ACORD din 21 iunie 1995între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 28 decembrie 1995    Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, numite în continuare părţi,în vederea promovării cooperării reciproce şi pentru asigurarea protecţiei informaţiilor militare secrete de stat furnizate de oricare parte celeilalte părţi,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Aplicabilitatea acorduluiA. Informaţiile militare secrete de stat, furnizate direct sau indirect de către una dintre părţi celeilalte părţi ori unui ofiţer sau reprezentant al uneia dintre părţi, vor fi protejate în conformitate cu legile şi reglementările fiecărei părţi şi cu prevederile prezentului acord.B. Părţile se vor anunta reciproc, imediat, cu privire la orice modificare intervenita în legile şi reglementările proprii, care ar afecta prevederile de asigurare a protecţiei informaţiilor militare secrete de stat, aflate sub jurisdicţia acestui acord. În acest caz, părţile se vor consulta, asa cum este prevăzut în art. 15, pentru a discuta eventualele modificări în acest acord.C. Informaţiile militare secrete de stat, care constituie obiectul acestui acord, sunt cele elaborate de către sau pentru Ministerul Apărării Naţionale al României ori de către sau pentru Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, precum şi cele care cad sub jurisdicţia sau controlul acestora şi care necesita protecţie în conformitate cu interesele de securitate naţionala ale părţilor.Pentru România, informaţiile militare secrete de stat sunt categorisite SECRET şi STRICT SECRET. Pentru Statele Unite ale Americii, acestea sunt categorisite CONFIDENŢIAL, SECRET ŞI TOP SECRET. Partea română va atribui informaţiilor primite de la partea americana categorisite CONFIDENŢIAL şi SECRET categoria SECRET, iar pentru cele TOP SECRET categoria STRICT SECRET. Partea americana va atribui informaţiilor primite de la partea română categorisite SECRET categoria americana SECRET, iar pentru cele STRICT SECRET categoria TOP SECRET. Informaţiile pot fi orale, vizuale sau documente, precum şi sub forma de echipamente sau tehnologie.  +  Articolul 2Organisme abilitate pentru punerea în aplicarePentru Guvernul României, organismul abilitat în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord va fi Ministerul Apărării Naţionale. Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii, organismul abilitat pentru punerea în aplicare a acordului va fi Departamentul Apărării.Organismele abilitate pentru punerea în aplicare a acestui acord pot încheia şi alte înţelegeri suplimentare, dar în conformitate cu acest acord.  +  Articolul 3Dreptul de accesNici o persoană nu va avea drept de acces la informaţiile militare secrete de stat, ce constituie obiectul acestui acord, doar în virtutea gradului, funcţiei sau a unei aprobări generale de acces la informaţiile secrete de stat. Accesul la aceste informaţii va fi permis numai acelor persoane ale căror atribuţii functionale impun un astfel de acces şi care au fost autorizate în acest sens, în conformitate cu standardele de securitate stabilite de către părţi.Părţile se vor asigura ca:A. Partea care primeşte informaţii nu le va furniza unei terţe tari, persoane sau organism al unei terţe tari, fără să aibă în prealabil aprobarea scrisă a părţii furnizoare.B. Partea care primeşte informaţii le va asigura o protecţie echivalenta cu cea asigurata de partea furnizoare.C. Partea care primeşte informaţii nu le va utiliza în alte scopuri decît în cele pentru care au fost furnizate, în afară cazului când exista o aprobare prealabilă scrisă a părţii furnizoare.D. Partea care primeşte informaţii va respecta drepturile private pe care aceste informaţii le implica, cum ar fi: de patent, de autor sau de secret comercial.E. Fiecare unitate sau instituţie care minuieste informaţii militare secrete de stat va tine evidenta persoanelor din unitate sau instituţie care sunt autorizate să aibă acces la astfel de informaţii.  +  Articolul 4Securitatea personaluluiA. Decizia privind acordarea autorizaţiei pentru accesul unei persoane la informaţiile ce fac obiectul acestui acord se va conformă interesului securităţii naţionale al fiecărei părţi şi se va baza pe toate informaţiile existente care atesta ca persoana respectiva este de o loialitate indiscutabila, este integra, prezintă încredere, are un caracter ferm şi preocupări şi relaţii care să nu lase nici o indoiala asupra discretiei sau rationalitatii sale în utilizarea informaţiilor secrete de stat.B. Fiecare parte va realiza o investigatie adecvată, suficient de detaliată pentru oricare persoana care urmează a avea acces la informaţiile secrete de stat la care se referă prezentul acord, astfel încât aceasta sa constituie garanţia respectării cerinţelor de mai sus.C. Înainte ca un ofiţer sau un reprezentant al uneia dintre părţi sa furnizeze informaţii militare secrete de stat unui ofiţer sau reprezentant al celeilalte părţi, partea care primeşte informaţii va oferi părţii furnizoare asigurări ca ofiţerul sau reprezentantul poseda nivelul necesar de acces şi ca accesul este oficial, iar informaţiile vor fi protejate de partea care le primeşte, în conformitate cu prevederile prezentului acord.  +  Articolul 5ViziteleA. Autorizarea vizitelor reprezentanţilor unei părţi în unităţile sau instituţiile celeilalte părţi, unde este necesar accesul la informaţii militare secrete de stat, va fi limitată la cele efectuate în scopuri oficiale. Autorizaţiile pentru vizitarea respectivelor unităţi şi instituţii vor fi acordate numai de către oficialitatile guvernamentale desemnate de cele doua părţi. Partea care urmează sa primească vizite sau reprezentanţii desemnaţi ai acesteia vor răspunde de anunţarea unităţilor sau instituţiilor asupra vizitei solicitate, gamei şi celei mai ridicate categorii de secret a informaţiilor ce pot fi furnizate vizitatorilor.B. Cererile pentru vizitele reprezentanţilor părţii americane vor fi transmise prin Biroul Atasatului Militar din Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.C. Cererile pentru vizitele reprezentanţilor părţii române vor fi transmise prin Biroul Atasatului Militar din Ambasada României la Washington D.C.  +  Articolul 6Securitatea fizicaA. Părţile vor răspunde pentru securitatea fizica a informaţiilor militare secrete de stat ale celeilalte părţi, când acestea sunt transportate sau depozitate pe teritoriul acestora.B. Părţile sunt răspunzătoare de calitatea măsurilor de securitate din unităţile şi instituţiile de stat sau particulare unde sunt utilizate informaţiile furnizate de către cealaltă parte şi vor asigura desemnarea, pentru fiecare astfel de unitate sau instituţie, a unor persoane calificate, capabile sa răspundă şi să aibă autoritate de a controla şi proteja respectivele informaţii.C. Respectivele informaţii vor fi astfel păstrate încât sa nu se permită decît accesul persoanelor care au primit aprobare în acest sens, în conformitate cu art. 3 al acestui acord.  +  Articolul 7Transmiterea informaţiilorA. Informaţiile militare secrete de stat se vor transmite între părţi prin canale guvernamentale.B. Cerinţele minime de asigurare a securităţii informaţiilor militare secrete pe timpul transmiterii acestora atât în interiorul tarii, cît şi în exteriorul acesteia, sunt următoarele:1. Documentele şi alte mijloace de comunicare a) Documentele şi alte suporturi care conţin informaţii militare secrete de stat vor fi transmise în plicuri duble, sigilate; plicul din interior va purta numai clasificarea atribuită informatiei şi adresa destinatarului, iar plicul din exterior va purta adresa destinatarului, adresa expeditorului şi numărul de înregistrare, atunci când este cazul. b) Plicul exterior nu va purta nici o indicaţie referitoare la categoria de secret a informaţiilor conţinute. c) Plicul (pachetul) sigilat va fi transmis în conformitate cu procedurile stabilite de către cele doua părţi. d) Părţile vor confirma în scris atât primirea pachetelor, cît şi a informaţiilor militare secrete de stat transmise între acestea.2. Echipament a) Echipamentul categorisit decret de stat va fi transportat în vehicule acoperite şi sigilate sau va fi impachetat în ambalaje speciale şi supus unui control permanent pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate. b) Echipamentul categorisit secret de stat, care trebuie depozitat temporar în vederea transportului, va fi plasat în spaţii de depozitare asigurate sub cheie. Spaţiile vor fi protejate prin echipamente electronice de detectare a efractiei şi/sau prin paza permanenta. În spaţiile de depozitare va avea acces numai personalul autorizat corespunzător. c) Se vor întocmi documente de confirmare a primirii ori de cîte ori echipamentul este preluat de către altcineva, pe parcursul transportului; un astfel de document va fi semnat şi de destinatarul final şi transmis expeditorului.3. Transmiterile prin mijloace electroniceInformaţiile militare secrete de stat care vor fi transmise prin mijloace electronice vor fi criptate.  +  Articolul 8Responsabilitatea şi controlulSe vor stabili modalităţi de răspundere şi control pentru gestionarea accesului de informaţii militare secrete de stat ce fac obiectul prezentului acord, precum şi a distribuirii acestora.  +  Articolul 9Marcarea documentelorFiecare parte va înscrie - prin stampilare sau marcare - denumirea guvernului furnizor pe toate informaţiile militare secrete de stat primite de la cealaltă parte. Pe aceste informaţii se vor înscrie şi elementele referitoare la categorisirea părţii care le-a primit şi care le va asigura acelaşi grad de protecţie cu cel stabilit de către partea emitatoare.  +  Articolul 10DistrugereaA. Documentele şi suporturile ce conţin informaţii militare secrete de stat şi care fac obiectul prezentului acord vor fi distruse prin ardere, triturare, transformare în pasta sau prin alte modalităţi pentru a împiedica reconstituirea informaţiilor secrete de stat conţinute de acestea.B. De asemenea, echipamentele categorisite secrete de stat vor fi distruse complet sau modificate astfel încât sa nu mai fie posibila reconstituirea - integrală sau parţială - a informaţiilor militare secrete de stat conţinute de acestea.  +  Articolul 11ReproducereaCând un document sau un suport ce conţine informaţii militare secrete de stat este reprodus, toate însemnele reprezentind categoria de secret atribuită informaţiilor conţinute de original vor fi reproduse sau aplicate pe fiecare copie în parte. Copiile documentelor suporturilor vor fi supuse aceluiaşi regim de secret ca şi originalele. Numărul de copii va fi limitat la cel impus de scopul oficial.  +  Articolul 12TraducereaToate traducerile informaţiilor militare secrete de stat vor fi efectuate numai de către persoane abilitate conform procedurilor prevăzute la art. 4. Numărul de copii va fi minim necesar, iar distribuţia acestora va fi controlată. Pe aceste traduceri se vor găsi aceleaşi inscripţii ca şi pe original, precum şi menţiunea, în limba în care s-a efectuat traducerea, ca documentul conţine informaţii militare secrete de stat proprii părţii care le-a furnizat.  +  Articolul 13Furnizarea de informaţii către contractanţiÎnainte de furnizarea oricăror informaţii militare secrete de stat care fac obiectul acestui acord, primite de la cealaltă parte, către un contractant sau un potenţial contractant, partea care a primit informaţiile:A. Se va asigura ca un astfel de contractant sau potenţial contractant şi întreprinderea acestuia dispun de capacitatea de a asigura informaţiilor primite o protecţie corespunzătoare.B. Va acorda întreprinderii respective aprobarea corespunzătoare de acces la aceste informaţii.C. Va acorda, în conformitate cu art. 4, aprobări de acces la respectivele informaţii pentru toate persoanele din întreprindere ale căror atribuţii le impun accesul la informaţiile respective.D. Se va asigura ca toate persoanele care au acces la informaţii sunt informate asupra responsabilităţii de a proteja informaţiile în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare.E. Va efectua inspecţii în întreprinderea respectiva pentru a se asigura ca informaţiile sunt protejate în conformitate cu prevederile din acest acord.F. Se va asigura ca accesul la informaţii este limitat la persoanele autorizate pe principiul "necesităţii cunoaşterii în scopuri oficiale".  +  Articolul 14Măsuri în cazul pierderii sau compromiterii ori al unei posibile pierderi sau compromiteriPartea care trimite va fi informată imediat cu privire la cazurile de pierdere sau compromitere ori de posibila pierdere sau compromitere a informaţiilor sale militare secrete de stat, iar partea care primeşte va iniţia o ancheta pentru a stabili împrejurările. Rezultatele anchetei, precum şi o informare referitoare la măsurile luate pentru prevenirea repetarii acestei situaţii vor fi înaintate părţii care a trimis de către partea care conduce ancheta.  +  Articolul 15Verificarea sistemelor de securitateAplicarea măsurilor de securitate anterior menţionate poate fi îmbunătăţită prin efectuarea de vizite reciproce de către personalul specializat în probleme de securitate ale celor două părţi. În consecinţa, reprezentanţii părţilor, după o consultare prealabilă, vor avea permisiunea sa viziteze pe cealaltă parte, sa discute şi să constate la faţa locului modul de aplicare a măsurilor de protecţie, în vederea realizării unei compatibilitati corespunzătoare între sistemele de securitate ale acestora. Fiecare parte va sprijini reprezentanţii celeilalte părţi în misiunea acestora de a constata dacă informaţiile militare secrete de stat furnizate de către cealaltă parte sunt protejate în mod corespunzător.  +  Articolul 16Intrarea în vigoare şi denunţareaA. Acest acord va intra în vigoare la data ultimei notificări care atesta ca procedurile legale de aprobare ale celor două părţi au fost îndeplinite.B. Acest acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de timp de cinci ani şi va fi prelungit automat, anual, cu excepţia cazului în care una dintre părţi va face cunoscută celeilalte părţi, în scris - cu 90 de zile înainte - intenţia sa de a denunta acordul.C. Indiferent de denunţarea acordului, toate informaţiile militare secrete de stat furnizate în perioada aplicării sale vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta.Încheiat la Washington, astăzi, ziua 21, luna iunie 1995, în dublu exemplar, în limbile engleza şi română, ambele texte fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,Gheorghe Tinca,ministrul apărării naţionalePentru Guvernul Statelor Uniteale Americii,Dr. William Perry,secretarul apărării----------------