LEGE nr. 605 din 6 noiembrie 2002privind înfiinţarea comunei Crizbav, judeţul Braşov
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 11 noiembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Crizbav, judeţul Braşov, având în componenta satele Crizbav şi Cutus, care provin din comuna Halchiu, judeţul Braşov. Reşedinţa comunei Crizbav se stabileşte în satul Crizbav. (2) Comuna Halchiu are în componenta satele Halchiu şi Satu Nou, iar ca reşedinţa satul Halchiu.  +  Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Crizbav, judeţul Braşov, rezolvarea problemelor curente se va asigura de 2 delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Crizbav.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Judeţean Braşov şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Braşov şi Consiliul Local al Comunei Halchiu, vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Halchiu între comunele prevăzute la art. 1. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Crizbav vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor aprobate, în anul 2002, pe ansamblul judeţului Braşov. (3) Bugetul comunei Crizbav pe anul 2002 se va elabora de către delegaţii prevăzuţi la alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Braşov. (4) Operaţiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Halchiu şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Crizbav.  +  Articolul 4Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Halchiu, judeţul Braşov, vor funcţiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 6 noiembrie 2002.Nr. 605.-------