NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2002pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 18 septembrie 2002   +  Capitolul 1 Acţiuni premergătoare finalizarii şi dării în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie  +  Articolul 1Pentru partea executată şi decontată până la data reluării procesului investitional, la locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în diferite stadii de execuţie, se vor aplica prevederile din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu condiţiile de avans, de plată integrală sau în rate a preţului şi de dobânzi.  +  Articolul 2Încasările obţinute de autorităţile administraţiei publice locale din punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, din avansuri, plati integrale, rate, licitaţii, dobânzi, după deducerea comisionului, constituie venituri cu destinaţie specială ale bugetelor locale şi judeţene, inclusiv ale bugetelor sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv "Venituri din fondul pentru locuinţe", şi se utilizează pentru finalizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor, precum şi pentru efectuarea lucrărilor la spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, care condiţioneaza punerea în funcţiune a locuinţelor legate structural de acestea.  +  Articolul 3Anterior acţiunii de licitare a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, pentru care nu au fost emise repartiţii sau nu au fost încheiate precontracte ori contracte de vânzare-cumpărare, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili prin protocoale locuintele în curs de execuţie care trec fără plata în patrimoniul Parlamentului României, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza, Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4În scopul finalizarii şi dării în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie la data reluării procesului investitional, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu consiliile locale şi cu unităţile interesate, vor elabora şi vor aproba un program, după modelul cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, cu termene şi responsabilităţi, care să permită garantarea continuării şi încheierii procesului investitional la blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie.  +  Capitolul 2 Finalizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, repartizate, precontractate sau contractate  +  Articolul 5Plata lucrărilor pentru finalizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se efectuează în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, potrivit precizărilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6 (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor efectua cheltuieli reprezentând investiţii pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, prevăzute în bugetele acestora, de la capitolul bugetar "Cheltuieli cu destinaţie specială", subcapitolul "Cheltuieli din fondul pentru locuinţe". (2) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, conform celor stabilite cu consiliile locale pe teritoriul cărora se afla locuinţe în diferite stadii de execuţie, prin programul prevăzut la art. 4, vor repartiza acestora sumele necesare finalizarii lucrărilor la locuinţe.  +  Articolul 7 (1) În baza inventarierilor şi a evaluărilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul cu privire la realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor din cadrul blocurilor aflate în diferite stadii de execuţie, prevăzut în anexa nr. 1, plăţile pe bază de acte justificative se vor efectua din bugetele comunelor, oraşelor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia, prioritar pentru: a) lucrările executate şi nedecontate şi rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agenţi economici pentru realizarea construcţiilor de locuinţe aflate în stadiu de finisaj foarte avansat sau finalizate, cu regasirea în stadiile fizice realizate, ce vor fi certificate de respectivii agenţi economici; b) finalizarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în faza avansată de finisaj; c) finalizarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj, după plata lucrărilor executate şi nedecontate şi rambursarea eventualelor credite bancare contractate pentru aceste locuinţe. (2) În prima etapa se va asigura utilizarea integrală a depozitelor constituite iniţial pentru priorităţile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b). (3) Alocarea sumelor se va face pentru fiecare bloc de locuinţe, astfel încât să se asigure finalizarea lui cu încadrare în plafonul valoric negociat pe bază de contract. (4) La contractele încheiate între unităţile în a căror evidenta sunt înregistrate blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi agenţii economici constructori se vor adauga clauze speciale care vor prevedea: a) termenul limita stabilit pentru recepţia şi punerea în funcţiune a construcţiei, care trebuie să aibă în vedere un ritm de lucru susţinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul execuţiei; b) orice influente în costurile construcţiei, ca rezultat al depăşirii termenelor limita de recepţie în condiţii de inflaţie, vor fi suportate de constructor, beneficiarul având dreptul de a-l acţiona în justiţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) verificarea la faţa locului de către organele de specialitate ale consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene a stadiului fizic de realizare a construcţiilor, corelat cu plăţile efective şi cu prevederile din documentaţie; d) verificarea situaţiilor de lucrări executate, denumite procese-verbale de recepţie provizorie, se va face de către inspectorii de şantier nominalizaţi pentru fiecare lucrare de către consiliile locale şi/sau de către administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost data derularea investiţiilor pentru construirea de locuinţe. Decontarea lunară a lucrărilor executate se va face prin trezoreriile teritoriale ale statului, în urma verificării şi însuşirii de către inspectorii de şantier a situaţiilor de lucrări şi avizării acestora de către personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (5) Situaţiile de lucrări se vor întocmi în baza Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului nr. 197/D/1990. În cazul finalizarii şi receptionarii lucrărilor pe scări şi tronsoane, se vor prezenta de către constructor situaţiile de lucrări întocmite potrivit Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 74/D/1993. (6) Orice abateri de la clauzele contractuale, concretizate în majorarea nejustificată a costurilor construcţiei, cad în sarcina constructorului. (7) În condiţiile în care pe plan local exista situaţii deosebite în ceea ce priveşte problema locuinţelor, autorităţile administraţiei publice judeţene şi ale municipiului Bucureşti, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale pot hotărî includerea, ca prioritati, a unor blocuri care se afla cu structura în execuţie, condiţionat însă de asigurarea integrală a plăţilor pentru finalizarea blocurilor de locuinţe cu structura închisă.  +  Articolul 8Locuintele finalizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se vor atribui de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea precontractelor şi a contractelor încheiate, precum şi a repartitiilor date de organele competente.  +  Articolul 9Agenţii economici şi/sau autorităţile administraţiei publice locale în ale căror evidente se afla investiţiile respective vor acţiona astfel încât, o dată cu recepţia definitivă a locuinţelor, sa dispună de următoarele informaţii: a) suma plătită de persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii ca avans din surse proprii sau împrumutate şi credite pe termen lung contractate cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. sau plati integrale din surse proprii la preţul iniţial al locuinţei, stabilită pe bază de acte doveditoare, cum ar fi: împrumutul contractat de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii pentru partea de locuinţe, executată şi decontată, în baza prevederilor Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) suma care se mai datorează de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, fie ca diferenţa între costul definitiv al apartamentului şi suma poziţiilor de la lit. a), fie ca diferenţa între costul definitiv al apartamentului şi suma reprezentând avansul şi plata parţială făcute de persoanele fizice deţinătoare de repartiţii eliberate de autorităţile administraţiei publice locale competente; c) calitatea de salariat, taran sau pensionar a persoanei fizice beneficiare de contract, precontract sau repartiţie, dacă împreună cu membrii familiei nu au avut şi nu au în proprietate o locuinta. Prin familie se înţelege soţul şi sotia, cu sau fără copii în întreţinere; d) încadrarea celor care au solicitat locuinţe, pe bază de acte doveditoare, în una dintre următoarele categorii:1. tineri căsătoriti care au fiecare vârsta de până la 35 de ani împliniţi până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea, precontractarea sau repartiţia locuinţei;2. invalizi de gradele I şi II;3. persoane cu handicap;4. răniţi, precum şi familii şi părinţi ai celor decedati ca urmare a participării la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;5. persoane şi familii care îşi schimba domiciliul din oraşe la sate şi lucrează în agricultura sau silvicultura;6. personalul calificat din învăţământ şi sănătate, care are sau îşi schimba domiciliul la sate;7. persoane şi familii care îşi schimba domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili şi vor aproba, o singură dată, pentru familiile sau persoanele care au fost încadrate în una dintre categoriile prevăzute la art. 9 lit. d), cu excepţia celor prevăzute la pct. 4, subvenţii de la bugetul de stat pentru realizarea locuinţelor proprietate personală, de până la 30% din valoarea locuinţei la data finalizarii acesteia, în funcţie de venitul lunar mediu net pe membru de familie. (2) Persoanele fizice care pot beneficia de subvenţii în sume fixe vor depune, o dată cu cererea pentru construirea sau, după caz, cumpărarea unei locuinţe, solicitarea acordării subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite în acest scop prin hotărâre a consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse în listele de prioritati stabilite şi rămase definitive conform prevederilor art. 8 şi 19, iar după verificare şi însuşire se vor înscrie în tabele nominale care vor fi supuse aprobării consiliilor locale. Listele astfel aprobate, cuprinzând solicitanţii care au dreptul la subvenţie în condiţiile legii, vor fi comunicate administratorilor delegaţi în a căror răspundere a fost data derularea investiţiilor pentru construirea de locuinţe. (3) Listele prevăzute la alin. (2) vor constitui baza de fundamentare a solicitării de către ordonatorul principal de credite a subvenţiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie. (4) Pe măsura reluării procesului investitional la locuintele aflate în diferite stadii de execuţie conform art. 4 şi încheierii contractelor cu constructorii, administratorii delegaţi pentru derularea investiţiilor vor calcula cuantumul procentual al subvenţiilor prevăzute la alin. (1), potrivit normelor aprobate de Guvern în aplicarea prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi, şi în funcţie de valoarea locuinţei la data precontractarii sau contractării acesteia, pe care le vor înscrie în tabele nominale şi le vor prezenta consiliului local, însoţite de acte justificative. (5) În baza tabelelor nominale astfel întocmite şi avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentând subvenţiile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Subvenţiile astfel stabilite se vor solicita, în mod centralizat, de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în al cărui buget sunt prevăzute fondurile corespunzătoare. Cererea de subvenţii se va face conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice şi se va transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în sume actualizate la data fundamentarii proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcţiune locuintele respectivilor beneficiari de subvenţie. (6) Cererea de subvenţii, prezentată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, se va reactualiza la data punerii în funcţiune a locuinţelor, după stabilirea valorii finale a acestora, şi se va transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în vederea alocării subvenţiilor cuvenite. (7) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va transmite consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti subvenţiile cuvenite din creditele bugetare deschise în acest scop şi în limita alocaţiilor stabilite prin legea bugetului de stat, dar nu mai mult decât cele stabilite conform alin. (6), care vor fi înregistrate la "Venituri din fondul pentru locuinţe". (8) La primirea sumelor în cont consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează alocaţiile de la bugetul de stat la consiliile locale pentru care s-au solicitat sumele respective şi vor proceda la virarea acestor sume, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, direct în contul "Venituri din fondul pentru locuinţe", în acelaşi cont deschis pe seama consiliilor locale. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru trezoreria statului - OPHT. (9) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor aprobate prin bugetele locale şi a creditelor bugetare deschise în acest scop se evidenţiază în contul de cheltuieli al bugetului local nr. 26.96.02.04 "Cheltuieli din fondul pentru locuinţe", deschis la unităţile trezoreriei statului. (10) Sumele stabilite şi aprobate pentru a fi acordate ca subvenţii persoanelor îndreptăţite potrivit legii, reactualizate în funcţie de valoarea finala a locuinţelor la data punerii în funcţiune a acestora, se vor confirma de autorităţile administraţiei publice locale administratorilor delegaţi sau unităţilor specializate în a căror răspundere a fost data derularea investiţiilor pentru construirea de locuinţe, urmând ca acestea să fie deduse din sumele care se datorează pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor art. 9 lit. b). (11) Pentru persoanele şi familiile prevăzute la art. 9 lit. d) pct. 4, stabilite în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subvenţiile în sume fixe se stabilesc, se aproba şi se suporta de la bugetul de stat prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, astfel încât acestea nu se includ în cererile care se vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 11 (1) În condiţiile în care, în cadrul programului anual, la nivelul unor localităţi sunt finalizate toate obiectivele de investiţii, finanţate din surse ale bugetului de stat conform Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, eventualele subvenţii, stabilite potrivit prevederilor art. 10 alin. (4), vor fi înscrise în tabele nominale care vor fi înaintate pentru avizare consiliilor locale. (2) În baza tabelelor nominale întocmite şi avizate conform alin. (1) se vor stabili la data punerii în funcţiune a locuinţelor, după stabilirea valorii finale a acestora, sumele reprezentând subvenţiile ce vor fi acordate persoanelor îndreptăţite potrivit legii. (3) Sumele stabilite şi aprobate ca subvenţii în condiţiile alin. (2) nu se cuprind în cererea de subvenţii de la bugetul de stat, prevăzută la art. 10 alin. (5) şi (6), şi se confirma direct de autorităţile administraţiei publice locale administratorilor delegaţi sau unităţilor specializate în a căror răspundere a fost data derularea investiţiilor pentru construirea de locuinţe, urmând ca acestea să fie deduse din sumele care se datorează pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor art. 9 lit. b).  +  Articolul 12Pentru sumele datorate de persoanele beneficiare de locuinţe, stabilite potrivit art. 9 lit. b), şi care se vor diminua, după caz, cu subvenţiile în sume fixe acordate potrivit art. 10, respectiv art. 11, autorităţile administraţiei publice locale sau agenţii economici în ale căror evidente se afla construcţiile de locuinţe ce fac obiectul prezentelor norme metodologice vor încheia cu persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii contracte de împrumut sau de vânzare, după caz, după modelul cuprins în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, cu respectarea următoarelor condiţii: a) împrumutul urmează să se ramburseze în termen de maximum 15 ani, în rate lunare; b) dobânda la împrumutul acordat va fi de:1. 5% pentru persoanele fizice care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia, precum şi pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 lit. d), care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia;2. 8% pentru celelalte persoane fizice care nu se încadrează la pct. 1; c) pentru nerambursarea la termen a împrumutului, precum şi pentru neplata dobânzii beneficiarii de împrumuturi vor suporta penalităţile şi celelalte consecinţe prevăzute de dispoziţiile legale, care se vor înscrie în clauzele contractuale; d) dobânzile se vor calcula şi se vor incasa de la persoanele fizice beneficiare de locuinţe o dată cu ratele scadente la împrumuturile acordate; e) agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile respective şi în a căror răspundere s-au preluat evidenta, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate şi a dobânzilor la împrumuturile respective, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste operaţiuni, vor calcula un comision de 1% care se va aplica la suma încasată ca rata la împrumutul acordat, comision ce se va retine din dobânzile plătite de împrumutaţi; f) încasările din ratele la împrumuturile acordate, precum şi din dobânzile aferente acestor împrumuturi, plătite de persoanele fizice, după deducerea comisionului care se retine de către agentul economic în evidenta căruia se afla investiţia, se vor vira de către fiecare agent economic chenzinal, la data de 15 a fiecărei luni şi în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale la "Venituri din fondul pentru locuinţe".  +  Articolul 13Autorităţile publice locale sau agenţii economici în evidenta cărora se afla investiţia, în a căror răspundere s-au preluat evidenta, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate, precum şi a dobânzilor la împrumuturile respective, până la data de 6 a fiecărei luni care urmează perioadei de execuţie, vor transmite consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, situaţia operaţiunilor efectuate pentru realizarea locuinţelor şi a celor din derularea contractelor de împrumut, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 14Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, până la data de 10 a fiecărei luni, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile administraţiei publice locale sau de la agenţii economici, potrivit art. 13, a celor din extrasele de cont eliberate de trezoreriile teritoriale ale statului şi a datelor din contabilitatea proprie, vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei situaţiile prevăzute în modelele cuprinse în anexele nr. 5 şi 6 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 15Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plata cheltuielile pentru realizarea locuinţelor care fac obiectul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu instrucţiunile sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 16 (1) Sursele pentru realizarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se constituie prin grija tuturor organelor implicate, din: a) ratele încasate la împrumuturile pentru care autorităţile administraţiei publice locale sau agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile au încheiat contracte potrivit prevederilor art. 12 şi ale Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) dobânzile plătite de împrumutaţi, diminuate cu comisioanele reţinute de agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile, în condiţiile prevăzute de art. 12 şi de Legea nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) subvenţiile în sume fixe acordate din bugetul de stat ca protecţie socială pentru construcţiile de locuinţe; d) contribuţia adusă de beneficiarii de locuinţe ca avans, în cazul persoanelor care nu au participat iniţial cu avansuri din surse proprii sau împrumutate, precum şi plati parţiale sau integrale făcute de beneficiarii de locuinţe care doresc sa reducă împrumutul ori sa nu contracteze împrumut pentru locuinţe; e) sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a spaţiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinta, situate în blocurile de locuinţe finalizate şi date în folosinţă sau aflate în diferite stadii de execuţie; f) sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a apartamentelor pentru care nu au fost încheiate precontracte ori contracte de vânzare-cumpărare cu populaţia, nu au fost repartizate prin comunicări oficiale populaţiei sau nu au fost încheiate protocoale de trecere ca locuinţe de serviciu potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele obţinute din licitaţiile care se vor organiza pentru spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta şi pentru locuinţe vor fi virate după deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitaţiilor. Organizarea licitaţiilor, precum şi efectuarea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitaţiilor se vor face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 17Pe măsura ce disponibilităţile existente din sumele constituite potrivit art. 16 depăşesc nevoile de plati stabilite în ordinea prioritatilor prevăzute la art. 7, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, vor dispune reluarea lucrărilor la blocurile de locuinţe, cuprinse în inventarierea de la pct. 1 al programului prevăzut la art. 4, care se afla în stadiul de structura în execuţie, până la finalizarea şi darea în folosinţă a acestora, după care se va proceda la valorificarea lor în aceleaşi condiţii, procesul urmând sa continue cu locuintele a căror execuţie este la fundaţie sau la cota zero.  +  Articolul 18 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pot aproba ca din locuintele nerepartizate şi necontractate, la reluarea procesului investitional sau la finalizarea acestora, sa retina un număr de locuinţe strict necesar pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite, care vor avea destinaţie de locuinţe sociale sau de necesitate. Locuinta socială şi locuinta de necesitate sunt definite conform Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Locuintele sociale sau de necesitate prevăzute la alin. (1) se constituie domeniu public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor în care sunt amplasate, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii. (3) Locuintele finalizate şi necontractate sau care nu sunt reţinute ca locuinţe sociale şi de necesitate în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2) pot fi valorificate prin: a) repartizare şi vânzare, în condiţiile prevederilor art. 7 şi 10 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) închiriere tinerilor şi familiilor de tineri; c) vânzare prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul în care nu sunt valorificate potrivit prevederilor lit. a) şi b). (4) În vederea valorificării locuinţelor potrivit prevederilor alin. (3), acestea se constituie patrimoniu privat al unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Reluarea procesului investitional la blocurile de locuinţe aflate în diverse stadii de execuţie, nerepartizate şi necontractate, şi construirea de locuinţe noi în vederea accesului la proprietate al tinerilor căsătoriti şi al altor categorii de persoane defavorizate  +  Articolul 19 (1) Consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenta şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru ţinerii căsătoriti şi celelalte categorii de persoane prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop se vor stabili şi se vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare obţinerii facilităţilor prevăzute de ordonanţa menţionată mai sus. (2) Solicitarile privind construirea de locuinţe vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora şi vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui în acest scop prin ordin al primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti. În componenta comisiei pot fi cooptati conducătorul direcţiei, respectiv al sectorului/serviciului unde sunt primite şi înregistrate solicitarile de locuinţe, un reprezentant al agentului economic de administrare şi întreţinere a fondului locativ de stat, un reprezentant al direcţiei, respectiv al serviciului care administrează fondurile de investiţii pentru construcţii de locuinţe ce se realizează pe teritoriul judeţului, un reprezentant al direcţiei de muncă şi solidaritate socială teritoriale, un reprezentant al consiliului local, precum şi doi reprezentanţi ai solicitanţilor. (3) În urma analizei comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de soluţionare a cererilor primite, luând în considerare folosirea spaţiului locativ existent, vânzarea unor locuinţe nerepartizate sau necontractate dintre cele finalizate, reluarea procesului investitional la locuinţe aflate în diverse stadii de execuţie, nerepartizate şi necontractate, în condiţiile prevăzute la cap. II, precum şi construirea de locuinţe noi, cu prioritate pentru cei cu situaţii deosebite. (4) La stabilirea ordinii de prioritate se va ţine seama de: a) evaluarea disponibilităţilor de resurse financiare, după finalizarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite faze de execuţie, repartizate, precontractate sau contractate, ţinându-se seama de sumele efective disponibile, precum şi de încasările care se vor realiza în continuare pentru reîntregirea surselor potrivit art. 16; b) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; c) numărul copiilor sau al altor persoane aflate în întreţinerea acestora; d) starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei, care să impună o măsura de urgenta; e) suma disponibilă pentru plata avansului şi nivelul ratei lunare pe care solicitantul se angajează sa o achite în vederea cumpărării locuinţei solicitate. (5) Listele privind solicitarile de locuinţe, precum şi hotărârile consiliilor locale în legătură cu acordarea prioritatilor vor fi date publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. (6) Contestaţiile cu privire la acordarea prioritatilor se vor adresa primarului, care le va soluţiona în termen de 15 zile de la primire.  +  Articolul 20 (1) Pentru finalizarea unor locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, nerepartizate şi necontractate, precum şi pentru realizarea unor construcţii noi de locuinţe consiliile locale, în temeiul atribuţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, vor stabili şi vor da publicităţii numărul, structura după mărime, confortul şi amplasamentul locuinţelor prevăzute să se construiască pentru categoriile de persoane menţionate la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Oferirea spre contractare a locuinţelor prezentate solicitanţilor se va face în ordinea înscrierii acestora în listele de prioritati, asa cum au fost aprobate de consiliile locale. (3) Construcţiile noi de locuinţe se realizează în condiţiile prevăzute la art. 7-19 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Lista construcţiilor propuse să fie realizate, însoţită de tabelul ce cuprinde solicitanţii pentru construirea unei locuinţe în proprietate, se va inainta consiliului judeţean în vederea obţinerii unui sprijin din bugetul de stat, în completarea resurselor constituite conform art. 16, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, sau, pentru construcţii noi, potrivit art. 9 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) Realizarea lucrărilor tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinţe este în responsabilitatea consiliilor locale şi se va efectua corelat cu programul de realizare şi de punere în funcţiune a locuinţelor. Finanţarea lucrărilor tehnico-edilitare se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agenţii economici şi din alocaţii de la bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru lucrările tehnico-edilitare ai căror beneficiari finali sunt agenţi economici, autorităţile publice locale, în condiţiile în care pentru realizarea acestor lucrări contribuie cu fonduri din bugetele locale, vor încheia convenţii pentru recuperarea de la agenţii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele încasate pe baza unor asemenea convenţii se vor face venit la bugetele locale ale unităţilor administrative în a căror rază teritorială au fost realizate investiţiile respective.  +  Articolul 22 (1) În situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii şi altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare executării lucrărilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost data urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plati convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe. (2) Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită punerea în funcţiune şi darea în exploatare a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract.  +  Articolul 23 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sau agenţii economici în a căror responsabilitate a fost încredinţată derularea investiţiilor pentru construcţia de locuinţe vor încheia, la data constituirii fondurilor necesare şi aprobării reluării sau începerii execuţiei, cu persoanele fizice care au încheiat precontracte/contracte sau au primit repartiţii înainte de 24 septembrie 1993 pentru locuintele aflate în diverse stadii de execuţie şi cu persoanele stabilite potrivit art. 20 precontracte/contracte de construire sau de vânzare, după caz. (2) Avansul minim obligatoriu nu se actualizează la valoarea locuinţei de la data încheierii contractului de împrumut sau, după caz, a contractului de vânzare conform art. 12, cu excepţia cazului în care se achită o dată cu semnarea acestor contracte. (3) Contractul de construire sau de vânzare a unei locuinţe, prevăzut la alin. (1), se încheie la preţul corespunzător valorii de deviz a locuinţei la data contractării/precontractarii, preţul definitiv fiind stabilit la finalizarea şi punerea în funcţiune a locuinţei, în funcţie de valoarea lucrărilor executate. (4) Pentru reluarea procesului investitional la construcţiile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, nerepartizate şi necontractate, deschiderea finanţării şi începerea lucrărilor se efectuează după contractarea cu viitorii beneficiari a cel puţin 70% din numărul locuinţelor prevăzute a fi începute.  +  Articolul 24 (1) Beneficiarii de credite, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutiţi de plată impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii locuinţelor. (2) Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobândit locuinţe conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 734/2001, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri începând cu data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 76/2001 până la împlinirea termenului de 10 ani, calculat începând cu data dobândirii locuinţelor. (3) Scutirea se acordă pe bază de cerere, începând cu luna următoare celei în care persoanele beneficiare prezintă originalul şi copia actelor doveditoare ce le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de dobândire a locuinţei şi procesul-verbal de predare-primire a locuinţei în cauza. (4) În cazul înstrăinării locuinţelor prin acte între vii, următorii proprietari nu mai beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri. (5) Declaraţiile de impunere se depun la compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază sunt situate clădirile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora sau de la data de la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului datorat. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri nu exonereaza proprietarii locuinţelor de depunerea declaraţiei de impunere. Nedepunerea declaraţiei de impunere se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 25 (1) Prin dispoziţie a preşedinţilor consiliilor judeţene şi, respectiv, a primarului general al municipiului Bucureşti, care va fi emisă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor înfiinţa pe lângă consiliile judeţene şi, respectiv, pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, comisiile de analiza a cererilor de locuinţe şi a modului de rezolvare a acestora, care, după examinarea propunerilor făcute de consiliile municipale, orăşeneşti, comunale şi, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor prezenta spre aprobare consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru fiecare localitate, respectiv sector, propuneri cu privire la desfăşurarea în continuare a programelor de finalizare a construcţiilor de locuinţe. (2) Propunerile prevăzute la alin. (1) se vor elabora cu consultarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, căruia i se vor transmite pentru avizare: a) lista obiectivelor de investiţii care, potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, sunt propuse a fi preluate în programul de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. În analizarea şi stabilirea acestor propuneri se va ţine seama de solicitarile luate în evidenta de consiliile locale, stabilite în condiţiile prevăzute la art. 14 şi 15 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; b) lista obiectivelor de investiţii în construcţia de locuinţe, la care se continua procesul investitional în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru asigurarea resurselor de finanţare necesare finalizarii acestor locuinţe se vor avea în vedere în principal resursele disponibile din cele care se constituie în condiţiile art. 16 la nivelul fiecărui consiliu local; c) lista obiectivelor de investiţii în construcţia de locuinţe cuprinse în inventarul din programul întocmit conform prevederilor art. 4 şi propunerile de construcţii noi care vor fi finanţate din fondurile disponibile în bugetele locale, conform prevederilor art. 7-19 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În analizarea fondurilor disponibile la nivelul bugetelor locale se vor avea în vedere aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi fondurile angajate în finanţarea investiţiilor prevăzute la lit. b); d) lista obiectivelor de investiţii în construcţia de locuinţe cuprinse în inventarul din programul întocmit conform prevederilor art. 4, care nu pot face obiectul programelor de finanţare prevăzute la lit. a), b) şi c), cu precizarea modului de valorificare a acestora. În analizarea şi stabilirea modului în care se valorifica aceste construcţii aflate în diferite faze de execuţie se va avea în vedere posibilitatea de includere în programe de construcţie a locuinţelor sociale sau de serviciu şi numai după aceea schimbarea de destinaţie şi/sau vânzarea pe piaţa libera, în condiţiile prevederilor legale în vigoare. Anterior acţiunii de vânzare prevederile art. 3 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 26 (1) Folosirea sumelor existente în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale este de competenţa consiliilor locale respective care pot, în limita sumelor constituite în condiţiile art. 16, sa finanteze, în ordinea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, noi blocuri de locuinţe cuprinse în inventarierea de la pct. 1 al programului prevăzut la art. 4, urmărind asigurarea fondurilor necesare pentru finalizarea lucrărilor începute, în condiţiile art. 20, 23 şi art. 25 alin. (2) lit. b). (2) Sumele disponibile în bugetele locale, constituite în condiţiile art. 16 şi neutilizate ca resurse de finanţare în aplicarea programelor întocmite şi avizate conform prevederilor art. 25 alin. (2) lit. b) şi c), se pot utiliza pentru dezvoltarea fondului de locuinţe sociale şi de necesitate sau a celui de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, prin achiziţia unor locuinţe din fondul construit, prin achiziţia unor construcţii începute şi nefinalizate şi finalizarea acestora conform prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi prin finanţarea unor obiective noi de investiţii cu aceasta destinaţie. (3) Sumele constituite conform art. 16 şi rămase disponibile în condiţiile neutilizarii acestora conform alin. (1) şi (2) se fac venituri la bugetul local, în contul "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenti", cod 24.22.02.05 ...  +  Articolul 27 (1) Preluarea obiectivelor de investiţii, inventariate şi nominalizate în programul elaborat şi aprobat conform prevederilor art. 4, şi introducerea lor în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se fac ca obiective de investiţii în continuare, pentru care s-a sistat finanţarea din cauza inexistentei sau insuficienţei unor resurse disponibile cu aceasta destinaţie. (2) În vederea analizarii şi avizării propunerilor de preluare a obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) lista prevăzută la art. 25 alin. (2) lit. a) va fi însoţită de: a) studiul de fezabilitate reactualizat în cazul în care obiectivul de investiţie se referă la reconstruirea sau reabilitarea unor construcţii de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie la data de 1 ianuarie 1990 şi la care s-a reluat procesul investitional după această dată; b) devizul general al investiţiei pentru construcţia de locuinţe şi distinct pentru lucrări tehnico-edilitare aferente, cu precizarea valorii cheltuielilor şi lucrărilor efectuate, din care cele efectuate şi nedecontate, şi valoarea actualizată la zi a lucrărilor şi cheltuielilor rămase de efectuat. Valoarea cheltuielilor şi lucrărilor efectuate şi nedecontate este necesar să se regaseasca în stadiile fizice realizate, care vor fi certificate de beneficiarii de investiţii; c) procesul-verbal, în copie, încheiat în aplicarea prevederilor art. 31 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, şi/sau orice alt document prin care să se confirme, în condiţiile legii, proprietatea asupra terenului şi construcţiei, starea părţilor de lucrări executate, precum şi orice documente prin care se consemnează existenta, întreruperea sau sistarea unor relaţii contractuale ale investitorului cu proiectantul şi/sau executantul lucrărilor; d) în cazul în care în construcţiile care fac obiectul propunerilor de preluare conform prevederilor alin. (1) sunt prevăzute a se realiza şi spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta, se va preciza statutul juridic al construcţiei şi al terenului cota-parte aferent, precum şi toate informaţiile cu privire la acest obiect sau obiectiv de investiţie, conform celor precizate la lit. a), b) şi c). (3) Preluarea şi cuprinderea în lista de investiţii a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a obiectivelor din lista elaborata şi avizată conform prevederilor art. 25 alin. (2) lit. a) se vor efectua în urma analizarii şi avizării studiilor de fezabilitate, reactualizate la nivelul solicitărilor consiliilor locale, în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. În aceasta analiza exigenţele referitoare la numărul de camere şi suprafaţa utila a locuinţelor, precum şi la regimul de înălţime al construcţiilor, impuse la analizarea şi avizarea obiectivelor noi de investiţii, nu sunt obligatorii. (4) O dată cu preluarea investiţiei Agenţia Naţionala pentru Locuinţe îşi asuma toate drepturile şi obligaţiile care revin investitorului, conform documentelor şi sarcinilor preluate, inclusiv plata lucrărilor realizate şi nedecontate şi care se regăsesc în stadiile fizice realizate şi certificate de beneficiarii de investiţii. (5) Contractele de proiectare, de antrepriza generală şi, eventual, cele de asociere în realizarea lucrărilor se preiau de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe prin cesionarea lor de către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau agenţii economici în evidenta cărora se afla construcţiile de locuinţe care fac obiectul preluării. La preluarea acestor contracte Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va încheia acte adiţionale cu părţile semnatare, în care se vor consemna: preluarea contractului în calitate de investitor, lucrările rămase de executat fizic şi valoric, printre care eventuale renunţări sau lucrări suplimentare, durata de execuţie, precum şi alte clauze speciale rezultate prin aplicarea prevederilor legale referitoare la derularea programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. (6) Preluarea obiectivelor de investiţii, înscrierea lor în lista de investiţii a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi derularea finanţării şi realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri se fac în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice şi de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1    -------la normele metodologice-----------------------
                 
      PROGRAM  cu privire la finalizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
    Nr. crt.ObiectiveleExecutăCoordonează şi răspundTermene
    1.Încheierea inventarierii blocurilor de locuinţe, precum şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora, aflate în diferite faze de execuţie, şi evaluarea cheltuielilor necesare pentru finalizare şi darea în folosinţă:Agenţii economici în ale căror evidenţe se află investiţiile respective, împreună cu constructoriiConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale pe teritoriul cărora se află locuinţele, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei15 zile de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994
      a)Ordinea de realizare:      
      -blocuri cu structura închisă, în faza de finisaj foarte avansat sau finalizate şi cu lucrări executate şi nedecontate, precum şi credite bancare contractate de agenţii economici beneficiari ai investiţiilor de locuinţe;      
      -blocuri cu structura închisă, în faza de finisaj avansat;      
      -blocuri cu structura închisă, în faza de început de finisaj;      
      -blocuri cu structura în execuţie;      
      -blocuri la fundaţie sau cu cota zero terminată.      
      b)În cadrul evaluării preliminare a cheltuielilor pentru finalizarea lucrărilor se vor evidenţia distinct pe structurile de la lit. a) de mai sus:      
      -cheltuielile aferente finalizării locuinţelor, din care, dacă sunt cazuri, cheltuieli pe bază de situaţii definitive de lucrări rămase nedecontate şi decontările efectuate pe seama creditelor bancare contractate în acest scop de agenţii economici beneficiari ai locuinţelor;      
      -cheltuielile aferente finalizării spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în blocuri de locuinţe, din care, dacă sunt cazuri, cheltuieli pe bază de situaţii definitive de lucrări.      
      c)Pentru lucrările tehnico- edilitare aferente locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se vor face evaluări separate.      
    2.Analiza şi pregătirea tuturor informaţiilor referitoare la cheltuielile efectuate pentru partea executată, pe baza cărora să se aplice prevederile Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de precizările cap. I din prezentele norme metodologiceAgenţii economici în ale căror evidenţe se află investiţiile respective, împreună cu constructoriiConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale pe teritoriul cărora se află locuinţele, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiLucrările se vor realiza pe structurile şi în aceleaşi termene prevăzute la pct. 1 din prezentul program.
