DECIZIE nr. 224 din 10 septembrie 2002privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. u) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 15 octombrie 2002    Nicolae Popa - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorLucian Stangu - judecătorIoan Vida - judecătorGabriela Ghita - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. z) şi alin. (2) liniuţa a 16-a din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările şi completările ulterioare, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Carbom Class" - S.R.L. din Campia Turzii în Dosarul nr. 3.057/2001 al Judecătoriei Turda.La apelul nominal răspunde avocatul Vasile Gheorghe Ratiu, pentru Societatea Comercială "Carbom Class" - S.R.L. din Campia Turzii. Lipseşte Garda Financiară - Secţia Cluj, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Avocatul autorului excepţiei solicita admiterea excepţiei de neconstituţionalitate deoarece considera ca prin norma criticata legiuitorul a permis ca organul constatator să aplice direct măsura confiscării unor bunuri, în mod neingradit, fără sa creeze cadrul normativ necesar verificării dacă aceste venituri sunt sau nu dobândite legitim.Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea excepţiei ca fiind neîntemeiată. În acest sens arata ca dispoziţiile legale supuse controlului nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 41 alin. (1), (7) şi (8), deoarece veniturile dobândite prin săvârşirea activităţii prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. z) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 nu constituie avere dobandita licit.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 22 noiembrie 2001, pronunţată în Dosarul nr. 3.057/2001, Judecătoria Turda a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. z) şi alin. (2) liniuţa a 16-a din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 134/2000. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Carbom Class" - S.R.L. din Campia Turzii într-o cauza ce are ca obiect plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat de comisarii Gărzii Financiare - Secţia Cluj.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca dispoziţiile art. 51 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 134/2000, dispoziţii prin care se sancţionează contravenţia prevăzută la art. 51 alin. (1) lit. z) din aceeaşi ordonanţa, contravin prevederilor art. 41 alin. (1), (7) şi (8) din Constituţie, întrucât dispun "nu numai confiscarea beneficiilor, ci şi a încasărilor din vânzarea mărfurilor fără autorizaţie". Autorul excepţiei considera ca în acest fel "se confisca sumele de bani investite pentru achiziţionarea mărfurilor, precum şi beneficiul obţinut din vânzare (adaosul comercial)".Instanţa de judecată considera ca textele criticate sunt constituţionale, deoarece aplicarea măsurii confiscării, deşi determina în mod direct diminuarea patrimoniului celui sancţionat, nu constituie o încălcare a dispoziţiilor constituţionale privind ocrotirea proprietăţii private, atât timp cat confiscarea bunurilor este prevăzută de legea care califica fapta, după caz, infracţiune sau contravenţie.Potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Preşedintele Camerei Deputaţilor apreciază ca excepţia este neîntemeiată, deoarece sunt supuse confiscării numai veniturile dobândite prin săvârşirea activităţii ilicite prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. z) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000. Or, aceste venituri nu constituie "avere dobandita licit", astfel că nu cad sub interdicţia prevăzută de art. 41 alin. (7) din Constituţie.În punctul de vedere al Guvernului se arata ca dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 41 alin. (1), (7) şi (8) din Constituţie, deoarece confiscarea operează în condiţiile legii, în acord cu aceste prevederi constituţionale care sancţionează dobândirea de bunuri prin săvârşirea unei contravenţii.Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor şi cel al Guvernului, raportul întocmit în cauza de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea constata ca a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 51 alin. (1) lit. z) şi alin. (2) liniuţa a 16-a din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 134/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 30 septembrie 2000.Aceste dispoziţii legale au următorul cuprins:- Art. 51 alin. (1) lit. z) şi alin. (2): "(1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: [...] z) comercializarea de produse supuse autorizării, fără autorizaţie de comercializare; [...] (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: [...]- cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor destinate comercializării şi/sau confiscarea veniturilor realizate din vânzarea produselor comercializate fără autorizaţie de comercializare şi cu ridicarea licenţei de fabricaţie, cea prevăzută la lit. z)."Autorul excepţiei susţine ca aceste dispoziţii legale, reglementand măsura confiscării veniturilor realizate din vânzarea produselor fără autorizaţie de comercializare, sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (1), (7) şi (8) din Constituţie, potrivit cărora:- Art. 41 alin. (1), (7) şi (8): "(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. [...]; (7) Averea dobandita licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezuma. (8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata ca, ulterior sesizării sale, prin dispoziţiile art. 64 din Legea nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, se abroga dispoziţiile art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, Curtea constata ca excepţia poate fi reţinută, deoarece soluţia legislativă de principiu a fost preluată în actul normativ abrogator. În aceste condiţii, potrivit jurisprudenţei sale, Curtea Constituţională urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. u) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002, dispoziţii care au următorul cuprins:- Art. 52 alin. (1) lit. u) şi alin. (2) lit. f): "(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: [...] u) comercializarea de produse supuse autorizării fără autorizaţie sau fără aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, după caz; [...] (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: [...] f) cu amendă de la 1 miliard lei la 5 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare şi, după caz, anularea autorizaţiilor, pentru cele prevăzute la lit. f), i), j) şi u);"Analizând acest text de lege, Curtea constata că nu sunt infrante prevederile constituţionale ale art. 41 alin. (1), (7) şi (8). Dimpotriva, aceste dispoziţii legale constituie o aplicare legală a normelor constituţionale invocate, care prevăd ca bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni sau contravenţii pot fi confiscate în condiţiile legii. Astfel, legiuitorul poate să instituie sancţiuni pentru ipoteza în care desfăşurarea activităţii de comercializare a unor produse contravine legii.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE :Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. u) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Carbom Class" - S.R.L. din Campia Turzii în Dosarul nr. 3.057/2001 al Judecătoriei Turda.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 septembrie 2002.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. NICOLAE POPAMagistrat-asistent,Doina Suliman------------