ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie [PM(10) şi PM(2,5)], plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 octombrie 2002    În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) şi ale art. 51^2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, ale art. 4 lit. f), art. 5 lit. a), art. 43 lit. a) şi e) şi ale art. 65 lit. c) şi d) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, ale art. 2 pct. 2 şi 19, art. 3 pct. II lit. h) şi l) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normativul privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie [PM(10) şi PM(2,5)], plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, prevăzut în anexa. (2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile normativului prevăzut la art. 1 se aplică la: a) măsurarea şi evaluarea calităţii aerului înconjurător în Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului; b) măsurarea şi evaluarea calităţii aerului înconjurător în staţiile de monitorizare a calităţii aerului care nu fac parte din Reţeaua naţionala de monitorizare a calităţii aerului, exploatate de instituţii publice sau autorităţile administraţiei publice locale, de către agenţii economici, organizaţii neguvernamentale sau alte persoane juridice private, în scopul monitorizarii impactului poluarii atmosferice asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.  +  Articolul 3Normativul se actualizează, se modifica şi se completează pe baza noilor date privind efectele poluarii atmosferice asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, în scopul adaptării la modificările survenite în standardele şi reglementările europene şi internaţionale în domeniu, prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, sub coordonarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti, efectuează evaluarea preliminară a calităţii aerului în fiecare zona şi aglomerare pentru poluantii reglementati prin prezentul ordin, în vederea proiectării reţelei de puncte fixe pentru măsurători şi planificarii programului de măsurători indicative în zone şi aglomerari. (2) Evaluarea preliminară se efectuează pe baza măsurătorilor reprezentative existente ale concentratiilor de poluanti, dacă acestea sunt disponibile. În cazul în care măsurătorile existente nu sunt suficiente se utilizează serii reprezentative de măsurători, care pot fi suplimentate cu informaţii din alte surse, precum măsurători indicative ale calităţii aerului, inventare de emisii împreună cu metode de modelare, conform Ghidului de evaluare preliminară. Ghidul de evaluare preliminară se întocmeşte de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti şi se aproba de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului până la data de 1 februarie 2003. (3) Rezultatele obţinute în urma evaluării preliminare a calităţii aerului pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, pulberi în suspensie [PM(10) şi PM(2,5)] şi plumb în aerul înconjurător se raportează Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, pentru toate zonele şi aglomerarile, până cel târziu la data de 31 decembrie 2003. (4) Rezultatele obţinute în urma evaluării preliminare a calităţii aerului pentru benzen, monoxid de carbon şi ozon în aerul înconjurător se raportează Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, pentru toate zonele şi aglomerarile, până cel târziu la data de 31 decembrie 2004.  +  Articolul 5 (1) În zonele şi aglomerarile în care nivelurile de poluanti din aerul înconjurător depăşesc valorile limita specificate în anexa nr. 1 la normativ, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului informează autorităţile competente responsabile cu întocmirea planurilor de acţiune şi iniţiază elaborarea programelor de respectare a valorilor limita. (2) Programele menţionate la alin. (1) trebuie să asigure realizarea valorilor limita stabilite, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu decât termenele corespunzătoare stabilite în anexa nr. 1 la normativ. (3) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului cooperează cu autorităţile competente la pregătirea planurilor operative de acţiune pentru reducerea efectelor nocive asupra sănătăţii şi mediului în cazul în care exista posibilitatea de depasire a valorilor limita sau a pragului de alerta.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile contrare cuprinse în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare, în STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate şi în STAS 10331/1992 privind principii şi reguli generale de supraveghere a calităţii aerului, precum şi orice alta dispoziţie contrară îşi încetează aplicarea cu privire la poluantii atmosferici reglementati prin prezentul ordin.  +  Articolul 7 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. (2) Dispoziţiile art. 56-67 din normativ intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuBucureşti, 25 iunie 2002.Nr. 592.  +  Anexa 1NORMATIV 25/06/2002