METODOLOGIE din 24 octombrie 2002privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002  A. PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţie la construcţii şi instalaţii, în fazele de proiectare, studiu de fezabilitate şi proiect tehnic.  +  Articolul 2Devizul general se structureaza pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, precizându-se cele care, conform legii, se supun unei proceduri de achiziţie publică.  +  Articolul 3În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).  +  Articolul 4Valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele devizului general se exprima în mii lei şi euro, cu specificarea datei la care au fost evaluate.  +  Articolul 5La TOTAL şi TOTAL GENERAL din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă construcţii-montaj (C+M). Lucrările de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general.  +  Articolul 6Compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derulării investiţiei, se face prin actualizarea devizului general, cu avizul autorităţii contractante, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7Devizul general întocmit la faza de proiectare-studiu de fezabilitate se actualizează după încheierea contractelor de achiziţie publică de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea data şi a valorilor rezultate în urma aplicării procedurii de achiziţie publică de lucrări, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţie.B. STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL PE CAPITOLE DE CHELTUIELI  +  Articolul 8În capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind următoarele cheltuieli:  +  Partea I  +  Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului1.1. Obţinerea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.1.2. Amenajarea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de baza), devieri de cursuri de apa, stramutari de localităţi sau de monumente istorice etc.1.3. Amenajări pentru protecţia mediuluiSe includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spaţii verzi.  +  Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSe includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitatile necesare funcţionarii obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telefonie, radio-tv, drumuri de acces, cai ferate industriale, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente bransarii la reţelele de utilităţi.  +  Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnica3.1. Studii de terenSe cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiţie.3.2. Obţinere avize, acorduri şi autorizaţiiSe includ cheltuielile pentru: a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, conform legii; b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi bransamente la reţele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.; c) obţinerea certificatului de nomenclatura stradala şi adresa; d) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; e) obţinerea acordului de mediu; f) obţinerea avizului PSI; g) alte avize şi acorduri prevăzute în acte normative.3.3. Proiectare şi inginerie1. Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.2. Pentru lucrările de modernizare sau consolidare la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la construcţii începute şi neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertiza tehnica.3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publicăSe includ cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, precum şi pentru multiplicarea acestora, exclusiv cele cumpărate de ofertanţi; cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică.3.5. ConsultanţaSe includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) plata serviciilor de consultanţa la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de piaţa, de evaluare; b) plata serviciilor de consultanţa în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.3.6. Asistenţa tehnicaSe includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) asistenţa tehnica din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării; b) asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă; c) plata specialiştilor angajaţi pe bază de contract conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.  +  Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de baza4.1. Construcţii şi instalaţii1. Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.2. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.3. Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.4.2. Montaj utilaj tehnologic1. Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile functionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionarii acestora.2. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de investiţie.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale cu montaj1. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile functionale.2. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de investiţie.4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport1. Se includ cheltuielile pentru procurarea utilajelor şi echipamentelor care deservesc fluxul tehnologic şi comporta durate scurte de amortizare faţă de cele ale construcţiilor.2. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de investiţie.4.5. Dotări1. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii şi, după caz, utilaje şi echipamente independente cu durata mare de serviciu.2. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de investiţie.  +  Capitolul 5 Alte cheltuieli5.1. Organizare de şantier1. Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.2. Aceste cheltuieli se estimeaza de către proiectant, în baza unui deviz ce tine seama de tehnologia şi graficul de lucru aferente lucrărilor de baza, de amplasamentul obiectivului, posibilităţile de bransare la utilităţi - apa, canal, energie electrica, termoficare, telefon etc. -, traseele acestora, căile de acces auto şi cai ferate, existenta construcţiilor, spaţiilor, terenurilor sau amenajărilor ce pot fi utilizate de constructor.5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSe cuprind cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectari locale de cai de comunicaţie sau construcţii, bransarea la utilităţi, realizarea de cai de acces, construcţii sau amenajări la construcţii existente.5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantierSe cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, cai ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţa cu poliţia rutiera, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare.5.2. Comisioane, taxe, cote legale şi costuri de finanţare5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale - se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natura, stabilite în condiţiile legii.5.2.2. Costul creditului - se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică un procent de până la 5%. c) În cazul lucrărilor de consolidare se aplică un procent de până la 15%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor rezultate ca fiind necesare în urma efectuării decopertarilor. d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.  +  Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare6.1. Pregătirea personalului de exploatareSe cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.6.2. Probe tehnologice1. Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie.2. În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.  +  Partea a II-a Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului ce se construieste1. Mijloacele fixe existente pot fi: construcţii - clădire, construcţie specială, instalaţii aferente construcţiei -, utilaje şi echipamente.2. Actualizarea valorii mijloacelor fixe existente este o evaluare de patrimoniu şi se face de către beneficiar/investitor.3. Valoarea prevăzută în partea a II-a a devizului general nu se finanţează şi serveşte la stabilirea indicatorilor de eficienta economică şi financiară din cadrul studiului de fezabilitate.  +  Partea a III-a Fondul de rulment necesar începerii producţieiCuprinde cheltuielile pentru asigurarea stocurilor de materiale şi materii prime, energie, transporturi, salariile personalului direct productiv, piese de schimb de mare uzura, necesare pentru primul ciclu de producţie.C. STRUCTURA DEVIZULUI PE OBIECT  +  Articolul 9Obiectul de investiţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu functionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.  +  Articolul 10Delimitarea obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare-studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se determina prin devizul pe obiect.  +  Articolul 11Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea să se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.  +  Articolul 12Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora fără T.V.A. La valoarea totală se aplică T.V.A. în procent stabilit prin lege, obtinandu-se TOTAL DEVIZ PE OBIECT.  +  Articolul 13Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare-studiu de fezabilitate se actualizează după încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări, pe baza preţurilor unitare şi a valorilor pe categorii de lucrări rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.  +  Articolul 14Devizul pe obiect se structureaza cu respectarea urmatorului conţinut-cadru:
                  Devizul obiectului*) ........................**)
            în mii lei şi euro, la cursul lei/euro din data de .........
   
  Nr. crt. Denumire Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA
  Mii lei EURO
  I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
  1 Terasamente
  2 Construcţii: rezistenta (fundaţii, structura de rezistenta) şi arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
  3 Izolaţii
  4 Instalaţii electrice
  5 Instalaţii sanitare
  6 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet
  7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
  8 Instalaţii de telecomunicaţii
  ... ................................
  TOTAL I (fără TVA)
  TVA (.....%)
  TOTAL I (cu TVA)
  II - MONTAJ
  ... Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
  TOTAL II (fără TVA)
  TVA (.....%)
  TOTAL II (cu TVA)
  III - PROCURARE
  ... Utilaje şi echipamente tehnologice
  ... Utilaje şi echipamente de transport
  ... Dotări
  TOTAL III (fără TVA)
  TVA (.....%)
  TOTAL III (cu TVA)
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fără TVA)
  TVA (.....%)
  TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)
  ------------
      *) Se înscrie denumirea obiectului.
  ----------