LEGE nr. 584 din 29 octombrie 2002privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 8 noiembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pentru prevenirea transmiterii infectiei cu HIV şi combaterea eficienta a bolii SIDA, precum şi pentru protecţia specială a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementează direcţiile principale de acţiune şi stabileşte măsurile necesare ce se impun. (2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se vor realiza pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmacistilor din România. (3) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţiile de sănătate publică şi unităţile de stat sau private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu sunt cuprinse în reţeaua naţionala de prevenire, supraveghere şi control al infectarii cu HIV şi al bolii SIDA. (4) În toate unităţile de învăţământ, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare în masa de programe de educaţie şi informative privind prevenirea transmiterii infectiei cu HIV şi comportamentul adecvat faţă de persoanele afectate de boala SIDA.  +  Articolul 2Activitatea de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România cuprinde un plan de măsuri, instituite la nivel naţional şi regional în cadrul asistenţei de sănătate publică, pentru prevenirea infectarii şi a transmiterii virusului HIV, asigurarea ingrijirilor medicale de profil şi a tratamentului specific antiretroviral şi al bolilor asociate infectiei HIV/SIDA, în spital şi în ambulatoriu, educarea individului, familiei şi colectivităţilor, pregătirea profesională de calitate şi continua a personalului medico-sanitar care asigura servicii de asistență medicală pacientilor HIV/SIDA, precum şi pentru dezvoltarea cercetării medicale în domeniu.  +  Articolul 3Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de protecţie socială, de tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte dreptul la învăţătura, dreptul la munca şi protecţia socială a muncii şi la promovarea profesională, iar starea sănătăţii lor nu poate constitui criteriu de concediere.  +  Articolul 4Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru, pe lângă Secretariatul General al Guvernului, condusă de către consilierul primului-ministru cu atribuţii în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei.  +  Articolul 5Fondurile necesare aplicării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de asigurări sociale de sănătate, din venituri extrabugetare şi din fondurile PHARE - programul comunitar "Prevenirea SIDA", în baza Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/2001, aprobată prin Legea nr. 616/2001.  +  Capitolul 2 Măsuri de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV  +  Articolul 6Măsurile de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV constau în: a) educarea populaţiei privind modul de transmitere a infectiei cu HIV; b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infectie HIV/SIDA şi aplicarea măsurilor de prevenire stabilite în programele naţionale prevăzute la art. 1 alin. (2); c) stabilirea unui pachet de informaţii utile despre infectia HIV/SIDA şi asigurarea accesului gratuit şi necondiţionat la acestea pentru populaţia din toate categoriile sociale; d) conlucrarea permanenta a Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA cu organisme române guvernamentale şi neguvernamentale şi cu asociaţiile internaţionale de profil; e) aplicarea obligatorie a precautiilor universale şi asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor unităţilor sanitare, cu sau fără paturi; f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mama la fat a infectiei HIV; g) obligaţia tuturor mijloacelor de informare în masa de a promova, în mod gratuit şi trimestrial, utilizarea prezervativului, în vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuală a infectiei cu HIV; h) asigurarea în mod gratuit de către angajator a profilaxiei postexpunere profesională, conform metodologiei stabilite de Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.  +  Capitolul 3 Măsuri de protecţie socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA  +  Articolul 7 (1) Măsurile de protecţie socială sunt următoarele: a) asigurarea neingradita şi necondiţionată a dreptului la munca al bolnavilor HIV/SIDA; b) promovarea profesională nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; c) respectarea dreptului la învăţământ în cazul copiilor şi tinerilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA şi integrarea acestora în formele de învăţământ. (2) În funcţie de stadiul infectiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de orientare sau reorientare profesională ori de pensionare, stabilită prin expertiza medicală de specialitate, după caz. (3) Testarea HIV se efectuează conform normelor şi metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (4) Pentru o alimentaţie corespunzătoare atât pentru bolnavii internati şi institutionalizati, cat şi pentru cei din ambulatoriu, care să asigure eficienta în tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acordă