REGULAMENT Nr. 10 din 14 noiembrie 1994 *** Republicatprivind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie *)
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 bis din 29 martie 1996  Notă *) Republicat în temeiul pct. 8 dinCirculara Băncii Naţionale a României nr. 38 din 29 septembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 24 octombrie 1995, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul 1Obiectul regulamentuluiÎn temeiulart. 2 din Legea nr. 33/1991şi alart. 21 din Legea nr. 34/1991, Banca Naţionala a României emite prezentul regulament, al cărui obiect îl constituie compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.  +  Articolul 2Termeni utilizaţiÎn cuprinsul prezentului regulament:1. plata reprezintă orice operaţiune, atât de plată cat şi de încasare, rezultată în urma unei operaţiuni comerciale sau necomerciale, realizată de o unitate bancară pentru contul unui client al său sau în numele şi pentru contul sau;2. plata fără numerar reprezintă orice plata efectuată prin dispoziţie, cesiune, transmitere (virament) în unitatea monetara naţionala (leu), fără însă a întrebuinţa moneda în forma sa concretă (bilete de banca şi moneda metalică);3. plata intrabancara reprezintă o plata efectuată între doua unităţi bancare care aparţin aceleiaşi societăţi bancare;4. plata interbancara reprezintă o plata efectuată între doua unităţi bancare care nu aparţin aceleiaşi societăţi bancare;5. plata locală reprezintă o plata efectuată între doua unităţi bancare situate în aceeaşi localitate;6. plata intrajudeteana reprezintă o plata efectuată între doua unităţi bancare situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, dar nu în aceeaşi localitate;7. plata interjudeteana reprezintă o plata efectuată între doua unităţi bancare situate pe teritoriul a doua judeţe;8. compensarea multilaterala interbancara reprezintă modalitatea de calcul a obligaţiilor şi creanţelor fiecărei societăţi bancare faţă de toate celelalte societăţi bancare participante la compensare, modalitate care sta la baza decontării pe baza neta;9. societatea bancară reprezintă orice societate bancară autorizata de Banca Naţionala a României;10. unitatea bancară reprezintă o subunitate a unei societăţi bancare, unitate autorizata de Banca Naţionala a României;11. unitatea bancară iniţiatoare reprezintă unitatea bancară care ordona o plata fără numerar pentru contul unui client al său sau în numele şi pe contul sau propriu, având astfel iniţiativa începerii unei operaţiuni de plată fără numerar;12. unitatea bancară prezentatoare reprezintă unitatea bancară care introduce în compensare instrumente de plată pe suport hârtie, primite de la o unitate bancară iniţiatoare aparţinând aceleiaşi societăţi bancare;13. unitatea bancară primitoare reprezintă unitatea bancară care primeşte din compensare instrumente de plată pe suport hârtie, care sunt destinate unei alte unităţi bancare aparţinând aceleiaşi societăţi bancare;14. unitatea bancară destinatara reprezintă unitatea bancară care primeşte din partea unei unităţi bancare iniţiatoare o plata fără numerar (prin ordin de plată) sau care primeşte ordinul de a efectua o plata fără numerar (prin cec); unitatea bancară destinatara finalizează o operaţiune de plată fără numerar;15. instrumentul de plată de debit reprezintă instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară a beneficiarului către unitatea bancară a plătitorului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului;16. instrumentul de plată de credit reprezintă instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară a plătitorului către unitatea bancară a beneficiarului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului;17. ziua de compensare (c) reprezintă ziua lucrătoare în care se desfăşoară şedinţa de compensare şi pe baza căreia se calculează intervalele obligatorii de procesare a plăţilor interbancare.  +  Articolul 3Structurile Băncii Naţionale a României şi ale societăţilor bancare participante la compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtieCompartimentele organizatorice din cadrul Băncii Naţionale a României, competente să efectueze compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie sunt Direcţia decontării operaţiunilor bancare - serviciul compensare din Centrala Băncii Naţionale a României şi serviciile de plati şi decontări din sucursalele Băncii Naţionale a României, ale căror structuri specializate reprezintă, în înţelesul legii, case de compensaţii.Pentru înfiinţarea oricărei alte case de compensaţii interbancare, este necesară obţinerea autorizaţiei din partea Băncii Naţionale a României, eliberata în baza avizului de specialitate al Direcţiei decontării operaţiunilor bancare - serviciul compensare.Pentru efectuarea operaţiunilor de compensare, fiecare societate bancară va fi reprezentată de o singura unitate bancară şi va avea deschis un singur cont în fiecare loc de desfăşurare a compensării din cadrul Băncii Naţionale a României, conform principiului un "cont - o banca".În cazul în care o societate bancară înfiinţează o primă unitate bancară a sa într-un judeţ şi aceasta este situata în afară reşedinţei de judeţ, sucursala B.N.R. respectiva va deschide acesteia cont curent, cu aprobarea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare.  +  Articolul 4Obiectul compensării multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie4.1 Obiectul compensării multilaterale îl constituie plăţile interbancare fără numerar pe suport hârtie, denumite în continuare plati interbancare.4.2 Plăţile interbancare efectuate de societăţile bancare cu ordine de plată, cecuri, cambii, bilete la ordin emise în vederea decontării operaţiunilor cu titluri de stat, operaţiunilor pieţei valutare interbancare, plasamentelor sau creditelor interbancare, rambursarii acestora şi a dobânzilor aferente nu fac obiectul compensării multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.4.3 Operaţiunile de plati şi decontări interbancare proprii ale Băncii Naţionale a României nu fac obiectul compensării multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.4.4 Prin ordin al Guvernatorului Băncii Naţionale a României se pot excepta de la compensarea multilaterala şi alte categorii de plati interbancare fără numerar pe suport hârtie.  +  Articolul 5Circuitele, termenele şi intervalele obligatorii ale plăţilor interbancare5.1. Plăţile interbancare se proceseaza în mod obligatoriu conform schemelor de circuit prezentate în anexa nr. 1.Termenele şi intervalele de timp stabilite prin prezentul regulament pentru efectuarea, compensarea şi decontarea plăţilor interbancare sunt obligatorii şi se calculează în funcţie de ziua de compensare (c).În cazul ordinelor de plată care au indicată o anumită zi a plăţii (P), ziua de compensare (c) se stabileşte în funcţie de aceasta.Termenele şi intervalele sunt exprimate în zile lucrătoare.Termenele şi intervalele sunt maximale.5.2. Unităţile bancare au obligaţia prezentării în compensare a instrumentelor de plată compensabile primite prin reţeaua intrabancara.5.3. Unităţile bancare sunt obligate sa sesizeze inspectorului de compensare nerespectarea de către alte unităţi bancare a prevederilor prezentului articol.5.4. Inspectorii de compensare au obligaţia ca, în fiecare săptămâna, prin sondaj, sa verifice respectarea prevederilor prezentului articol de către toate unităţile bancare participante la şedinţele de compensare.  +  Articolul 6Instrumente de plati interbancare acceptate în compensarea multilateralaSocietăţile bancare vor introduce şi accepta în/din compensarea multilaterala următoarele instrumente de plată pe suport hârtie, denumite în continuare instrumente de plată compensabile: a) ordinul de plată; b) cecul barat, denumit în continuare cec;Formularul de ordin de plată pe suport hârtie acceptat în compensare poate fi:- completat manual sau prin dactilografiere;- editat şi completat pe calculator;- transmis în original sau sub forma de mesaj modem, mesaj telex sau mesaj telefax.Pentru a fi acceptate în compensare, este obligatoriu ca ordinele de plată sa conţină şi să aibă completate toate elementele obligatorii de pe faţa şi versoul instrumentului "ordin de plată" prevăzute de reglementările în vigoare şi sa poarte semnătura autorizata şi ştampila în original a unităţii bancare iniţiatoare sau prezentatoare.Formularul de cec acceptat în compensare poate fi barat:- prin pretiparire, sau- manual, cu obligativitatea mentionarii de către unitatea bancară iniţiatoare a locului compensării.Pentru a fi acceptat în compensare, fiecare cec barat trebuie însoţit în mod obligatoriu de un borderou de încasare a cecurilor, care este completat de către beneficiarul cecurilor.Borderoul de încasare a cecurilor conţine următoarele elemente obligatorii: a) numele sau denumirea beneficiarului; b) numărul contului beneficiarului; c) denumirea unităţii bancare a beneficiarului; d) numărul şi seria cecului; e) numele sau denumirea tragatorului; f) numărul contului tragatorului; g) denumirea unităţii bancare trase; h) suma; i) semnătura autorizata şi ştampila beneficiarului; în cazul persoanelor fizice este suficienta numai semnătura beneficiarului; j) data depunerii borderoului de încasare a cecurilor la unitatea bancară a beneficiarului, confirmată prin aplicarea ştampilei de ghiseu a acesteia; k) data remiterii cecului de către unitatea bancară prezentatoare unităţii bancare primitoare în cadrul şedinţei de verificare a cecurilor.Elementele obligatorii se completează, după cum urmează:- punctele a) - i), de către beneficiar;- punctul j), de către unitatea bancară iniţiatoare;- punctul k), de către unitatea bancară prezentatoare.Borderoul de încasare a cecurilor se completează în trei exemplare care au următoarea destinaţie:- un exemplar este păstrat de beneficiarul cecurilor;- un exemplar este păstrat de unitatea bancară iniţiatoare;- un exemplar este prezentat de unitatea bancară prezentatoare unităţii bancare primitoare în cadrul şedinţei de compensare, urmând a fi păstrat de unitatea bancară prezentatoare după închiderea şedinţei.Cele trei exemplare ale borderoului de încasare a cecurilor trebuie să conţină toate elementele obligatorii mai sus menţionate.  +  Articolul 7Instrumente de plati interbancare excluse din compensarea multilateralaPot fi excluse din compensarea multilaterala, ca urmare a verificării lor, în şedinţa de compensare, de către agenţii de compensare ai unităţilor bancare primitoare (destinatare), instrumentele de plată aflate în una dintre situaţiile de mai jos: a) instrumentele de plată compensabile al căror conţinut şi/sau forma sunt contrare prevederilor legii şi reglementărilor în vigoare şi/sau care nu au completate toate rubricile; b) instrumentele de plată compensabile care prezintă modificări sau adăugări privind:b1) suma plăţii;b2) numele şi/sau numărul contului plătitorului şi/sau beneficiarului;b3) numele şi/sau numărul codului unităţii bancare a plătitorului şi/sau unităţii bancare a beneficiarului;b4) data plăţii (P), în cazul ordinului de plată. c) instrumentele de plată compensabile care prezintă diferite condiţionari privind efectuarea plăţii (dobânzi, penalizări etc.); d) instrumente de plată compensabile de debit (cecuri) care nu sunt însoţite de borderouri de încasare a cecurilor.Pot fi excluse din compensarea multilaterala, ca urmare a verificării lor, în şedinţa de compensare, de către inspectorii de compensare, instrumentele de plată al căror conţinut şi/sau forma sunt contrare prevederilor legii şi reglementărilor în vigoare şi/sau care nu au completate toate rubricile.  +  Articolul 8Şedinţa de compensareÎn fiecare zi lucrătoare se tine o şedinţa obligatorie de compensare a plăţilor interbancare în sucursalele şi Centrala Băncii Naţionale a României, în sali special amenajate şi echipate în acest scop.Şedinţa zilnica se încheie prin obţinerea unui rezultat unic privind poziţia debitoare sau poziţia creditoare a fiecărei unităţi bancare care participa la compensare.Prin ordin al Guvernatorului Băncii Naţionale a României se poate stabili ca într-o zi lucrătoare, în una sau mai multe sucursale ale Băncii Naţionale a României şi/sau în Centrala acesteia sa nu se desfăşoare şedinţa de compensare.  +  Articolul 9Orarul şedinţei de compensareOrarul şedinţei de compensare este stabilit prin anexa nr. 2  +  Articolul 10Inspectorul de compensareÎn fiecare sucursala şi în Centrala Băncii Naţionale a României, şedinţa de compensare este condusă de un inspector de compensare.În cadrul şedinţei de compensare este obligatorie prezenta unui al doilea inspector de compensare pentru desfăşurarea activităţii de control prevăzute la art. 5.4.  +  Articolul 11Modificarea orarului şedinţei de compensareConducerea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României şi inspectorii de compensare au dreptul sa modifice fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea societăţilor, respectiv a unităţilor bancare, orarul şedinţei de compensare, în situaţii justificate.Pentru modificarea orarului şedinţei de compensare inspectorul de compensare are obligaţia să solicite, în scris, aprobarea conducerii Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României.Inspectorii de compensare au obligaţia sa notifice din timp, telefonic sau prin telefax, tuturor unităţilor bancare, modificarea orarului şedinţei de compensare şi motivele acestei modificări.  +  Articolul 12Agentul de compensareFiecare societate bancară este obligată sa delege, dintre angajaţii săi, pentru şedinţele de compensare, câte un reprezentant pentru fiecare unitate bancară proprie care participa la compensare.Acest reprezentant va fi numit în continuare agent de compensare.O dată cu desemnarea agenţilor de compensare, societăţile bancare vor stabili şi câte un înlocuitor pentru fiecare dintre aceştia.Societăţile bancare vor comunică în scris Direcţiei decontării operaţiunilor bancare şi sucursalelor Băncii Naţionale a României numele agenţilor de compensare şi ale inlocuitorilor acestora.În cazuri de forta majoră, directorul unităţii bancare are dreptul sa dea o împuternicire expresă de reprezentare, la şedinţa de compensare din ziua respectiva, unei alte persoane decât cei doi agenţi de compensare mai sus menţionaţi.Direcţia decontării operaţiunilor bancare poate solicita centralelor societăţilor bancare, din proprie iniţiativă sau la propunerea sucursalelor Băncii Naţionale a României, înlocuirea unor agenţi de compensare.  +  Articolul 13Pregătirea şedinţei de compensare la unităţile bancare13.1. Pregătirea şedinţei de compensare se desfăşoară în afară sucursalelor şi a Centralei Băncii Naţionale a României.13.2. Pregătirea şedinţei de compensare se realizează prin efectuarea a patru grupe de operaţiuni:GRUPA DE OPERAŢIUNI I a) Instrumentele de plată sunt grupate, de către unităţile bancare iniţiatoare (prezentatoare) pe unităţi bancare destinatare (primitoare) şi, în cadrul acestora, pe instrumente de plată compensabile, de debit şi de credit.Instrumentele astfel grupate alcătuiesc pachete de instrumente de plată compensabile, denumite în continuare pachete.Numărul maxim al instrumentelor de plată compensabile care compun un pachet este de 100 (una suta). b) În vederea prezentării la compensare se pregătesc plicuri în care se vor introduce pachetele de instrumente de plată compensabile.Plicurile au formatul şi datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3 şi ele urmează a fi sigilate, după finalizarea pregătirii şedinţei de compensare, de către unităţile bancare. c) Fiecare pachet este însoţit, în mod obligatoriu, de o bandă de control totalizatoare a sumelor înscrise pe instrumentele pe care le conţine.Totalul fiecărei benzi de control este preluat într-o dispoziţie centralizatoare. d) Dispoziţia centralizatoare poate fi de doua tipuri:- dispoziţie centralizatoare de încasare, care totalizează sumele înscrise pe cecuri;- dispoziţie centralizatoare de plată, care totalizează sumele înscrise pe ordinele de plată.Standardele dispoziţiilor centralizatoare sunt prezentate în anexa nr. 4 a) la prezentul regulament.- Dispoziţiile centralizatoare de încasare se întocmesc în patru exemplare, având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarele nr. 2 şi 3, de culoare roz;- exemplarul nr. 4, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al dispoziţiei centralizatoare de încasare este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 4) este păstrat de unitatea prezentatoare, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;- exemplarul roz (nr. 3) este remis, în cadrul şedinţei de verificare, unităţii bancare primitoare, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;- exemplarul roz (nr. 2) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, unităţii bancare primitoare, în vederea compensării instrumentelor de plată compensabile de debit (cecuri) prezentate anterior;- exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în borderourile dispoziţiilor centralizatoare sau în formularul de compensare ale unităţii bancare prezentatoare.În cazul în care o unitate bancară primitoare solicita amânarea la compensare a unor instrumente de plată compensabile de debit (cecuri), unitatea bancară prezentatoare are obligaţia de a pregati pentru următoarea şedinţa de compensare o dispoziţie centralizatoare de încasare distinctă, care să cuprindă elementele necesare compensării sumelor înscrise pe respectivele cecuri amânate la compensare. La aceasta dispoziţie centralizatoare de încasare se anexează obligatoriu lista cecurilor amânate la compensare, remisă de unitatea bancară primitoare în şedinţa de compensare precedenta.- Dispoziţia centralizatoare de plată se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarul nr. 2, de culoare roz;- exemplarul nr. 3, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al dispoziţiei centralizatoare de plată este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;- exemplarul roz (nr. 2) este remis în cadrul şedinţei de compensare, unităţii bancare primitoare, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;- exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate din borderourile dispoziţiilor centralizatoare sau ale unităţii bancare prezentatoare.Modul de completare a dispoziţiilor centralizatoare este descris în anexa nr. 4 b).Dispoziţiile centralizatoare sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate. e) Documentele componente ale unui plic remis unităţii bancare primitoare (destinatare) sunt prezentate, în mod obligatoriu, în următoarea ordine:- dispoziţia centralizatoare (de plată sau de încasare);- banda de control;- instrumentele de plată compensabile.GRUPA DE OPERAŢIUNI IIPe baza dispoziţiilor centralizatoare, unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) completează câte un borderou al dispoziţiilor centralizatoare pentru fiecare unitate bancară primitoare (destinatara).În cazul în care unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) întocmeşte o singura dispoziţie centralizatoare pentru o unitate bancară primitoare (destinatara), nu este necesară completarea borderoului centralizatoare.Standardul borderoului dispoziţiilor centralizatoare este prezentat în anexa nr. 5 a).Borderoul dispoziţiilor centralizatoare se întocmeşte în trei exemplare, având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarul nr. 2, de culoare roz;- exemplarul nr. 3, de culoare vernil;Destinaţia fiecărui exemplar al borderoului dispoziţiilor centralizatoare este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;- exemplarul roz (nr. 2) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, unităţii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;- exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare al unităţii bancare prezentatoare.Modul de completare a borderoului dispoziţiilor centralizatoare este prezentat în anexa nr. 5 b).Borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare cuprinde dispoziţiile centralizatoare de încasare a instrumentelor de plată compensabile de debit (cecuri), prezentate anterior în vederea verificării.Borderoul dispoziţiilor centralizatoare de plată cuprinde dispoziţiile centralizatoare de plată a instrumentelor de plată compensabile de credit (ordine de plată), prezentate în vederea compensării.Borderourile dispoziţiilor centralizatoare sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate.GRUPA DE OPERAŢIUNI III a) Instrumentele de plată compensabile primite de la unităţi bancare prezentatoare sunt analizate de către unităţile bancare destinatare (primitoare) în vederea acceptării sau refuzării lor.Acceptarea unui cec poate fi parţială.Acceptarea parţială a unui cec de către o unitate bancară destinatara (trasul) poate fi făcuta în limita disponibilului existent în contul plătitorului (tragatorului).Refuzul instrumentelor de plată compensabile poate interveni în urma:- uneia dintre situaţiile menţionate la art. 7;- faptului ca unitatea bancară respectiva nu este destinatara (primitoarea) unuia sau a mai multor instrumente de plată incluse în pachetele adresate ei;- unor situaţii diverse legate de natura plăţii sau încasării, ca: numere de conturi greşit înscrise, cecuri false, lipsa sau neconcordanta semnăturilor etc.;- inexistentei disponibilului în contul clientului plătitor (în cazul cecurilor).Refuzul unui cec poate fi parţial.Refuzul parţial se poate face de către o unitatea bancară destinatara (trasul) numai din motivul inexistentei, în ziua primirii cecului de către unitatea bancară destinatara (trasul), a unui disponibil suficient în contul plătitorului (tragatorului).Refuzul parţial al unui cec poate fi făcut numai pentru diferenţa dintre suma cecului şi disponibilului existent în contul plătitorului (tragatorului).Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) este obligată sa primească refuzul parţial al unui cec, făcut de unitatea bancară primitoare (destinatara).Refuzul instrumentelor de plată compensabile se face, în funcţie de ziua de compensare (c), astfel:- instrumentele de plată compensabile de debit (cecurile) sunt refuzate de către unităţile bancare primitoare (destinatare) în ziua introducerii lor scriptice în compensare (c) de către unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare), deoarece ele au fost prezentate anterior în vederea verificării;- instrumentele de plată compensabile de credit (ordinele de plată) sunt refuzate în maximum doua zile lucrătoare de la data compensării lor (c+2). c) Refuzul instrumentelor de plată compensabile se consemnează în formularele denumite refuz la plata şi refuz la încasare, prezentate în anexa nr. 6 a).În cazul refuzului cecurilor se completează refuzul la plata.În cazul refuzului ordinelor de plată se completează refuzul la încasare.Numărul maxim de instrumente de plată compensabile care pot fi refuzate printr-un formular de refuz la plata sau refuz la încasare este de 100 (una suta).Pentru fiecare instrument de plată refuzat se completează, fără abrevieri, formularul de justificare a refuzului, prezentat în anexa nr. 7. Acest formular se completează într-un singur exemplar, care este remis împreună cu instrumentul de plată refuzat.În cazul refuzului parţial al unui cec, formularul de justificare a refuzului se completează în doua exemplare, cu următoarea destinaţie:- exemplarul nr. 1 - se remite unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) împreună cu cecul refuzat parţial;- exemplarul nr. 2 - se păstrează de către unitatea bancară primitoare (destinatara) a respectivului cec.În aceasta situaţie, pe ambele exemplare ale formularului de justificare a refuzului, cat şi pe cecul respectiv, se va menţiona suma acceptată la plata în cifre şi litere.Agentul de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) are obligaţia ca, la solicitarea agentului de compensare al unităţii bancare (destinatare), sa certifice, prin semnătura şi ştampila aplicată atât pe ambele exemplare ale formularului de justificare a refuzului, cat şi pe cec, suma acceptată la plata. d) Fiecare formular de refuz este însoţit, în mod obligatoriu, de o bandă de control totalizatoare a sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile refuzate. e) Refuzul se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarul nr. 2, de culoare roz;- exemplarul nr. 3, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al refuzului este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;- exemplarul roz (nr. 2) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;- exemplarul alb (nr. 1) este remis inspectorului de compensare, în cadrul şedinţei de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale refuzate, preluate în formularul de compensare centralizator.Modul de completare a refuzului la plata şi a refuzului la încasare este descris în anexa nr. 6 b).Refuzurile sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate. f) Refuzurile se grupează pe unităţi bancare primitoare (destinatare) şi pe tipuri de refuz (la plata sau la încasare). Refuzurile se introduc în plicuri identice cu cele utilizate pentru pachetele de instrumente compensabile, plicuri care vor fi sigilate. g) Documentele componente ale unui astfel de plic trebuie prezentate în ordinea următoare:- refuzul (la plata sau la încasare);- banda de control;- instrumentele de plată compensabile refuzate;- formularele de justificare a refuzurilor.- lista instrumentelor de plată compensabile de debit amânate la compensare [conform lit. h) a prezentului articol], dacă este cazul. h) În cazul instrumentelor de plată compensabile de debit, unitatea bancară primitoare are posibilitatea de a amâna compensarea acestora atunci când, în ziua introducerii lor scriptice în compensarea (c) de către unitatea bancară prezentatoare, nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării lor. Apelarea la acesta procedura constituie motiv de penalizare.Aceasta operaţiune se efectuează prin completarea de către unitatea bancară primitoare a spaţiului special alocat în partea de jos a formularului de refuz la plata.Completarea acestui spaţiu semnifica, pentru unitatea bancară primitoare, amânarea compensării respectivului instrument de plată compensabil de debit cu o zi lucrătoare.Dacă o unitate bancară primitoare solicita amânarea compensării unor instrumente de plată compensabile de debit (cecuri) prin completarea spaţiului special alocat de pe formularul de refuz la plata, aceasta are obligaţia anexării la acest formular a unei liste care să cuprindă seria, numărul şi suma fiecăruia dintre cecurile respective; aceasta lista va purta semnătura şi ştampila autorizate. Sumele cecurilor cuprinse în aceasta lista nu sunt înscrise în banda de control aferentă respectivului formular de refuz la plata.O unitate bancară primitoare poate apela, în legătură cu un instrument de plată compensabil de debit (cec), la aceasta procedura maximum trei zile lucrătoare consecutive zilei de compensare (c). În a patra zi lucrătoare, unitatea bancară primitoare are obligaţia de a accepta sau refuza respectivul instrument de plată compensabil de debit (cec), conform procedurilor descrise în prezentul regulament.Modul de completare a spaţiului aferent amânării la compensare a cecurilor este descris în anexa nr. 6 b). i) Pe baza refuzurilor, unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) completează câte un borderou al refuzurilor pentru fiecare unitate bancară primitoare (destinatara).În cazul în care unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) întocmeşte un singur refuz pentru o unitate bancară primitoare (destinatara), nu este necesară completarea borderoului refuzurilor.Standardul borderoului refuzurilor este prezentat în anexa nr. 6 c).Borderoul refuzurilor se întocmeşte în trei exemplare, având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarul nr. 2, de culoare roz;- exemplarul nr. 3, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al borderoului refuzurilor este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare), constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;- exemplarul roz (nr. 2) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, unităţii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;- exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare al unităţii bancare prezentatoare.Modul de completare a borderoului refuzurilor este prezentat în anexa nr. 6 d).Borderoul refuzurilor la plata cuprinde refuzurile la plata ale instrumentelor de plată compensabile de debit (cecuri) prezentate anterior în vederea verificării.Borderoul refuzurilor la încasare cuprinde refuzurile la încasare ale instrumentelor de plată compensabile de credit (ordine de plată) prezentate anterior în vederea compensării.Borderourile refuzurilor sunt în mod obligatoriu dactilografiate.GRUPA DE OPERAŢIUNI IVDupă pregătirea instrumentelor de plată compensabile şi a refuzurilor, unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) completează formularul de compensare prezentat în anexa nr. 8 a), astfel:- pe baza borderourilor dispoziţiilor centralizatoare, se completează rubricile "Sume de încasat" şi "Sume de plătit";- pe baza refuzurilor, se completează rubricile "Sume de încasat refuzate" şi "Sume de plătit refuzate". În cazul în care un formular de refuz la plata are completat şi spaţiul special alocat pentru amânarea efectuării plăţii, suma refuzată şi suma amânată la plata se preiau distinct în formularul de compensare al unităţii bancare primitoare, conform anexei nr. 8 b).Formularul de compensare se întocmeşte în doua exemplare, având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarul nr. 2, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al formularului de compensare este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 2) este păstrat de unitatea bancară, constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;- exemplarul alb (nr. 1) este remis, la sfârşitul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.Modul de completare a formularului de compensare este descris în anexa nr. 8 b).  +  Articolul 14Desfăşurarea şedinţei de compensareŞedinţa de compensare, PARTEA I, se desfăşoară după următoarea procedura, în mai multe etape:Etapa 1Agenţii de compensare ai fiecărei unităţi bancare se prezintă în sala de compensare cu pachetele de instrumente compensabile, borderourile dispoziţiilor centralizatoare, refuzurile şi formularul de compensare, pregătite conform art. 13.Etapa a 2-aInspectorul de compensare deschide şedinţa de compensare prin anunţarea datei compensării (c) şi face prezenta unităţilor bancare care participa la compensare.În cazul în care constata lipsa reprezentantului uneia sau mai multor unităţi bancare, amâna începerea şedinţei de compensare cu maximum 15 minute.Dacă şi după trecerea acestui interval de timp constata lipsa reprezentantului(ilor) uneia sau mai multor unităţi bancare, inspectorul de compensare anunţa numele unităţii(lor) bancare absenta(e) şi dispune refacerea formularelor de compensare ale unităţilor bancare prezente prin eliminarea poziţiilor aferente unităţii(lor) bancare absenta(e).Etapa a 3-aÎntre agenţii de compensare ai tuturor unităţilor bancare care participa la şedinţa se realizează schimbul reciproc de plicuri conţinând: a) pachetele de instrumente compensabile de credit (ordine de plată); b) dispoziţiile centralizatoare de încasare şi borderourile acestora, aferente pachetelor de instrumente de plată compensabile de debit (cecuri) prezentate anterior.Etapa a 4-aDupă primirea plicurilor cu pachetele de instrumente compensabile care sunt destinate unităţii bancare pe care o reprezintă, fiecare agent de compensare le desigilează şi are următoarele obligaţii: a) sa verifice dacă unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile; b) sa numere instrumentele de plată compensabile de credit pe care le conţine fiecare pachet; c) sa verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale acestor pachete; d) sa verifice cu maximum de operativitate sumele preluate în borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi de plată (exemplarele nr. 2 - roz) şi totalurile acestora.În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de credit, numărul instrumentelor de plată compensabile de credit consemnat pe dispoziţia centralizatoare de plată, exemplarul nr. 2 (roz), corespunde cu numărul de instrumente de plată compensabile de credit existente fizic în pachet, totalul benzii de control este exact şi corespunde cu totalul consemnat pe dispoziţia centralizatoare de plată, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) are obligaţia sa certifice acest fapt, prin semnătura şi ştampila, agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), pe exemplarul nr. 3 (vernil) al dispoziţiei centralizatoare de plată.În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de credit, numărul de instrumente de plată compensabile de credit existente fizic în plic nu corespunde cu numărul înscris pe dispoziţia centralizatoare de plată, totalul benzii de control este eronat sau prezintă omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe dispoziţia centralizatoare de plată, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) trebuie să semnaleze acest fapt inspectorului de compensare şi agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), acesta din urma fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale dispoziţiei centralizatoare de plată şi să semneze în dreptul modificărilor făcute.În cazul modificării unor date pe o dispoziţie centralizatoare de plată, agentul de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) are obligaţia sa opereze, în mod similar, respectiva modificare, atât pe cele trei exemplare ale borderoului dispoziţiilor centralizatoare de plată, cat şi pe cele doua exemplare ale formularului de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă, sa refacă totalurile respective şi să semneze în dreptul modificărilor făcute.În cazul în care exista posibilitatea ca, în cadrul aceleaşi şedinţe de compensare, un instrument de plată compensabil de credit dirijat greşit să poată fi redirijat către unitatea bancară care este primitoarea (destinatara) sa de drept, operaţiunea se efectuează sub directa supraveghere a inspectorului de compensare, cu respectarea procedurilor de modificare a datelor cuprinse în formularistica de compensare, prevăzute în prezentul articol.În situaţia în care datele preluate de pe dispoziţiile centralizatoare de încasare şi de plată şi/sau totalurilor borderourilor sunt eronate, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) trebuie să semnaleze acesta fapt inspectorului de compensare şi agentului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), acesta din urma fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale borderourilor dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi de plată şi să semneze în dreptul modificărilor făcute.În cazul modificării unor date pe borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi de plată, agentul de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) are obligaţia sa opereze în mod similar respectiva modificare pe formularul de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă, sa refacă totalurile respective şi să semneze în dreptul modificărilor făcute. e) în situaţia în care sumele preluate în borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi totalurile acestora sunt corecte, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) are obligaţia sa certifice acest fapt, prin semnătura şi ştampila unităţii bancare pe care o reprezintă, agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) pe exemplarul nr. 4 (vernil) al dispoziţiei centralizatoare de încasare, în partea dreaptă a rubricii "Certificat". f) sa certifice exactitatea datelor preluate în borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare şi de plată şi totalurile acestora pe exemplarul nr. 3 (vernil) al acestor borderouri aparţinând unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare); g) după primirea pachetelor de instrumente de plată compensabile, agenţii de compensare sunt obligaţi sa înscrie sumele existente pe borderourile dispoziţiilor centralizatoare care le sunt destinate, în formularul de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă.Modul de completare a formularului de compensare în aceasta etapa este cuprins în anexa nr. 8 b).Etapa a 5-aInspectorul de compensare preia de la fiecare agent de compensare totalurile obţinute prin adunarea sumelor de încasat şi sumelor de plătit, înscriindu-le în formularul de compensare centralizator prezentat în anexa nr. 9 a).Modul de completare a formularului de compensare centralizator în aceasta etapa este cuprins în anexa nr. 9 b).Inspectorul de compensare calculează totalul general al sumelor de plătit în compensare şi totalul general al sumelor de încasat în compensare.Pentru ca prima parte a şedinţei de compensare să se încheie, este obligatoriu ca aceste doua totaluri generale să fie identice.În situaţia în care cele doua totaluri generale diferă, inspectorul de compensare solicita fiecărui agent de compensare sa refacă operaţiunile matematice efectuate până în acest moment, urmărindu-se depistarea greselii şi modificarea datelor eronat înscrise în formularele de compensare şi în formularul de compensare centralizator.Şedinţa de compensare, PARTEA a II-a, se desfăşoară în mai multe etape, după următoarea procedura:Etapa 1Între agenţii de compensare ai unităţilor bancare participante se realizează schimbul reciproc de plicuri conţinând: a) refuzurile aferente instrumentelor de plată compensabile de credit (ordinele de plată) care au fost compensate într-o şedinţa de compensare anterioară: (c-1) sau (c-2); b) refuzurile aferente instrumentelor de plată compensabile de debit (cecurile) care au fost prezentate anterior şi care sunt compensate în şedinţa respectiva de compensare: (c). Aceste formulare de refuz pot sa conţină şi solicitări de amânare la compensare a unor instrumente de plată compensabile de debit (cecuri), în aceasta situaţie ele fiind însoţite de lista respectivelor instrumente.Etapa a 2-aDupă primirea plicurilor cu instrumentele de plată compensabile refuzate, care sunt destinate unităţii bancare pe care o reprezintă, fiecare agent de compensare desigilează plicurile şi are următoarele obligaţii: a) sa verifice dacă unitatea bancară pe care o reprezintă este destinatara (primitoarea) de drept a refuzurilor; b) sa numere instrumentele de plată compensabile refuzate; c) sa verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale refuzurilor.În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a unui refuz, numărul de instrumente refuzate consemnat pe refuz (exemplarul nr. 2 - roz) corespunde cu numărul de instrumente de plată compensabile refuzate existente fizic în plic şi totalul benzii de control este exact şi corespunde cu totalul consemnat pe formularul de refuz, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului are obligaţia sa certifice acest fapt, prin semnătura şi ştampila, agentului de compensare al unităţii bancare care refuza, pe exemplarul nr. 3 (vernil) al refuzului.În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă nu este primitoarea (destinatara) de drept a unui refuz, numărul de instrumente de plată compensabile refuzate existente fizic în plic nu corespunde cu numărul înscris pe formularul de refuz, totalul benzii de control este eronat sau prezintă omisiuni, sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe formularul de refuz, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului trebuie să semnaleze acest fapt inspectorului de compensare şi agentului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului, acesta din urma fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale refuzului şi să semneze în dreptul modificărilor făcute.În cazul modificării unor date pe un refuz, agentul de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului are obligaţia sa opereze, în mod similar, respectiva modificare şi pe cele doua exemplare ale formularului de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă şi sa refacă totalurile respective. d) După primirea refuzurilor, agenţii de compensare ai unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor sunt obligaţi sa înscrie sumele existente pe acestea în formularul de compensare. e) Agenţii de compensare ai unităţilor bancare care primesc solicitări de amânare la compensare prin taloanele de pe refuzurile la plata au obligaţia de a verifica următoarele:- dacă data (c) înscrisă pe talonul de amânare la compensare este următoarea zi de compensare;- dacă numărul cecurilor amânate la compensare înscrise în talon corespunde cu numărul cecurilor înscrise pe lista anexată refuzului la plata;- dacă suma înscrisă pe talonul de amânare la compensare corespunde cu totalul sumelor cecurilor înscrise pe lista anexată refuzului la plata.În cazul în care toate aceste date sunt corecte, agenţii de compensare ai unităţilor bancare care primesc solicitări de amânare la compensare au obligaţia de a înscrie aceste sume pe formularul de compensare al unităţii bancare pe care o reprezintă, conform anexei nr. 8 b).În cazul în care exista neconcordante, agenţii de compensare ai unităţilor bancare care primesc solicitări de amânare la compensare trebuie să semnaleze acest fapt inspectorului de compensare şi agentului al unităţii bancare care solicită amânarea la compensare, acesta din urma fiind obligat să facă modificările necesare şi să semneze în dreptul acestora.Modul de completare a formularului de compensare în aceasta etapa este cuprins în anexa nr. 8 b).Etapa a 3-aInspectorul de compensare preia de la agenţii de compensare totalurile sumelor de plătit refuzate, totalurile sumelor de încasat refuzate şi soldurile din formularele de compensare, înscriindu-le în formularul de compensare centralizator.Modul de completare a formularului de compensare centralizator în aceasta etapa este descris în anexa nr. 9 b).Inspectorul de compensare calculează totalul general al sumelor de plătit refuzate, totalul general al sumelor de încasat refuzate, totalul soldurilor debitoare şi totalul soldurilor creditoare obţinute în urma compensării.Pentru ca a doua parte a şedinţei de compensare să se încheie, este obligatoriu ca, pe formularul de compensare centralizator, totalul general al sumelor de plătit refuzate să fie identic cu totalul general al sumelor de încasat refuzate şi totalul soldurilor debitoare să fie identic cu totalul soldurilor creditoare.În situaţia în care una dintre cele doua egalităţi nu este respectata, inspectorul de compensare solicita fiecărui agent de compensare sa refacă operaţiunile matematice efectuate în partea a doua a şedinţei de compensare, urmărindu-se depistarea greselii şi modificarea datelor eronat înscrise în formularele de compensare şi în formularul de compensare centralizator.După stabilirea egalităţii dintre totalul general al sumelor de plătit refuzate şi totalul general al sumelor de încasat refuzate şi a egalităţii dintre totalul soldurilor debitoare şi cel al soldurilor creditoare, agenţii de compensare completează rezultatele finale pe formularele de compensare ale unităţilor bancare pe care le reprezintă.Fiecare unitate bancară participanta prezintă un sold unic ca urmare a compensării, care reprezintă fie suma totală pe care o are de încasat, fie suma totală pe care o are de plătit în/din contul sau.Formularul de compensare al fiecărei unităţi bancare participante este semnat pe ambele exemplare de către agentul de compensare şi certificat de inspectorul de compensare, conform anexei nr. 8 b).După certificarea rezultatelor compensării pe formularele de compensare ale unităţilor bancare, inspectorul de compensare declara închisă şedinţa de compensare.  +  Articolul 15Prezentarea instrumentelor de plată compensabile de debit (cecuri) pentru verificareÎn vederea verificării lor, instrumentele de plată compensabile de debit sunt obligatoriu prezentate, anterior zilei de compensare, de către unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare), unităţilor bancare primitoare (destinatare), conform schemelor de circuit, termenelor şi intervalelor obligatorii din anexa nr. 1 la prezentul regulament.Prezentarea instrumentelor de plată compensabile de debit se face în sala de compensare după închiderea şedinţei de compensare, între orele 11,30 - 12,00, sub supravegherea inspectoratului de compensare.Prezentarea instrumentelor de plată compensabile de debit se desfăşoară după următoarea procedura:1. Plicurile conţinând instrumentele de plată compensabile de debit şi dispoziţiile centralizatoare de încasare, (exemplarul nr. 3 - roz), pregătite conform art. 13 al prezentului regulament, sunt înmânate de către agenţii de compensare ai unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare), agenţilor de compensare ai unităţilor bancare primitoare (destinatare).2. După primirea plicurilor cu pachetele de instrumente de plată compensabile de debit, care sunt destinate unităţilor bancare pe care le reprezintă, fiecare agent de compensare le desigilează şi are următoarele obligaţii: a) sa verifice dacă unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de debit; b) sa numere instrumentele de plată compensabile de debit pe care le conţine fiecare pachet; c) se verifice cu maximum de operativitate exactitatea totalurilor de pe benzile de control ale acestor pachete; d) sa verifice cu maximum de operativitate sumele preluate în dispoziţia centralizatoare de încasare (exemplarul nr. 3 - roz) şi totalul acesteia; e) sa verifice existenta borderourilor de încasare a cecurilor ataşate la fiecare instrument de plată compensabil de debit (cec).3. În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de debit, numărul de instrumente de plată compensabile de debit consemnat pe dispoziţia centralizatoare de încasare (exemplarul nr. 3 - roz) corespunde cu numărul de instrumente de plată compensabile de debit existente fizic în pachet, totalul benzii de control este exact şi corespunde cu totalul consemnat pe dispoziţia centralizatoare de încasare, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) are obligaţia sa certifice acest fapt, prin semnătura şi ştampila, agentului de compensare al unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) pe exemplarul nr. 4 (vernil) al dispoziţiei centralizatoare de încasare, în partea stângă a rubricii "Certificat".4. În cazul în care exista posibilitatea ca, în cadrul aceleaşi şedinţe de verificare, un instrument de plată compensabil de debit dirijat greşit să poată fi redirijat către unitatea bancară primitoare (destinatara) a sa de drept, aceasta operaţiune se efectuează cu respectarea procedurilor de modificare a datelor înscrise pe formularistica de compensare, prezentate anterior.În situaţiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de debit, numărul de instrumente de plată compensabile de debit existente fizic în plic nu corespunde cu numărul înscris pe dispoziţia centralizatoare de încasare, totalul benzii de control este eronat sau prezintă omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe dispoziţia centralizatoare de încasare, agentul de compensare al unităţii bancare primitoare (destinatare) trebuie să semnaleze acest fapt inspectorului de compensare şi agentului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare), acesta din urma fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele patru exemplare ale dispoziţiei centralizatoare de încasare şi să semneze în dreptul modificărilor făcute.  +  Articolul 16Marcarea instrumentelor de plată compensate16.1. După analizare şi acceptare, unităţile bancare primitoare (destinatare) au obligaţia sa marcheze instrumentele de plată compensabile acceptate prin aplicarea pe versoul acestora a ştampilei cu înscrisul:
  COMPENSAT ZIUA..... LUNA.....ANUL..
  16.2.După analizare şi refuz, unităţile bancare primitoare (destinatare) au obligaţia sa marcheze instrumentele de plată compensabile refuzate prin aplicarea pe versoul acestora a ştampilei cu înscrisul:
  REFUZAT ZIUA..... LUNA.....ANUL..
   +  Articolul 17Transmiterea mesajelor între sucursalele şi centrala Băncii Naţionale a României17.1. După închiderea şedinţei de compensare, într-un interval de maximum de o ora (până la ora 12,30), inspectorul de compensare are obligaţia sa transmită către Centrala Băncii Naţionale a României, Direcţia decontării operaţiunilor bancare, conţinutul formularului de compensare centralizator.  +  Articolul 18Soluţionarea erorilor şi a omisiunilor18.1. Procedura de soluţionare a erorilor şi a omisiunilor în activitatea de compensare desfăşurata de către unităţile bancare este prezentată în anexa nr. 11.18.2. Intervalul de timp cuprins între data compensării iniţiale (c) şi data soluţionării erorilor sau omisiunilor (data compensării ulterioare) ale căror obiecte sunt instrumentele de plată compensabile nu poate fi mai mare de cinci zile lucrătoare inclusiv.18.3. Instrumentele de plată care fac obiectul unor erori sau omisiuni, după soluţionarea acestora, sunt reintroduse de către unităţile bancare, prin procedura descrisă în anexa nr. 11, într-un ciclu normal de compensare.18.4. Formularele folosite pentru soluţionarea erorilor şi omisiunilor conform procedurii din anexa nr. 11 pot constitui obiect al unui refuz ulterior prin compensare.18.5. În situaţia în care intervalul de timp menţionat la art. 18.2. este depăşit de unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale soluţionării erorilor şi omisiunilor, unităţile bancare primitoare (destinatare) ale acestora au dreptul de a nu accepta efectuarea acestor operaţiuni printr-un ciclu de compensare. Soluţionarea acestor cazuri se face pe cale amiabilă sau prin instanţele judecătoreşti.  +  Articolul 19Arhivarea documentelor compensării19.1. Toată documentaţia folosită în procesul compensării multilaterale interbancare se arhivează obligatoriu de către Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, sucursalele Băncii Naţionale a României şi unităţile bancare participante, la sediile acestora, pe o perioadă de patru ani, după cum urmează:1. La Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României:- formularele de compensare centralizatoare (mesaje);- procesele-verbale de constatare a încălcării prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.2. La sucursalele Băncii Naţionale a României:- formularele centralizatoare de compensare;- formularele de compensare ale unităţilor bancare (exemplarul alb);- documentele de compensare (exemplarul alb) prezentate de unităţile bancare;- procesele-verbale de constatare a încălcării prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.3. La unităţile bancare:- formularele de compensare proprii (exemplarul vernil);- documentele de compensare (exemplarul vernil) prezentate de unitatea bancară şi documentele primite în compensare (exemplarul roz sau exemplarele roz, după caz) de unitatea bancară, precum şi benzile de control;- procesele-verbale de constatare a încălcării prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.Pentru operaţiunile de arhivare, prin termenul "documente de compensare" se înţelege:- dispoziţiile centralizatoare de încasare/plata;- borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plata;- refuzul la plata/încasare;- borderoul refuzurilor la plata/încasare;- refuzul de încasare la termen;- fişa rectificativa de refuz la plata/încasare;- borderoul fişelor rectificative de refuz la plata/încasare;- fişa rectificativa de plată.19.2. Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României şi sucursalele Băncii Naţionale a României au dreptul să solicite, prin adresa oficială, unităţilor bancare participante, orice document şi date privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, aflate în arhiva acestora.  +  Articolul 20Faptele contravenţionale şi sancţiunile care se aplică în cazul nerespectării de către unităţile bancare a reglementărilor privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie20.1. Inspectorii de compensare stabilesc penalităţi unităţilor bancare în următoarele cazuri: a) întârzierea agentului de compensare la şedinţa de compensare sau de verificare până la cincisprezece minute; b) neprezentarea sau întârzierea agentului de compensare cu mai mult de cincisprezece minute determina, în mod obligatoriu, excluderea în ziua respectiva din compensare a unităţii bancare pe care o reprezintă; c) solicitarea modificării orarului şedinţei de compensare, de către o unitate bancară sau de către o societate bancară, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate; d) trimiterea la şedinţa de compensarea a unei alte persoane decât cele autorizate ca agent de compensare sau având o împuternicire expresă determina excluderea în ziua respectiva din compensare a unităţii bancare respective; e) încălcarea prevederilor art. 13 privind pregătirea şedinţei de compensare la unităţile bancare; f) încălcarea prevederilor art. 14 şi 15 privind desfăşurarea şedinţei de compensare şi a şedinţei de verificare; g) completarea şi/sau modificarea de către unităţile bancare a unor elemente (rubrici) de pe instrumentele de plată compensabile alocate completării de către plătitor (trăgător), fără a avea împuternicire scrisă din partea acestuia; h) completarea eronată a formularisticii de compensare, în afară şedinţei de compensare şi în cadrul acesteia, având drept consecinţa obţinerea unor rezultate gresite şi prelungirea şedinţei de compensare; i) refuzul, din motive nejustificate, a instrumentelor de plată compensabile; j) nerespectarea de către unităţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) şi unităţile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 privind circuitele, termenele şi intervalele de timp obligatorii ale plăţilor interbancare exprimate în zile lucrătoare; k) dirijarea gresita către o unitate bancară care nu este primitoarea/destinatara de drept a unor instrumente de plată compensabile sau a unor refuzuri de peste patru ori într-o luna calendaristică; l) apelarea la procedura de amânare a compensării instrumentelor de plată compensabile de debit (cecuri).20.2. Nerespectarea de către o unitate bancară care participa la compensare a prevederilor prezentului regulament se constata de către inspectorul de compensare, care are obligaţia consemnării acestui fapt într-un proces-verbal întocmit în cadrul şedinţei de compensare respective. Procesul-verbal de constatare va cuprinde, în mod obligatoriu, informaţiile cuprinse în anexa nr. 10.20.3. Procesul-verbal de constatare a încălcării prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie se întocmeşte în trei exemplare dactilografiate.Destinaţia fiecărui exemplar al procesului-verbal este următoarea:- primul exemplar rămâne în arhiva sucursalelor Băncii Naţionale a României;- al doilea exemplar este transmis la Centrala Băncii Naţionale a României - Direcţia decontării operaţiunilor bancare;- al treilea exemplar este înmânat pe loc agentului de compensare al unităţii bancare care a încălcat prevederile Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.20.4. Centralele societăţilor bancare au dreptul de a face contestaţie la procesul-verbal de constatare privind încălcarea prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, depunerea acesteia urmând a se face în termen de zece zile calendaristice de la data întocmirii procesului-verbal.Contestaţia se depune la Direcţia decontării operaţiunilor bancare care o va analiza şi va da o rezoluţie în termen de cinci zile lucrătoare de la data depunerii sale.Nu vor fi luate în considerare contestaţiile având întârzierea pe parcursul poştal ca motiv de nerespectare a termenelor şi intervalelor obligatorii de procesare a instrumentelor de plată compensabile.20.5. După expirarea termenului de depunere a contestaţiei sau a celui de analiza a acesteia, sumele rezultate din penalităţi sunt debitate automat din conturile curente ale societăţilor bancare în cauza şi sunt vărsate la bugetul de stat de către Banca Naţionala a României.20.6. Cuantumurile penalităţilor se stabilesc prin ordin al Guvernatorului Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 21Comisioane şi speze21.1. Pentru serviciile de compensare oferite, Banca Naţionala a României percepe comisioane şi speze.21.2. Cuantumurile comisioanelor şi spezelor se stabilesc prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.21.3. Comisioanele şi spezele sunt folosite de Banca Naţionala a României pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfăşurării activităţii de compensare.  +  Articolul 22Operaţiuni cu trezoreria generală a statuluiOperaţiunile de plati şi încasări cu trezoreria generală a statului, efectuate prin unităţile bancare, nu fac obiectul compensării multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.  +  Articolul 23Formularistica de compensare - reglementări interneSocietăţile bancare stabilesc prin reglementări interne nivelurile ierarhice la care se întocmeşte, se verifica şi se semnează formularistica de compensare.  +  Articolul 24Situaţii statisticeSucursalele Băncii Naţionale a României vor întocmi decadal şi vor înainta Direcţiei decontării operaţiunilor bancare, în primele doua zile lucrătoare ale decadei următoare, situaţiile statistice cuprinse în anexa nr. 12.Unităţile bancare au obligaţia completării pe versoul dispoziţiei centralizatoare, exemplarul 1 (alb), care rămâne la sucursalele Băncii Naţionale a României, sau pe o anexa a acesteia, a următoarelor date: numărul şi valoarea instrumentelor de plată cuprinse în respectiva dispoziţie centralizatoare, defalcate pe tipuri de circuite (cu menţionarea simbolului acestora). Aceste date vor fi prezentate centralizat, pe tipuri de circuite, într-o anexa la formularul de compensare (exemplarul alb).Inspectorul de compensare are dreptul de a exclude din compensare dispoziţia centralizatoare care nu cuprinde aceste date.  +  Articolul 25Formularistica de compensare editata pe calculatorCu aprobarea Direcţiei decontării operaţiunilor bancare, societăţile bancare pot introduce în compensare formularistica de compensare editata pe calculator.  +  Articolul 26Compensarea multilaterala a cambiilor şi biletelor la ordin26.1 Cambiile acceptate şi biletele la ordin depuse de posesorii (beneficiarii) acestora la unităţile bancare pentru a fi încasate în cont vor fi introduse în compensarea multilaterala a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.26.2 Pentru compensarea cambiilor acceptate şi biletelor la ordin, societăţile bancare vor respecta reglementările în vigoare referitoare la instrumentele de plată compensabile de debit.Pentru a fi compensate, cambiile acceptate şi biletele la ordin, trebuie să fie însoţite de borderouri de încasare, completate de către posesorii (beneficiarii) acestora, care vor conţine următoarele elemente obligatorii: a) numele sau denumirea beneficiarului (posesorului); b) numărul contului beneficiarului (posesorului); c) denumirea unităţii bancare a beneficiarului (posesorului); d) numele sau denumirea trasului (la cambiile acceptate) sau emitentului (la biletele la ordin); e) numărul contului trasului (la cambiile acceptate) sau emitentului (la biletele la ordin); f) denumirea unităţii bancare a trasului (la cambiile acceptate) sau emitentului (la biletele la ordin); g) suma; h) semnătura autorizata şi ştampila beneficiarului (posesorului); în cazul persoanelor fizice este suficienta numai semnătura beneficiarului (posesorului); i) data depunerii borderoului de încasare la unitatea bancară a beneficiarului (posesorului), confirmată prin aplicarea ştampilei de ghiseu a acesteia; j) data remiterii cambiei acceptate sau biletului la ordin de către unitatea bancară prezentatoare, unităţii bancare primitoare în cadrul şedinţei de verificare. Elementele obligatorii se completează după cum urmează:- punctele a)-h), de către beneficiar (posesor);- punctul i), de către unitatea bancară iniţiatoare;- punctul j), de către unitatea bancară prezentatoare.Borderoul de încasare a cambiilor acceptate şi a biletelor la ordin se completează în trei exemplare care au următoarea destinaţie:- un exemplar este păstrat de beneficiar (posesor);- un exemplar este păstrat de unitatea bancară iniţiatoare;- un exemplar este prezentat de unitatea bancară prezentatoare unităţii bancare primitoare în cadrul şedinţei de compensare, urmând a fi păstrat de unitatea bancară prezentatoare, după încheierea şedinţei.Cele trei exemplare ale borderoului de încasare a cambiilor acceptate şi a biletelor la ordin trebuie să conţină toate elementele obligatorii mai sus menţionate.26.3. Procedura de compensare aplicabilă cambiilor acceptate plătibile la vedere şi biletelor la ordin plătibile la vedere este identică cu procedura de compensare a cecurilor.Procedura de soluţionare a erorilor şi omisiunilor aferentă compensării este aplicabilă numai cambiilor acceptate plătibile la vedere şi biletelor la ordin plătibile la vedere.Procedura de amânare la compensare se aplică numai cambiilor acceptate plătibile la vedere şi biletelor la ordin plătibile la vedere.În vederea respectării art. 41 din Legea asupra cambiei şi biletului la ordin şi a pct. 237 şi 238 dinNormele-cadru nr. 6/1994, emise de B.N.R., societăţile bancare care urmează a incasa cambii acceptate cu scadenţa la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere sau bilete la ordin cu scadenţa la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere, vor urmări ca ziua compensării acestora sa coincidă cu data scadentei sau cu una dintre cele doua zile lucrătoare care urmează datei scadentei.În cazul în care depunerea la banca, în vederea încasării, a cambiilor acceptate care urmează sa ajungă la scadenta sau a biletelor la ordin care urmează sa ajungă la scadenta nu este făcuta de către posesor (beneficiar) în intervalul de timp necesar societăţii bancare respective pentru a putea respecta prevederile alineatului precedent, aceasta are următoarele posibilităţi: a) sa accepte primirea instrumentelor de plată, dar sa informeze pe loc posesorul (beneficiarul) cu privire la aspectul menţionat mai sus, în vederea asumării de către acesta a riscului privind neincasarea sau întârzierea încasării sumei faţă de data scadentei; b) în scopul protejării dreptului de regres al posesorului (beneficiarului), sa refuze primirea instrumentelor de plată, acesta, în mod obligatoriu, urmând a fi indrumat să solicite plata direct trasului sau emitentului.26.4. În procesul de compensare, în cazul refuzului la plata a cambiilor acceptate sau biletelor la ordin, pentru a face posibil protestul acestora, unităţile bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor la plata au obligaţia transmiterii de urgenta a acestei informaţii către beneficiar (posesor).26.5. Posesorii (beneficiarii) cambiilor neacceptate le vor prezenta la plata trasului, urmând ca decontarea sumelor să se facă printr-o modalitate stabilită de comun acord între aceştia.26.6. Formularistica specifică necesară compensării multilaterale a cambiilor acceptate şi biletelor la ordin este cea prezentată în anexa nr. 13.  +  Articolul 27Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 31 martie 1995.CIRCUITELE, TERMENELE ŞI INTERVALELEOBLIGATORII ALE PLĂŢILOR INTERBANCAREFĂRĂ NUMERAR PE SUPORT HÂRTIECOMPENSATE MULTILATERAL  +  Anexa 1CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1a)]CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1a)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite Operaţiunile din circuitul nr. 1a) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-1); b) Unitatea bancară iniţiatoare - prezentatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judeţului sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-1);2. Unitatea bancară iniţiatoare - prezentatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-1);3. a) Unitatea bancară iniţiatoare - prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare - destinatara primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);4. Unitatea bancară primitoare - destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c).CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1b)] CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1b)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoare Operaţiunile din circuitul nr. 1b) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-2); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judeţului respectiv sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-2);2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-2);3. Unitatea bancară iniţiatoare transmite ordinul de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoareTermen obligatoriu: (c-1);4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare - destinatara primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);5. Unitatea bancară primitoare - destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c).CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1c)]CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1c)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinatara Operaţiunile din circuitul nr. 1c) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-1); b) Unitatea bancară iniţiatoare - prezentatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ...", cu numele judeţului respectiv (judeţul în care sunt situate cele doua unităţi bancare) sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-1);2. Unitatea bancară iniţiatoare - prezentatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-1);3. a) Unitatea bancară iniţiatoare - prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);4. Unitatea bancară primitoare transmite ordinul de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareTermen obligatoriu: (c+1);5. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c+1).CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1d)]CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 1d)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoare şi unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinatara Operaţiunile din circuitul nr. 1d) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-2); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinul de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectiv (judeţul în care sunt situate cele doua unităţi bancare)Termen obligatoriu: (c-2);2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-2);3. Unitatea bancară iniţiatoare transmite ordinul de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoareTermen obligatoriu: (c-1);4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);5. Unitatea bancară primitoare transmite ordinul de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareTermen obligatoriu: (c+1);6. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c+1).CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2a)] CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2a)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoare Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 2a) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-2); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinele de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectivTermen obligatoriu: (c-2);2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-2);3. Unitatea bancară iniţiatoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoare, situata în reşedinţa de judeţTermen obligatoriu: (c-1);4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare-destinatara primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);5. Unitatea bancară primitoare-destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c).CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2b)]CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2b)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinatara Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 2b) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-1); b) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare completează ordinele de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectivTermen obligatoriu: (c-1);2. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-1);3. a) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);4. Unitatea bancară primitoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatare, situata în judeţul respectivTermen obligatoriu: (c+1);5. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c+1).CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2c)] CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 2c)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitate bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoare şi unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinatara Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 2c) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-2); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinele de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la.... ", cu numele judeţului respectivTermen obligatoriu: (c-2);2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-2);3. Unitatea bancară iniţiatoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoare, situate în reşedinţa de judeţTermen obligatoriu: (c-1);4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);5. Unitatea bancară primitoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatare, situata în judeţul respectivTermen obligatoriu: (c+1);6. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c+1).CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3a)]CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3a)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie; societatea bancară destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 3a) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinele de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-3); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinele de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de destinaţie sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-3);2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-3);3. Unitatea bancară iniţiatoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoare (din judeţul de destinaţie)Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce ordinele de plată în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare-destinatara primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);5. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c).CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3b)]CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 3b)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie; societatea bancară destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere; unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinatara Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 3b) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinele de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-3); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinele de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de destinaţie sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-3);2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-3);3. Unitatea bancară iniţiatoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoare (din judeţul de destinaţie)Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce ordinele de plată în compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu (c); b) Unitatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);5. Unitatea bancară primitoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatare, situata în judeţul respectivTermen obligatoriu: (c+1);6. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c+1).CIRCUITUL Nr: 4a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4a)]CIRCUITUL Nr: 4a) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4a)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie, iar societatea bancară destinatara dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 4a) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinele de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-1); b) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare completează ordinele de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de iniţiere sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-1);2. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-1);3. a) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare introduce ordinele de plată în compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala B.N.R.Termen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala B.N.R. şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);4. Unitatea bancară primitoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareInterval obligatoriu: [(c+1), (c+2)];5. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c+2).CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4b)]CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL ORDINULUI DE PLATA - [OP. 4b)] Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie, iar societatea bancară destinatara dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoare Operaţiunile din cadrul circuitului nr. 4b) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordinele de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-2); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinele de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la....", cu numele judeţului de iniţiere sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-2);2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-2);3. Unitatea bancară iniţiatoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoareTermen obligatoriu: (c-1);4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce ordinele de plată în compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a României şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);5. Unitatea bancară primitoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţi bancare destinatareInterval obligatoriu: [(c+1), (c+2)];6. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c+2).CIRCUITUL Nr. 5 (NAŢIONAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP. 5CIRCUITUL Nr. 5 (NAŢIONAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP. 5Clientul plătitor şi clientul beneficiar au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie, şi societatea bancară destinatara nu dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiereOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 5 al ordinului de plată se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite ordine de plată unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-3); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează ordinele de plată pe verso, la rubrica "Compensabil la ....", cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-3);2. Unitatea bancară iniţiatoare debitează contul clientului plătitorTermen obligatoriu: (c-3);3. Unitatea bancară iniţiatoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, centralei societăţii bancare prezentatoare, la Bucureşti*)------------ Notă *) În cazul, cu totul excepţional, în care sediul centralei societăţii bancare nu se afla în Bucureşti şi aceasta nu are nici o unitate bancară în Bucureşti, ordinele de plată aflate în situaţia din circuitul nr. 5 (OP. 5) pot fi decontate prin sistemul OIS al Băncii Naţionale a României.Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)]4. a) Centrala societăţii bancare prezentatoare introduce ordinele de plată în compensare la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Centrala societăţii bancare primitoare primeşte ordinele de plată prin compensare la Centrala Băncii Naţionale a României şi completează pe versoul acestora la rubrica C data compensării, aplicând ştampila şi semnătura autorizataTermen obligatoriu: (c);5. Centrala societăţii bancare primitoare trimite ordinele de plată, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareInterval obligatoriu: [(c+1), (c+2)];6. Unitatea bancară destinatara creditează contul clientului beneficiar cu sumele aferente ordinelor de plată acceptateTermen obligatoriu: (c+2).CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1a)] CIRCUITUL Nr. 1a) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1a)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferiteOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 1a) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-2); b) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectiv sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-2);2. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare-destinatare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30 - 12,00Termen obligatoriu: (c-1);3. Unitatea bancară primitoare-destinatara debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);4. a) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare-destinatara accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoareTermen obligatoriu: (c);5. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat *) de către unitatea bancară primitoare-destinataraTermen obligatoriu: (c).------------------- Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1b)]CIRCUITUL Nr. 1b) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1b)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoareOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 1b) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-3); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectiv sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-3);2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecul, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoareTermen obligatoriu: (c-2);3. Unitatea bancară prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare-destinatare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30 - 12,00Termen obligatoriu: (c-1);4. Unitatea bancară primitoare-destinatara debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);5. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare-destinatara accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară prezentatoareTermen obligatoriu: (c);6. Unitatea bancară prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară primitoare-destinataraTermen obligatoriu: (c);7. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară primitoare-destinataraTermen obligatoriu: (c).------------------ Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1c)]CIRCUITUL Nr. 1c) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1c)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinataraOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 1 c) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-3); b) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectiv sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-3);2. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30 - 12,00Termen obligatoriu: (c-2);3. Unitatea bancară primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareTermen obligatoriu: (c-1);4. Unitatea bancară destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);5. Unitatea bancară destinatara transmite unităţii bancare primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensareTermen obligatoriu: (c-1);6. a) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoareTermen obligatoriu: (c);7. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).--------------------- Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)] CIRCUITUL Nr. 1d) (LOCAL) AL CECULUI - [C. 1d)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în reşedinţa de judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoare şi unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinataraOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 1d) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-4); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectivTermen obligatoriu: (c-4);2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecul, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoareTermen obligatoriu: (c-3);3. Unitatea bancară prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00.Termen obligatoriu: (c-2);4. Unitatea bancară primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareTermen obligatoriu: (c-1);5. Unitatea bancară destinatara debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);6. Unitatea bancară destinatara transmite unităţii bancare primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensareTermen obligatoriu: (c-1);7. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară prezentatoareTermen obligatoriu: (c);8. Unitatea bancară prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară primitoareTermen obligatoriu: (c);9. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).------------------ Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)]CIRCUITUL Nr. 2a) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2a)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoareOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 2a) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-3); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectivTermen obligatoriu: (c-3);2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoareTermen obligatoriu: (c-2);3. Unitatea bancară prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare-destinatare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c-1);4. Unitatea bancară primitoare-destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);5.a) Unitatea bancară prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare-destinatara accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară prezentatoareTermen obligatoriu: (c);6. Unitatea bancară prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară primitoareTermen obligatoriu: (c);7. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).------------------ Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b)]CIRCUITUL Nr. 2b) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2b)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinataraOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 2b) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul plătitor remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-4); b) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectivTermen obligatoriu: (c-4);2. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30 - 12,00Termen obligatoriu: (c-3);3. Unitatea bancară primitoare trimite cecurilor, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareTermen obligatoriu: (c-2);4. Unitatea bancară destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);5. Unitatea bancară destinatara transmite unităţii bancare primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensareTermen obligatoriu: (c-1);6. a) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoareTermen obligatoriu: (c);7. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).-------------------- Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)] CIRCUITUL Nr. 2c) (INTRAJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 2c)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în acelaşi judeţ şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoare şi unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinataraOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 2c) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-5); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului respectiv (judeţul în care sunt situate cele doua unităţi bancare)Termen obligatoriu: (c-5);2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecul, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoareTermen obligatoriu: (c-4);3. Unitatea bancară prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00.Termen obligatoriu: (c-3);4. Unitatea bancară primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareTermen obligatoriu: (c-2);5. Unitatea bancară destinatara, după verificarea cecurilor debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);6. Unitatea bancară destinatara transmite unităţii bancare primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensareTermen obligatoriu: (c-1);7. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectivTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare accepta sau refuza, prin compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară prezentatoareTermen obligatoriu: (c);8. Unitatea bancară prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară primitoareTermen obligatoriu: (c);9. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).------------------ Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)]CIRCUITUL Nr. 3a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3a)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare dispune de o unitatea bancară în judeţul de destinaţie; societatea bancară destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiereOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 3a) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-4); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de destinaţie sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-4);2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoare (din judeţul de destinaţie)Interval obligatoriu: [(c-3), (c-2)];3. Unitatea bancară prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare-destinatare, fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00Termen obligatoriu: (c-1);4. Unitatea bancară primitoare-destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);5. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare-destinatara accepta sau refuza, la compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară prezentatoareTermen obligatoriu: (c);6. Unitatea bancară prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară destinataraInterval obligatoriu: (c);7. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).------------------ Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)]CIRCUITUL Nr. 3b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 3b)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie; societatea bancară destinatara dispune/nu dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere; unitatea bancară primitoare este alta decât unitatea bancară destinataraOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 3b) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-6); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de destinaţie sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-6);2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoareInterval obligatoriu: [(c-5), (c-4)];3. Unitatea bancară prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare fără a le introduce în compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala B.N.R. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.30-12.00Termen obligatoriu: (c-3);4. Unitatea bancară primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatareTermen obligatoriu: (c-2);5. Unitatea bancară destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-1);6. Unitatea bancară destinatara transmite unităţii bancare primitoare date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensareTermen obligatoriu: (c-1);7. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala B.N.R. din judeţul de destinaţie sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară prezentatoareTermen obligatoriu: (c);8. Unitatea bancară prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară destinataraInterval obligatoriu: (c);9. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).--------------------- Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)]CIRCUITUL Nr. 4a) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4a)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie, iar societatea bancară destinatara dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiereOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 4a) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-6); b) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de iniţiere sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-6);2. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare fără a le introduce în compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.30-12.00Termen obligatoriu: (c-5);3. Unitatea bancară primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatare (din judeţul de destinaţie)Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];4. Unitatea bancară destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-3);5. Unitatea bancară destinatara transmite unităţii bancare primitoare (din judeţul de iniţiere), date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensareInterval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];6. a) Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoareTermen obligatoriu: (c);7. Unitatea bancară iniţiatoare-prezentatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat *) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).----------------- Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)]CIRCUITUL Nr. 4b) (INTERJUDETEAN) AL CECULUI - [C. 4b)]Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie, iar societatea bancară destinatara dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiere; unitatea bancară iniţiatoare este alta decât unitatea bancară prezentatoareOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 4b) al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-7); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu numele judeţului de iniţiere sau cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-7);2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecul, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare prezentatoare din reşedinţa de judeţTermen obligatoriu: (c-6);3. Unitatea bancară prezentatoare prezintă cecurile unităţii bancare primitoare fără a le introduce în compensare la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de respectiv sau la Centrala Băncii Naţionale a României. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11.30-12.00Termen obligatoriu: (c-5);4. Unitatea bancară primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatare (din judeţul de destinaţie)Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];5. Unitatea bancară destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-3);6. Unitatea bancară destinatara transmite unităţii bancare primitoare (din judeţul de iniţiere), date privind cecurile care urmează a fi acceptate la compensareInterval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];7. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c) b) Unitatea bancară primitoare accepta sau refuza la compensare, la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul de iniţiere sau la Centrala Băncii Naţionale a României, cecurile prezentate anterior de unitatea bancară prezentatoareTermen obligatoriu: (c);8. Unitatea bancară prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară primitoareTermen obligatoriu: (c);9. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).----------------- Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.CIRCUITUL Nr. 5 (NAŢIONAL) AL CECULUI - C. 5CIRCUITUL Nr. 5 (NAŢIONAL) AL CECULUI - C. 5Clientul beneficiar şi clientul plătitor au conturi curente deschise la unităţi bancare situate în judeţe diferite şi care aparţin unor societăţi bancare diferite; societatea bancară iniţiatoare nu dispune de o unitate bancară în judeţul de destinaţie şi societatea bancară destinatara nu dispune de o unitate bancară în judeţul de iniţiereOperaţiunile din cadrul circuitului nr. 5 al cecului se efectuează cu respectarea stricta a termenelor şi intervalelor obligatorii, astfel:1. a) Clientul beneficiar remite cecul unităţii bancare la care are deschis cont curentTermen obligatoriu: (c-8); b) Unitatea bancară iniţiatoare completează cecul, la rubrica "Compensabil la...", cu înscrisul "Centrala B.N.R."Termen obligatoriu: (c-8);2. Unitatea bancară iniţiatoare trimite cecurile prin reţeaua intrabancara centralei societăţii bancare prezentatoare, la Bucureşti*)---------------- Notă *) În cazul, cu totul excepţional, în care sediul centralei societăţii bancare nu se afla în Bucureşti şi aceasta nu are o unitate în Bucureşti, cecurile aflate în situaţia din circuitul nr. 5 (C. 5) pot fi decontate prin sistemul OIS al Băncii Naţionala a României.Interval obligatoriu [(c-7), (c-6)];3. Centrala societăţii bancare prezentatoare prezintă cecurile societăţii bancare primitoare fără a le introduce în compensare la Centrala Băncii Naţionale a României. Notă *) Aceasta operaţiune se efectuează între orele 11,30-12,00.Termen obligatoriu: (c-5);4. Centrala societăţii bancare primitoare trimite cecurile, prin reţeaua intrabancara, unităţii bancare destinatare (din judeţul de destinaţie)Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)];5. Unitatea bancară destinatara, după verificarea cecurilor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă cecurilor acceptateTermen obligatoriu: (c-3);6. Unitatea bancară destinatara transmite centralei societăţii bancare primitoare date privind cecurile acceptate la compensareInterval obligatoriu: [(c-2), (c-1)];7. a) Centrala societăţii bancare prezentatoare introduce scriptic în compensare cecurile la Centrala Băncii Naţionale a RomânieiTermen obligatoriu: (c); b) Centrala societăţii bancare primitoare accepta sau refuza prin compensare la Centrala Băncii Naţionale a României cecurile prezentate anterior de centrala societăţii bancare prezentatoareTermen obligatoriu: (c); 8. Centrala societăţii bancare prezentatoare transmite unităţii bancare iniţiatoare date privind cecurile acceptate la compensare de către unitatea bancară destinataraInterval obligatoriu: (c);9. Unitatea bancară iniţiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă cecului acceptat*) de către unitatea bancară destinataraTermen obligatoriu: (c).------------------ Notă *) Cecurile refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui la unitatea bancară iniţiatoare.  +  Anexa 2ORARUL ŞEDINŢEI DE COMPENSAREŞedinţa de compensare se desfăşoară în doua părţi, după următorul orar: a) PARTEA I - se desfăşoară între orele10.00 - 11.00 b) PARTEA A II-A - se desfăşoară între orele11.00 - 11.30  +  Anexa 3    Plic - faţă --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | | | DENUMIREA UNITĂŢII BANCARE PREZENTATOARE | | | |-------------------------------------------------------------| | | |_____________________________________________________________| | | | | --------------------------------------------------------------- | | | DENUMIREA UNITĂŢII BANCARE PRIMITOARE | | | |-------------------------------------------------------------| | | |_____________________________________________________________| | | | | | | Compensabil la |_________| Data compensării (C) |___________| | |___________________________________________________________________|  +  Anexa 3      Plic-verso      __________________________________________________      | |      | . . |      | . . |      | . . |      | . . |      | . . |      | . . |      | . .. . |      | . . |      | . L.S. . |      | .____________. |      | . |      | . |      | . |      | Sigiliu prin ştampilare |      |________________________________________________|    Mărimea plicului este format A4  +  Anexa 4 a)                  DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE-------------------------------------------------------------------------------| DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE || || Compensabil la: ------- Nr. ---- Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) ----------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Incasam de la: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca primitoare (destinatară) --------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || L.S. L.S. | L.S. || ------------------------------------ -------------------------------- || ------------------------------------ -------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatară)| || ------------------------------------ -------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 4 a)                  DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE PLATĂ-------------------------------------------------------------------------------| DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE PLATĂ || || Compensabil la: ------- Nr. ---- Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) ----------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Plătim către: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca primitoare (destinatară) --------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || L.S. L.S. || ------------------------------------ -------------------------------- || ------------------------------------ -------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatară)| || ------------------------------------ -------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 4 b)MODUL DE COMPLETARE A DISPOZIŢIEI CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE/PLATADispoziţia centralizatoare de încasare/plata se completează astfel:- Nr.: numărul de ordine al dispoziţiei centralizatoare de încasare/plata;- Compensabil la: B. N. R. - .............................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;- Banca prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii bancare care prezintă pachetul de instrumente compensabile în cadrul şedinţei de compensare sau al şedinţei de verificare;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara): denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente compensabile în compensare în cadrul şedinţei de compensare sau al şedinţei de verificare;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Prin: denumirea instrumentelor de plată compensabile, componente ale pachetului;- pentru dispoziţia centralizatoare de plată: ordine de plată;- pentru dispoziţia centralizatoare de încasare: cecuri;- Număr bucăţi: numărul de instrumente compensabile de acelaşi fel (de credit sau de debit) componente ale pachetului; în cazul în care un instrument de plată de credit constituie el însuşi centralizatorul mai multor operaţiuni dispuse de clienţi şi materializate sub diverse forme (ordine de plată, borderouri de rate, mandate etc.), aceasta rubrica se completează cu numărul total al acestor operaţiuni;- Suma: rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile de acelaşi fel;- Certificat: aceasta rubrica se completează, prin aplicarea semnăturii autorizate şi a ştampilei unităţii bancare primitoare (destinatare), astfel:- pentru dispoziţia centralizatoare de încasare, pe exemplarul nr. 4 - vernil:- în partea stângă a rubricii, la prezentarea cecurilor pentru verificare;- în partea dreaptă a rubricii, la introducerea în compensare a formularisticii aferente cecurilor prezentate anterior pentru verificare;- pentru dispoziţia centralizatoare de plată, pe exemplarul nr. 3 - vernil.  +  Anexa 5 a)                   BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE                                DE ÎNCASARE  ____________________________________________________________________________  | BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE |  | |  | Compensabil la: __________________________________________ |  | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) |  | | .......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Încasăm de la: |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca primitoare (destinatară) |  | | ......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | pentru |  | ________________________________________________________________________ |  | | Numărul | Număr | Suma | |  | |dispoziţiei| bucăţi |-------------------------------------------------| |  | |centraliza-| | | | |  | | toare | | | | |  | |de încasare| | în cifre | în litere | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | TOTAL | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | CERTIFICAT | |  | | L.S. L.S. | |  | |__________________________________ _______________________________| |  | |__________________________________ _______________________________| |  | |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatară)| |  | |_________________________________| |______________________________| |  |__________________________________________________________________________|  +  Anexa 5 a)                 BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE                              DE PLATĂ  ____________________________________________________________________________  | BORDEROU AL DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOARE DE PLATĂ |  | |  | Compensabil la: __________________________________________ |  | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) |  | | .......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Plătim către: |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca primitoare (destinatară) |  | | ...................................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | pentru |  | ________________________________________________________________________ |  | | Numărul | Număr | Suma | |  | |dispoziţiei| bucăţi |-------------------------------------------------| |  | |centraliza-| | în cifre | în litere | |  | | toare de | | | | |  | | plata | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | TOTAL | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | CERTIFICAT | |  | | L.S. L.S. | |  | |__________________________________ _______________________________| |  | |__________________________________ _______________________________| |  | |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatară)| |  | |_________________________________| |______________________________| |  |___________________________________________________________________________  +  Anexa 5 b)MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI DISPOZIŢIILOR CENTRALIZATOAREDE ÎNCASARE/PLATABorderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plata se completează astfel:- Compensabil la: B.N.R. - ............................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;- Banca prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul de instrumente de plată compensabile;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara): denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente de plată compensabile în cadrul şedinţei de compensare;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Numărul dispoziţiei centralizatoare de încasare/plata: fiecare rând se completează cu numărul unei singure dispoziţii centralizatoare de încasare/plata înscrise pe respectivul borderou;- Număr bucăţi: se completează cu numărul total al instrumentelor de plată înscris pe respectiva dispoziţie centralizatoare de încasare/plata;- Suma: se completează, în cifre şi litere, cu suma înscrisă pe respectiva dispoziţie centralizatoare de încasare/plata;- Total: totalurile coloanelor "Număr bucăţi" şi "Suma";- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare), aplicată pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului)*1).----------------*1) Borderoul dispoziţiilor centralizatoare este completat cu datele dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plata adresate aceleiaşi unităţi bancare destinatare (primitoare).  +  Anexa 6 a)                                REFUZ LA PLATĂ  ----------------------------------------------------------------------------  | REFUZ LA PLATĂ |  | |  | Compensabil |  | la: ....... Nr. ... Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului .....................| |  | | .......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Refuzam plata către: |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca primitoare (destinatară) a refuzului ........................| |  | | ......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | ------------------------------------------------------------------ |  | prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| |  | | Suma: |_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,|_|_| |  | | .............................................................| |  | | (suma în litere) | |  | ------------------------------------------------------------------ |  | CERTIFICAT |  | |  | L.S. L.S. |  | |  | ------------------ ----------------------------------| ----------------- |  | ------------------ | AMÂNARE | ----------------- |  | | Banca | | pentru data (C) |_|_|_|_|_|_|_|_| | Banca | |  | | prezentatoare | |---------------------------------| | primitoare | |  | | (iniţiatoare) | |CECURI: Nr. bucăţi |_|_|_| | (destinatară) | |  | | a refuzului | |Suma:|_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,|_|_| | a refuzului | |  | ------------------ ----------------------------------- ----------------- |  |__________________________________________________________________________|  +  Anexa 6 a)                              REFUZ LA ÎNCASARE  ----------------------------------------------------------------------------  | REFUZ LA ÎNCASARE |  | |  | Compensabil |  | la: ....... Nr. ... Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului .....................| |  | | .......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Refuzam încasare de la: |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca primitoare (destinatară) a refuzului ........................| |  | | ......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | ------------------------------------------------------------------ |  | prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| |  | | Suma: |_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,|_|_| |  | | .............................................................| |  | | (suma în litere) | |  | ------------------------------------------------------------------ |  | CERTIFICAT |  | |  | L.S. L.S. |  | |  | ------------------ ----------------------------------| ----------------- |  | ---------------------------------- ------------------------------- |  | |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatară)| |  | | a refuzului | | a refuzului | |  | ---------------------------------- ------------------------------- |  |__________________________________________________________________________|  +  Anexa 6 b)MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI LA PLATA/ÎNCASARERefuzul la plata/încasare se completează astfel:- Compensabil la: B.N.R. - ................................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Nr.: numărul de ordine al refuzului la plata/încasare;- Data compensării refuzului: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzului;- Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul de instrumente de plată compensabile refuzate;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara) a refuzului: denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente de plată compensabile refuzate în cadrul şedinţei de compensare;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Prin: denumirea instrumentelor de plată compensabile refuzate;- pentru refuzul la plata: cecuri;- pentru refuzul la încasare: ordine de plată.- Număr bucăţi: numărul de instrumente de plată compensabile de acelaşi fel (de credit sau de debit) refuzate, componente ale pachetului;- Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile refuzate, de acelaşi fel;- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al refuzului).Formularul de refuz la plata poate fi utilizat pentru: a) efectuarea refuzului la plata: în aceasta situaţie se barează talonul de amânare de către unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare); b) solicitarea amânării la compensare: în aceasta situaţie se barează de către unitatea bancară prezentatoare-iniţiatoare spaţiile referitoare la numărul bucăţilor şi suma cecurilor destinate efectuării refuzului la plata; c) efectuarea refuzului la plata şi solicitarea amânării la compensare: în aceasta situaţie formularul de refuz la plata se completează integral.