HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 19 septembrie 2002privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Contractului-cadru privind condiţiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 2 octombrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Contractului-cadru privind condiţiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2002, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Dispozitivele medicale pot fi furnizate numai de unităţi de tehnica medicală organizate conform reglementărilor legale în vigoare. Unităţile de tehnica medicală acreditate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se numesc furnizori acreditaţi de dispozitive medicale. Lista cuprinzând furnizorii acreditaţi de dispozitive medicale se stabileşte de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate prin ordin al preşedintelui acesteia. Condiţiile de acreditare şi de retragere a acreditării se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Controlul activităţii care face obiectul contractului încheiat cu farmaciile acreditate se asigura de servicii specializate din structura Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, a direcţiilor de sănătate publică sau a direcţiilor medicale din ministerele cu reţea sanitară proprie, după caz, împreună cu Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Farmacistilor din România, organizate la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Controlul activităţii furnizorilor de dispozitive medicale se asigura de către servicii specializate din structura Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, a direcţiilor de sănătate publică sau a direcţiilor medicale din ministerele cu reţea sanitară proprie, după caz, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi de alte instituţii abilitate de lege."3. Literele g) şi q) ale articolului 1 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:"g) sa întocmească şi să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor: factura, borderoul centralizator şi prescripţiile medicale, cu înscrierea numărului de ordine, a bonului fiscal şi a datei de emitere a acestuia, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele, în condiţiile stabilite prin norme;...................................................................... q) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate asupra modului de desfăşurare a activităţii legate de derularea contractului de furnizare de medicamente;"4. Litera c) a articolului 3 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"c) sa deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate şi defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fără contribuţie personală, astfel: 50% din valoarea facturii, în termen de 5 zile de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, şi restul valorii facturii acceptate la decontare, în maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia. Facturile ce depăşesc valoarea contractată iniţial şi defalcata trimestrial se decontează în baza actelor adiţionale la contract, prin modificarea valorii contractate iniţial, în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii acestora, ţinând seama de limitele de cheltuieli aprobate cu aceasta destinaţie;"5. Articolul 4 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice se încheie între furnizorul de dispozitive medicale, prin reprezentantul sau legal, şi casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente: a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, acolo unde este cazul, certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului/înregistrarea în Registrul unic al Ministerului Sănătăţii şi Familiei, codul fiscal şi autorizaţia sanitară de funcţionare; b) contul deschis la trezoreria statului; c) certificatul de acreditare; d) autorizaţia/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat şi/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat; e) certificatul de înregistrare a reprezentantului autorizat."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitreap. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statp. Ministrul de interne,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 19 septembrie 2002.Nr. 1.032.-------------