DECIZIE nr. 212 din 11 iulie 2002referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 4 octombrie 2002    Nicolae Popa - preşedinteCostica Bulai - judecătorNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorLucian Stangu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorIoan Vida - judecătorGabriela Ghita - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, excepţie ridicată de Niculaie Miu şi Anisoara Miu în Dosarul nr. 6.281/2001 al Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a civilă.La apelul nominal sunt prezenţi personal autorii excepţiei, fiind asistaţi de avocat Voicu Zdrenghea; lipseşte Ciugureanu Daniel-George, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Apărătorul autorilor excepţiei de neconstituţionalitate solicita admiterea acesteia, arătând ca ratiunea adoptării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 este aceea de a realiza raporturi juridice armonioase între proprietari şi chiriaşi. De aceea, arata acesta, "dreptul de proprietate asupra imobilelor cu destinaţia de locuinta trebuie respectat în integralitatea sa nu numai în virtutea principiului proprietăţii şi al caracterului exclusiv şi absolut al dreptului de proprietate, dar şi din ratiuni etice". În sustinere depune note scrise.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei, ca neîntemeiată, invocand în acest sens jurisprudenta Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 9 octombrie 2001, pronunţată în Dosarul nr. 6.281/2001, Tribunalul Bucureşti-Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, excepţie ridicată de Niculaie Miu şi Anisoara Miu.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arata ca dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 sunt neconstituţionale, deoarece încalcă prevederile art. 16 din Constituţie, întrucât prevăd "evacuarea necondiţionată a chiriaşilor, iar proprietarul care nu are nevoie de locuinta realizează un câştig de zeci de mii de dolari".Instanţa de judecată apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate este nefondata.Potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocand jurisprudenta Curţii Constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata ca Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001. Modificările şi completările nu privesc textul art. 11 alin. (2), al cărui conţinut este următorul: "Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriaşului sau al fostului chiriaş de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl indreptateste pe proprietar sa ceara în justiţie evacuarea necondiţionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanţei preşedinţiale."Criticile de neconstituţionalitate vizează încălcarea prin textul de lege criticat a prevederilor cuprinse în art. 16 din Legea fundamentală, referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.Asupra constituţionalităţii prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 Curtea Constituţională s-a pronunţat prin numeroase decizii (de exemplu, Decizia nr. 139 din 8 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 20 iunie 2001, Decizia nr. 136 din 11 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 21 august 2000, şi Decizia nr. 237 din 21 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 28 decembrie 2000).Prin aceste decizii Curtea a statuat ca prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 nu contravin prevederilor art. 16 din Constituţie, referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, întrucât nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminări între proprietari şi chiriaşi. Aceste dispoziţii sancţionează doar conduita contrară legii a unor chiriaşi.Atât considerentele, cat şi soluţiile din aceste decizii sunt valabile şi în aceasta cauza, neintervenind elemente noi de natura a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii Constituţionale în acest sens.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (3) şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, excepţie ridicată de Niculaie Miu şi Anisoara Miu în Dosarul nr. 6.281/2001 al Tribunalului Bucureşti - Secţia IV-a civilă.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 iulie 2002.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. NICOLAE POPAMagistrat-asistent,Maria Bratu────────────────