HOTĂRÎRE Nr. 11 din 29 martie 1994privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 4 aprilie 1994    Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Senatului, adoptat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 149 va avea următorul cuprins: "Art. 149. - Senatorii se bucura de imunitate parlamentară. Imunitatea parlamentară are ca scop protejarea senatorilor împotriva urmăririlor judiciare şi garantarea libertăţii de exprimare a acestora. Senatorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Nici un senator nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat sau trimis în judecata, penală ori contravenţională, fără încuviinţarea prealabilă a Senatului, după ascultarea senatorului. Cererea de reţinere, arestare, perchezitie sau privind posibilitatea trimiterii în judecata penală ori contravenţională, precum şi cererea de suspendare a imunitatii parlamentare se adresează preşedintelui Senatului de către ministrul justiţiei. Preşedintele Senatului aduce cererea la cunoştinţa senatorilor în şedinţa publică, după care o trimite de îndată Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari, spre examinare, care va stabili dacă exista motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei se adoptă prin votul secret al majorităţii membrilor acesteia. Ministrul justiţiei va inainta comisiei toate documentele pe care aceasta le solicita; în caz de refuz, comisia va apela la Senat. Raportul comisiei se supune, în termenul stabilit de Senat, dezbaterii şi aprobării acestuia. Cererea de suspendare a imunitatii parlamentare, formulată de un grup parlamentar din Senat sau din Camera Deputaţilor, de un senator sau de un deputat ori de Comisia juridică, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari, la cererea părţii vătămate, se adresează preşedintelui Senatului; acesta o aduce la cunoştinţa senatorilor în şedinţa publică, după care o trimite de îndată, pentru cercetare, Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari, care va stabili dacă exista motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei se adoptă prin vot secret al majorităţii membrilor acesteia. Raportul comisiei se supune, în termenul stabilit de Senat, dezbaterii şi aprobării acestuia. În toate cazurile, Senatul decide asupra cererii, prin vot secret, cu majoritatea de două treimi din numărul senatorilor prezenţi." 2. Secţiunea a 5-a din Capitolul IV "Statutul senatorului" va avea următorul cuprins: "SECŢIUNEA a 5-a Deontologia parlamentară; abateri şi sancţiuni  +  Articolul 172. - Încălcarea dispoziţiilor obligatorii privind îndatoririle senatorului prevăzute în Constituţie şi în Regulamentul Senatului, exercitarea abuzivă a mandatului de senator, comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar sau a altui demnitar în şedinţele de plen, de comisii sau de birou, ori în afară acestora, dar cu privire la exercitarea mandatului de senator, constituie abatere de la deontologia parlamentară.  +  Articolul 173. - Abaterile de la deontologia parlamentară se sancţionează cu: a) avertisment; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvintului; d) îndepărtarea din sala pe durata şedinţei; e) interzicerea de a participa la lucrările Senatului pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 174. - Abaterile şi sancţiunile prevăzute la art. 172 şi art. 173 lit. a)-d) se constata şi se aplică de preşedintele de şedinţa sau, după caz, preşedintele comisiei senatoriale.  +  Articolul 175. - Preşedintele Senatului poate, înainte de a chema la ordine un senator, sa-l invite să-şi retragă sau sa explice cuvintul care a generat incidente şi care ar atrage aplicarea măsurii.Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă sau regretata ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte sau de senatorul vizat ca satisfăcătoare, măsura nu se mai aplica.  +  Articolul 176. - În cazul în care, după chemarea la ordine, senatorul continua să se abata de la regulament, preşedintele Senatului îi va putea retrage cuvintul, iar dacă persista, îl va îndepărta din sala.  +  Articolul 177. - Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele Senatului şi pot aplica măsurile prevăzute la art. 173 lit. a)-d).În cazul în care un senator săvârşeşte abateri deosebit de grave, preşedintele comisiei va suspenda şedinţa şi va aduce cazul la cunoştinţa preşedintelui Senatului, care îl va supune Biroului permanent.  +  Articolul 177^1. - Abaterile grave sau repetate care implica aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 173 lit. e) se constata de Comisia juridică, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari a Senatului, la sesizarea unui grup parlamentar din Senat sau din Camera Deputaţilor, a unui senator ori a unui deputat. Sesizarea se adresează preşedintelui Senatului.Comisia juridică, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari soluţionează sesizarea înaintată de preşedintele Senatului în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la comisie. Soluţia comisiei se ia cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Raportul comisiei se înaintează de îndată, împreună cu dosarul cauzei, Biroului permanent al Senatului. Biroul permanent soluţionează cauza în termen de 7 zile de la data primirii raportului împreună cu dosarul cauzei. Împotriva hotărârii Biroului permanent al Senatului petiţionarul sau senatorul sancţionat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia. Contestaţia se soluţionează de plenul Senatului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi. Hotărârea plenului Senatului este definitivă şi executorie.  +  Articolul 177^2. - În cazul aplicării sancţiunii prevăzute la art. 173 lit. e), senatorului în cauza i se suspenda toate drepturile băneşti şi materiale ce i s-ar cuveni pe durata interzicerii participării la lucrările Senatului.  +  Articolul 177^3. - Sancţiunile prevăzute la art. 173 se aplică pentru fiecare abatere în parte şi se cumulează aritmetic."Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN----------------------