NORMA SANITARĂ VETERINARA din 12 aprilie 2002privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 20 septembrie 2002   +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică. (2) Prezenta norma sanitară veterinara se va aplica fără a aduce atingere prevederilor Convenţiei pentru comerţul internaţional cu specii în pericol din flora şi fauna sălbatică. (3) Prezenta norma sanitară veterinara nu va afecta regulile naţionale aplicabile animalelor de companie, deşi menţinerea lor nu poate pune în pericol abolirea controalelor veterinare la frontierele dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 2În scopurile acestei norme sanitare veterinare, se folosesc următoarele definiţii: a) comerţ - comerţul între statele membre ale Uniunii Europene cu bunuri care sunt supuse inspecţiei şi controalelor veterinare menţionate în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animale vii, produsele şi subprodusele de origine animala şi alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 21 august 2001; b) animal pentru tăiere - animal destinat a fi livrat către un abator sau un centru de colectare din care acesta poate fi transferat numai pentru tăiere; c) animale pentru reproducţie sau producţie - animale, altele decât cele cuprinse la lit. b), incluzând acele animale destinate reproductiei, producţiei de lapte sau carne ori pentru scopuri de muncă, expoziţii sau târguri, cu excepţia animalelor care iau parte la evenimente culturale şi sportive; d) ecvidee - animale sălbatice sau domestice din specia ecvine, incluzând zebra şi asinii, precum şi produsii rezultaţi din imperecherea acestora; e) ecvidee înregistrate - ecvideele care sunt introduse sau înregistrate şi eligibile pentru a intra într-un registru genealogic, în concordanta cu regulile comunitare referitoare la acest aspect, şi identificate printr-un mijloc de identificare tip document, la care fac referire regulile comunitare menţionate; f) ecvidee pentru tăiere - ecvidee destinate a fi transportate fie direct, fie după un tranzit către un târg ori un centru de colectare autorizat pentru un abator sau pentru tăiere; g) ecvidee pentru reproducţie şi producţie - ecvidee, altele decât cele menţionate la lit. d), e) şi f); h) păsări - păsări de curte, curcani, bibilica, rate, gaste, pitpalac, porumbel, fazani, potarnichi şi struti ratite -, crescute şi ţinute în captivitate pentru reproducţie, producţie de carne sau oua pentru consum ori ca sursa de înlocuire a stocului de vanat; i) oua de incubaţie - ouăle pentru incubaţie, asa cum sunt definite de legislaţia sanitară veterinara în vigoare; j) pui de o zi - păsările cu vârsta mai mica de 72 de ore, care nu au fost hranite, cu excepţia ratelor din specia Cairina moschata şi hibrizii acesteia ce pot fi hraniti; k) păsări de reproducţie - păsările cu vârsta mai mare de 72 de ore, destinate producţiei de oua pentru reproducţie; l) păsări pentru producţie - păsările cu vârsta mai mare de 72 de ore, destinate producţiei de oua pentru producţia de carne sau oua pentru consum ori ca sursa pentru înlocuirea pasarilor de vanat; m) păsări pentru tăiere - păsările trimise direct către un abator pentru a fi tăiate cat mai repede posibil după sosire şi în orice caz într-o perioadă de 72 de ore de la aceasta; n) animale de acvacultura - peşti vii, crustacee şi moluste ce provin dintr-o exploatatie, incluzând pe cei pescuiti cu scopul de a popula o exploatatie; o) peşti, crustacee sau moluste - pestii, crustaceele sau molustele în orice stare de exploatatie; p) ovine şi caprine pentru reproducţie, ingrasare şi tăiere ovinele şi caprinele ce urmează să fie transportate către locul de destinaţie fie direct, fie printr-un târg sau centru de colectare autorizat; r) moluste bivalve - molustele care se hranesc printr-un filtru lamelo-branhial; s) organism, institut sau centru autorizat - orice stabiliment permanent, limitat geografic, autorizat conform art. 13, în care una sau mai multe specii de animale este/sunt în mod obişnuit ţinuta/ţinute sau crescută/crescute în scopuri comerciale ori pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi:1. expunerea animalelor şi educaţia publicului;2. conservarea speciilor;3. cercetare ştiinţifică fundamentală sau aplicată ori reproducerea animalelor în scopurile unei asemenea cercetări; s) boli declarabile - bolile menţionate în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara; t) exploatatie - orice loc în care sunt adapostite, ingrijite, crescute, manipulate sau prezentate publicului animale la care se face referire în prezenta norma sanitară veterinara; t) autoritate competentă - autoritatea veterinara centrala a României cu atribuţii privind verificarea respectării cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare sau orice alta autoritate căreia autoritatea veterinara centrala a României i-a delegat această competenţă.  +  Capitolul 2 Prevederi aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene  +  Articolul 3Autoritatea competenţa se va asigura că nu este interzis sau restrâns comerţul menţionat la art. 1 alin. (1) pentru motive de sănătate animala, altele decât cele ce rezultă din aplicarea prezentei norme sanitare veterinare şi, în special, datorită măsurilor de protecţie luate.  +  Articolul 4Autoritatea competenţa va lua măsurile necesare pentru a se asigura ca prezenta norma sanitară veterinara va fi implementata în legislaţia veterinara românească. Animalele la care se face referire în prezenta norma sanitară veterinara, pot, fără a aduce atingere unor prevederi specifice ale acesteia, să fie obiect al comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene doar dacă satisfac condiţiile stabilite la art. 5-10 şi dacă provin din exploataţii autorizate sanitar veterinar de către autoritatea competentă şi care se angajează ca: a) deţin animale examinate permanent, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinara în vigoare; b) notifica autorităţii competente, cu excepţia izbucnirii focarelor de boli declarabile, orice focar din bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta norma sanitară veterinara pentru care statul membru al Uniunii Europene sau România a elaborat un program de control ori de supraveghere; c) respecta măsurile specifice naţionale de combatere a unei boli care este de importanţa particulară pentru un stat membru al Uniunii Europene sau pentru România şi este acoperită de un program elaborat în conformitate cu art. 14 sau de o decizie de aprobare în condiţiile art. 15 alin. (2); d) pune pe piaţa, în scopuri comerciale, doar animale care nu prezintă semne de boala şi care provin din exploataţii ori zone nesupuse nici unei interdicţii pe motive de sănătate animala, iar în ceea ce priveşte animalele neinsotite de un certificat de sănătate sau de un document comercial prevăzut la art. 5-11, acestea trebuie să fie însoţite de o certificare emisă de o persoană responsabilă, declarand ca animalele în cauza nu prezintă în momentul expedierii nici un semn evident de boala şi ca exploatatia acesteia nu este supusă nici unei restrictii de sănătate animala; e) respecta cerinţele care asigura starea de sănătate corespunzătoare a animalelor deţinute.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea competenţa se va asigura ca este restrâns comerţul cu maimute - simiene şi prosimiene -, exclusiv la animalele expediate din şi spre un organism, institut sau centru autorizat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene şi României, în conformitate cu art. 13, şi ca asemenea animale sunt însoţite de un certificat sanitar veterinar corespunzător modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, care cuprinde o declaraţie ce trebuie să fie completată de un medic veterinar al organismului, institutului sau centrului de origine pentru a garanta sănătatea animalelor. (2) Autoritatea competenţa poate, prin derogare de la prevederile alin. (1), sa autorizeze achiziţionarea de maimute aparţinând unei persoane fizice de către un organism, institut sau centru autorizat.  +  Articolul 6 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 şi 15 autoritatea competentă se va asigura ca alte specii de ongulate decât cele menţionate în prezenta norma sanitară veterinara pot fi subiectul comerţului doar dacă respecta următoarele cerinţe: (2) În general acestea trebuie: a) să fie identificate în concordanta cu legislaţia sanitară veterinara ce reglementează efectuarea controalelor veterinare în cadrul comerţului intracomunitar cu animale vii; b) sa nu fie destinate pentru tăiere în condiţiile unui program pentru eradicarea unei boli infectioase; c) sa nu fi fost vaccinate împotriva febrei aftoase şi sa satisfacă cerinţele relevante ale legislaţiei sanitare veterinare privind febra aftoasa şi cele referitoare la condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine; d) sa provină dintr-o exploatatie la care se referă legislaţia comunitara specifică privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine, care nu este subiectul unor măsuri restrictive privind sănătatea animalelor, în special al celor prevăzute de legislaţia sanitară veterinara privind combaterea pestei porcine clasice, a febrei aftoase şi a unor boli ale ovinelor şi caprinelor care au fost ţinute în exploatatia respectiva permanent de la naştere sau în ultimele 30 de zile înainte de expediere; e) dacă sunt importate, trebuie:(i) sa provină dintr-o ţara terta inclusă într-o coloana intitulata "alte ongulate", ce trebuie inserată în lista elaborata în concordanta cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare referitoare la importul din tari terţe de bovine, porcine, ovine, caprine şi ecvidee şi carne proaspăta de la acestea;(îi) sa îndeplinească condiţiile specifice de sănătate animala ce urmează să fie stabilite conform procedurii naţionale, care sunt cel puţin echivalente cerinţelor acestui articol; f) să fie însoţite de un certificat sanitar veterinar corespunzător modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, conţinând următoarea declaraţie:"Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific ca rumegatoarele/suinele:(i) aparţin speciilor .....;(îi) la momentul examinării nu prezintă nici un semn clinic al vreunei boli de care este susceptibil;(iii) provin de la o turma (lot) libera oficial de tuberculoza/libera oficial de bruceloza sau libera de bruceloza, nesupusa restrictiilor de pesta porcina, ori dintr-o exploatatie care a fost supusă, cu rezultate negative, testelor stabilite de legislaţia sanitară veterinara în vigoare; (3) În cazul rumegatoarelor: a) trebuie să provină dintr-o turma libera oficial de tuberculoza şi libera oficial de bruceloza, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine, şi cu legislaţia sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea sanitară veterinara privind comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, şi satisfac, în ceea ce priveşte regulile de sănătate a animalelor, cerinţele relevante stabilite de legislaţia sanitară veterinara în vigoare; b) când nu provin dintr-un efectiv care satisface condiţiile stabilite la lit. a), rumegatoarele trebuie să provină dintr-o exploatatie în care nu a fost înregistrat nici un caz de bruceloza sau de tuberculoza în cele 42 de zile care au precedat încărcarea lor şi în care au fost supuse unor testări, într-o perioadă de 30 de zile anterioară expedierii lor, cu rezultate negative:(i) printr-un test de reactie pentru tuberculoza; şi(îi) printr-un test destinat sa demonstreze absenta anticorpilor pentru bruceloza.Cerinţele cu privire la aceste teste şi definirea statutului pentru tuberculoza şi bruceloza al acestor exploataţii vor fi stabilite în concordanta cu procedura naţionala. În asteptarea deciziilor prevăzute anterior vor continua să se aplice regulile naţionale, în special cele cu privire la tuberculoza; c) în conformitate cu procedura naţionala pot fi adoptate prevederi cu privire la leucoza. (4) În cazul suinelor: a) nu trebuie să provină dintr-o zona care face obiectul măsurilor de interdicţie asociate cu prezenta pestei porcine africane, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine; b) trebuie să provină dintr-o exploatatie care nu este supusă nici uneia dintre restricţiile stabilite în legislaţia sanitară veterinara privind măsurile de combatere a pestei porcine clasice ca rezultat al acestei boli; c) trebuie să provină dintr-o exploatatie libera de bruceloza, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine, şi sa satisfacă cerinţele relevante de sănătate animala stabilite de aceasta legislaţie pentru suine; d) atunci când nu provin dintr-o turma/lot care respecta condiţiile stabilite la lit. c) ele trebuie, în cele 30 de zile anterioare expedierii lor, să fie supuse, cu rezultate negative, unui test de laborator care să demonstreze absenta anticorpilor pentru bruceloza; e) cu privire la boala veziculoasa a porcului trebuie să fie efectuată o testare serologica, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, asa cum este definită de legislaţia sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine, în care a apărut un focar de boala veziculoasa a porcului. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni de la apariţia ultimului focar în acea regiune; f) cu privire la pesta porcina clasica trebuie să fie efectuată o testare serologica, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, asa cum este definită de legislaţia sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine, în care a apărut un focar de pesta porcina clasica. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni după apariţia ultimului focar în acea regiune. Dacă este necesar pot fi adoptate reguli detaliate pentru aplicarea acestor măsuri în conformitate cu procedura naţionala; g) cu privire la sindromul reproductiv şi respirator porcin trebuie să fie efectuată o testare serologica, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, asa cum este definită de legislaţia sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine în care a fost înregistrat oficial un focar de sindrom de reproducţie şi respirator. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni după apariţia ultimului focar în acea regiune. Dacă este necesar pot fi adoptate reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor prezentei litere în concordanta cu procedura naţionala.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea competenţa se va asigura ca păsările, altele decât cele menţionate în Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea sanitară veterinara pentru schimbul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de păsări şi oua de incubaţie, pot constitui obiectul comerţului doar dacă satisfac următoarele cerinţe. (2) În general ele trebuie: a) sa provină dintr-o exploatatie în care nu a fost diagnosticata influenţa aviara în cele 30 de zile anterioare expedierii; b) sa provină dintr-o exploatatie sau dintr-o zona nesupusa la restrictii în condiţiile măsurilor ce urmează să fie aplicate pentru combaterea bolii de Newcastle; c) sa fi fost carantinate, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru importurile de animale provenite din tari terţe, dacă au fost importate din aceste tari, într-o exploatatie în care au fost aduse după ce au intrat pe teritoriul României. (3) Psitacidele trebuie: a) sa nu provină dintr-o exploatatie şi nici sa nu fi fost în contact cu păsări dintr-o exploatatie în care a fost diagnosticata psitacoza (Chlamydia psittaci). Perioada de interdicţie de la ultimul caz înregistrat şi perioada de tratament sub supraveghere veterinara, recunoscute în condiţiile procedurii naţionale, trebuie să fie de cel puţin două luni; b) să fie identificate în conformitate cu legislaţia sanitară veterinara care reglementează controalele veterinare pentru comerţul intracomunitar cu animale vii. Metodele pentru identificarea psitacidelor, şi în special a psitacidelor bolnave, vor fi stabilite în condiţiile procedurii naţionale; c) să fie însoţite de un certificat sanitar veterinar semnat de medicul veterinar oficial.  +  Articolul 8Autoritatea competenţa se va asigura ca albinele - Apis melifera pot face obiectul comerţului doar dacă satisfac următoarele cerinţe: a) provin dintr-o zona în care nu exista interdicţii în legătură cu apariţia şi evoluţia locii americane; b) perioada interdicţiei trebuie să fie de cel puţin 30 de zile de la ultimul caz de boala înregistrat şi data la care toţi stupii situaţi pe o raza de 3 kilometri au fost controlati de autoritatea competentă, au fost arsi sau trataţi toţi stupii infectati şi inspectati conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare; c) în conformitate cu procedura naţionala, cerinţele aplicate albinelor - Apis melifera sau cerinţe echivalente pot fi aplicate şi bondarilor; d) sunt însoţite de un certificat sanitar veterinar, conform anexei nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, a cărui declaraţie este completată de autoritatea competentă, pentru a certifica respectarea cerinţelor stabilite la lit. a).  +  Articolul 9 (1) Autoritatea competenţa se va asigura ca lagomorfele pot face obiectul comerţului doar dacă satisfac următoarele cerinţe: a) trebuie să nu provină şi sa nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploatatie în care este prezenta turbarea sau este suspectata de a fi fost prezenta în ultima luna; b) trebuie să provină dintr-o exploatatie în care nici un animal nu prezintă semne clinice de mixomatoza. (2) Autoritatea competenţa va solicita un certificat de sănătate pentru miscarile lagomorfelor şi va cere ca animalele trimise către România să fie însoţite de un certificat sanitar veterinar prezentat în anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, care cuprinde următoarea declaraţie:"Eu, subsemnatul, ..........., certific ca lotul de mai sus respecta cerinţele Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 159/2002 şi ca animalele nu au prezentat nici un semn clinic de boala la examinare." Acest certificat trebuie să fie emis de medicul veterinar oficial. Dacă autoritatea competentă doreşte sa folosească aceasta opţiune, va informa Comisia Europeană care trebuie să asigure ca a fost respectata cerinţa stabilită la alin. (1). (3) Republica Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord solicita prezentarea unui certificat de sănătate care să garanteze ca cerinţa stabilită la alin. (1) lit. a) a fost respectata.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea competenţa se va asigura ca exista o interdicţie cu privire la comerţul cu dihori domestici, nurci şi vulpi, care provin din sau au fost în contact cu animale dintr-o exploatatie în care este prezenta turbarea sau este suspectata de a fi fost prezenta în ultimele 6 luni, în măsura în care nu este aplicat nici un program sistematic de vaccinare. (2) Pentru a face obiectul comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia comerţului între statele membre ale Uniunii Europene menţionate la alin. (3), cainii şi pisicile trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) animalele mai mari de 3 luni trebuie:1. sa nu prezinte nici un semn de boala şi în special de boli contagioase ale speciilor, în ziua în care sunt expediate de la exploatatie;2. să fie tatuate sau să aibă implantat un sistem microcip de identificare, în concordanta cu regulile detaliate ce urmează să fie stabilite în condiţiile procedurii naţionale;3. după vârsta de 3 luni, sa fi fost vaccinate împotriva turbarii, iar anual sau la intervale autorizate de autoritatea veterinara centrala a tarii de expediere a vaccinului să fie supuse unei vaccinari de rapel; vaccinul utilizat să fie inactivat cu cel puţin o unitate internationala antigenica standard OMS -, masurata în concordanta cu testul de activitate prin metoda descrisă de Farmacopeea Europeană şi recunoscut în condiţiile procedurii naţionale;4. vaccinarea trebuie să fie certificată de un medic veterinar oficial. Certificatul de vaccinare trebuie să poarte numele vaccinului, numărul seriei sale şi, dacă este posibil, eticheta autoadeziva;5. cainii trebuie să fi fost vaccinati împotriva bolii Carre;6. să fie însoţite de un pasaport individual care permite ca animalul să fie identificat clar şi care arata datele vaccinarii şi/sau de un certificat sanitar veterinar conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara, completat de un medic veterinar oficial şi suplimentat de următoarea declaraţie: "Eu, subsemnatul, ....., certific faptul ca pisicile/cainii la care face referire acest certificat respecta cerinţele Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 159/2002 şi provin dintr-o exploatatie în care nu a fost înregistrat nici un caz de turbare în ultimele 6 luni."; b) animalele mai mici de 3 luni trebuie:1. sa satisfacă cerinţele pct. 1 şi 5 ale lit. a);2. sa nu provină dintr-o exploatatie care face obiectul restrictiilor miscarii animalelor din motive de sănătate animala;3. sa fi fost născute în exploatatia de origine şi sa fi fost menţinute în captivitate de la naştere. (3) De la data de 1 iulie 1994, prin derogare de la prevederile alin. (2), punerea pe piaţa în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi în Republica Irlanda a cainilor şi pisicilor care nu sunt originari din aceste tari va fi supusă următoarelor condiţii: a) în general, cainii şi pisicile trebuie:1. sa nu prezinte nici un semn de boala contagioasa în ziua când sunt expediati de la exploatatia în cauza;2. sa fi fost prevăzuţi cu un sistem de identificare în concordanta cu regulile detaliate stabilite în condiţiile procedurii naţionale;3. sa fi fost născuţi într-o exploatatie şi sa fi fost mentinuti în captivitate acolo de la naştere fără vreun contact cu animale sălbatice sensibile la turbare;4. în cazul cainilor, sa fi fost vaccinati împotriva bolii Carre;5. să fie transportaţi într-un mijloc de transport recunoscut pentru aceste scopuri de autoritatea veterinara competenţa a tarii de expediere;6. să fie însoţiţi de: o înregistrare individuală a vaccinării, care permite identificarea clara a animalului şi a originii sale şi care arata datele vaccinarii; un certificat sanitar veterinar redactat în condiţiile procedurii naţionale şi completat de un medic veterinar oficial; b) în plus, aceştia trebuie:1. fie sa fi fost vaccinati împotriva turbarii după vârsta de 3 luni şi cel puţin cu 6 luni înaintea expedierii, prin injectarea unui vaccin inactivat de cel puţin o unitate antigenica internationala - standard OMS - masurata în concordanta cu testul de activitate prin metoda descrisă de Farmacopeea Europeană şi recunoscut în condiţiile procedurii naţionale, cu vaccinare de rapel anuală sau la intervale stabilite de autoritatea veterinara centrala a statului de expediere pentru acest vaccin;2. vaccinarea trebuie să fie certificată de un medic veterinar oficial. Certificatul de vaccinare trebuie să poarte numele vaccinului, numărul seriei sale şi, dacă este posibil, eticheta autoadeziva;3. au fost supuşi în urma vaccinarii unui test serologic care prezintă un titru al anticorpilor de protecţie de cel puţin 0,5 unităţi internaţionale, test serologic care ar trebui să fie efectuat în concordanta cu specificăţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Dacă testul este efectuat după prima vaccinare, el trebuie să fie efectuat între prima şi a treia luna după vaccinare;4. când condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) nu sunt întrunite, sa fi fost trimişi sub supraveghere într-o statie de carantina autorizata de autoritatea veterinara centrala a tarii de destinaţie pentru a efectua o perioadă de 6 luni de carantina. (4) Deoarece Republica Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pot, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) şi (3), sa menţină reglementările lor naţionale cu privire la carantina pentru toate carnivorele, primatele, liliecii şi alte animale susceptibile la turbare, cuprinse în prezenta norma sanitară veterinara, despre care nu se poate demonstra ca s-au născut în exploatatia de origine şi ca au fost ţinute în captivitate de la naştere, autoritatea competentă trebuie să ţină seama de aceste prevederi atunci când expediază caini şi pisici către Republica Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. (5) Autoritatea competenţa va desemna un institut specific care să stabilească criteriile necesare pentru standardizarea testelor serologice şi va decide cu privire la responsabilităţile sale. (6) Autoritatea competenţa se va asigura ca importatorii vor suporta costurile testelor serologice. (7) În cadrul comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu procedura naţionala, prevederile art. 9 cu privire la turbare vor fi amendate pentru Republica Finlanda, Regatul Norvegiei şi Regatul Suediei, ca urmare a situaţiei epidemiologice indemne pentru aceasta boala.