HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 10 octombrie 2002pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 15 octombrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 din Legea salarizarii nr. 14/1991, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2003 salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 2.500.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2003, reprezentând 14.705,90 lei/ora.  +  Articolul 2 (1) Pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit nivelul salariului de baza, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe ţara prevăzut la art. 1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) salariul de baza sau, după caz, coeficienţii de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de baza pentru funcţiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.  +  Articolul 3Nivelul salariului de baza minim brut pe ţara stabilit potrivit art. 1 nu modifica cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative, în funcţie de nivelul salariului de baza minim brut pe ţara.  +  Articolul 4 (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de baza sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Inspecţiei Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 5Pe data de 1 ianuarie 2003, data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 1.105.──────────────