indemnizaţii lunare de hrana, în cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 4 Confidenţialitatea şi tratamentul adecvat  +  Articolul 8 (1) Păstrarea confidenţialităţii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru: a) angajaţii reţelei sanitare; b) angajatorii acestor persoane; c) funcţionarii publici care au acces la aceste date. (2) În cazul medicilor informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate între specialişti, pentru a se asigura acuratetea diagnosticelor şi conduitelor terapeutice chirurgicale şi nechirurgicale în diferitele faze evolutive ale infectiei HIV/SIDA. (3) Pacientul este obligat sa informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul sau HIV, atunci când îl cunoaşte. (4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care îşi cunosc statusul de HIV pozitiv răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntara a infectiei, dacă aceasta s-a produs din motive imputabile lor. (5) Persoanele infectate cu HIV care nu îşi cunosc statusul de HIV pozitiv nu răspund pentru eventuala transmitere a infectiei HIV.  +  Articolul 9Unităţile sanitare şi medicii, indiferent de specialitate, sunt obligaţi sa interneze şi să asigure ingrijirile medicale de profil în specialitatea pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată de pacient.  +  Articolul 10Medicatia specifică antiretrovirala şi a bolilor asociate infectiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului terapeutic în infectia HIV al Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, în regim de gratuitate pe toată perioada necesară.  +  Articolul 11Activitatea de diagnosticare, tratament şi monitorizare a terapiei în spital şi în ambulatoriu se realizează sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.  +  Capitolul 5 Pregătirea profesională de specialitate şi dezvoltarea cercetării medicale în domeniu  +  Articolul 12 (1) Un element de baza al Strategiei naţionale a Guvernului în domeniul reglementat prin prezenta lege este pregătirea profesională de calitate a celor care asigura servicii de asistenţa medicală pacientilor HIV/SIDA. (2) Pregătirea continua a personalului medico-sanitar în domeniul infectiei HIV/SIDA se realizează la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA.  +  Articolul 13Cercetarea medicală în domeniu este o prioritate. Ea va fi coordonata de Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Bucureşti şi de Centrul pentru studiul retrovirusilor umani "Victor Babes" Bucureşti, în colaborare cu centrele medicale naţionale şi internaţionale.  +  Articolul 14Cercetarea epidemiologica se realizează de către direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.  +  Articolul 15Alte cercetări în domeniu, inclusiv cercetarea sociologica, se efectuează prin departamentele de specialitate ale fiecărui minister.  +  Capitolul 6 Finanţarea activităţilor de prevenire a transmiterii HIV şi de tratament al bolii SIDA, precum şi a măsurilor de protecţie socială a persoanelor afectate  +  Articolul 16 (1) Finanţarea activităţilor de prevenire, educaţie şi protecţie socială este asigurata de la bugetul de stat prin capitol distinct la nivelul fiecărui minister şi departament reprezentat în Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA. (2) Finanţarea activităţilor terapeutice şi de îngrijiri medicale se realizează de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, de Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit legii. (3) Activitatea desfăşurată în domeniu de organizaţiile neguvernamentale este sprijinita de Guvern.  +  Capitolul 7 Aplicarea eficienta a programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA  +  Articolul 17În vederea aplicării eficiente a programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA, se vor aproba prin hotărâre a Guvernului organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, care va stabili atribuţiile principale, componenta şi modul de întrunire ale acesteia.  +  Articolul 18Ministrul sănătăţii şi familiei va informa periodic comisiile de sănătate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor cu privire la activitatea desfăşurată şi la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protecţie socială a persoanelor infectate şi de monitorizare a rezultatelor.  +  Articolul 19Cei vinovaţi de întreruperea nejustificată a aplicării programelor naţionale prevăzute de prezenta lege sau a asigurării resurselor financiare aferente, precum şi de aplicarea defectuoasă a prevederilor acestor programe vor răspunde potrivit reglementărilor privind răspunderea ministerială.  +  Capitolul 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va elabora şi se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 21În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi preşedintele Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA va propune aprobarea, în cadrul primei şedinţe a acesteia, a regulamentului de funcţionare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 29 octombrie 2002.Nr. 584.------------