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea competenţa se va asigura ca, fără a aduce atingere deciziilor ce trebuie luate pentru implementarea art. 21 şi 23, doar materialul seminal, ovulele şi embrionii care respecta condiţiile stabilite la alin. (2), (3) şi (4) fac obiectul comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene. (2) Materialul seminal al speciilor ovine, caprine şi ecvidee trebuie, fără a aduce atingere unor criterii ce urmează a fi respectate pentru intrarea ecvideelor în cărţile genealogice ale unor rase specifice: a) sa fi fost colectat şi prelucrat în vederea insamantarii artificiale într-un centru autorizat din punct de vedere sanitar veterinar, în conformitate cu cap. I din anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara, sau, în cazul ovinelor şi caprinelor, prin derogare de la cele de mai sus, într-o exploatatie care respecta legislaţia sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara privind comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine; b) sa fi fost colectat de la animale care îndeplinesc condiţiile stabilite la cap. II din anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara; c) sa fi fost colectat, procesat şi conservat în conformitate cu cap. III din anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara; d) sa fi fost însoţit în timpul transportului de un certificat sanitar veterinar care să respecte condiţiile procedurii naţionale. (3) Ovulele şi embrionii speciilor ovine/caprine, suine şi ecvidee trebuie: a) sa fi fost prelevati de o echipa de colectare autorizata de autoritatea veterinara competenţa a tarii de origine şi prelucrati într-un laborator adecvat, de la femele donatoare care îndeplinesc condiţiile stabilite la cap. IV din anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara; b) sa fi fost trataţi şi depozitati în conformitate cu cap. III din anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara; c) să fie însoţiţi în timpul transportului spre ţara de destinaţie de un certificat de sănătate care corespunde specimenului ce urmează să fie definit în condiţiile procedurii naţionale. (4) Materialul seminal folosit pentru insamantarea femelelor donatoare trebuie să respecte prevederile alin. (2) în cazul oilor, caprelor şi ecvideelor şi ale Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de material seminal de porcine. (5) Orice garanţii suplimentare pot fi determinate în condiţiile procedurii naţionale.  +  Articolul 12 (1) Regulile cu privire la controalele stabilite de legislaţia sanitară veterinara se vor aplica în special în ceea ce priveşte organizarea şi urmărirea controalelor ce urmează să fie efectuate asupra animalelor, materialului seminal, ovulelor şi embrionilor cuprinşi în prezenta norma sanitară veterinara şi care sunt însoţiţi de un certificat de sănătate. Alte animale trebuie să provină din ferme supuse prevederilor prezentei norme sanitare veterinare cu privire la controalele efectuate la locul de origine şi de destinaţie. (2) Comunicarea locului de destinaţie, asa cum este prevăzut în legislaţia sanitară veterinara ce reglementează controalele veterinare privind comerţul intracomunitar cu animale vii, cu privire la animale, material seminal, ovule sau embrioni însoţiţi de un certificat de sănătate în concordanta cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, va avea loc folosind sistemul Animo după implementarea acestuia pe teritoriul României. (3) Fără a aduce atingere prevederilor specifice ale prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă, atunci când se suspecteaza ca prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu au fost respectate sau exista dubii cu privire la sănătatea animalelor ori calitatea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor menţionaţi la art. 1, va efectua orice controale pe care le considera adecvate. (4) Autoritatea competenţa va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice violare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, în special când se descoperă ca certificatele sau documentele redactate nu corespund stării de sănătate reale a animalelor menţionate la ar. 1, ca identificarea animalelor sau marcarea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor în cauza nu respecta prezenta norma sanitară veterinara sau ca animalele ori produsele în cauza nu au fost supuse controalelor prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 13 (1) Comerţul cu animale din specii susceptibile la bolile menţionate în anexa nr. 1 sau 2 la prezenta norma sanitară veterinara, când ţara de destinaţie aplica garanţia prevăzută la art. 14 şi 15, şi comerţul cu material seminal, ovule sau embrioni ai unor asemenea animale expediate la şi de la organisme, institute ori centre autorizate în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara vor fi supuse prezentării unui certificat sanitar veterinar care corespunde modelului din anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara. Acest document, care trebuie să fie completat de medicul veterinar oficial, trebuie să specifice ca animalele, materialul seminal, ovulele sau embrionii provin dintr-un organism, institut ori centru autorizat în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara şi trebuie să le însoţească în timpul transportului. (2) Pentru a fi autorizate, organismele, institutele sau centrele vor prezenta autorităţii competente toate documentele relevante cu privire la bolile declarabile, pentru a putea fi respectate condiţiile menţionate în anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara. (3) După primirea dosarului cu privire la cererea pentru aprobare sau pentru reînnoirea aprobării, autoritatea competentă îl va examina pe baza datelor pe care le conţine şi, când este cazul, a rezultatelor testarilor efectuate pe teren. (4) Autoritatea competenţa va retrage aprobarea în conformitate cu pct. III din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara. (5) Autoritatea competenţa va trimite Comisiei Europene o lista cuprinzând organismele, institutele şi centrele autorizate, împreună cu orice modificări ale listei.  +  Articolul 14 (1) Când autoritatea competentă elaborează sau a elaborat fie direct, fie prin intermediul crescatorilor un program voluntar ori obligatoriu de control sau de supraveghere pentru una dintre bolile menţionate în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara, poate prezenta respectivul program Comisiei Europene, indicând în special: a) distribuţia bolii în teritoriul sau; b) dacă boala este declarabila; c) motive pentru iniţierea programului, ţinând seama de eficacitatea-costul sau şi de importanţa bolii; d) zona geografică în care programul urmează să fie aplicat; e) categoriile de statut ce urmează să fie aplicate exploataţiilor, cerinţele pentru fiecare specie de animale, când este introdusă într-o exploatatie şi procedurile de testare ce urmează să fie folosite; f) procedurile de supraveghere a programului, incluzând implicarea crescatorilor în aplicarea programului de control sau de supraveghere; g) măsura ce urmează să fie luată dacă, din orice motiv, o exploatatie îşi pierde statutul sau; h) măsurile ce urmează să fie luate dacă rezultatele testarilor efectuate în condiţiile programului sunt pozitive; i) natura nediscriminatorie a comerţului în teritoriul tarii vizate cu privire la comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene. (2) Comisia va examina programele prezentate de autoritatea competentă. Programele pot fi aprobate, în condiţiile procedurii comunitare, conform criteriilor stabilite la alin. (1). În condiţiile aceleiaşi proceduri vor fi definite în acelaşi timp sau cel mai târziu în termen de 3 luni după prezentarea programelor garanţii suplimentare, generale sau limitate, care pot fi cerute în comerţ. Asemenea garanţii nu trebuie să le depăşească pe cele pe care România le implementeaza la nivel naţional. (3) Programele înaintate de autoritatea competentă pot fi amendate sau completate în condiţiile procedurii comunitare. În condiţiile aceleiaşi proceduri pot fi făcute amendamente garanţiilor menţionate la alin. (2).  +  Articolul 15 (1) Atunci când autoritatea competentă considera ca teritoriul sau sau o parte a teritoriului sau este libera de una dintre bolile menţionate în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara, animalele sensibile la care se face referire în prezenta norma sanitară veterinara, va prezenta Comisiei Europene documentaţia de sprijin adecvată, subliniind în special: a) natura bolii şi istoria apariţiei sale în teritoriul sau: b) rezultatele testarii de supraveghere bazate pe investigaţii serologice, microbiologice, patologice sau epidemiologice; c) perioada în care aceasta boala a fost declarabila autorităţilor competente; d) perioada în care a fost efectuată supravegherea; e) când este cazul, perioada în care vaccinarea împotriva bolii a fost interzisă şi zona geografică vizata de interdicţie; f) aranjamentele pentru verificarea absentei bolii. (2) Comisia va examina documentaţia prevăzută la alin. (1) şi va transmite autorităţii competente decizia de aprobare sau de respingere a planului înaintat de aceasta. Dacă planul este acceptat, garanţii suplimentare, generale sau specifice, care pot fi cerute în cadrul comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi definite în condiţiile procedurii naţionale. Acestea nu trebuie să le depăşească pe cele pe care România le implementeaza la nivel naţional. În asteptarea unei decizii România poate menţine în tranzacţiile sale comerciale cerinţele esenţiale necesare pentru a menţine statutul sau. (3) Autoritatea competenţa va notifica Comisiei Europene orice schimbare în detaliile specificate la alin. (1). Garanţiile definite conform alin. (2) pot, în baza unei asemenea notificări, să fie amendate sau retrase în condiţiile procedurii naţionale.  +  Capitolul 3 Prevederi aplicabile importurilor în România  +  Articolul 16Condiţiile aplicabile importurilor de animale, material seminal, ovule şi embrioni, la care se referă prevederile prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să fie cel puţin echivalente celor stabilite la cap. II.  +  Articolul 17 (1) În scopurile aplicării uniforme a art. 16 se vor aplica prevederile următoarelor alineate. (2) Numai animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii menţionate la art. 1, care satisfac următoarele cerinţe, pot să fie importate în România: a) trebuie să provină dintr-o ţara terta de pe o lista ce urmează să fie elaborata conform alin. (3) lit. a); b) trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate care corespunde modelului ce urmează să fie elaborat în condiţiile procedurii naţionale, semnat de autoritatea competentă a tarii exportatoare, care certifica faptul ca animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii îndeplinesc condiţiile adiţionale sau oferă garanţiile echivalente menţionate în alin. (4) şi ca provin din centre, organisme, institute sau centre de colectare autorizate, care oferă asemenea garanţii. (3) Următoarele prevederi vor fi stabilite în condiţiile procedurii naţionale: a) fără a aduce atingere listei prevăzute în art. 6 alin. (1) lit. e), o lista provizorie cuprinzând ţările terţe sau părţi din ţările terţe, capabile sa furnizeze autorităţii competente garanţii echivalente celor prevăzute la cap. II, şi o lista cuprinzând centrele de colectare care sunt capabile sa dea aceste garanţii. Aceasta lista provizorie va fi extrasa din listele cuprinzând exploatatiile autorizate şi inspectate de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau de către Comisia Europeană ori de către autoritatea competentă care a controlat aceste exploataţii, în care se respecta principiile şi regulile generale stabilite în prezenta norma sanitară veterinara; b) actualizari ale acestei liste în baza inspecţiilor prevăzute la alin. (5); c) cerinţele specifice de sănătate animala, în special pentru protecţia teritoriului României de anumite boli exotice, sau garanţii echivalente celor prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara. Cerinţele specifice şi garanţiile echivalente stabilite pentru ţările terţe nu pot fi mai favorabile decât cele prevăzute la cap. II. (4) Lista prevăzută la alin. (3) poate include doar ţările terţe sau părţi din acestea: a) din care importurile nu sunt interzise:(i) ca rezultat al existenţei uneia dintre bolile menţionate în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara sau al oricărei alte boli exotice;(îi) cu excepţia importului de bovine, porcine, ovine, caprine şi ecvidee, în cazul altor animale la care se referă prezenta norma sanitară veterinara, în condiţiile unei decizii luate în conformitate cu procedura naţionala se va ţine seama de starea lor de sănătate; b) care, potrivit legislaţiei lor şi organizării serviciilor lor veterinare şi a serviciilor de inspecţii, puterilor unor asemenea servicii şi supravegherii la care sunt supuse, au fost recunoscute ca fiind capabile de garantarea aplicării legislaţiei lor în vigoare; c) ale căror servicii veterinare sunt capabile sa garanteze ca sunt respectate cerinţele de sănătate cel puţin echivalente celor stabilite la cap. II. (5) Inspecţiile sanitare veterinare sunt efectuate astfel: a) experţii Comisiei Europene şi ai statelor membre ale Uniunii Europene pot efectua inspecţii ad-hoc în România pentru a verifica dacă garanţiile date de autoritatea competentă cu privire la condiţiile de producţie şi comercializare pot fi considerate echivalente celor aplicate în Comunitatea Europeană; b) experţii autorităţii competente pot efectua inspecţii ad-hoc în ţările terţe pentru a verifica dacă garanţiile date de autoritatea competentă a tarii terţe în cauza, cu privire la condiţiile de producţie şi comercializare, pot fi considerate echivalente celor aplicate în România. (6) Până la organizarea inspecţiilor menţionate la alin. (5) vor continua să se aplice reguli naţionale aplicabile inspecţiei în tari terţe, cu condiţia notificării către autoritatea competentă a oricărui caz de nerespectare a garanţiilor oferite în conformitate cu alin. (3), descoperit în timpul acestor inspecţii.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea competenţa se va asigura ca animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii la care face referire prezenta norma sanitară veterinara sunt importate în România numai dacă: a) sunt însoţite de un certificat ce trebuie emis de medicul veterinar oficial; tipul de certificat va fi redactat în funcţie de specie, în condiţiile procedurii naţionale; b) au îndeplinit condiţiile impuse de legislaţia sanitară veterinara în vigoare, cu referire la controalele efectuate la frontiera pentru importul din tari terţe de animale vii; c) înaintea încărcării spre teritoriul României au fost supuse unui control de către medicul veterinar oficial pentru a asigura ca au fost respectate condiţiile de transport specificate în Norma sanitară veterinara privind protecţia animalelor în timpul transportului, în special cu privire la adapare şi furajare; d) animalele menţionate la art. 5-10 au fost ţinute în carantina înainte de a fi comercializate, conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. (2) Până la stabilirea condiţiilor specifice pentru acest articol regulile naţionale aplicabile importurilor din tari terţe, pentru care nu au fost adoptate asemenea cerinţe, vor continua să se aplice cu condiţia ca ele sa nu fie mai favorabile decât cele stabilite la cap. II.  +  Articolul 19În condiţiile procedurii naţionale vor fi stabilite următoarele măsuri: a) cerinţe specifice de sănătate a animalelor pentru importuri în România şi natura şi conţinutul documentelor de însoţire pentru animale destinate gradinilor zoologice, circurilor, parcurilor de distracţii sau laboratoarelor experimentale; b) garanţii adiţionale celor prevăzute cu privire la diferitele specii de animale la care face referire prezenta norma sanitară veterinara, pentru a proteja pe teritoriul României speciile vizate.  +  Articolul 20Principiile şi regulile stabilite în legislaţia comunitara referitoare la controalele veterinare de frontieră ce se efectuează pentru animalele importate în România şi urmărirea inspecţiilor ce urmează să fie efectuate de autoritatea competentă, precum şi măsurile de protecţie ce urmează să fie aplicate vor fi stabilite în conformitate cu procedurile naţionale. Până la aplicarea deciziilor prevăzute de legislaţia menţionată anterior regulile naţionale relevante pentru aplicarea art. 8 vor continua să se aplice fără a se aduce atingere principiilor şi regulilor menţionate mai sus.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 21Orice modele de certificate aplicabile comerţului şi condiţiilor de sănătate animala ce urmează să fie respectate pentru a face posibila comercializarea de animale, material seminal, ovule şi embrioni, altele decât cele la care se face referire în art. 5-11, atunci când este necesar acest lucru, vor fi hotărâte în condiţiile procedurii naţionale.  +  Articolul 22Anexele prezentei norme sanitare veterinare vor fi amendate în condiţiile procedurii naţionale, atunci când este necesar acest lucru. Anexa nr. 2 va fi revizuită înainte de data aderării României la Uniunea Europeană, în special pentru a amenda lista bolilor, pentru a le include pe cele la care sunt susceptibile rumegatoarele şi suinele şi pe cele care sunt transmise prin material seminal, ovule sau embrioni de la ovine.  +  Articolul 23În condiţiile procedurii naţionale, cerinţe speciale pot fi stabilite, dacă este cazul, prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. e) şi ale cap. II, pentru miscarea animalelor de circ şi de parcuri de distracţii şi pentru comerţul cu animale, material seminal, ovule şi embrioni pentru grădini zoologice.  +  Articolul 24Autoritatea competenţa este autorizata sa admită intrarea pe teritoriul României a animalelor, inclusiv păsări de colivie, a materialului seminal, a ovulelor şi a embrionilor la care se referă prezenta norma sanitară veterinara, care au trecut prin teritoriul unei tari terţe, însoţite de un certificat de sănătate care respecta cerinţele acestei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 25Dacă autoritatea competentă implementeaza un sistem alternativ de control care furnizează garanţii echivalente celor stabilite în prezenta norma sanitară veterinara cu privire la miscarile în cadrul teritoriului sau ale animalelor, materialului seminal, ovulelor şi embrionilor la care se referă prezenta norma sanitară veterinara, poate acorda derogări de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. f), ale art. 8 lit. b) şi ale art. 11 alin. (2) lit. d).  +  Articolul 26În baza procedurii naţionale pot fi adoptate măsuri de tranzitie pentru o perioadă de 3 ani în scopul facilitării tranzitiei la noile condiţii stabilite de prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1    ────────la norma sanitară veterinara────────────────────────────                                 BOLI   declarabile în contextul prevederilor prezentei norme sanitare veterinar
       