În cazul în care formularul de refuz la plata este utilizat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a acestuia, pentru a solicita amânarea la compensare a unor instrumente de plată compensabile de debit (cecuri), talonul din partea inferioară a acestuia se completează astfel:- Amânare pentru data (c): ziua următoare de compensare a cecurilor amânate la compensare;- Nr. bucăţi: numărul cecurilor amânate la compensare;- Suma: suma cecurilor amânate la compensare.  +  Anexa 6 c)                               BORDEROU                      AL REFUZURILOR DE PLATĂ  ____________________________________________________________________________  | BORDEROU |  | AL REFUZURILOR DE PLATĂ |  | |  | Compensabil la: __________________________________________ |  | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului .....................| |  | | .......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Refuzam plata către: |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca primitoare (destinatară) a refuzului ........................| |  | | ......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | pentru |  | ________________________________________________________________________ |  | | Numărul | Număr | Suma | |  | | refuzului | bucăţi |-------------------------------------------------| |  | | la plata | | în cifre | în litere | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | TOTAL | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | CERTIFICAT | |  | | L.S. L.S. | |  | |__________________________________ _______________________________| |  | |__________________________________ _______________________________| |  | |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatară)| |  | | a refuzului la plată | | a refuzului la plată | |  | |_________________________________| |______________________________| |  |___________________________________________________________________________  +  Anexa 6 c)                               BORDEROU                      AL REFUZURILOR LA ÎNCASARE  ____________________________________________________________________________  | BORDEROU |  | AL REFUZURILOR LA ÎNCASARE |  | |  | Compensabil la: __________________________________________ |  | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului .....................| |  | | .......................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Refuzam la încasare de la: |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca primitoare (destinatară) a refuzului ........................| |  | | ...................................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | pentru |  | ________________________________________________________________________ |  | | Numărul | Număr | Suma | |  | | refuzului | bucăţi |-------------------------------------------------| |  | | la | | în cifre | în litere | |  | | încasare | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | TOTAL | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | CERTIFICAT | |  | | L.S. L.S. | |  | |__________________________________ _______________________________| |  | |__________________________________ _______________________________| |  | |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatară)| |  | | a refuzului la încasare | | a refuzului la încasare | |  | |_________________________________| |______________________________| |  |___________________________________________________________________________  +  Anexa 6 d)MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI REFUZURILOR LA PLATA/ÎNCASAREBorderoul refuzurilor la plata/încasare se completează astfel:- Compensabil la: B.N.R. ............................................(locul unde se desfăşoară compensarea)- Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;- Banca prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul de refuzuri la plata/încasare;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara): denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de refuzuri la plata/încasare în cadrul şedinţei de compensare;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Numărul refuzului la plata/încasare: fiecare rând se completează cu numărul unui singur refuz la plata/încasare înscris pe respectivul borderou;- Număr bucăţi: se completează cu numărul total al instrumentelor de plată înscris pe respectivul refuz la plata/încasare;- Suma: se completează, în cifre şi litere, cu suma înscrisă pe respectivul refuz la plata/încasare;- Total: totalurile coloanelor "Număr bucăţi" şi "Suma";- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului) *1).----------------*1) Borderoul refuzurilor la plata/încasare este completat cu datele refuzurilor la plata/încasare adresate aceleiaşi unităţi bancare destinatare (primitoare).  +  Anexa 7                           JUSTIFICARE REFUZ-------------------------------------------------------------------------------| JUSTIFICARE REFUZ |--------------------------------------------------------- || Banca prezentatoare | Data compensării || (iniţiatoare) a refuzului | refuzului: || ------------------------- | || |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_|_| ||-------------------------------------------------------- || || Refuzam la plata/încasare || || CECUL/ORDINUL DE PLATA Nr. ..............., către ||--------------------------------------------------------- || Banca primitoare | || (destinatara) a refuzului | || ------------------------- | || |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | ||-------------------------------------------------------- || || din următorul motiv: || ---------------------------------------------------------------------- || | ---------------------------------------------------------------- | || ---------------------------------------------------------------------- || || VERIFICAT ÎNTOCMIT || --------------- L.S. ----------------- || (semnătura) (semnătura) |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 8 a)                       FORMULAR DE COMPENSARE-------------------------------------------------------------------------------    Locul --------------- Compensat de |_______________|    compensării |_____________| Data compensării |_|_|_|_|_|_|_|_|                       FORMULAR DE COMPENSARE                                AL                |_____________________________________|                     (denumirea unităţii bancare)------------------------------------------------------------------------------- Sume de încasat | Sume de încasat | | Sume de plătit | Sume de plătit |    refuzate | |Unităţi| | refuzate |-----------------|-----------------|bancare|-----------------|----------------- **|Buc.| Valoare| * |Buc.| Valoare| - cod | * |Buc.|Valoare| **|Buc.| Valoa-|   | | | | | | | | | | | | re |___|____|________|___|____|________|_______|____|____|_______|___|____|_______|_1_|____|________|_1_|____|________|_______|_1__|____|_______|_1_|____|_______|_2_|____|________|_2_|____|________|_______|_2__|____|_______|_2_|____|_______|_3_|____|________|_3_|____|________|_______|_3__|____|_______|_3_|____|_______|_4_|____|________|_4_|____|________|_______|_4__|____|_______|_4_|____|_______|___|____|________|_5_|____|________|_______|_5'_|____|_______|___|____|_______|                     | |                     | |                     | |------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUME DE | TOTAL SUME DE | | TOTAL SUME DE | TOTAL SUME DE | ÎNCASAT REFUZATE| ÎNCASAT | | PLĂTIT | PLĂTIT REFUZATE|-----------------|-----------------| |-----------------|-----------------   |Buc.| Valoare| |Buc.| Valoare| | |Buc.| Valoare| |Buc.| Valoa-|   | | | | | | | | | | | | re |___|____|________|___|____|________| |___|____|________|___|____|_______|___|____|________|___|____|________| |___|____|________|___|____|_______|  TOTAL CREDIT | | | | TOTAL DEBIT |-----------------|-----------------|-------|-----------------|----------------|                 | |SOLD DE| | |                 | CREDITOR |COMPEN-| DEBITOR | |_________________|_________________|_SARE__|_________________|________________|    Din compensarea interbancara    a rezultat un sold debitor/creditor de: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                      (în cifre)                           |___________________________________________|    CERTIFICAT (în litere)   ------------ L.S. ------------------   Serviciul de Unitatea bancară     plati si    decontări-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 8 a)Sume de încasat/plătit Notă *) rândul 1 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderoul dispoziţiilor centralizatoare proprii;rândul 2 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din borderoul dispoziţiilor centralizatoare primite;rândul 3 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderoul fişelor rectificative de refuz proprii;rândul 4 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din borderoul fişelor rectificative de refuz primite;rândul 5 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderoul fişelor rectificative de plată proprii;rândul 5' - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din fişele rectificative de plată primite.Sume de încasat/plătit refuzate Notă **) rândul 1 - se completează înaintea şedinţei de compensare cu datele din borderourile refuzurilor la plata/încasare proprii;rândul 2 - se completează în timpul şedinţei de compensare cu datele din borderourile refuzurilor la plata/încasare primite;rândul 3 - se completează înaintea şedinţei de compensare:- la rubrica "sume de încasat refuzate" cu datele din refuzurile de încasare la termen proprii;- la rubrica "sume de plătit refuzate" cu datele din taloanele de amânare la compensare proprii;rândul 4 - se completează în timpul şedinţei de compensare:- la rubrica "sume de încasat refuzate" cu datele din taloanele de amânare la compensare primite;- la rubrica "sume de plătit refuzate" cu datele din refuzurile de încasare la termen primite.  +  Anexa 8 b)MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE COMPENSAREFormularul de compensare se completează astfel:- Locul compensării: B.N.R. - ............................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Compensat de: numele şi prenumele inspectorului de compensare;- Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;- Unităţi bancare: denumirile unităţilor bancare care participa la compensare;- SUME DE ÎNCASAT: se completează astfel:1. Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV)Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];[Dispoziţiile centralizatoare de încasare incluse pe aceste borderouri sunt cele corespunzătoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unităţilor bancare primitoare (destinatare)].2. Conform art. 14 [Partea I etapa a 4-a, lit. g)]În timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de plată primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];IN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a)Înaintea şedinţei de compensare*), cu sumele din borderourile fişelor rectificative de refuz la plata, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale refuzurilor iniţiale [rd. 3];------------------ Notă *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz la plata sau a unui instrument de plată compensabil aflat într-un pachet de refuz la plata.4. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a)În timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile fişelor rectificative de refuz la încasare primite, în dreptul unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];5. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a)Înaintea şedinţei de compensare**), cu sumele înscrise în fişele rectificative de plată, în dreptul rubricilor unităţilor bancare către care instrumentul de plată de credit a fost greşit dirijat anterior [rd. 5].------------------ Notă **) - din una dintre zilele de compensare ulterioare constatării dirijării gresite a unui ordin de plată.- SUME DE PLĂTIT: se completează astfel:1. Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV)Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de plată, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];2. Conform art. 14 [Partea I, etapa a 4-a, lit. g)]În timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile dispoziţiilor centralizatoare de încasare primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];[Dispoziţiile centralizatoare de încasare inclusă pe aceste borderouri sunt cele corespunzătoare cecurilor prezentate anterior spre verificare unităţilor bancare primitoare (destinatare)].IN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a)Înaintea şedinţei de compensare*), cu sumele înscrise pe borderourile fişelor rectificative de refuz la încasare, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare emitente ale refuzurilor la încasare iniţiale [rd. 3];-------------------- Notă *) - din una dintre zilele de compensare ulterioare primirii gresite a unui refuz la încasare sau a unui instrument de plată de credit aflat într-un pachet de refuz la încasare.4. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a)În timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile fişelor rectificative de refuz la plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];5. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a)În timpul şedinţei de compensare, cu sumele înscrise în fişele rectificative de plată primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 5];- SUME DE ÎNCASAT REFUZATE: se completează astfel:1. Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV)Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la încasare, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];Aceste refuzuri sunt aferente ordinelor de plată compensate într-una dintre zilele anterioare - (c-1) sau (c-2).2. Conform art. 14 [Partea a II-a, etapa a 2-a, lit. d)]În timpul şedinţei de compensare, sumele din borderourile refuzurilor la plata primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];IN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI3. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a)Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile de încasare la termen, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];4. Conform art. 14 [Partea a II-a, etapa a 2-a, lit. e)]În timpul şedinţei de compensare, cu sumele din taloanele de amânare la compensare primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];- SUME DE PLĂTIT REFUZATE: se completează astfel:1. Conform art. 13 (Grupa de operaţiuni IV)Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la plata, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 1];Aceste refuzuri sunt aferente cecurilor care au fost prezentate spre verificare anterior şi sunt compensate în aceasta şedinţa de compensare - (c).2. Conform art. 14 [Partea a II-a, etapa a 2-a, lit. d)]În timpul şedinţei de compensare, cu sumele din borderourile refuzurilor la încasare primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 2];IN CAZUL APARIŢIEI UNOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI3. Conform art. 14 [Partea a II-a, etapa a 2-a, lit. e)]Înaintea şedinţei de compensare, cu sumele din taloanele de amânare la compensare proprii, în dreptul rubricilor corespunzătoare unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale acestora [rd. 3];4. Conform art. 18.1 şi anexei nr. 11a)În timpul şedinţei de compensare, cu sumele din refuzurile de încasare la termen primite, în dreptul rubricilor unităţilor bancare prezentatoare (iniţiatoare) ale acestora [rd. 4];- Total sume de încasat: în partea I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana "Sume de încasat";- Total sume de plătit: în partea I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana "Sume de plătit";- Total sume de încasat refuzate: în partea a II-a a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana "Sume de încasat refuzate";- Total sume de plătit refuzate: în partea a II-a a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloana "Sume de plătit refuzate";- Total credit = total sume de încasat minus total sume de încasat refuzate;- Total debit = total sume de plătit minus total sume de plătit refuzate;- Soldul de compensare poate fi:- sold creditor, în situaţia în care: TOTAL CREDIT > TOTAL DEBIT- sold debitor, în situaţia în care: TOTAL DEBIT > TOTAL CREDITAgentul de compensare completează soldul debitor sau creditor, în cifre şi litere, după ce inspectorul de compensare a anunţat valabilitatea rezultatelor compensării.Cele doua exemplare ale formularului de compensare sunt semnate de către agentul de compensare şi certificate de către inspectorul de compensare, prin aplicarea semnăturii sale şi a ştampilei.  +  Anexa 9 a)               FORMULAR DE COMPENSARE CENTRALIZATOR===============================================================================                      FORMULAR DE COMPENSARE                          CENTRALIZATOR    Locul --------------- Compensat de |_______________|    compensării |_____________| Data compensării |_|_|_|_|_|_|_|_|-------------------------------------------------------------------------------       | Şedinţa de compensare       |-----------------------------------------------------------------------       | Partea I | Partea a II-aUNITĂŢI|-------------------------|---------------------------------------------BANCARE| Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Sold de compensare  COD | de | de | de încasat | de plătit |___________________       | încasat | plătit | refuzate | refuzate | DEBITOR | CREDITOR       |____________|____________|____________|____________|_________|_________       |Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Valoare |Valoare_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|________________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|________________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|________________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|________________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|________________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|________________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|_________       | | | TOTAL | TOTAL |       | TOTAL | TOTAL |GENERAL SUME|GENERAL SUME| TOTAL SOLDURI       |GENERAL SUME|GENERAL SUME| DE ÎNCASAT | DE PLĂTIT |___________________       | DE ÎNCASAT | DE PLĂTIT | REFUZATE | REFUZATE |DEBITOARE|CREDITOA-       | | | | | | RE       |____________|____________|____________|____________|_________|_________       |Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Buc.|Valoare|Valoare |Valoare_______|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|________________|____|_______|____|_______|____|_______|____|_______|_________|_________                                       ---------------------- L.S.                                        Serviciul de plăţi şi                                              decontări===============================================================================  +  Anexa 9 b)MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE COMPENSARE CENTRALIZATORFormularul de compensare centralizator se completează astfel:- Locul compensării: B.N.R. - ............................................(locul unde se desfăşoară compensarea)- Compensat de: numele şi prenumele inspectorului de compensare;- Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;- Unităţi bancare: denumirile unităţilor bancare care participa la compensare;- Cod: codurile unităţilor bancare care participa la compensare;- Total sume de încasat şi Total sume de plătit: se completează la finalul părţii I a şedinţei de compensare cu totalurile rubricilor "Sume de încasat", respectiv "Sume de plătit" preluate din formularele de compensare ale unităţilor bancare care participa la compensare;- Total general sume de încasat şi Total general sume de plătit: în finalul părţii I a şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloanele "Total sume de încasat", respectiv "Total sume de plătit";
    La încheierea părţii I a şedinţei de compensare, "Total general sume de plătit" şi "Total general sume de încasat" trebuie să fie identice în formularul de compensare centralizator.
    Aceasta reprezintă prima verificare a compensării.
  - Total sume de încasat refuzate şi Total sume de plătit refuzate: se completează în partea a II-a a şedinţei de compensare cu totalul rubricilor "Sume de încasat refuzate", respectiv "Sume de plătit refuzate" preluate din formularele de compensare ale unităţilor bancare care participa la compensare;- Total general sume de încasat refuzate şi Total general sume de plătit refuzate: la finalul şedinţei de compensare se totalizează sumele din coloanele "Total sume de încasat refuzate", respectiv "Total sume de plătit refuzate";- Sold de compensare debitor: se completează în partea a II-a a şedinţei de compensare cu soldurile debitoare preluate din formularele de compensare ale unităţilor bancare aflate în poziţie debitoare;- Sold de compensare creditor: se completează în partea a II-a a şedinţei de compensare cu soldurile creditoare preluate din formularele de compensare ale unităţilor bancare aflate în poziţie creditoare;- Total solduri debitoare: se totalizează sumele înscrise în coloana "Sold de compensare debitor";- Total solduri creditoare: se totalizează sumele înscrise în coloana "Sold de compensare creditor".
