NORME METODOLOGICE din 17 octombrie 2002de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 noiembrie 2002   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, denumita în continuare Legea nr. 116/2002, familiile şi persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.  +  Articolul 2Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile Legii nr. 116/2002 dacă se afla în una dintre următoarele situaţii: a) cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; b) cetăţenii străini care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o alta forma de protecţie prevăzută de lege; c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.  +  Capitolul 2 Garantarea accesului la drepturi elementare şi fundamentale  +  Secţiunea 1 Accesul la un loc de muncă  +  Articolul 3Acompaniamentul social personalizat prevăzut la art. 5 din Legea nr. 116/2002 se realizează de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în a căror rază teritorială persoanele îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.  +  Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 11 din Legea nr. 116/2002, denumite în continuare beneficiari, se înregistrează în evidenta agenţiei teritoriale ca persoane în căutarea unui loc de muncă. (2) După înregistrarea prevăzută la alin. (1) beneficiarilor li se întocmeşte planul individual de mediere, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 116/2002.  +  Articolul 5La solicitarea angajatorilor care doresc sa încadreze beneficiari, agenţia teritorială prezintă liste cu persoanele care fac parte din această categorie.  +  Articolul 6Prin angajator avizat de Agenţie, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, se înţelege angajatorul a cărui oferta de loc de muncă a fost selectata de agenţia teritorială ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale a beneficiarului şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoana în căutarea unui loc de muncă.  +  Articolul 7 (1) În vederea plasarii în munca la un angajator avizat de Agenţie, beneficiarii încheie cu agenţia teritorială un contract de solidaritate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Contractul de solidaritate prevăzut la alin. (1) se încheie cu beneficiarul, care prezintă actul de identitate şi documente din care să rezulte ca se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 116/2002, după caz: a) pentru ţinerii proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor, dovada ca provin din centre de plasament şi centre de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor; b) pentru ţinerii singuri cu copii în întreţinere, declaraţie pe propria răspundere ca sunt singuri cu copii în întreţinere şi certificate de naştere pentru copiii aflaţi în întreţinere; c) pentru ţinerii familisti cu copii în întreţinere, certificat de căsătorie şi certificatele de naştere pentru copiii aflaţi în întreţinere; d) pentru ţinerii familisti fără copii în întreţinere, certificat de căsătorie; e) pentru ţinerii familisti care au executat pedepse privative de libertate, certificat de căsătorie şi dovada din care să rezulte ca au executat pedepse privative de libertate. (3) Documentele prevăzute la alin. (2), precum şi alte acte doveditoare stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se prezintă în original şi în copie, iar copiile certificate de funcţionarul public al agenţiei teritoriale se păstrează la dosarul întocmit la înregistrarea ca persoana în căutarea unui loc de muncă. (4) Certificarea se face prin înscrierea pe copie a menţiunii "conform cu originalul", urmată de numele, prenumele şi semnatura funcţionarului public care a făcut menţiunea şi de data la care s-a făcut menţiunea.  +  Articolul 8În aplicarea art. 7 din Legea nr. 116/2002, angajatorul de insertie încheie cu beneficiarul un contract individual de muncă pe durata determinata, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.  +  Articolul 9 (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 116/2002 angajatorii de insertie care încadrează beneficiari în condiţiile unui contract de solidaritate încheie cu agenţia teritorială o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie pe baza prezentării de către angajatorii de insertie a contractelor individuale de muncă ale beneficiarilor, vizate de inspectoratul teritorial de muncă, conform legii.  +  Articolul 10În sensul prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 116/2002, prin disponibilizat la acea data se înţelege încetarea raportului de muncă dintre angajatorul de insertie şi beneficiar la data expirării contractului de solidaritate.  +  Articolul 11 (1) Suma prevăzută la art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 116/2002 se deduce din contribuţia pe care angajatorul de insertie este obligat, conform legii, sa o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. (2) Pentru justificarea sumei deduse din contribuţia prevăzută la alin. (1) angajatorii de insertie depun la agenţia teritorială, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţia de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (3) Suma prevăzută la alin. (1) se calculează proporţional cu timpul efectiv lucrat de beneficiar în luna respectiva, inclusiv pe perioada concediului de odihnă. (4) Pentru perioada în care raporturile de muncă ale persoanelor sunt suspendate suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă. (5) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) este mai mare decât contribuţia, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei teritoriale din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile de la data depunerii declaraţiei lunare şi a tabelului nominal.  +  Articolul 12Sumele deduse nejustificat se vor recupera de la angajatorii de insertie, în condiţiile legii.  +  Articolul 13În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 116/2002, agenţiile teritoriale încheie contracte de solidaritate, ţinând seama de priorităţile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 116/2002, precum şi de ordinea înscrierii în evidentele agenţiei teritoriale ca persoane în căutarea unui loc de muncă.