    BolileSpeciile vizate
    Boala de Newcastle, influenţa aviarăPăsări
    PsitacozăPsitacide
    Loca americanăAlbine
    Febra aftoasăRumegătoare
    Bruceloză (Brucella ssp.)Suine
    Tuberculoză  
    Pesta porcină clasică  
    Pesta porcină africană  
    Febra aftoasă  
    TurbareToate speciile susceptibile
   +  Anexa 2    ────────la norma sanitară veterinara─────────────────────────────                                   LISTA    cuprinzând bolile pentru care pot fi recunoscute programe naţionale           în condiţiile prezentei norme sanitare veterinare
       
    NurcăEnterită virală
      Boala aleutină
    AlbineLoca europeană
      Varooza şi acarioza
    Maimuţe şi felideTuberculoză
    RumegătoareTuberculoză
    LagomorfeMixomatoză
      Boala hemoragică virală
      Tularemie
   +  Anexa 3────────la norma sanitară veterinara────────────────────────────CONDIŢIIcare reglementează aprobarea organismelor, institutelor şi centrelorI. Pentru a i se acordă aprobare oficială în condiţiile art. 13 alin. (2) din norma sanitară veterinara, un organism, institut sau centru, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. s), trebuie: a) să fie clar demarcat şi separat de împrejurimile sale; b) să fie situat la o distanta rezonabila de exploatatiile agricole al căror statut sanitar ar putea fi pus în pericol de prezenta unui organism, institut sau centru autorizat; c) să se afle sub controlul unui medic veterinar*1) care supraveghează animalele, care trebuie să poată fi prinse şi închise în orice moment; d) să aibă amenajări adecvate de carantina; e) să aibă localuri adecvate pentru efectuarea examinării post-mortem; f) să fie liber de bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 2, precum şi de bolile existente în ţara în care s-a elaborat un program conform art. 14 din norma sanitară veterinara; g) sa ţină la zi înregistrările care indica:1. numărul animalelor fiecărei specii prezente în exploatatie, cu informaţii privind varstele lor;2. numărul animalelor care sosesc în exploatatie sau care o părăsesc, împreună cu informaţii privind transportul şi sănătatea acestora;3. observaţii făcute în timpul perioadei de carantina;4. rezultatele examinarilor regulate ale excretiilor;5. rezultatele testarilor sanguine sau ale oricăror alte proceduri de diagnostic;6. cazuri de boala şi, când este cazul, tratamentul administrat;7. rezultatele necropsiei animalelor care mor în exploatatie, incluzând avortonii; h) sa dispună de amenajări pentru distrugerea adecvată a cadavrelor animalelor care mor de o boala; i) să fie supravegheat de un medic veterinar oficial care trebuie să efectueze cel puţin două controale sanitare pe an.Controalele sanitare veterinare trebuie să includă cel puţin:1. o inspecţie a tuturor animalelor din exploatatie;2. probe reprezentative luate de la toate speciile susceptibile la bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 2*2) la norma sanitară veterinara sau depistarea acestor boli prin alte metode. Aceste probe trebuie să fie analizate de un laborator autorizat sa controleze dacă ele conţin agenţi ai bolilor pentru fiecare dintre speciile menţionate în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinara. Probele trebuie prelevate tot timpul anului. Rezultatele testelor de laborator ale probelor luate în timpul controalelor sanitare nu trebuie să confirme prezenta agenţilor patogeni în cauza;3. examinarea registrelor care trebuie să fie păstrate; j) dacă deţine animale destinate laboratoarelor experimentale, trebuie să se conformeze prevederilor Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de experienta şi a celor utilizate în alte scopuri ştiinţifice.II. Aprobarea va fi menţinută când sunt satisfacute următoarele cerinţe: a) animalele introduse într-o exploatatie trebuie să provină dintr-un alt centru, institut sau organism autorizat; b) dacă animalele la care se referă legislaţia comunitara specifică privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu bovine şi porcine, sunt ţinute într-un centru, institut ori organism autorizat, ele pot părăsi exploatatia doar sub control oficial; c) controalele de sănătate din centrul, institutul sau organismul autorizat trebuie să fie efectuate de doua ori pe an, în concordanta cu prevederile pct. I lit. i); d) rezultatele testelor de laborator ale probelor trebuie să fie negative pentru agenţii bolilor menţionate în anexele nr. 1 şi 2*1) la norma sanitară veterinara; e) orice caz de moarte suspecta sau prezenta oricărui alt simptom care sugereaza ca animalele au contractat una sau mai multe dintre bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 2*1) la norma sanitară veterinara trebuie să fie notificată fără întârziere autorităţii competente.────────────*1) Responsabil cu verificarea zilnica a sănătăţii animalelor, conform cerinţelor normei sanitare veterinare.*2) În măsura în care una dintre aceste boli este declarabila.III. Aprobarea poate fi suspendată, reacordata sau retrasă în următoarele circumstanţe: a) când notificarea unor boli este facuta în sensul pct. II lit. d), autoritatea competentă va suspenda temporar aprobarea centrului, organismului sau institutului autorizat; b) când o proba luată de la un animal suspect este trimisa laboratorului autorizat pentru a o testa pentru prezenta agenţilor patogeni în cauza. Rezultatele testelor vor fi imediat trimise autorităţii competente; c) când autoritatea competentă este informată de suspiciunile cu privire la prezenta uneia dintre bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 2*1), aceasta va adopta măsuri cu privire la ancheta epidemiologica şi la testele de laborator, dispunând totodată măsuri de combatere a bolii şi de retragere a autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare a exploatatiei, dacă boala a fost notificată în conformitate cu prevederile legale; d) când rezultatele testului sunt negative pentru agenţii patogeni vizati, departamentul oficial va reacorda aprobarea; e) organismul, institutul sau centrul va fi autorizat din nou doar când, după eradicarea surselor de infectie, condiţiile stabilite la pct. I, cu excepţia lit. f), sunt din nou îndeplinite; f) autoritatea competentă va informa Comisia Europeană despre suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării.──────────────*1) În măsura în care una dintre aceste boli este declarabila.  +  Anexa 4───────la norma sanitară veterinara────────────────────────────  +  Capitolul 1 A. Condiţii ce reglementează aprobarea centrelor de colectare a materialului seminalCentrele de colectare a materialului seminal trebuie:1. să fie plasate sub supravegherea unui medic veterinar al centrului;2. să aibă cel puţin: a) spaţiu pentru cazarea animalelor, cu posibilitatea de a fi incuiat şi, dacă se cere pentru ecvidee, o zona de antrenament care să fie separată fizic de amenajările centrului, camere de prelucrare şi depozitare; b) amenajări pentru izolare care nu au comunicare directa cu spaţiul de cazare normal al animalelor; c) amenajări pentru colectarea materialului seminal, incluzând o camera separată pentru curatarea şi dezinfectarea sau sterilizarea echipamentului; d) o camera de prelucrare a materialului seminal, separată de amenajările de colectare, care nu trebuie în mod necesar să fie în acelaşi loc; e) o camera de depozitare a materialului seminal, care nu trebuie în mod necesar să fie în acelaşi loc;3. să fie astfel construite sau izolate încât să se prevină contactul cu efectivul din exterior;4. să fie astfel construite încât întregul centru, cu excepţia camerelor oficiale şi, în cazul ecvideelor, a zonei de antrenament, să poată fi uşor curatat şi dezinfectat.B. Condiţii pentru supravegherea centrelor de colectare a materialului seminalCentrele de colectare a materialului seminal trebuie:1. să fie supravegheate pentru a avea doar animale din speciile al căror material seminal urmează să fie colectat.Totuşi alte animale domestice pot fi admise cu condiţia sa nu prezinte nici un risc de infectare a speciilor al căror material seminal urmează să