    3.Constituirea resurselor bugetelor locale în scopul finanţării locuinţelor aflate în stadii finale de execuţieMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiDirecţia generală pentru construcţii locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei5 zile de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 391/1993.
    4.Repartizarea sumelor pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi virarea lunară a acestora în bugetele judeţelor şi al municipiului Bucureşti, pe baza informaţiilor cuprinse în anexa nr. 6 la normele metodologice şi a plafoanelor anuale aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiIdem3 zile de la alimentarea depozitului
    5.Repartizarea sumelor şi virarea acestora în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru finalizarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, cu defalcarea pe blocuriMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti3 zile de la primirea în cont a sumei repartizate
    6.Formularea cererilor pentru subvenţiile în sume fixe care se acordă din bugetul de stat potrivit anexei nr. 2 la normele metodologiceConsiliile locale, Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşticonsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului BucureştiPână la data de 20 a fiecărei luni
    7.Solicitarea deschiderilor de credite pentru subvenţiile în sume fixe la Ministerul Finanţelor PubliceDirecţia generală pentru construcţii locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiPână la data de 25 a fiecărei luni
    8.Virarea sumelor reprezentând subvenţii În sume fixe la nivelul deschiderilor de credite aprobate judeţelor şi Municipiului Bucureşti şi, unde este cazul, de către acestea consiliilor localeDirecţia generală pentru construcţii locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei Consiliile judeţene şi Consiliul General al municipiului Bucureştiîn aceeaşi zi în care se aprobă deschiderea de credite
    9.Comunicarea subvenţiilor în sume fixe agenţilor economici beneficiari ai investiţiilorConsiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliile locale, după caz.consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după cazPână în ultima zi lucrătoare din fiecare lună
    10.Virarea la bugetele locale a sumelor încasate drept rate pentru împrumuturile acordate, precum şi a dobânzilor aferente acestor împrumuturi plătite de persoanele fiziceAutorităţile publice şi agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţiile de locuinţeDirectorul şi organul financiar-contabilLa data de 15 şi în ultima zi lucrătoare din lună
    11.Transmiterea situaţiei lunare a operaţiunilor efectuate pentru finalizarea locuinţelor şi a celor din derularea contractelor de împrumut, potrivit anexei nr. 4 la normele metodologiceAutorităţile publice şi agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţiile de locuinţeDirectorul şi organul financiar-contabilPână la data de 6 a fiecărei luni
    12.Transmiterea situaţiei lunare privind rulajul contului special deschis pentru finalizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, potrivit anexei nr. 5 la normele metodologiceConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului BucureştiConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului BucureştiPână la data de 10 a fiecărei luni
    13.Transmiterea situaţiei lunare privind producţia realizată în anul în curs pentru darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, potrivit anexei nr. 6 la normele metodologiceConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului BucureştiConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului BucureştiPână la data de 6 a fiecărei luni
    14.Finalizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie la data elaborării programului:Agenţii economici constructori, precum şi autorităţile locale şi agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţiile de locuinţeConsiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după cazPotrivit programelor stabilite şi aprobate pe plan local
      a)-blocuri pentru care sunt emise repartiţii, sunt încheiate precontracte sau contracte de vânzare-cumpărare;      
        -blocuri de locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj foarte avansat sau finalizate;      
        -blocuri de locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj avansat;      
        -blocuri de locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj;      
        -blocuri de locuinţe cu structura în execuţie;      
        -blocuri de locuinţe la fundaţie sau cu cota zero terminată;      
      b)blocuri pentru care se încheie precontracte sau contracte de vânzare-cumpărare după finalizarea la nivel local a blocurilor prevăzute la lit. a), în aceeaşi ordine de prioritate.    
  NOTĂ:Autorităţile administraţiei publice locale sau agenţii economici în ale căror evidente sunt locuintele aflate în diferite stadii de execuţie vor încheia contracte cu constructorii pentru finalizarea şi darea în folosinţă a blocurilor de locuinţe, cu eşalonarea în timp a lucrărilor, iar agenţii economici constructori vor prezenta autorităţilor administraţiei publice locale programe concrete şi detaliate, inclusiv pentru lucrările tehnico-edilitare necesare funcţionarii locuinţelor.Termenele care vor fi prevăzute în cadrul acestui punct din program sunt considerate limite maxime, putând fi devansate dacă pe plan local se vor asigura condiţiile materiale, financiare şi de forta de muncă.Începerea unor construcţii de locuinţe noi, cu protecţia statului prin subvenţii în sume fixe şi facilităţi în plata dobânzilor, se va putea realiza pe baza prevederilor art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 2    -------la normele metodologice-----------------------
               
    CONSILIUL JUDEŢEAN ......................./
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    CERERE de subvenţii în sume fixe de la bugetul de stat pentru construcţii de locuinţe
    Nr. crt.Categorii de beneficiariNumăr de cazuriSubvenţia totală  - mii lei -Subvenţia medie pe beneficiar  - mii lei -
    1.Tineri căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 35 de ani împliniţi până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea, precontractarea sau repartiţia locuinţei...........................
    2.Invalizi de gradele I şi II...........................
    3.Persoane cu handicap...........................
    4.Persoane şi familii care îşi schimbă domiciliul din oraşe la sate şi lucrează în agricultură sau silvicultură...........................
    5.Personal calificat din învăţământ şi sănătate care are sau îşi schimbă domiciliul la sate...........................
    6.Persoane sau familii care îşi schimbă domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare...........................
    TOTAL: ....................................
    Preşedinte,Director economic,
      .............................
    (Primar general)Control financiar preventiv
    ......................................................
    L.S.
  NOTĂ:Subvenţii în sume fixe se pot solicita pentru persoanele prevăzute la nr. crt. 4, 5 şi 6 numai în condiţiile în care acestea au precontractat, au contractat ori li s-au repartizat locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie în satele în care îşi stabilesc/îşi schimba domiciliul.