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la o locuinta  +  Articolul 14Persoanele în vârsta de până la 35 de ani, aflate în imposibilitatea de a dobândi o locuinta numai prin forte proprii, pot beneficia de facilităţi pentru construirea, cumpărarea sau închirierea unei locuinţe, prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, după cum urmează: a) acoperirea integrală a valorii estimate a avansului ce urmează să fie plătit pentru construirea unei locuinţe noi sau, după caz, cumpărarea unei locuinţe de pe piaţa libera; b) acoperirea integrală a chiriei pe o perioadă de până la 3 ani pentru o locuinta închiriată.  +  Articolul 15 (1) Facilităţile prevăzute la art. 14 se acordă de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ţinând seama şi de priorităţile stabilite la art. 15 din Legea nr. 116/2002. (2) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, stabilesc şi aproba criteriile şi metodologia de constituire şi acordare a sumelor prevăzute la art. 13 şi 14 din Legea nr. 116/2002.  +  Articolul 16 (1) Pentru a beneficia de una dintre facilităţile prevăzute la art. 14 persoanele se adresează primarului localităţii de domiciliu sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, cu cerere însoţită de documente justificative. (2) Primării au obligaţia de a dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situaţiei ce rezultă din documentele justificative prezentate. (3) Pe baza rezultatelor anchetelor sociale primării întocmesc o situaţie privind persoanele îndreptăţite sa beneficieze de facilităţile prevăzute la art. 14, pe care o vor transmite consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (4) Primării asigura semestrial reverificarea şi actualizarea situaţiilor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 17Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti întocmesc o situaţie centralizatoare pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, în vederea stabilirii resurselor financiare necesare acordării facilităţilor prevăzute la art. 14.  +  Articolul 18În scopul finanţării măsurilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 116/2002 consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, aproba o cota-parte stabilită anual din bugetul propriu, inclusiv din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.  +  Secţiunea a 3-a Accesul la asistenţa de sănătate  +  Articolul 19 (1) Pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat sumele reprezentând contribuţia la asigurările sociale de sănătate se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, din fondurile alocate cu aceasta destinaţie. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza situaţiilor lunare privind persoanele beneficiare de venit minim garantat, transmise de primari la direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) În vederea verificării calităţii de asigurat a persoanelor cuprinse în situaţiile lunare transmise de primari, la solicitarea direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, inspectoratul teritorial de muncă, agenţia teritorială şi casa teritorială de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale au obligaţia de a transmite situaţia privind persoanele care au calitatea de asigurat în condiţiile art. 8 şi art. 54 alin. (1) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pentru persoanele identificate în condiţiile alin. (3) plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează în condiţiile legii, iar în situaţia virarii acestei contribuţii înainte de verificare se vor face, după caz, regularizări. (5) Direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a transmite lunar caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, lista nominală cu persoanele beneficiare de venit minim garantat, întocmită de primari, precum şi lista cu persoanele prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 20 (1) Persoanele beneficiare de venit minim garantat sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu îşi exprima opţiunea pentru un anumit medic de familie, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt obligate să asigure înscrierea acestora pe lista unui medic de familie.  +  Articolul 21Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a asigura informarea persoanelor beneficiare de venit minim garantat, ca persoane asigurate, asupra tuturor formelor de asistenţa de sănătate la care acestea au dreptul potrivit legii.  +  Secţiunea a 4-a Accesul la educaţie  +  Articolul 22Elevii înscrişi în învăţământul obligatoriu de stat, care provin din familii cu cel puţin 2 copii în întreţinere şi beneficiază de venit minim garantat, au dreptul la bursa de şcolarizare, potrivit art. 19 din Legea nr. 116/2002, al carei nivel se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23Conducerile unităţilor de învăţământ şi primării au obligaţia de a aduce la cunoştinţa elevilor şi reprezentanţilor legali ai acestora condiţiile acordării bursei de şcolarizare, prin afişare la sediul instituţiilor menţionate.  +  Articolul 24 (1) Bursele de şcolarizare se acordă pe bază de cerere întocmită de reprezentantul legal al elevului, însoţită de adeverinta eliberata de unitatea de învăţământ prin care se certifica faptul ca elevul este înmatriculat în anul şcolar pentru care se solicita bursa de şcolarizare. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun până la data de 15 iulie la primarul care acorda familiei elevului venit minim garantat.  +  Articolul 25În cazul în care elevul este înmatriculat la o unitate de învăţământ situata în alta localitate decât cea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa, reprezentantul legal al elevului depune la primarul în a cărui raza teritorială se afla unitatea de învăţământ documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) şi adeverinta eliberata de primarul care acorda familiei elevului venit minim garantat, din care să rezulte ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002.  +  Articolul 26Primarul întocmeşte situaţia privind elevii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 şi sumele necesare plăţii burselor de şcolarizare, pe care o supune aprobării consiliului local şi o transmite unităţilor de învăţământ la care sunt înmatriculaţi elevii, până la data de 1 august a fiecărui an pentru anul şcolar următor.  +  Articolul 27 (1) Pe baza situaţiei prevăzute la art. 26 consiliile locale aloca unităţilor de învăţământ sumele necesare plăţii burselor de şcolarizare, după cum urmează: a) 40% din cuantumul anual al bursei de şcolarizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, până la data de 1 septembrie a fiecărui an; b) 60% din cuantumul bursei de şcolarizare se aloca în transe lunare sau trimestriale. (2) Cota de 60% din cuantumul bursei de şcolarizare se acordă cu condiţia frecventarii orelor de curs şi obţinerii baremurilor de promovare. (3) Modalitatea de plată a cotei prevăzute la alin. (2) se stabileşte de consiliile locale de comun acord cu unităţile de învăţământ. (4) Bursa de şcolarizare se acordă şi pe perioada vacantelor şcolare, până la sfârşitul anului şcolar. (5) Plata bursei de şcolarizare se efectuează, prin unităţile de învăţământ la care sunt înmatriculaţi elevii, reprezentanţilor legali ai acestora, pe baza actului de identitate.  +  Articolul 28 (1) Bursa de şcolarizare se acordă elevilor începând cu luna următoare celei în care a fost depusa cererea de acordare a bursei. (2) Elevii care îndeplinesc condiţiile de acordare a bursei de şcolarizare pe parcursul anului şcolar beneficiază de aceasta integral, proporţional cu perioada ce a mai rămas până la sfârşitul anului şcolar, începând cu luna următoare celei în care a fost depusa cererea.  +  Articolul 29 (1) Conducerile unităţilor de învăţământ urmăresc lunar îndeplinirea de către elevi a condiţiilor de frecventare a orelor de curs şi semestrial a condiţiilor de obţinere a baremurilor de promovare, iar primării urmăresc lunar îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002. (2) Bursa de şcolarizare se sisteaza în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 30În caz de abandon şcolar, sumele acordate potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 116/2002, pentru anul şcolar în care se înregistrează abandonul, se recuperează de la reprezentantul legal al elevului care le-a încasat, în conformitate cu dispoziţiile specifice executării silite a creanţelor bugetare.  +  Articolul 31 (1) Elevii care beneficiază de burse de şcolarizare şi care au obţinut rezultate deosebite în procesul de învăţământ: premii la olimpiade naţionale sau internaţionale, la concursuri artistice ori sportive, de nivel naţional sau pe grupe de tari, au acces gratuit în tabere de odihnă sau de instruire. (2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) sunt propuşi inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de către conducerile unităţilor de învăţământ la care aceştia sunt înmatriculaţi, cu menţionarea premiului obţinut. (3) Lista elevilor se înaintează de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării spre aprobare, în limita locurilor existente. (4) Numărul locurilor ce se acordă gratuit elevilor beneficiari ai burselor de şcolarizare în taberele de odihnă sau de instruire se stabileşte anual prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 32 (1) Absolvenţii învăţământului obligatoriu care îşi continua studiile în unităţile de învăţământ de stat liceal, profesional şi postliceal şi în instituţiile de învăţământ superior de stat, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, şi fac parte din familii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 au dreptul la bursa pentru continuarea studiilor. (2) Bursa pentru continuarea studiilor se acordă lunar, cu condiţia frecventarii orelor de curs şi a obţinerii baremurilor de promovare. (3) Conducerile unităţilor şi instituţiilor de învăţământ urmăresc lunar îndeplinirea de către elevi şi, respectiv, de către studenţi a condiţiilor prevăzute la alin. (2). (4) Bursa pentru continuarea studiilor se acordă şi pe perioada vacantelor şcolare, respectiv universitare, până la încheierea anului şcolar, respectiv universitar.  +  Articolul 33Condiţiile acordării burselor pentru continuarea studiilor se aduc la cunoştinţa elevilor, studenţilor şi, după caz, reprezentanţilor legali ai acestora, prin afişare la unităţile de învăţământ şi, după caz, la instituţiile de învăţământ superior, prin grija conducerii acestora, până la data de 15 septembrie, respectiv 1 octombrie a fiecărui an şcolar, respectiv universitar.  +  Articolul 34 (1) Bursele pentru continuarea studiilor se acordă elevilor pe bază de cerere întocmită de reprezentantul legal al elevului sau, după caz, de către elev personal, dacă a împlinit vârsta de 18 ani, însoţită de adeverinta eliberata de unitatea de învăţământ prin care se certifica faptul ca elevul este înmatriculat în anul şcolar pentru care se solicita bursa pentru continuarea studiilor. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în perioada 15-30 septembrie a fiecărui an şcolar la primarul care acorda familiei elevului venit minim garantat. (3) Bursa pentru continuarea studiilor se acordă elevilor începând cu luna următoare celei în care a fost depusa cererea de acordare a bursei.  +  Articolul 35În cazul în care elevul este înmatriculat la o unitate de învăţământ situata în alta localitate decât cea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 25.  +  Articolul 36Primarul întocmeşte situaţia privind elevii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 şi sumele necesare plăţii burselor pentru continuarea studiilor, pe care o supune aprobării consiliului local şi o transmite unităţilor de învăţământ la care sunt înmatriculaţi elevii, până la data de 10 octombrie a fiecărui an.  +  Articolul 37Elevii care îndeplinesc condiţiile de acordare a bursei pentru continuarea studiilor pe parcursul anului şcolar beneficiază de aceasta proporţional cu perioada ce a mai rămas până la sfârşitul anului şcolar, începând cu luna următoare celei în care a fost depusa cererea.  +  Articolul 38 (1) Consiliile locale vor aloca unităţilor de învăţământ sumele necesare plăţii burselor pentru continuarea studiilor. (2) Modalitatea de plată a burselor pentru continuarea studiilor se stabileşte de consiliile locale împreună cu unităţile de învăţământ. (3) Plata bursei pentru continuarea studiilor se efectuează de unităţile de învăţământ la care sunt înmatriculaţi elevii reprezentanţilor legali ai acestora sau, după caz, elevului personal, dacă a împlinit vârsta de 18 ani, pe baza actului de identitate. (4) Primării urmăresc lunar îndeplinirea de către elevi a condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 116/2002. (5) Bursa pentru continuarea studiilor acordată elevilor se sisteaza în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acesteia, prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 116/2002.  +  Articolul 39 (1) Elevii care beneficiază de burse pentru continuarea studiilor şi care au obţinut rezultate deosebite în procesul de învăţământ: premii la olimpiade naţionale sau internaţionale, la concursuri artistice ori sportive, de nivel naţional sau pe grupe de tari, au acces gratuit în tabere de odihnă sau de instruire. (2) Dispoziţiile art. 31 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 40 (1) Bursa pentru continuarea studiilor se acordă studenţilor pe bază de cerere, depusa la secretariatul instituţiei de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi, în perioada 1-10 octombrie a fiecărui an, însoţită de următoarele documente: a) adeverinta de la primarul localităţii în a carei raza teritorială locuieşte titularul de venit minim garantat, care să dovedească dreptul de venit minim garantat stabilit în favoarea familiei studentului; b) copii ale certificatelor de naştere ale tuturor copiilor aflaţi în întreţinerea familiei studentului care solicită bursa pentru continuarea studiilor, certificate de secretarul instituţiei de învăţământ superior. (2) Dispoziţiile art. 7 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. (3) Pe baza cererilor şi a documentelor depuse conducerile instituţiilor de învăţământ superior întocmesc tabele cu studenţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 116/2002. (4) Tabelele prevăzute la alin. (3) vor fi înaintate Ministerului Educaţiei şi Cercetării până la data de 15 octombrie a fiecărui an, în vederea cuprinderii în contractul instituţional a sumelor necesare pentru plata burselor.  +  Articolul 41Studenţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 pe parcursul anului universitar pot depune dosarele pentru acordarea bursei pentru continuarea studiilor, în perioada 1-10 ianuarie a fiecărui an, în vederea cuprinderii sumelor necesare pentru plata burselor în contractul încheiat în conformitate cu prevederile art. 171 alin. (7) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 42 (1) Pentru verificarea îndeplinirii de către studenţi a condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 instituţiile de învăţământ superior transmit la începutul anului universitar la primării care au acordat venit minim garantat familiilor din care provin studenţii lista studenţilor care beneficiază de bursa pentru continuarea studiilor. (2) În aplicarea alin. (1) primării urmăresc şi transmit lunar instituţiilor de învăţământ superior situaţia privind studenţii care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate. (3) Bursa pentru continuarea studiilor se sisteaza în cazul în care studentul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 116/2002.  +  Articolul 43 (1) Studenţii care beneficiază de burse pentru continuarea studiilor au acces gratuit în tabere de odihnă sau de instruire, în ordinea descrescătoare a mediilor, dar cu condiţia sa fi obţinut cel puţin media stabilită anual de senatul universitatii. (2) Studenţii prevăzuţi la alin. (1) sunt propuşi Agenţiei Sociale a Studenţilor de către conducerile instituţiilor de învăţământ superior la care aceştia sunt înmatriculaţi. (3) Locurile în tabere de odihnă sau de instruire acordate studenţilor care beneficiază de burse pentru continuarea studiilor sunt stabilite anual, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 44 (1) Bursele de şcolarizare şi bursele pentru continuarea studiilor acordate elevilor se finanţează din bugetul local, sumele necesare plăţii fiind asigurate de la bugetul de stat prin legile bugetare anuale. (2) Bursele pentru continuarea studiilor acordate studenţilor se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sumele necesare plăţii acestora fiind cuprinse în contractul prevăzut la art. 41.  +  Articolul 45 (1) În aplicarea art. 20 din Legea nr. 116/2002 Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează, organizează şi aplica programe teritoriale pentru alfabetizarea adulţilor, care se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (2) La programele prevăzute la alin. (1) au dreptul sa participe persoanele care au vârsta peste 14 ani şi care se afla în una dintre următoarele situaţii: a) nu au urmat niciodată cursurile învăţământului obligatoriu, organizate potrivit legii; b) nu au finalizat cursurile învăţământului primar, organizate potrivit legii; c) au frecventat cursurile învăţământului primar, organizate potrivit legii, dar nu au acumulat cunoştinţele de baza corespunzătoare acestuia.  +  Articolul 46Participanţii la programele de alfabetizare, selectaţi conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pot beneficia de burse de alfabetizare, în condiţiile şi în cuantumurile stabilite anual prin hotărâri ale consiliilor locale, plata acestora fiind asigurata din bugetele locale.  +  Articolul 47Bursele de alfabetizare se finanţează de la bugetele locale, scop în care consiliile locale au obligaţia de a aproba anual, prin bugetul propriu, fonduri cu aceasta destinaţie.  +  Capitolul 3 Măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale  +  Articolul 48Nivelul venitului net lunar în funcţie de care o persoană este considerată marginalizata social este nivelul venitului minim garantat prevăzut de Legea nr. 416/2001 pentru o persoană singura sau, după caz, pentru o familie.  +  Articolul 49Prin persoana marginalizata social se înţelege persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiara de venit minim garantat, în condiţiile Legii nr. 416/2001, şi se afla în cel puţin două dintre următoarele situaţii: a) nu are loc de muncă; b) nu are locuinta în proprietate sau în folosinţă; c) locuieşte în condiţii improprii; d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere; e) este persoana varstnica, fără sustinatori legali; f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; g) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II; h) a executat o pedeapsă privativă de libertate.  +  Articolul 50În sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, prin locuinta cu condiţii improprii se înţelege locuinta improvizata sau construcţia cu destinaţie de locuinta care nu îndeplineşte cerinţele minimale prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte condiţii stabilite pe baza criteriilor aprobate prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 51Consiliile locale au obligaţia de a elabora şi de a aproba metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social în condiţiile prevăzute la art. 49.  +  Articolul 52 (1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 116/2002 serviciul public de asistenţa socială stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale a persoanelor şi familiilor identificate pe baza metodologiei prevăzute la art. 51. (2) Serviciul public de asistenţa socială întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social, pe care o actualizează trimestrial, în cursul aplicării măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizarii sociale.  +  Articolul 53Pentru persoanele şi familiile identificate potrivit art. 51 consiliile locale au obligaţia de a asigura, după caz, accesul la o locuinta sau la serviciile publice de stricta necesitate, cum sunt: energie electrica, apa, gaze naturale, termoficare şi altele asemenea.  +  Articolul 54În aplicarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 116/2002 consiliile locale aproba metodologia de stabilire a sumelor ce se acordă pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care persoanele şi familiile marginalizate social le au la serviciile publice de stricta necesitate, precum şi modul de decontare a acestora către furnizorii serviciilor, cu sau fără convenţie.  +  Articolul 55 (1) Persoanele şi familiile identificate potrivit art. 53 se vor adresa primarului localităţii de domiciliu ori de reşedinţa sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, cu cerere însoţită de documente justificative, prin care solicită acoperirea unei părţi din datoriile pe care le au faţă de furnizorii de servicii publice de stricta necesitate. (2) Primării dispun verificarea situaţiei ce rezultă din documentele justificative prezentate, prin ancheta socială.  +  Articolul 56Finanţarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizarii sociale se realizează de la bugetele locale, din surse proprii şi din sume defalcate cu aceasta destinaţie din unele venituri ale bugetului de stat, în conformitate cu legea anuală a bugetului de stat.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 57În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, şi anual, până la data de 15 februarie pentru anul anterior, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Administraţiei Publice, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale un raport referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 în domeniul lor de competenţa, însoţit de situaţiile statistice întocmite potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 4-7.  +  Articolul 58Consiliile locale transmit direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, şi anual, până la data de 1 februarie pentru anul anterior, situaţia referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8.  +  Articolul 59Pe baza situaţiilor prevăzute la art. 58 direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc şi transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, şi anual, până la data de 15 februarie pentru anul anterior, un raport însoţit de situaţia centralizatoare la nivelul judeţului cu privire la rezultatele aplicării măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizarii sociale.  +  Articolul 60 (1) Consiliile locale au obligaţia de a întocmi şi de a aproba anual programe privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale. (2) Trimestrial consiliile locale au obligaţia de a analiza stadiul aplicării măsurilor din programele prevăzute la alin. (1). (3) Consiliile locale întocmesc anual un raport privind realizarea măsurilor din programul prevăzut la alin. (1), pe care îl transmit atât direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cat şi Ministerului Administraţiei Publice, până la data de 1 februarie a anului curent pentru anul anterior.  +  Articolul 61 (1) Instituţiile prevăzute la art. 57 întocmesc programe anuale pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale în domeniul lor de competenţa, pe care le transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale până la data de 15 februarie a fiecărui an. (2) Programul anual pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale elaborat de Ministerul Administraţiei Publice va conţine şi măsurile cuprinse în programele consiliilor locale. (3) O dată cu programul anual prevăzut la alin. (1) va fi transmis şi raportul privind realizarea măsurilor din programul anului anterior.  +  Articolul 62Pe baza informaţiilor furnizate potrivit prevederilor art. 57-61 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale elaborează Raportul anual privind rezultatele aplicării prevederilor Legii nr. 116/2002, precum şi Programul pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, pe care le prezintă Guvernului până la finele trimestrului I al anului următor.  +  Articolul 63Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate solicita informaţii suplimentare din partea instituţiilor cu atribuţii în aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002.  +  Articolul 64 (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora instrucţiuni pentru supravegherea şi monitorizarea aplicării prevederilor Legii nr. 116/2002 de către direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, care se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (2) Pentru realizarea supravegherii şi monitorizarii conducerile direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor desemna o persoană din cadrul direcţiei de asistenţa socială.  +  Articolul 65Cheltuielile administrative necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 se suporta din bugetele din care se finanţează drepturile şi măsurile prevăzute de aceasta.  +  Articolul 66Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------CONTRACT DE SOLIDARITATENr. ..../........Părţile contractante:Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .........../municipiului Bucureşti, denumita în continuare agenţie teritorială, reprezentată prin .............. având funcţia de director executiv, cu sediul în .............. str. ........... nr. ..... telefon ............... fax ...... e-mail ...... cod fiscal ......... cont trezorerie .............. .Doamna/domnul ..........., în calitate de beneficiar, posesor al actului de identitate seria ............ nr. ................., cod numeric personal ............................