ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999 (*republicată*)privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 11 octombrie 2002    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 546/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 71/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 206/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, şi ulterior modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 19 februarie 2001 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 546/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001).  +  Articolul 1Protecţia plantelor cultivate, a pădurilor, pasunilor şi fanetelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utila, precum şi a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor este o problemă de interes naţional şi constituie o obligaţie pentru autorităţile publice, producătorii agricoli şi pentru toţi cetăţenii României.  +  Articolul 2Direcţia fitosanitara are următoarele atribuţii: a) organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara pe întregul teritoriu al tarii după o conceptie unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, pasunilor şi fanetelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utila şi a produselor agricole depozitate; b) coordonarea, îndrumarea tehnica şi controlul activităţii în domeniul fitosanitar şi al omologării şi utilizării produselor de uz fitosanitar; c) stabilirea normelor fitosanitare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utila, precum şi pentru cei care depozitează, transporta şi valorifica vegetale şi produse vegetale; d) elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminarii pe teritoriul tarii a organismelor de carantina; e) elaborarea proiectelor de lege, hotărârilor, ordinelor şi a altor acte normative care privesc activitatea de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara şi regimul produselor de uz fitosanitar, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării legislaţiei naţionale şi al armonizării acesteia cu legislaţia comunitara, organizării, dotării şi funcţionarii serviciilor naţionale fitosanitare; f) elaborarea sau, după caz, reactualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a altor regulamente care privesc activitatea de protecţie a plantelor, carantina fitosanitara şi produsele de uz fitosanitar; g) controlul aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale, normelor tehnice în domeniul fitosanitar şi al produselor de uz fitosanitar; h) organizarea şi urmărirea asigurării dotării tehnice şi materiale a direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara şi punctelor de control fitosanitar vamal; i) organizarea unui sistem informaţional unic pentru monitorizarea vegetalelor şi produselor vegetale care se exporta, se importa sau tranziteaza România; j) stabilirea necesarului de cadre şi elaborarea, în condiţiile legii şi ale normativelor în vigoare, a criteriilor tehnice privind încadrarea şi asigurarea personalului de specialitate pentru direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara şi punctele de control fitosanitar vamal; k) participarea la omologarea produselor de uz fitosanitar şi la elaborarea periodică a Codexului cu produsele de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România; l) organizarea la nivel naţional a poliţiei fitosanitare; m) participarea la organizarea concursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale; n) abilitarea agenţilor economici pentru importul produselor de uz fitosanitar, în condiţiile legii; o) fundamentează şi face propuneri anual privind necesarul de fonduri pentru acţiunile de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, finanţate de la bugetul de stat; p) reprezintă România la organismele internaţionale O.E.P.P., F.A.O., O.M.S., I.U.P.A.C. şi altele.  +  Articolul 3 (1) Direcţia fitosanitara coordonează din punct de vedere tehnic următoarele instituţii publice: a) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara; b) direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor. (2) Direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt unităţi bugetare cu personalitate juridică, în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Articolul 4Direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează următoarele activităţi: a) diagnoza şi prognoza agenţilor de daunare şi avertizarea producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, privind apariţia şi evoluţia acestora; b) controlul fitosanitar al vegetalelor şi produselor vegetale importate şi exportate; c) depistarea şi monitorizarea bolilor, a dăunătorilor şi buruienilor de carantina; d) testarea acţiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, în vederea omologării în condiţii de producţie; e) abilitarea agenţilor economici pentru acţiuni de comercializare şi prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar în condiţiile legii; f) controlul calităţii pesticidelor; g) controlul reziduurilor de pesticide din vegetale şi produse vegetale; h) monitorizarea întregii activităţi de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara pe întregul teritoriu al tarii; i) elaborarea şi urmărirea aplicării tehnologiilor din domeniul protecţiei plantelor; j) activitatea de poliţie fitosanitara; k) urmărirea respectării legislaţiei în vigoare în domeniu; l) eliberarea autorizaţiilor de import pentru vegetale şi produse vegetale supuse regimului de carantina fitosanitara, a paşapoartelor fitosanitare, certificatelor fitosanitare şi a altor documente prevăzute de lege; m) alte activităţi specifice.  +  Articolul 5 (1) În subordinea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti se organizează servicii publice de protecţie a plantelor, unităţi cu personalitate juridică, care îndeplinesc următoarele activităţi publice de interes local: a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile agricole, pentru toţi producătorii agricoli; b) tratamentul chimic al seminţelor destinate insamantarii; c) dezinfectia, dezinsectia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a produselor agricole depozitate; d) dezinfectia materialului săditor şi de plantare; e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora; f) alte activităţi specifice. (2) Centrele de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara trec din structura inspectoratelor de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara judeţene şi a municipiului Bucureşti în structura serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi al municipiului Bucureşti. (3) Serviciile publice de protecţie a plantelor sunt coordonate din punct de vedere tehnic şi metodologic de către direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, care controlează modul de aplicare a normelor fitosanitare şi dispun măsuri în acet sens.  +  Articolul 6Finanţarea serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi a municipiului Bucureşti, se face de la bugetele consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din venituri extrabugetare.  +  Articolul 7 (1) În situaţia apariţiei agenţilor de daunare, care prin atacul lor pun în pericol producţia agricolă, atât din punct de vedere calitativ, cat şi cantitativ, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aloca fonduri de la buget pentru acţiunea de combatere a acestora, în scopul achiziţionării produselor de uz fitosanitar şi achitării contravalorii lucrărilor de combatere a agenţilor daunatori. (2) Agenţii de daunare se nominalizeaza prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Articolul 8Personalul din cadrul centrelor de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, care efectuează activităţile de protecţie a plantelor prevăzute la art. 5 alin. (1), se transfera în cadrul serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit art. 5 alin. (2), şi se salarizeaza în conformitate cu prevederile anexei nr. VI*) la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.----------- Notă *) Anexa nr. VI din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor însectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a Ministerului Administraţiei Publice, va stabili patrimoniul aferent activităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1), care va fi dat în administrarea serviciilor publice de protecţie a plantelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili tarife pentru activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Punctul 10.2 "Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - de la centrele locale pentru protecţia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 1 şi punctul 8.1 "Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - centre locale pentru protecţia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 2 la Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale se abroga, cu excepţia bugetului propriu al municipiului Bucureşti. (2) Litera A "Venituri curente" din capitolul I "Venituri proprii care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor" al anexei nr. 1 la Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale se completează cu punctul 6 care va avea următorul cuprins:"6. Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor. (3) Capitolul I "Cheltuieli care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor" din anexa nr. 2 la Legea nr. 189/1998 se completează cu punctul 12 care va avea următorul cuprins:"12. Agricultura**)12.1. Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor."-----------"**) Cheltuielile care se finanţează din bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti sunt următoarele: cheltuieli de personal, materiale şi servicii şi cheltuieli de capital."  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 11, art. 15, art. 16 lit. h) din secţiunea I a cap. II, art. 21 din secţiunea a II-a şi alin. 2, 3 şi 4 ale art. 28 din cap. IV din Legea nr. 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 20 noiembrie 1982, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.------------