LEGE nr. 549 din 14 octombrie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale."2. La articolul 4 alineatul (1), după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă, în vederea concesionarii sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime; schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă se admite numai în cadrul aceluiaşi judeţ."3. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Veniturile realizate de Agenţia Domeniilor Statului se păstrează în conturi purtătoare de dobânzi deschise la bănci comerciale sau la Trezoreria statului................................................................... (3) Sumele colectate în fondul «Dezvoltarea agriculturii româneşti» sunt destinate programelor de dezvoltare a pieţelor interne şi externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private şi altor programe, inclusiv cele de restructurare a societăţilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora, precum şi cumpărării de terenuri cu destinaţie agricolă."4. La articolul 7, alineatele (1), (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinaţie agricolă aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 şi terenurile deţinute în administrare de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, de universităţi şi de unităţile de învăţământ agricol şi silvic, prevăzute în anexa nr. 2, şi a societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4................................................................. (7) Agenţia Domeniilor Statului, împreună cu Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi le va preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi. (8) În situaţia în care Agenţia Domeniilor Statului constata ca au fost săvârşite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul."5. La articolul 14 alineatul (1), după litera b) se introduc literele c) şi d) cu următorul cuprins:"c) negociere directa; d) licitaţie publică cu strigare."6. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) şi (3^2) cu următorul cuprins:"(3^1) În cazul vânzării prin negociere directa, asociaţia salariaţilor, constituită conform art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultura, cu personalitate juridică, au dreptul sa cumpere acţiuni scoase la vânzare, conform prevederilor alin. (3).(3^2) În cazul vânzării de acţiuni prin licitaţie publică cu strigare, membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul sa cumpere acţiuni scoase la privatizare, conform prevederilor alin. (2)."7. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul vânzării acţiunilor prin metoda de licitaţie cu strigare este preţ/acţiune, iar în cadrul vânzării prin negociere directa, criteriile sunt preţ/acţiune, cuantumul redeventei oferite, pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, respectiv capacitatea tehnica şi financiară şi experienta în exploatarea terenului, pentru persoanele juridice, precum şi alte criterii stabilite prin caietul de sarcini. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor."8. La articolul 18 alineatul (4), după litera b) se introduc literele c) şi d) cu următorul cuprins:"c) negociere directa; d) licitaţie publică cu strigare."9. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale şi a oferirii de facilităţi, conform art. 15 din prezenta lege, nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acţiuni, se poate proceda la divizarea societăţii comerciale pe ferme şi centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate şi cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, potrivit mandatului special acordat de Agenţia Domeniilor Statului, sau la restructurarea societăţii, prin vânzare de active, concesionare ori arendare de terenuri, în conformitate cu prevederile prezentului capitol."10. La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002."  +  Articolul 2Procedurile din cadrul procesului de privatizare şi/sau concesionare, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, respectiv cele pentru care s-au publicat deja ofertele de privatizare/concesionare, rămân valabile şi se vor derula până la finalizarea acestuia, potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul declanşării lui.  +  Articolul 3Legea nr. 268/2001, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul 4Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 octombrie 2002.Nr. 549.--------