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea .............str. ............... nr. ..... bl. ..., scara ...., et. ...., ap. ...... judeţul/sectorul ..................., telefon ................, care se încadrează în una din categoriile prevăzute la art. 10 din lege:■ tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor,■ tineri singuri cu copii în întreţinere,■ tineri familisti cu copii în întreţinere,■ tineri familisti fără copii în întreţinere,■ tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate,■ alte categorii de tineri aflaţi în dificultate.Obiectul contractului: plasarea în munca a beneficiarului la un angajator avizat de agenţie.Durata contractuluiDurata contractului este de .............*1)---------------*1) Durata contractului poate fi de până la doi ani, dar nu mai puţin de 1 an.Obligaţiile părţilorA. Agenţia teritorială:- Asigura servicii de consiliere profesională şi mediere.- Identifica şi plaseaza beneficiarul pe un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale şi a altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea beneficiarului ca persoana în căutarea unui loc de muncă.B. Beneficiarul:- participa la serviciile de consiliere profesională şi mediere oferite de agenţia teritorială.- accepta oferta de loc de muncă a agenţiei teritoriale.Modificarea şi încetarea contractului.A. ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.B. Încetarea contractului: a) la expirarea termenului; b) la iniţiativa beneficiarului în urma unui preaviz de 15 zile; c) la iniţiativa agenţiei teritoriale în cazul în care beneficiarul nu participa la serviciile de mediere şi consiliere sau refuza în mod repetat şi nejustificat locurile de muncă oferite de agenţia teritorială; încetarea are loc în termen de 15 zile de la comunicarea notificării de către agenţia teritorială în cazul în care, în această perioadă, beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contract.Soluţionarea litigiilor.Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva, pe cale amiabila, neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.Dacă părţile nu reuşesc sa rezolve neînţelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instanţei de judecată competenţa.Alte clauze.Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.Prezentul contract a fost încheiat în ..... exemplare.Agenţia teritorială, Beneficiar,Director executiv SemnaturaSemnatura........... L.S. ............  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------CONVENŢIA NR. ...../......Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .........../municipiului Bucureşti, denumita în continuare agenţie teritorială, reprezentată prin ......... având funcţia de director executiv, cu sediul în ....... str. ......... nr. ...... telefon ........ fax .......... e-mail ......... cod fiscal ........... cont trezorerie ........... .Şi persoana juridică (fizica) ............, numita în continuare angajator de insertie, reprezentată prin ............, având funcţia de ............, cu sediul în .......... str. ........ nr. ....... telefon .......... fax ........ e-mail ........ cod fiscal ....... convin următoarele:1. Angajatorul încadrează, în condiţiile contractului de solidaritate pe durata determinata/pe durata nedeterminată un număr de: a) ....... tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor, b) ....... tineri singuri cu copii în întreţinere, c) ....... tineri familisti cu copii în întreţinere, d) ....... tineri familisti fără copii în întreţinere, e) ....... tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate, f) ....... alte categorii de tineri aflaţi în dificultate.Tabelul nominal cu persoanele încadrate în munca face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Agenţia teritorială se obliga să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale.           Agenţia teritorială Angajator            Director executiv Director general sau alta                                           persoana autorizata             Semnatura: Semnatura:             .......... L.S. ............... L.S.    Judeţul: ...............    Angajator: .............    Sediul/adresa: .........    Cont banca: ............    Cod fiscal: ............    Telefon: ...............                            TABEL NOMINAL             cu persoanele încadrate în munca, conform prevederilor                art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea                    şi combaterea marginalizarii sociale                       Convenţia nr. ..../.....┌───┬───────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬────────┬──────┐│Nr.│Numele │Cod │Categoria│Durata│Data │Suma │Data în- │Ocupaţia│Semna-││crt│şi pre-│numeric │de per- │con- │anga- │repre- │cetarii │cod COR │tura ││ │numele │personal│soane*) │trac- │jarii │zentand│contrac- │ │anga- ││ │ │ │ │tului │ │baza de│tului │ │jatu- ││ │ │ │ │indi- │ │calcul │indivi- │ │lui ││ │ │ │ │vidual│ │ ***) │dual de │ │ ││ │ │ │ │de │ │ │munca****│ │ ││ │ │ │ │munca │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ **) │ │ │ │ │ │├───┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴──────┘                              Angajator,                        Persoana juridică sau fizica,                              Semnatura                            .............                                                L.S.------------- Notă *) coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor;cod B - tineri singuri cu copii în întreţinere;cod C - tineri familisti cu copii în întreţinere;cod D - tineri familisti fără copii în întreţinere;cod E - tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate;cod F - alte categorii de tineri aflaţi în dificultate. Notă **) coloana 4: determinata sau nedeterminată. Notă ***) coloana 6: se completează salariul de baza stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica sau, după caz, suma reprezentând 50% din indemnizaţia de şomaj, în condiţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 116/2002. Notă ****) coloana 7 se va completa dacă contractul individual de muncă se încheie pe durata determinata.  +  Anexa 3    -------la normele metodologice-----------------------    Judeţul: ...............    Angajator: .............    Sediul/adresa: .........    Cont banca: ............    Cod fiscal: ............    Telefon/fax ............                            TABEL NOMINAL             cu persoanele încadrate în munca, conform prevederilor          art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea                marginalizarii sociale, pentru stabilirea sumelor               subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj                       Convenţia nr. ..../.....                         