fie colectat şi acestea sa îndeplinească condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului.Dacă în cazul ecvideelor centrul de colectare împarte un loc cu un centru de însămânţare artificiala sau de monta, atunci iepele, armasarii incercatori şi armasarii pentru monta naturala sunt admişi cu condiţia sa satisfacă cerinţele cap. II lit. A pct. 1-4;2. să fie supravegheate pentru a se asigura ca sunt ţinute registre care cuprind: a) speciile, rasa, data naşterii şi identificarea fiecărui animal prezent în centru; b) orice mişcare a animalelor care intra sau care părăsesc centrul; c) istoria sănătăţii, toate testele de diagnostic şi rezultatele acestora; tratamentele şi vaccinarile efectuate asupra animalelor deţinute; d) data colectării şi prelucrării materialului seminal; e) destinaţia materialului seminal; f) depozitarea materialului seminal;3. să fie inspectate de un medic veterinar oficial în timpul sezonului de reproducţie, cel puţin o dată pe an în cazul animalelor cu reproducere sezoniera şi de doua ori pe an în cazul reproducerii extrasezoniere, pentru a avea în vedere şi a verifica toate problemele în legătură cu condiţiile de autorizare şi supraveghere;4. să fie astfel supravegheate încât sa prevină intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorilor autorizaţi trebuie să li se ceara să respecte condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului;5. sa angajeze personal competent care a primit instruire adecvată cu privire la dezinfecţie şi tehnici adecvate pentru prevenirea răspândirii bolii;6. să fie supravegheate pentru a se asigura ca: a) nici unul dintre animalele deţinute în centru nu este folosit pentru reproducerea naturala cu cel puţin 30 de zile înainte de prima colectare a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare; b) colectarea, prelucrarea şi depozitarea materialului seminal sunt efectuate doar în spaţii rezervate pentru aceste scopuri; c) toate ustensilele care vin în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator în timpul colectării ori prelucrării sunt fie dezinfectate corespunzător, fie sterilizate înainte de a le folosi, fie distruse şi indepartate după utilizare; d) dacă, în cazul ecvideelor, centrul de colectare împarte un loc cu un centru de însămânţare artificiala sau cu un centru de monta, trebuie să se facă o separare stricta între instrumentele şi echipamentul pentru însămânţare artificiala sau monta naturala şi instrumentele şi echipamentul care vin în contact cu animalele donatoare sau cu alte animale ţinute în centrul de colectare şi cu materialul seminal; e) produsele de origine animala, precum diluanti, aditivi sau conservanti, utilizaţi în prelucrarea materialului seminal, nu prezintă nici un risc pentru sănătatea animalelor sau au fost supuse anterior unui tratament care să excludă un asemenea risc; f) în cazul materialului seminal congelat sau refrigerat sunt utilizaţi agenţi criogeni care nu au fost folosiţi anterior pentru alte produse de origine animala; g) orice recipient pentru depozitarea sau transportul materialului seminal este fie dezinfectat sau sterilizat, când este cazul, înainte de folosire, fie este nou, distrus şi îndepărtat după utilizare;7. fiecare doza individuală de material seminal este identificata permanent într-un asemenea mod încât să poată fi stabilite ţara de origine, data colectării, speciile, rasa, identitatea animalului donator şi numele şi/sau numărul centrului autorizat care a colectat materialul seminal.  +  Capitolul 2 A. ArmasariPoate fi folosit pentru colectarea materialului seminal numai un armasar care îndeplineşte următoarele cerinţe:1. nu trebuie să prezinte vreun semn al unei boli infectioase sau contagioase în momentul admiterii şi în ziua colectării materialului seminal;2. trebuie să provină din teritoriul sau, în cazul regionalizarii, dintr-o parte a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene sau al unei tari terţe şi dintr-o exploatatie sub supraveghere veterinara, care satisface cerinţele legislaţiei comunitare specifice privind miscarea şi importul de ecvidee din ţările terţe;3. trebuie să fi fost ţinut 30 de zile, înaintea colectării materialului seminal, în exploataţii în care nici un animal nu a prezentat vreun semn clinic de arterita virala ecvina în timpul acestei perioade;4. trebuie să fi fost ţinut 60 de zile, înaintea colectării materialului seminal, în exploataţii în care nici un ecvideu nu a prezentat vreun semn clinic de metrita contagioasa ecvina în timpul acestei perioade;5. nu trebuie să fie folosit pentru imperechere naturala în timpul celor 30 de zile anterioare primei colectari a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare;6. trebuie să fie supus următoarelor teste, efectuate şi certificate într-un laborator recunoscut de autoritatea competentă, în concordanta cu programul stabilit la pct. 7: a) test de imunodifuzie în gel de agar (test Coggins) pentru anemia infectioasa ecvina cu rezultat negativ; b) test de seroneutralizare pentru arterita virala ecvina. Doar dacă este realizat un rezultat negativ la o dilutie a serului de 1 la 4, va fi efectuat un test de izolare a virusului pentru arterita virala ecvina, cu rezultat negativ, pentru o microfiola din întregul material seminal al armasarului donator; c) test pentru metrita contagioasa ecvina, efectuat de doua ori la un interval de 7 zile, pentru depistarea agentului etiologic Taylorella equigenitalis din fluidul preejaculator sau o proba de material seminal ori din tampoanele genitale prelevate din preput, uretra şi fosa uretrala, cu rezultat negativ în fiecare caz;7. trebuie să fi fost supus unuia dintre următoarele programe de testare: a) când materialul seminal este colectat pentru comerţul cu material seminal proaspăt sau refrigerat:(i) dacă armasarul donator este rezident continuu la centrul de colectare pentru cel puţin 30 de zile înaintea primei colectari a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare şi nici un ecvideu în centrul de colectare nu vine în contact direct cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară faţă de cea a armasarului donator, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) vor fi efectuate cel puţin 14 zile după începerea perioadei de domiciliere menţionate şi cel puţin o dată pe an, la începerea sezonului de reproducere;(îi) dacă armasarul donator nu este rezident continuu la centrul de colectare şi/sau alte ecvidee la centrul de colectare vin în contact direct cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) vor fi efectuate în cadrul perioadei de 14 zile înainte de prima colectare a materialului seminal şi cel puţin o dată pe an la începutul sezonului de reproducere. În plus, testul prevăzut la pct. 6 lit. a) va fi repetat cel puţin în fiecare zi din cele 120 de zile, în timpul perioadei de colectare a materialului seminal. Testul prevăzut la pct. 6 lit. b) nu va fi efectuat cu mai mult de 30 de zile înaintea fiecărei colectari a materialului seminal, în afară de cazul în care statutul de necontaminant al unui armasar donator pentru arterita virala ecvina este confirmat de testul de izolare a virusului, care trebuie să fie efectuat anual; b) când materialul seminal este colectat pentru comerţul cu material seminal congelat, se vor aplica programele de testare, asa cum sunt descrise la pct. 7 lit. a), sau, alternativ, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) vor fi efectuate în timpul celor 30 de zile ale perioadei de depozitare obligatorii a materialului seminal şi nu mai puţin de 14 zile după colectarea materialului seminal, independent de starea de domiciliere a armasarului.B. Ovine şi caprine1. Pot fi folosiţi pentru colectarea materialului seminal doar berbeci şi tapi din centre sau ferme, care îndeplinesc următoarele cerinţe: a) sunt sanatosi în ziua când este colectat materialul seminal; b) respecta cerinţele stabilite în Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate şi certificare veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine şi caprine.În plus, animalele donatoare trebuie supuse, în timpul celor 30 de zile dinaintea colectării, cu rezultate negative:- unui test pentru depistarea brucelozei (B. melitensis), în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate şi certificare veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine şi caprine;- unui test pentru epididimita contagioasa (B. ovis), în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate şi certificare veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine şi caprine;- au fost supuse testelor relevante sau controalelor destinate sa garanteze respectarea cerinţelor lit. a) şi b) de mai sus.2. Testele menţionate la pct. 1 trebuie să fie efectuate de un laborator autorizat.3. Dacă oricare dintre testele menţionate la subcapitolul A sau B este pozitiv, acel animal trebuie să fie izolat şi materialul seminal colectat de la acesta la ultimul test negativ nu va fi comercializat. Acelaşi lucru se aplică materialului seminal colectat de la alte animale susceptibile la boala vizata în exploatatie sau în centrul de colectare de la data la care rezultatele unui test au fost pozitive. Comerţul nu va reîncepe până când starea de sănătate a centrului nu va fi restabilita.  +  Capitolul 3 Cerinţe aplicabile materialului seminal, ovulelor şi embrionilorMaterialul seminal, ovulele şi embrionii trebuie să fi fost colectati, prelucrati şi conservati în conformitate cu principiile următoare:1. Spalarea ovulelor şi embrionilor chiar şi în cazul ecvideelor trebuie să fie efectuată în conformitate cu procedura stabilită la art. 26 din norma sanitară veterinara.Până la adoptarea condiţiilor prevăzute la art. 26 din norma sanitară veterinara sunt aplicabile standardele internaţionale.Zona pelucida a ovulului şi embrionii trebuie să rămână intacti înainte şi după spalare.Doar ovulele şi embrionii de la acelaşi donator pot fi spalati în acelaşi timp. După spalare zona pelucida a fiecărui ovul sau embrion trebuie să fie examinata pe întreaga sa suprafaţa sub un grosisment de cel puţin 50 x şi să fie certificată ca fiind intactă şi libera de orice material aderent.2. Mediul şi soluţiile utilizate pentru colectarea, prelucrarea (examinare, spalare şi tratare), conservarea sau congelarea ovulelor şi embrionilor trebuie să fie sterilizate în concordanta cu metode autorizate şi manipulate într-un asemenea mod încât sa rămână sterile.Trebuie adăugate antibiotice la colectarea, spalarea şi conservarea mediilor pentru ovule şi embrioni şi diluanti pentru materialul seminal. Dacă este necesar vor fi stabilite reguli detaliate în condiţiile procedurii prevăzute la art. 26 din norma sanitară veterinara.3. Toate materialele folosite pentru colectarea, prelucrarea, conservarea sau congelarea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor trebuie să fie dezinfectate sau sterilizate, când este cazul, înainte de utilizare sau să fie noi, distruse şi indepartate după folosire.4. Pot să fie stabilite teste suplimentare în condiţiile procedurii prevăzute la art. 26 din norma sanitară veterinara, în special cu privire la colectarea lichidelor de spalare, astfel încât să se demonstreze că nu sunt prezenţi agenţi patogeni.5. Ovulele şi embrionii, care au trecut cu succes examinarea prevăzută la pct. 1, precum şi materialul seminal vor fi puşi în containere sterile, identificate corespunzător, conţinând doar produse de la un mascul sau o femela donatoare şi sigilate imediat.Identificarea ce urmează să fie stabilită în condiţiile procedurii prevăzute la art. 26 din norma sanitară veterinara va asigura ca pot fi stabilite cel puţin ţara de origine, data colectării, speciile, rasa, identitatea animalului donator şi numele şi/sau numărul centrului/echipei de colectare.6. Materialul seminal congelat, ovulele şi embrionii trebuie să fie puşi în containere sterile cu azot lichid care nu prezintă nici un risc de contaminare a produsului.7. Materialul seminal congelat, ovulele şi embrionii trebuie să fie depozitati în condiţii autorizate pentru o perioadă minima de 30 de zile înainte de expediere.8. Materialul seminal, ovulele şi embrionii trebuie să fie transportaţi în containere care au fost fie curatate, dezinfectate sau sterilizate, când este cazul, înainte de utilizare, fie au fost noi, distruse şi inlaturate după folosire.  +  Capitolul 4 Femele donatoare1. Femelele pot fi folosite pentru colectarea embrionilor sau ovulelor doar dacă ele şi efectivele din care provin respecta, prin atestarea de către medicul veterinar oficial, cerinţele sanitare veterinare cu privire la comerţul intracomunitar cu animale vii pentru reproducere şi producţie pentru speciile vizate.2. Prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine se aplică pentru suine, iar prevederile Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificare veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine şi caprine se aplică pentru ovine şi caprine.3. În plus, faţă de cerinţele stabilite de legislaţia sanitară veterinara în vigoare, ecvideele trebuie să fi fost ţinute, înainte de colectarea ovulelor sau embrionilor, în ferme libere de semnele clinice ale metritei contagioase ecvine, pentru 60 de zile. Nu trebuie să fie folosite pentru reproducere naturala în timpul perioadei de 30 de zile înaintea colectării ovulelor sau embrionilor.  +  Anexa 5    ────────la norma sanitară veterinara────────────────────────────                 CERTIFICAT SANITAR VETERINAR                        - MODEL -
           
    1.Expeditorul (numele şi adresa complete)CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
    Nr.
    Original1)
    2.Statul de origine
    3.Destinatarul (numele şi adresa complete)4.AUTORITATEA COMPETENTĂ
    5.Adresa:
      a) fermei de origine sau a organismului, institutului ori centrului de origine autorizat oficial2);
      b) fermei sau comerciantului de destinaţie ori organismului sau institutului ori centrului de destinaţie autorizat oficial2)
    6.Locul încărcării
    7.Mijloacele de transport
    8.Speciile
    9.Numărul de animale/stupi/mătci (cu însoţitori)2)
    10.Identificarea lotului
    11.ATESTARE3)
    Întocmit la ........................................., în .........................
    Semnătura:
    ...................................................................................
    .............................................................
    Numele cu majuscule:
    ...................................................................................
    .............................................................
    Titlul şi funcţia:
    ...................................................................................
    .............................................................
  1)Un certificat separat urmează să fie prevăzut pentru fiecare transport şi originalul trebuie să însoţească transportul la destinaţia originală; perioada lui de valabilitate este de 10 zile.2)Se anulează când este cazul.3)Se completează în concordanţă cu art. 5-11 din Directiva 92/65/CEE în cele 24 de ore înainte ca animalele să fie încărcate.
   +  Anexa 6    ────────la norma sanitară veterinara─────────────────────────────                 CERTIFICAT SANITAR VETERINAR                        - MODEL -
           
    1.Expeditorul (numele şi adresa complete)CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
    Nr.
    Original1)
    2.Statul de origine
    3.Destinatarul (numele şi adresa complete)4.AUTORITATEA COMPETENTĂ
    5.Adresa:
    a) fermei de origine sau a organismului, institutului ori a centrului de origine autorizat oficial;
    b) fermei sau comerciantului de destinaţie ori organismului sau institutului ori centrului de destinaţie autorizat oficial.
    6.Locul încărcării
    7.Mijloacele de transport
    8.Speciile
    9.Numărul de animale/stupi/mătci (cu însoţitori)2)
    10.Identificarea lotului
    11.ATESTARE3)
    Subsemnatul certific că în momentul inspectării animalele descrise mai sus sunt apte pentru a fi transportate în călătoria intenţionată, în concordanţă cu prevederile Directivei 91/628/CEE4),5)
    Întocmit la ................................, în ..................................
    Semnătura:
    Numele cu majuscule:
    ...................................................................................
    .....................................................
    Titlul şi funcţia:
    ...................................................................................
    .....................................................
  1)Un certificat separat urmează să fie prevăzut pentru fiecare transport şi originalul trebuie să însoţească transportul la destinaţia originală; perioada lui de valabilitate este de 10 zile.2)Se anulează când este cazul.3)Se completează în concordanţă cu art. 5-11 din Directiva 92/65/CEE în cele 24 de ore înainte ca animalele să fie încărcate.4)Această declaraţie se va aplica pentru următoarele specii: maimuţe (simiene şi prosimiene), ungulate din alte specii decât cele menţionate în directivele 64/432/CEE, 90/426/CEE şi 91/68/CEE, lagomorfe, câini şi pisici.5)Această declaraţie nu va scuti transportatorii de obligaţiile lor în concordanţă cu prevederile Comunităţii Europene în vigoare, în special cu privire la capacitatea animalelor de a fi transportate.────────────────────────