HOTĂRÂRE nr. 1.115 din 10 octombrie 2002privind accesul liber la informaţia privind mediul
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 28 octombrie 2002



    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 lit. f), art. 5 lit. a) şi al art. 14 alin. 1 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile în care informaţiile privind mediul, deţinute de către autorităţile publice, se pun la dispoziţia publicului cu scopul de a asigura liberul acces şi diseminarea acestor informaţii.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi notiunile sunt definite după cum urmează:1. informaţia privind mediul - orice informaţie scrisă, vizuala, audio, electronică sau sub orice formă materială privind: a) starea elementelor de mediu, cum ar fi: aerul şi atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestra, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologica şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic şi interactiunea dintre aceste elemente; b) factori, cum ar fi: substantele, energia, zgomotul, radiatia, deşeurile şi activităţile ori măsurile, inclusiv măsurile administrative, acordurile de mediu, politicile, legislaţia, planurile şi programele care afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a), analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în luarea deciziei de mediu; c) starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei, condiţiile de viaţa, zonele culturale şi construcţiile, modul în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu şi/sau de factorii, activităţile ori măsurile cuprinse la lit. a) şi b);2. autorităţii publice - Guvernul sau orice alt organ al administraţiei publice, orice instituţie publică de interes naţional şi local, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi care au responsabilităţi sau deţin informaţii privind mediul;3. solicitant - orice persoană fizica sau juridică care solicită informaţii privind mediul.  +  Capitolul 2 Accesul la informaţia de mediu  +  Articolul 3 (1) Solicitarea şi furnizarea informatiei privind mediul se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (2) Primirea cererilor de informaţii privind mediul şi furnizarea raspunsurilor se realizează de către compartimentele specializate de informare şi relaţii publice organizate în cadrul autorităţilor publice. (3) Autorităţile publice pun la dispoziţie informaţiile privind mediul pe care le deţin, din oficiu sau la cererea solicitantului, fără justificarea scopului în care au fost cerute. (4) Toate autorităţile publice întocmesc registre publice cu tipurile de informaţii privind mediul pe care le deţin. Lista autorităţilor publice, tipul şi domeniul informaţiilor privind mediul, precum şi datele de identificare a compartimentelor specializate de informaţii şi relaţii publice cărora li se poate solicita informaţia se centralizează de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi se distribuie, la cerere şi periodic, prin mijloacele de informare în masa.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice pot refuza accesul publicului la informaţia privind mediul, în cazul în care furnizarea acesteia afectează: a) confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice, dacă este prevăzută de legislaţia în vigoare; b) relaţiile internaţionale; c) apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţionala; d) subiecte care fac ori au făcut obiectul unei acţiuni judecătoreşti sau anchete penale ori disciplinare sau care fac obiectul unor proceduri de investigaţii preliminare; e) activităţi comerciale sau industriale pentru care sunt prevăzute clauze de confidenţialitate, care asigura protejarea unui interes economic legitim, inclusiv proprietatea intelectuală; f) confidenţialitatea unor date personale; g) interesele unei terţe părţi care a oferit informaţia cerută, fără ca acea parte să aibă obligaţia legală de a furniza informaţia şi fără sa fi consimţit la publicarea informatiei; h) mediul înconjurător, dacă informaţia solicitată se referă la documente a căror răspândire ar putea duce la creşterea posibilităţii de risc asupra mediului; i) informaţiile clasificate ca secrete de serviciu. (2) Autorităţile publice nu pot refuza o cerere de informaţii care se referă la emisii, descărcări sau alte evacuari de poluanti, invocand clauza de confidenţialitate prevăzută de alin. (1) lit. e). (3) Informaţiile privind mediul, deţinute de autorităţile publice, pot fi furnizate parţial, când este posibila separarea acestora de cele prevăzute la alin. (1). (4) O solicitare de informaţii privind mediul poate fi respinsă motivat, dacă aceasta implica furnizarea unor materiale neterminate sau dacă cererea este evident nerezolvabila în forma ori formatul solicitat, este neclara sau nu permite identificarea informatiei solicitate.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea publică are obligaţia de a răspunde în scris în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii de furnizare a informatiei privind mediul. (2) În cazul în care volumul şi complexitatea informatiei necesita o perioadă mai îndelungată de pregătire, răspunsul la o cerere de informaţii privind mediul poate fi dat în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În astfel de cazuri solicitantul este informat înaintea expirării perioadei de 10 zile despre prelungirea termenului de răspuns. (3) Respingerea cererii de furnizare a informaţiilor privind mediul se motiveaza şi se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii.  +  Articolul 6 (1) Orice solicitant care considera ca cererea sa pentru furnizarea unor informaţii privind mediul a fost respinsă nejustificat, nerezolvata sau rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice, se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului respectivei autorităţi publice, potrivit prevederilor art. 32-34 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002. (2) Solicitantul care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), se considera lezat în drepturile sale prevăzute de lege sau care nu a primit răspuns în termenul legal stabilit poate depune o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.  +  Articolul 7 (1) Pentru a facilita accesul oricărei persoane la informaţia privind mediul, autorităţile publice asigura informarea publicului despre: tipul şi domeniul informatiei de mediu deţinute, termenii de baza şi condiţiile în care o asemenea informaţie este disponibilă şi accesibila şi cum poate fi obţinută. (2) Pentru ca informaţia privind mediul să fie efectiv accesibila publicului, autorităţile publice aplica unele măsuri practice, cum ar fi: a) sprijină publicul în exercitarea dreptului de acces la informaţia privind mediul în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; b) înfiinţează şi/sau menţin liste, registre sau dosare accesibile publicului; c) organizează compartimente specializate de informare şi relaţii publice şi/sau desemnează persoane pentru primirea solicitării şi furnizarea informatiei privind mediul. (3) Autorităţile publice asigura accesul publicului la informaţiile privind mediul, conţinute în listele, registrele sau dosarele prevăzute la alin. (2) lit. b), şi examinarea acestora pe loc în mod gratuit. (4) Autorităţile publice sunt obligate să asigure în mod gratuit mediatizarea imediata şi fără întârziere a informatiei privind mediul, în cazul unor ameninţări iminente asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, datorate unor activităţi umane sau unor cauze naturale, astfel încât să permită luarea unor măsuri de prevenire şi/sau ameliorare a daunelor provocate.  +  Articolul 8Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului asigura punerea la dispoziţia publicului a informatiei privind mediul, conform prevederilor art. 7, şi prin intermediul unor baze electronice de date care sunt uşor accesibile prin reţele de telecomunicaţii publice. Informaţia accesibila în aceasta forma include: a) rapoarte asupra stării mediului; b) extrase din legislaţia interna privind mediul sau în legătură cu mediul ori din tratatele internaţionale la care România este parte, acorduri internaţionale bilaterale sau multilaterale privind protecţia mediului; c) politici, planuri şi programe privind mediul sau în legătură cu mediul; d) alte informaţii care facilitează aplicarea legislaţiei privind mediul, cu condiţia ca aceste informaţii să fie deja disponibile sub forma electronică; e) registrul poluantilor eliberaţi şi transferati în mediu.  +  Articolul 9 (1) Cererile pentru furnizarea informaţiilor privind mediul şi modalitatea/termenul de rezolvare a acestora se înscriu într-un registru de evidenta la nivelul fiecărei autorităţi publice. (2) Autorităţile publice raportează lunar evidenta cererilor prevăzute la alin. (1), până la data de 10 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea, la autoritatea publică centrala în a carei subordine, coordonare sau autoritate se afla, precum şi la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a carei raza fiinteaza. (3) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului centralizează rapoartele prevăzute la alin. (2) şi transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului situaţia centralizata a rapoartelor, până la data de 20 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea. (4) Autorităţile publice centrale controlează şi răspund de furnizarea informaţiilor privind mediul, deţinute de unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora, la termenele şi în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre. (5) Informaţia privind mediul aflată în posesia autorităţilor publice este furnizată de către autoritatea publică centrala respectiva sau, după caz, de către unităţile sale menţionate la alin. (4).  +  Articolul 10Autorităţile publice pentru protecţia mediului furnizează publicului informaţii generale privind starea mediului, prin anunţuri, publicaţii periodice şi rapoarte descriptive. Frecventa anunţurilor de maxima importanţa pentru populaţie este zilnica, iar a rapoartelor, anuală.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 11 (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri toate autorităţile publice care deţin şi gestionează informaţii privind mediul întocmesc şi transmit, prin compartimentele proprii de informare şi relaţii publice, lista informaţiilor de mediu deţinute şi datele proprii de identificare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001. Listele care conţin date privind tipurile, domeniile, modalităţile de acces al publicului şi furnizare a informatiei privind mediul se transmit autorităţii publice centrale în a carei subordine, coordonare sau autoritate se afla, precum şi autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului în a carei raza fiinteaza. (2) În termen de 30 de zile de la primirea listelor autorităţile publice centrale care au în subordine, în coordonare sau sub autoritate alte autorităţi publice, precum şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului sunt obligate sa centralizeze listele primite şi sa transmită autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului listele centralizate. (3) În termen de 30 de zile de la primirea listelor centralizate prevăzute la alin. (2) autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, prin Direcţia relaţii publice, aduce la cunoştinţa publicului lista autorităţilor publice cu tipurile şi domeniile de informaţii privind mediul, deţinute de acestea.  +  Articolul 12În cazul în care solicitarea de informaţii implica realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant.  +  Articolul 13În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului metodologia de colectare şi punere la dispoziţia publicului a informatiei privind mediul pentru autorităţile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul informaţiilor publice,Vasile DincuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 1.115.--------------