Luna ..... Anul ..... ┌───┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────┐ │Nr.│Numele şi│Cod numeric│Categoria│Suma re- │Număr │Suma cuvenită│Obser- │ │crt│prenumele│ personal │de per- │prezen- │ore │pentru timpul│vatii***│ │ │ │ │soane*) │tand baza│efectiv│efectiv │ │ │ │ │ │ │de cal- │lucrate│lucrat │ │ │ │ │ │ │cul**) │ │ │ │ ├───┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────┘                              Angajator,                        Persoana juridică sau fizica,                              Semnatura                            .............                                                L.S.---------------- Notă *) coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor;cod B - tineri singuri cu copii în întreţinere;cod C - tineri familisti cu copii în întreţinere;cod D - tineri familisti fără copii în întreţinere;cod E - tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate;cod F - alte categorii de tineri aflaţi în dificultate. Notă **) coloana 4: se completează salariul de baza stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica sau, după caz, suma reprezentând 50% din indemnizaţia de şomaj, în condiţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 116/2002. Notă ***) coloana 7: se vor menţiona, după caz, motivele încetării sau suspendării raporturilor de muncă.  +  Anexa 4a)    ---------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ                            SITUAŢIA            privind persoanele care beneficiază de acompaniament            social personalizat pentru accesul la un loc de muncă                    pe trimestrul .... anul ....                         (în anul....)*)┌─┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────────────────────┐│N│Jude-│Număr │Număr │Număr │Număr │Număr │Sume plătite angajatorilor││r│tul │persoane│persoane│persoane│persoane│angaja-│ de insertie ││.│ │mediate │cu con- │cu con- │cu con- │tori de│ (mil. lei) ││c│ │şi con- │tract de│tract │tract │inser- ├───────────┬──────────────┤│r│ │siliate │solida- │indivi- │indivi- │tie │Pe perioada│Pentru con- ││t│ │ │ritate │dual de │dual de │ │contractu- │tracte de mun-││.│ │ │ │munca pe│munca pe│ │lui de │ca pe durata ││ │ │ │ │durata │durata │ │solidarita-│nedeterminată ││ │ │ │ │determi-│nedeter-│ │te │ ││ │ │ │ │nata │minata │ │ │ │├─┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┴─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────────┘------------------    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, în locul expresiei      "pe trimestrul ...... anul ........"              Conducătorul instituţiei                   Semnatura                .............                    L.S.  +  Anexa 4b)    ---------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ                             SITUAŢIA         privind categoriile de persoane, în ordinea prioritatilor          prevăzute de Legea 116/2002, care au încheiat contracte            de solidaritate şi contracte individuale de muncă                 pe trimestrul ......... anul ........                      (în anul .............)* ┌────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │Nr. │Categoria de │Nr. contracte │Nr. contracte │ Nr. contracte │ │crt.│persoane, │de solidaritate│individuale de │individuale de │ │ │potrivit │ │munca pe durata│munca pe durata│ │ │prioritatilor│ │determinata │nedeterminată │ ├────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 1 │ a │ │ │ │ ├────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 2 │ b │ │ │ │ ├────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 3 │ c │ │ │ │ ├────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 4 │ d │ │ │ │ ├────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 5 │ e │ │ │ │ ├────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 6 │ f │ │ │ │ ├────┴─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ └──────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘ a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor b) tineri singuri cu copii în întreţinere c) tineri familisti cu copii în întreţinere d) tineri familisti fără copii în întreţinere e) tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate f) alte categorii de tineri aflaţi în dificultate.----------- Notă *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, în locul expresiei "pe trimestrul ................ anul.................".Conducătorul instituţieiSemnatura.............L.S.  +  Anexa 4c)    ---------la normele metodologice-----------------------    AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ                            SITUAŢIA            privind nivelul studiilor persoanelor care au încheiat               contracte de solidaritate şi contracte individuale                       de muncă conform Legii 116/2002                   pe trimestrul ......... anul ..........                        (în anul ........)* ┌───┬──────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐ │Nr.│ Nivelul studiilor │Nr. contracte │Nr. contracte │Nr. contracte │ │crt│ │de solidaritate│individuale de │individuale de│ │ │ │ │munca pe durata│munca pe │ │ │ │ │determinata │durata │ │ │ │ │ │nedeterminată │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 1 │gimnaziale, neterminate │ │ │ │ │ │sau fără studii │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 2 │profesionale │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 3 │medii │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 4 │superioare │ │ │ │ ├───┴──────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ └──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┘-------------    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, în locul expresiei       "pe trimestrul ................ anul ........."              Conducătorul instituţiei                    Semnatura                  .............                      L.S.  +  Anexa 5    -------la normele metodologice-----------------------    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE                             SITUAŢIA                   privind accesul la o locuinta             în trimestrul ............... anul ........                      (în anul ...........)*    1. LOCUINŢE CONSTRUITE ┌───┬───────┬────────────────┬──────────────┬────────┬───────────┐ │Nr.