HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 19 septembrie 2002privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "C.F.R. Mesagerie" - S.A. ca filială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 1 octombrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., denumită Societatea Comercială de Expediţii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "C.F.R. Mesagerie" - S.A., ca societate comercială pe acţiuni, denumită în continuare C.F.R. Mesagerie.  +  Articolul 2 (1) Sediul şi capitalul social iniţial ale societăţii înfiinţate potrivit art. 1 sunt prevăzute în statutul acesteia, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) C.F.R. Mesagerie are ca obiect de activitate, în principal, expedierea şi transportul de mesagerie, bagaje, coletărie, valori băneşti şi corespondenţă pe calea ferată. (3) C.F.R. Mesagerie este persoana juridică română şi se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (4) Capitalul social iniţial al C.F.R. Mesagerie se constituie prin aporturi în natură şi în numerar de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanţa de verificare contabilă încheiată la data de 30 iunie 2002. (5) Capitalul social iniţial al C.F.R. Mesagerie este subscris şi integral vărsat la data înfiinţării, de către C.F.R. Călători, în calitate de acţionar unic. (6) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. Călători se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (7) În cazul în care valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută în anexă, se va solicita rectificarea cuvenită la registrul comerţului, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (6). (8) Valoarea terenurilor pe care C.F.R. Mesagerie îşi desfăşoară activitatea nu este cuprinsă în capitalul social iniţial prevăzut în anexă. Aceste terenuri se vor evalua până la data de 31 decembrie 2002, modificându-se în mod corespunzător capitalul social. (9) Pe toată perioada în care C.F.R. Călători este acţionar unic la C.F.R. Mesagerie se pot efectua transferuri de active corporale şi necorporale, fără plată, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, între C.F.R. Mesagerie şi C.F.R. Călători, precum şi între C.F.R. Mesagerie şi alte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţilor comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător. (10) C.F.R. Mesagerie se poate privatiza în condiţiile legii, C.F.R. Călători putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (11) În perioada în care C.F.R. Călători este acţionar unic C.F.R. Mesagerie poate vinde active din patrimoniul său persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administraţie, cu acordul Adunării generale a acţionarilor a C.F.R. Călători, exprimat prin mandat special dat reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condiţiile legii. (12) C.F.R. Mesagerie poate înfiinţa reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) C.F.R. Mesagerie poate desfăşura activităţi comerciale prin contracte de prestaţii, asociere, veniturile rezultate constituind venituri proprii, în condiţiile legii. (2) Atât timp cât C.F.R. Călători este acţionar unic, în relaţiile contractuale dintre C.F.R. Călători şi C.F.R. Mesagerie se va practica o cotă de profit de 3% atât de către C.F.R. Călători, cât şi de filiala, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii C.F.R. Mesagerie este preluat de la C.F.R. Călători şi se consideră transferat. (2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al C.F.R. Mesagerie personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în contractul colectiv de muncă al C.F.R. Călători, corespunzătoare posturilor ce urmează să fie ocupate, precum şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 5 (1) C.F.R. Mesagerie este condusă de adunarea generală a acţionarilor, formată din reprezentanţii C.F.R. Călători şi ai celorlalţi acţionari. (2) Adunarea generală a acţionarilor a C.F.R. Călători numeşte reprezentanţii acesteia în Adunarea generală a acţionarilor a C.F.R. Mesagerie. (3) Convocarea, cvorumul şi atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul C.F.R. Mesagerie.  +  Articolul 6 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege membrii Consiliului de administraţie al C.F.R. Mesagerie. Pe toată perioada în care C.F.R. Călători este acţionar unic la C.F.R. Mesagerie, alege membrii consiliului de administraţie şi preşedintele acestuia, aceştia fiind numiţi la propunerea Adunării generale a acţionarilor a C.F.R. Călători. (2) Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul C.F.R. Mesagerie.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul lucrărilor publice,

  transporturilor şi locuinţei,

  Miron Tudor Mitrea

  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

  Marian Sârbu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 19 septembrie 2002.Nr. 1.048.  +  AnexăSTATUT 19/09/2002