanitare veterinare;13. utilizarea materialului seminal congelat sau proaspăt, precum şi a embrionilor indigeni ori din import, cu încălcarea normelor sanitare veterinare;14. scoaterea de sub restrictii sanitare veterinare a mărfurilor supuse controlului sanitar veterinar, fără acordul autorităţii sanitare veterinare;15. returnarea produselor de origine animala, indiferent de starea lor de calitate şi siguranţa, de către agenţii economici care valorifica aceste produse, furnizorilor sau producătorilor.  +  Articolul 7Contravenţiile prevăzute la art. 4 şi art. 6 lit. B pct. 8 se sancţionează, pe lângă amenda contravenţională, şi cu suspendarea activităţii de producere, prelucrare, depozitare, transport şi valorificare a produselor, subproduselor de origine animala, furajelor indigene sau din import, pe o perioadă de un an, în condiţiile în care acestea au fost sancţionate cu amendă şi sunt săvârşite încă o dată în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii.  +  Articolul 8Funcţionarea unităţilor de tăiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala fără asistenţa sanitară veterinara de specialitate, conform legislaţiei în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000.000 lei la 70.000.000 lei, precum şi cu suspendarea activităţii până la data asigurării asistenţei sanitare veterinare de specialitate.  +  Articolul 9Neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia sanitară veterinara, conform declaraţiei pe propria răspundere, data de către agenţii economici, persoane fizice sau juridice, a căror activitate se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, precum şi cu suspendarea activităţii desfăşurate în baza declaraţiei pe propria răspundere până la data remedierii deficienţelor constatate cu ocazia controlului.  +  Articolul 10 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 şi art. 6 lit. B pct. 8, săvârşite potrivit art. 7, precum şi a celor prevăzute la art. 8 şi 9 se face de către inspectorii poliţiei sanitare veterinare sau de către medicii veterinari cu atribuţii de inspectori ai poliţiei sanitare veterinare, iar aplicarea sancţiunii se face de către directorul direcţiei sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (2) Directorul direcţiei sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are obligaţia de a incunostinta birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale care au autorizat funcţionarea agentului economic, despre aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 8-10. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 2-6 se fac prin proces-verbal încheiat de către inspectorii poliţiei sanitare veterinare care acţionează pe tot teritoriul tarii sau judeţului şi de către medicii veterinari care au atribuţii de inspectori ai poliţiei sanitare veterinare. (4) Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. A pct. 2, art. 3 lit. A pct. 3, art. 3 lit. B pct. 9, art. 3 lit. B pct. 10 şi la art. 3 lit. C pct. 20 se constata şi se sancţionează şi de către politisti, după caz.  +  Articolul 11Faptele prevăzute la art. 2-6 constituie contravenţii numai dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni.  +  Articolul 12Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 13Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 794/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 27 decembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 7 noiembrie 2002.Nr. 1.247.-----------