│Judeţul│Număr solicitări│Număr persoane│ Sume │ Sume │ │crt│ │ │şi familii │necesare│acordate │ │ │ │ │beneficiare │(mil. │(mil. lei) │ │ │ │ │ │ lei) │ │ ├───┼───────┼────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴────────────────┴──────────────┴────────┴───────────┘    Situaţia privind beneficiarii de locuinţe conform prioritatilor stabilite    la art. 15 din Legea nr. 116/2002:    a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a    copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor    private autorizate în domeniul protecţiei copiilor;    b) familisti în vârsta de până la 35 de ani cu copii în întreţinere;    c) familisti în vârsta de până la 35 de ani fără copii în întreţinere;    d) alte persoane în vârsta de până la 35 de ani.    2. LOCUINŢE CUMPĂRATE ┌───┬───────┬────────────────┬──────────────┬────────┬───────────┐ │Nr.│Judeţul│Număr solicitări│Număr persoane│ Sume │ Sume │ │crt│ │ │şi familii │necesare│acordate │ │ │ │ │beneficiare │(mil. │(mil. lei) │ │ │ │ │ │ lei) │ │ ├───┼───────┼────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴────────────────┴──────────────┴────────┴───────────┘    Situaţia privind beneficiarii de locuinţe conform prioritatilor stabilite    la art. 15 din Legea nr. 116/2002:    a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a    copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor    private autorizate în domeniul protecţiei copiilor;    b) familisti în vârsta de până la 35 de ani cu copii în întreţinere;    c) familisti în vârsta de până la 35 de ani fără copii în întreţinere;    d) alte persoane în vârsta de până la 35 de ani.    3. LOCUINŢE ÎNCHIRIATE ┌───┬───────┬────────────────┬──────────────┬────────┬───────────┐ │Nr.│Judeţul│Număr solicitări│Număr persoane│ Sume │ Sume │ │crt│ │ │şi familii │necesare│acordate │ │ │ │ │beneficiare │(mil. │(mil. lei) │ │ │ │ │ │ lei) │ │ ├───┼───────┼────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴────────────────┴──────────────┴────────┴───────────┘    Situaţia privind beneficiarii de locuinţe conform prioritatilor stabilite    la art. 15 din Legea nr. 116/2002:    a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a    copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor    private autorizate în domeniul protecţiei copiilor;    b) familisti în vârsta de până la 35 de ani cu copii în întreţinere;    c) familisti în vârsta de până la 35 de ani fără copii în întreţinere;    d) alte persoane în vârsta de până la 35 de ani.-------------    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, în locul expresiei    "pe trimestrul ................ anul ........."              Conducătorul instituţiei                    Semnatura                  .............                      L.S.  +  Anexa 6    -------la normele metodologice-----------------------    CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                               SITUAŢIA         privind persoanele din familiile pentru care s-a stabilit              dreptul la venitul minim garantat şi care au                   beneficiat de asistenţa medicală                 în trimestrul ......... anul ........                     (în anul .........)* ┌─────┬─────────┬───────────────┬────────────────────────┐ │ Nr. │ Judeţul │Număr persoane │ Număr persoane care au │ │crt. │ │ asigurate │beneficiat de asistenţa │ │ │ │ │ medicală │ ├─────┼─────────┼───────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────┼───────────────┼────────────────────────┤ │ TOTAL │ │ │ └───────────────┴───────────────┴────────────────────────┘-------------    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, în locul    expresiei "pe trimestrul ................ anul ........."              Conducătorul instituţiei                    Semnatura                  .............                      L.S.  +  Anexa 7-------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRIISITUAŢIAprivind persoanele care au beneficiat de burseşi tabere în trimestrul ............ anul ............(în anul .............)*
                 
    Nr. crt.JudeţulNumăr beneficiari burse de şcolarizareNumăr beneficiari burse pentru continuarea studiilorNumăr persoane cu acces gratuit în tabere de odihnă sau de instruire
    EleviStudenţiNr. eleviNr. studenţi
                 
    TOTAL
  SITUAŢIAprivind sumele alocate pentru burse şi tabereîn trimestrul ........... anul..........(în anul .............)*
                 
    Nr. crt.JudeţulBurse de şcolarizare (mil. lei)Burse pentru continuarea studiilor (mil. lei)Sume alocate pentru tabere de odihnă sau de instruire (mil. lei)
    EleviStudenţiEleviStudenţi
                 
    TOTAL
  SITUAŢIAprivind aplicarea programelor de alfabetizareîn trimestrul ......... anul...........(în anul .............)* ┌───┬───────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ │Nr.│Judeţul│ Număr │ Număr │Număr bene-│Sume chel-│Sume acor-│ │crt│ │analfabeti│persoane│ficiari de │tuite pen-│date cu │ │ │ │ │partici-│burse de │tru finan-│titlu de │ │ │ │ │pante la│alfabeti- │tare pro- │burse de │ │ │ │ │progra- │zare │gram alfa-│alfabeti- │ │ │ │ │mul de │ │betizare │zare │ │ │ │ │alfabe- │ │ │ │ │ │ │ │tizare │ │ │ │ ├───┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ └───────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┘-------------*) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, în locul expresiei"pe trimestrul ................ anul ........."Conducătorul instituţieiSemnatura.............L.S.
   +  Anexa 8    --------la normele metodologice-----------------------    CONSILIUL LOCAL ........                             SITUAŢIA            privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere                        a marginalizarii sociale                   în trimestrul ............ anul ......                         (în anul .............)*
                   
    Nr. crt.Măsuri marginalizateNumăr persoane marginalizateNumăr familii marginalizateNumăr persoane beneficiareNumăr familiiSume
    mil. lei
    NecesareCheltuite
    1acces la locuinţă            
    2acces la servicii publice de strictă necesitate            
    3alte măsuri            
    TOTAL              
  -------------    *) Se va utiliza aceasta forma pentru Raportul anual, în locul expresiei    "pe trimestrul ................ anul ........."              Conducătorul instituţiei                    Semnatura                  .............                      L.S.--------