    Pentru ca şedinţa de compensare să se poată finaliza, este obligatoriu ca, pe formularul de compensare centralizator, totalul general al sumelor de încasat refuzate să fie identic cu totalul general al sumelor de plătit refuzate şi totalul soldurilor debitoare să fie identic cu totalul soldurilor creditoare.
    Aceasta reprezintă a doua verificare a compensării.
  După stabilirea celor două egalităţi, inspectorul de compensare anunţa închiderea şedinţei de compensare, semnează şi stampileaza formularul de compensare centralizator.
   +  Anexa 10ELEMENTE OBLIGATORII ALE PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A ÎNCĂLCĂRII PREVEDERILOR REGULAMENTULUI PRIVIND COMPENSAREA PLĂŢILOR INTERBANCARE FĂRĂ NUMERAR PE SUPORT HÂRTIE1. Data şi locul compensării;2. Numele şi prenumele inspectorului de compensare;3. Denumirea unităţii bancare penalizate;4. Numele şi prenumele agentului de compensare;5. Date detaliate cu privire la încălcarea prevederilor Regulamentului privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare pe suport hârtie;6. Penalizarea aplicată conform art. 20 alin. 1 din Regulamentul privind compensarea multilaterala a plăţilor interbancare pe suport hârtie;7. Semnătura inspectorului de compensare şi ştampila sucursalei Băncii Naţionale a României;8. Semnătura agentului de compensare, respectiv de luare la cunoştinţa a datelor cuprinse în procesul-verbal constatator sau, în cazul refuzului agentului de compensare de a semna, semnăturile a doi martori;9. Data până la care se poate depune contestaţia la Direcţia decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României.  +  Anexa 11 a)PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A ERORILOR ŞI OMISIUNILORIN ACTIVITATEA DE COMPENSARE1. Unităţile bancare omit sa refuze instrumente de plată compensabile de creditO unitate bancară care constata, ulterior închiderii şedinţei de compensare, ca a omis sa refuze instrumente de plată compensabile de credit [ordine de plată: (c+1) sau (c+2)] este obligată să efectueze aceasta operaţiune într-un timp cat mai scurt, conform art. 18.2, în locul unde s-a făcut schimbul iniţial.- Refuzul acestor instrumente se realizează în următorul mod: a) unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului completează formularul denumit refuz de încasare la termen, prezentat în anexa nr. 11b);Modul de completare a refuzului de încasare la termen este descris în anexa nr. 11c); b) unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului de încasare la termen completează formularul de compensare [anexa nr. 8a)] cu datele cuprinse în acesta.Completarea formularului de compensare, în aceasta situaţie, este aceeaşi ca în cazul refuzului obişnuit şi este descrisă în anexa nr. 8b); c) schimbul de documente aferent acestei situaţii se realizează între agenţii de compensare în partea a II-a a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită; d) datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate de către agenţii de compensare ai unităţilor bancare primitoare (destinatare) ale refuzurilor de încasare la termen, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8b).- Refuzul de încasare la termen se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul 1, de culoare alba;- exemplarul 2, de culoare roz;- exemplarul 3, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al refuzului de încasare la termen este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului de încasare la termen, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;- exemplarul roz (nr. 2) este remis, în plicul care conţine pachetul de instrumente de plată compensabile de credit refuzate la termen, unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului de încasare la termen, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;- exemplarul alb (nr. 1) este remis, împreună cu formularul de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.Plicul în care este inclus un refuz de încasare la termen conţine, pe lângă acest formular, următoarele:- instrumentele de plată compensabile de credit refuzate la termen;- justificarea refuzurilor de încasare la termen pentru fiecare dintre instrumentele respective.Justificarea refuzului de încasare la termen se face pe formularul prezentat în anexa nr. 11 b), într-un singur exemplar.2. Unităţile bancare constata ca le-a fost dirijat greşit un refuz la plata/încasare sau un instrument de plată compensabil aflat într-un pachet de refuzO unitate bancară care constata ulterior închiderii şedinţei de compensare că nu este primitoare (destinatara) de drept a unui refuz la plata, a unui refuz la încasare sau a unui instrument de plată compensabil aflat într-un pachet de refuz este obligată sa restituie, prin compensare, refuzul sau instrumentul respectiv unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a acestuia, într-un timp cat mai scurt, conform art. 18 alin. 18.2, în locul unde s-a făcut schimbul iniţial, respectiv în sala de compensare.- Restituirea refuzului sau a instrumentului de plată compensabil, refuzat şi greşit dirijat, se realizează în următorul mod: a) unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz completează formularul denumit fişa rectificativa de refuz la plata/încasare prezentat în anexa nr. 11 d);Modul de completare a fisei rectificative de refuz este descris în anexa nr. 11 e).În cazul rectificarii refuzului la plata al cecurilor, se completează formularul denumit fişa rectificativa de refuz la plata.În cazul rectificarii refuzului la încasare al ordinelor de plată, se completează formularul denumit fişa rectificativa de refuz la încasare.- Fişa rectificativa de refuz se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarul nr. 2, de culoare roz;- exemplarul nr. 3, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al fisei rectificative de refuz este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară care întocmeşte fişa rectificativa de refuz, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;- exemplarul roz (nr. 2) este remis în plicul care conţine pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate, unităţii bancare care le-a dirijat greşit, aceasta fiind unitatea bancară primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz, constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;- exemplarul alb (nr. 1) este remis împreună cu formularul de compensare inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.Pe baza fişelor rectificative de refuz, unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) completează câte un borderou al fişelor rectificative de refuz pentru fiecare unitate bancară primitoare (destinatara).În cazul în care unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) întocmeşte o singura fişa rectificativa de refuz pentru o unitate bancară primitoare (destinatara), nu este necesară completarea borderoului fişelor rectificative de refuz.Standardul borderoului fişelor rectificative de refuz este prezentat în anexa nr. 11 h).Borderoul fişelor rectificative de refuz se întocmeşte în trei exemplare, având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarul nr. 2, de culoare roz;- exemplarul nr. 3, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al borderoului fişelor rectificative de refuz este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare), constituind document justificativ pentru operaţiunile sale;- exemplarul roz (nr. 2) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, unităţii bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operaţiunile acesteia;- exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul şedinţei de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare al unităţii bancare prezentatoare.Modul de completare a borderoului fişelor rectificative de refuz este prezentat în anexa nr. 11 i).Borderoul fişelor rectificative de refuz la plata cuprinde fişele rectificative de refuz la plata.Borderoul fişelor rectificative de refuz la încasare cuprinde fişele rectificative de refuz la încasare.Borderourile fişelor rectificative de refuz sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate. b) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz completează formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse în borderoul fişelor rectificative de refuz. Completarea formularului de compensare în aceasta situaţie este descrisă în anexa nr. 8 b). c) Schimbul de documente aferent acestei situaţii se realizează, între agenţii de compensare, în prima parte a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul de timp obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită. d) Datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate, de către agenţii de compensare ai unităţii bancare primitoare (destinatare) a fişelor rectificative de refuz, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b).Plicul în care este inclusă o fişa rectificativa de refuz conţine, pe lângă acest formular, următoarele:- instrumente de plată compensabile refuzate şi greşit dirijate;şi/sau- refuzul la plata/încasare;- justificările refuzului la plata/încasare pentru fiecare dintre instrumentele respective.3. Unităţile bancare constata după închiderea unei şedinţe de compensare ca au dirijat greşit unul sau mai multe instrumente de plată compensabile de creditO unitate bancară care constata ulterior închiderii şedinţei de compensare ca a dirijat greşit un instrument de plată compensabil de credit (ordin de plată) către o unitate bancară care nu este primitoarea (destinatara) de drept a acestuia este obligată sa verifice la unitatea bancară care nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentului de plată greşit dirijat, dacă aceasta intenţionează sa introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen privind respectivul instrument:- în cazul în care unitatea bancară, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a respectivului instrument, intenţionează sa introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen, se opreşte procesul de introducere a acestuia în compensare şi se procedează la fel ca în cazul descris mai jos;- în cazul în care unitatea bancară, care nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentului, nu urmează sa introducă în compensare un refuz sau un refuz la termen privind instrumentul respectiv, se procedează în următorul mod: a) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plată completează formularul denumit fişa rectificativa de plată, prezentat în anexa nr. 11 f).Modul de completare a fisei rectificative de plată este descris în anexa nr. 11 g). b) Unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plată completează formularul de compensare [anexa nr. 8 a)] cu datele cuprinse în fişa rectificativa de plată.Completarea formularului de compensare în aceasta situaţie este descrisă în anexa nr. 8 b). c) Schimbul de documente aferent acestei situaţii se realizează între agenţii de compensare în prima parte a uneia dintre şedinţele de compensare cuprinse în intervalul obligatoriu de cinci zile lucrătoare, după procedura obişnuită. d) Datele provenite în urma schimbului de documente sunt completate de către agenţii de compensare ai unităţii bancare primitoare (destinatare) ale fişelor rectificative de plată, pe formularul de compensare, conform anexei nr. 8 b). e) Instrumentul de plată compensabil greşit dirijat, rectificat prin fişa rectificativa de plată respectiva, urmează a fi recuperat fizic de către unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei, pe cale amiabilă, de la unitatea bancară primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plată. f) Creditarea contului clientului beneficiar care urma a fi realizată prin instrumentul greşit dirijat anterior poate fi realizată după ce sumele sunt recuperate de către unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) prin compensare în baza fisei rectificative de plată emise, prin întocmirea unor noi instrumente de plată compensabile de credit. Aceste noi instrumente pot fi incluse în pachetele obişnuite de instrumente de plată compensabile şi înmânate unităţii bancare care le este primitoarea (destinatara) de drept. Diferenţa între data recuperării sumelor şi data introducerii unor noi instrumente în compensare nu poate fi mai mare de o zi lucrătoare.În momentul emiterii unui nou ordin de plată către destinatarul real, ordinul de plată iniţial, care constituie obiectul unei fise rectificative de plată, este anulat de drept.- Fişa rectificativa de plată se întocmeşte în trei exemplare având acelaşi conţinut, astfel:- exemplarul nr. 1, de culoare alba;- exemplarul nr. 2, de culoare roz;- exemplarul nr. 3, de culoare vernil.Destinaţia fiecărui exemplar al fisei rectificative de plată este următoarea:- exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plată, constituind document justificativ pentru datele preluate în formularul de compensare propriu;- exemplarul roz (nr. 2) este remis în plicul care conţine justificările rectificarilor la plata, unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plată, constituind document justificativ pentru aceasta;- exemplarul alb (nr. 1) este remis, împreună cu formularul de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ şi de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare centralizator.Plicul în care este inclusă o fişa rectificativa de plată conţine, pe lângă acest formular, şi toate justificările rectificarilor de plată componente ale acestei fise.Justificarea unei rectificari de plată se face pe formularul prezentat în anexa nr. 11 f), într-un singur exemplar.4. Unităţile bancare constata după închiderea şedinţei de compensare ca li s-au refuzat, din motive nejustificate, instrumente de plată compensabileO unitate bancară primitoare (destinatara) a unui refuz care constata ulterior închiderii şedinţei de compensare ca i s-au refuzat nejustificat instrumente de plată compensabile ia legătura cu unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului considerat nejustificat şi îi solicita soluţionarea diferendului pe cale amiabilă.În cazul în care unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului este de acord cu faptul ca acesta a fost nejustificat, unitatea bancară primitoare (destinatara) a refuzului reintroduce în compensare instrumentele de plată compensabile nejustificat refuzate.În cazul în care diferendul nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă rezolvarea acestuia este de competenţa organelor judecătoreşti.  +  Anexa 11 b)                      REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN-------------------------------------------------------------------------------| REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN || || Compensabil la: ---- Data compensării refuzului la termen: |_|_|_|_|_|_|_|_||| ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului la termen | || | ------------------------------------------------------------- | || | |___________________________________________________________| | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Refuzăm la termen încasarea de la: || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca primitoare (destinatară) a refuzului la termen | || | ------------------------------------------------------------- | || | |___________________________________________________________| | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || || L.S. L.S. || ------------------------------------ ------------------------------------ || |----------------------------------| |----------------------------------| || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| | Banca primitoare (destinatara) | || | a refuzului la termen | | a refuzului la termen | || ------------------------------------ ------------------------------------ |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 11 b)                    JUSTIFICARE REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN  ----------------------------------------------------------------------------  | JUSTIFICARE REFUZ DE ÎNCASARE LA TERMEN |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) Data compensării |  | | a refuzului de încasare la termen refuzului de încasare |  | | ................................. la termen:|_|_|_|_|_|_|_|_||  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Refuzăm la termen încasarea pentru |  | ORDINUL DE PLATĂ Nr. ..........., către |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca primitoare (destinatara) |  | | a refuzului de încasare la termen |  | | ................................. |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | din următorul motiv: |  | ______________________________________________________________________ |  |__________________________________________________________________________|  | |  | |  | VERIFICAT ÎNTOCMIT |  | ___________ L.S. ___________ |  | semnătura semnătura |  |--------------------------------------------------------------------------|  +  Anexa 11 c)MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI DE ÎNCASARE LA TERMENRefuzul de încasare la termen se completează astfel:- Compensabil la: B.N.R. ..................................................(locul unde se desfăşoară compensarea)- Data compensării refuzului de încasare la termen: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzului de încasare la termen;- Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului de încasare la termen: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul de instrumente de plată compensabile de credit refuzate la termen;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului de încasare la termen sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara) a refuzului de încasare la termen: denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente de plată compensabile de credit refuzate la termen;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului de încasare la termen sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Număr bucăţi: numărul de instrumente de plată compensabile de credit refuzate la termen, componente ale pachetului;- Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile de credit refuzate la termen;- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului de încasare la termen, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al refuzului de încasare la termen).  +  Anexa 11 d)                     FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA PLATĂ-------------------------------------------------------------------------------| FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA PLATĂ || || Compensabil la: ----- Nr. ---- Data compensării fisei || rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fişei rectificative de refuz | || | -------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Rectificăm refuzul la plată din partea: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | || | --------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | CECURI Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || || L.S. L.S. || ------------------------------------ ----------------------------------- || ------------------------------------ ----------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| || | a fişei rectificative de refuz | | a refuzului iniţial | || ------------------------------------ ----------------------------------| |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 11 d)                     FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA ÎNCASARE-------------------------------------------------------------------------------| FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA ÎNCASARE || || Compensabil la: ----- Nr. ---- Data compensării fisei || rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz | || | -------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Rectificăm refuzul la încasare din partea: || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | || | --------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || || L.S. L.S. || ------------------------------------ ----------------------------------- || ------------------------------------ ----------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| || | a fişei rectificative de refuz | | a refuzului iniţial | || ------------------------------------ ----------------------------------| |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 11 e)MODUL DE COMPLETARE A FISEI RECTIFICATIVEDE REFUZ LA PLATA/ÎNCASAREFişa rectificativa de refuz la plata/încasare se completează astfel:- Compensabil la: B.N.R. - ..........................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)Nr.: numărul de ordine al fisei rectificative da refuz la plata/încasare:- Data compensării fisei rectificative de refuz: ziua, luna, anul în care are loc compensarea fisei rectificative de refuz;- Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz: denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Prin: denumirea instrumentelor de plată compensabile incluse pe fişa rectificativa de refuz:- pentru fişa rectificativa de refuz la plata: cecuri;- pentru fişa rectificativa de refuz la încasare: ordine de plată;- Număr bucăţi: numărul de instrumente de plată compensabile de acelaşi fel (de debit sau de credit) incluse pe o fişa rectificativa de refuz;- Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile de acelaşi fel, incluse pe fişa rectificativa de refuz;- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de refuz).  +  Anexa 11 f)                     FIŞA RECTIFICATIVĂ DE PLATĂ-------------------------------------------------------------------------------| FIŞA RECTIFICATIVĂ DE PLATĂ || || Compensabil la: ---------- Data compensării fisei || rectificative de plata: |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plata | || | -------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Rectificăm plata către: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plata | || | --------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | ORDINE DE PLATĂ Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || || L.S. L.S. || ------------------------------------ ----------------------------------- || ------------------------------------ ----------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatara) | || | a fisei rectificative de plata | | a fisei rectificative de plata | || ------------------------------------ ----------------------------------| |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 11 f)                           JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATĂ-------------------------------------------------------------------------------                           JUSTIFICARE RECTIFICARE DE PLATĂ |--------------------------------------------------------- || Banca prezentatoare (iniţiatoare) | Data compensării || a fişei rectificative de plată | fisei rectificative|| ------------------------- | de plata: || |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_|_| ||-------------------------------------------------------- || || Rectificăm la plata || || ORDINUL DE PLATĂ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|, către || ||-------------------------------------------------------- || Banca primitoare (destinatara) a fişei | || rectificative de plată | || ------------------------- | || |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | ||-------------------------------------------------------- || || din următorul motiv: || ---------------------------------------------------------------------- || | ---------------------------------------------------------------- | || ---------------------------------------------------------------------- || || VERIFICAT ÎNTOCMIT || --------------- L.S. ----------------- || (semnătura) (semnătura) |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 11 g)MODUL DE COMPLETARE A FISEI RECTIFICATIVE DE PLATAFişa rectificativa de plată se completează astfel:- Compensabil la: B.N.R. - ..............................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Data compensării fisei rectificative de plată: ziua, luna, anul în care are loc compensarea fisei rectificative de plată;- Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plată: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare o fişa rectificativa de plată;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de plată sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de plată: denumirea unităţii bancare care primeşte din compensare o fişa rectificativa de plată;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plată sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Prin: denumirea instrumentelor de plată compensabile incluse pe fişa rectificativa de plată:- ordin de plată;- Număr bucăţi: numărul de instrumente de plată compensabile incluse pe o fişa rectificativa de plată;- Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile incluse pe fişa rectificativa de plată;- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de plată, aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de plată).  +  Anexa 11 h)                               BORDEROU              AL FIŞELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATĂ  ____________________________________________________________________________  | BORDEROU AL |  | FIŞELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATĂ |  | |  | Compensabil la: __________________________________________ |  | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fişei rectificative de refuz | |  | | ...................................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Rectificam refuzul la plata din partea: |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | |  | | ...................................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | pentru |  | ________________________________________________________________________ |  | | Numărul | Număr | Suma | |  | | fisei | bucăţi |-------------------------------------------------| |  | | rectifica-| | | | |  | | tive de | | | | |  | | refuz la | | în cifre | în litere | |  | | plată | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | TOTAL | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | CERTIFICAT | |  | | | |  | | L.S. L.S. | |  | |__________________________________ ___________________________________| |  | |_________________________________ ___________________________________| |  | |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | |  | | a fişei rectificative de refuz | | a refuzului iniţial | |  | |_________________________________| |__________________________________| |  |___________________________________________________________________________  +  Anexa 11 h)                               BORDEROU              AL FIŞELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA ÎNCASARE  ____________________________________________________________________________  | BORDEROU AL |  | FIŞELOR RECTIFICATIVE DE REFUZ LA ÎNCASARE |  | |  | Compensabil la: __________________________________________ |  | Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| |  | |  | ---------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz | |  | | .................................................................. | |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | Rectificam refuzul la încasare din partea: |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | |  | | ...................................................................| |  | | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |  | ----------------------------------------------------------------------- |  | pentru |  | ________________________________________________________________________ |  | | Numărul | Număr | Suma | |  | | fisei | bucăţi |-------------------------------------------------| |  | | rectifica-| | | | |  | | tive de | | | | |  | | refuz la | | în cifre | în litere | |  | | încasare | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | TOTAL | | | | |  | |-----------|--------|-----------------|-------------------------------| |  | | CERTIFICAT | |  | | | |  | | L.S. L.S. | |  | |__________________________________ ___________________________________| |  | |__________________________________ ___________________________________| |  | |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca prezentatoare (iniţiatoare) | |  | | a fisei rectificative de refuz | | a refuzului iniţial | |  | |_________________________________| |__________________________________| |  |___________________________________________________________________________  +  Anexa 11 i)MODUL DE COMPLETARE A BORDEROULUI FIŞELOR RECTIFICATIVEDE REFUZ LA PLATA/ÎNCASAREBorderoul fişelor rectificative de refuz la plata/încasare se completează astfel:Compensabil la : B.N.R. - ...............................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;- Banca prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul cu fişele rectificative de refuz la plata/încasare;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara): denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul cu fişele rectificative de refuz la plata/încasare în cadrul şedinţei de compensare;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării bancare a Băncii Naţionale a României, numărul curent al acesteia;- Numărul fisei rectificative de refuz la plata/încasare: fiecare rând se completează cu numărul unei singure fise de refuz la plata/încasare înscrise pe respectivul borderou;- Număr bucăţi: se completează cu numărul total al instrumentelor de plată înscrise pe respectiva fişa rectificativa de refuz la plata/încasare;- Suma: se completează, în cifre şi litere, cu suma înscrisă pe respectiva fişa rectificativa de refuz la plata/încasare;- Total: totalurile coloanelor "Număr bucăţi" şi "Suma";- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3 - vernil (al borderoului *1).----------------------*1) Borderoul fişelor rectificative de refuz la plata/încasare este completat cu datele fişelor rectificative de refuz la plata/încasare adresate aceleiaşi unităţi bancare destinatare (primitoare).  +  Anexa 12 a)Judeţul.................INSTRUMENTE DE PLATA DE DEBIT COMPENSATE- structura numerică şi valorică pe circuite de procesare -
  - mii lei -
    Nr. crt.Denumirea unităţii bancare participante la compensareC1C2C3C4C5Total
    Buc.ValoareBuc.ValoareBuc.ValoareBuc.ValoareBuc.ValoareBuc.Valoare
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
      TOTAL:                        
   +  Anexa 12 b)Judeţul.................INSTRUMENTE DE PLATA DE CREDIT COMPENSATE- structura numerică şi valorică pe circuite de procesare -
  - mii lei -
    Nr. crt.Denumirea unităţii bancare participante la compensareOP1OP2OP3OP4OP5Total
    Buc.ValoareBuc.ValoareBuc.ValoareBuc.ValoareBuc.ValoareBuc.Valoare
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
      TOTAL:                        
   +  Anexa 12 c)Judeţul ................INSTRUMENTE DE PLATA REFUZATE IN COMPENSARE- ca număr şi valoare -
    - mii lei -
    Denumirea unităţii bancare participante la compensareInstrumente de plată de debit refuzateInstrumente de plată de credit refuzate
    Buc.ValoareBuc.Valoare
             
             
             
             
             
             
             
    TOTAL:        
   +  Anexa 13 a)                  DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE-------------------------------------------------------------------------------| DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE || || Compensabil la: ------- Nr. ---- Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) ----------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Incasam de la: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca primitoare (destinatara) --------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | CAMBII Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || | || L.S. L.S. | L.S. || ------------------------------------ -------------------------------- || ------------------------------------ -------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatara)| || ------------------------------------ -------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 13 a)                  DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE-------------------------------------------------------------------------------| DISPOZIŢIE CENTRALIZATOARE DE ÎNCASARE || || Compensabil la: ------- Nr. ---- Data compensării (C): |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) ----------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Incasam de la: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca primitoare (destinatara) --------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | BILETE LA ORDIN Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || | || L.S. L.S. | L.S. || ------------------------------------ -------------------------------- || ------------------------------------ -------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca primitoare (destinatara)| || ------------------------------------ -------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 13 b)MODUL DE COMPLETARE A DISPOZIŢIEI CENTRALIZATOARE DE ÎNCASAREDispoziţia centralizatoare de încasare se completează astfel:- Nr.: numărul de ordine al dispoziţiei centralizatoare de încasare;- Compensabil la: B.N.R. - ...............................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Data compensării: ziua, luna, anul în care are loc compensarea;- Banca prezentatoare (iniţiatoare): denumirea unităţii bancare care prezintă pachetul de instrumente compensabile în cadrul, şedinţei de compensare sau al şedinţei de verificare;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara): denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente compensabile în compensare în cadrul şedinţei de compensare sau al şedinţei de verificare;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Prin: denumirea instrumentelor de plată compensabile, componente ale pachetului;- cambiisau- bilete la ordin- Număr bucăţi: numărul de instrumente compensabile de acelaşi fel (de debit), componente ale pachetului;- Suma: rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile, de acelaşi fel;- Certificat: aceasta rubrica se completează prin aplicarea semnăturii autorizate şi a ştampilei unităţii bancare primitoare (destinatare), astfel:- pentru dispoziţia centralizatoare de încasare, pe exemplarul nr. 4 - vernil:- în partea stângă a rubricii, la prezentarea cambiilor sau biletelor la ordin pentru verificare;- în partea dreaptă a rubricii, la introducerea în compensare a formularisticii aferente cambiilor sau biletelor la ordin prezentate anterior pentru verificare.  +  Anexa 13 c)                             REFUZ LA PLATĂ-------------------------------------------------------------------------------| REFUZ LA PLATĂ || || Compensabil la: --- Nr. -- Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului ----------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Refuzăm plata către: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca primitoare (destinatara) a refuzului --------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | CAMBII Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || || L.S. L.S. || -------------------- ----------------------------------| ----------------- || -------------------- | AMÂNARE | ----------------- || |Banca prezentatoare| | pentru data (C) |_|_|_|_|_|_|_|_| | Banca | || | (iniţiatoare) | |---------------------------------| | primitoare | || | a | |CAMBII: Nr. bucăţi |_|_|_| | (destinatara) | || | refuzului | |Suma:|_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,|_|_| | a refuzului | || --------------------- ----------------------------------- ----------------- ||_____________________________________________________________________________|  +  Anexa 13 c)                             REFUZ LA PLATĂ-------------------------------------------------------------------------------| REFUZ LA PLATĂ || || Compensabil la: --- Nr. -- Data compensării refuzului: |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului ----------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Refuzăm plata către: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca primitoare (destinatara) a refuzului --------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | BILETE LA ORDIN Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || || L.S. L.S. || -------------------- ----------------------------------| ----------------- || -------------------- | AMÂNARE | ----------------- || |Banca prezentatoare| | pentru data (C) |_|_|_|_|_|_|_|_| | Banca | || | (iniţiatoare) | |---------------------------------| | primitoare | || | a | |BILETE LA ORDIN: Nr.bucăţi |_|_|_| | (destinatara) | || | refuzului | |Suma:|_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,|_|_| | a refuzului | || --------------------- ----------------------------------- ----------------- ||_____________________________________________________________________________|  +  Anexa 13 d)MODUL DE COMPLETARE A REFUZULUI LA PLATARefuzul la plata se completează astfel:- Compensabil la: B.N.R. - .............................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Nr.: numărul de ordine al refuzului la plata;- Data compensării refuzului: ziua, luna, anul în care are loc compensarea refuzului;- Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul de instrumente de plată compensabile refuzate;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara) a refuzului: denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul de instrumente de plată compensabile refuzate în cadrul şedinţei de compensare;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a refuzului sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Prin: denumirea instrumentelor de plată compensabile refuzate;- cambiisau- bilete la ordin- Număr bucăţi: numărul de instrumente de plată compensabile de acelaşi fel refuzate, componente ale pachetului;- Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile refuzate, de acelaşi fel;- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare), aplicate pe exemplarul nr. 3. vernil (al refuzului).Formularul de refuz la plata poate fi utilizat pentru: a) efectuarea refuzului la plata: în aceasta situaţie se barează talonul de amânare de către unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare); b) solicitarea amânării la compensare: în aceasta situaţie se barează de către unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) spaţiile referitoare la numărul bucăţilor şi suma cambiilor sau biletelor la ordin destinate efectuării refuzului la plata; c) efectuarea refuzului la plata şi solicitarea amânării la compensare: în aceasta situaţie formularul de refuz la plata se completează integral.În cazul în care formularul de refuz la plata este utilizat de unitatea bancară prezentatoare (iniţiatoare) a acestuia pentru a solicita amânarea la compensare a unor instrumente de plată compensabile de debit (cambii sau bilete la ordin), talonul din partea inferioară a acestuia se completează astfel:- Amânare pentru data (c): ziua următoare de compensare a cambiilor sau biletelor la ordin amânate la compensare;- Nr. bucăţi: numărul cambiilor sau biletelor la ordin amânate la compensare;- Suma: suma cambiilor sau biletelor la ordin amânate la compensare.  +  Anexa 13 e)                           JUSTIFICARE REFUZ-------------------------------------------------------------------------------                           JUSTIFICARE REFUZ |--------------------------------------------------------- || Banca prezentatoare | Data compensării || (iniţiatoare) a refuzului | refuzului: || ------------------------- | || |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_|_| ||-------------------------------------------------------- || || Refuzam la plata || || CAMBIA/BILETUL LA ORDIN Nr. .............., către ||--------------------------------------------------------- || Banca primitoare | || (destinatară) a refuzului | || ------------------------- | || |_______________________| Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | ||-------------------------------------------------------- || || din următorul motiv: || ---------------------------------------------------------------------- || | ---------------------------------------------------------------- | || ---------------------------------------------------------------------- || || VERIFICAT ÎNTOCMIT || --------------- L.S. ----------------- || (semnătura) (semnătura) |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 13 f)                     FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA PLATĂ-------------------------------------------------------------------------------| FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ || LA PLATĂ || || Compensabil la: ----- Nr. ---- Data compensării fisei || rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz | || | -------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Rectificăm refuzul la plată din partea: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | || | --------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | CAMBII Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || || L.S. L.S. || ------------------------------------ ----------------------------------- || ------------------------------------ ----------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| || | a fisei rectificative de refuz | | a refuzului iniţial | || ------------------------------------ --------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 13 f)                     FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ LA PLATĂ-------------------------------------------------------------------------------| FIŞA RECTIFICATIVĂ DE REFUZ || LA PLATĂ || || Compensabil la: ----- Nr. ---- Data compensării fisei || rectificative de refuz: |_|_|_|_|_|_|_|_| || ---------------------------------------------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz | || | -------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || ---------------------------------------------------------------------- || Rectificăm refuzul la plată din partea: || ---------------------------------------------------------------------- || |Banca prezentatoare (iniţiatoare) a refuzului iniţial | || | --------------------------------------------------------------- | || | Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | || |--------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------- ||prin | BILETE LA ORDIN Număr bucăţi: |_|_|_| || | SUMA: |_|_|_._|_|_._|_|_._|_|_,_|_| || |--------------------------------------------------------------------| || |____________________________________________________________________| || (suma în litere) || CERTIFICAT || || L.S. L.S. || ------------------------------------ ----------------------------------- || ------------------------------------ ----------------------------------- || | Banca prezentatoare (iniţiatoare)| |Banca prezentatoare (iniţiatoare)| || | a fisei rectificative de refuz | | a refuzului iniţial | || ------------------------------------ --------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 13 g)MODUL DE COMPLETARE A FISEI RECTIFICATIVE DE REFUZ LA PLATAFişa rectificativa de refuz la plata se completează astfel:- Compensabil la: B.N.R. - ............................................;(locul unde se desfăşoară compensarea)- Nr.: numărul de ordine al fisei rectificative de refuz la plata;- Data compensării fisei rectificative de refuz la plata: ziua, luna, anul în care are loc compensarea fisei rectificative de refuz;- Banca prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz la plata: denumirea unităţii bancare care introduce în compensare pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate;- Cod: numărul codului unităţii bancare prezentatoare (iniţiatoare) a fisei rectificative de refuz la plata sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Banca primitoare (destinatara) a fisei rectificative de refuz: denumirea unităţii bancare care primeşte pachetul cu refuzul sau instrumentele refuzate, greşit dirijate;- Cod: numărul codului unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz la plata sau, la dispoziţia Direcţiei decontării operaţiunilor bancare a Băncii Naţionale a României, numărul contului curent al acesteia;- Prin: denumirea instrumentelor de plată compensabile incluse pe fişa rectificativa de refuz la plata:- cambiisau- bilete la ordin- Număr bucăţi: numărul de instrumente de plată compensabile de acelaşi fel (de debit) incluse pe o fişa rectificativa de refuz la plata;- Suma: suma rezultată din totalizarea sumelor înscrise pe instrumentele de plată compensabile de acelaşi fel, incluse pe fişa rectificativa de refuz la plata;- Certificat: semnătura autorizata şi ştampila unităţii bancare primitoare (destinatare) a fisei rectificative de refuz la plata, aplicată pe exemplarul nr. 3 - vernil (al fisei rectificative de refuz la plata).------------------