   +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------CONTRACT DE ÎMPRUMUTnr. ..... din ....... anul .......Între ........................*), reprezentat prin ....................., pe de o parte, şi ............................................., născut/născută în ..............................., judeţul ......................., la data de ....................., fiul/fiica lui ...................... şi al/a .........., cu domiciliul în ................................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ....., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ..... nr. ....................., eliberat/eliberata de ....................., la data de ...................., pe de altă parte, a intervenit următorul contract de împrumut:1. ..........................................................*), pe baza resurselor avansate temporar de către stat în vederea realizării şi punerii în funcţiune a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, acorda beneficiarului ........................................ un împrumut de ................. lei, pe termen de ... ani, cu o dobânda de ........ % pe an.Rata curenta la împrumut de ................. lei + dobânda curenta datorată de beneficiarul de împrumut de ................. lei = .................. lei.Rata ultima la împrumut de .................. lei + dobânda ultima datorată de beneficiarul de împrumut de ................ lei = ................... lei.2. Împrumutul acordat, precum şi dobânda, stabilite în rate lunare de .. lei, se vor retine pe statul de plată de către unitatea de la care beneficiarul de împrumut are de încasat drepturi băneşti, începând cu luna ......... anul .......... şi până în luna ............. anul .................... .Pentru perioada în care beneficiarul de împrumut nu are de încasat drepturi băneşti rata lunară în suma de ................................ lei se achită prin băncile comerciale sau Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în contul nr. ...................al .....................................*) ori direct la casieria .............................................*).Ca alternativa:achitarea împrumutului, precum şi a dobânzilor aferente se face în următoarele condiţii:...........................................................................................................................................................................................................................3. Neplata la termenul de scadenta a 6 rate lunare atrage executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorilor acesteia. Executarea silită se face în baza prezentului contract care are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.4. Pentru nerambursarea la scadenta a împrumutului se aplică penalităţile prevăzute de reglementările în vigoare pentru sumele datorate bugetului de stat.5. Alte clauze**):----6. Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinţei.Înstrăinarea prin acte între vii, în decurs de 10 ani, a locuinţelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenţii se poate face numai după restituirea integrală a sumelor datorate şi pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obţinute ca subvenţii de la bugetul de stat, potrivit art. 4, 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Încheiat la data de .................. în ... exemplare, din care .... exemplare au fost înaintate beneficiarului împrumutului.
       
    ................................*)Beneficiarul împrumutului,
    Director,  
    Director financiar-contabil,Garant,
    Compartiment juridic
  NOTĂ:La contract se anexează declaraţia garantului.---------------- Notă *) Autoritatea administraţiei publice locale sau agentul economic desemnat de aceasta. Notă **) Convenite între părţi pentru a asigura garantarea rambursarii împrumutului.
   +  Anexa 4    -------la normele metodologice-----------------------
           
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*)
     
    SITUAŢIA  operaţiunilor efectuate pentru realizarea locuinţelor şi a celor din derularea contractelor de împrumut pentru locuinţe la finele lunii . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . . . .
      - mii lei -
    I. Operaţiuni efectuate pentru realizarea locuinţelor:  
    1. Încasări din sumele virate de autorităţile publice locale. . . . . . . . . . . . . .
    2. Plăţi pentru realizarea locuinţelor,. . . . . . . . . . . . . .
    din care pentru:  
    2.1. locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj foarte avansat sau finalizate. . . . . . . . . . . . . .
    2.2. locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj avansat. . . . . . . . . . . . . .
    2.3. locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj. . . . . . . . . . . . . .
    2.4. locuinţe cu structura în execuţie. . . . . . . . . . . . . .
    2.5. locuinţe la fundaţie sau cu cota zero terminată. . . . . . . . . . . . . .
    3. Disponibil (1-2). . . . . . . . . . . . . .
       
      - mii lei -
      Sume încasateSume virate pentru reconstituirea resurselor
    II. Operaţiuni privind derularea contractelor de împrumut:    
    1. Rate la împrumuturile acordate. . . . . . .. . . . . . .1)
    2. Dobânzi plătite de populaţie la împrumuturile acordate. . . . . . .. . . . . . .
    3. Contribuţii aduse de beneficiarii de locuinţe ca avans, plăţi parţiale sau integrale - după punerea în aplicare a Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. . . . . . .. . . . . . .2)
    4. Sume obţinute din licitarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. . . . . . .. . . . . . .2)
    5. Sume obţinute din licitarea locuinţelor. . . . . . .. . . . . . .
      - mii lei -
    Date informative:  
    1. Restanţe la ratele scadente pentru împrumuturile acordate populaţiei. . . . . . . . . . . . . .
    2. Dobânzi restante la împrumuturile acordate populaţiei. . . . . . . . . . . . . .
    3. Subvenţii în sume fixe plătite din bugetul de stat. . . . . . . . . . . . . .
    4. Comisionul reţinut de agenţii economici în a căror evidenţă se află investiţia. . . . . . . . . . . . . .
    5. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. . . . . . . . . . . . . .
    6. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru locuinţe. . . . . . . . . . . . . .
      Număr de apartamente
    7. Locuinţe finalizate şi date în funcţiune. . . . . . . . . . . . . .
    din care:  
    7.1. peste program. . . . . . . . . . . . . .
    7.2. sub program. . . . . . . . . . . . . .
       
    Primar,Director economic,
    (Director)Control financiar preventi
  *)Autoritatea administraţiei publice locale sau agentul economic.1)Sume încasate din care se deduc comisioanele (pct. 4 din datele informative).2)Sume încasate din care se deduc cheltuielile efectuate cu licitaţiile (pct. 5 şi 6, după caz, din datele informative).
   +  Anexa 5    -------la normele metodologice-----------------------
           
    CONSILIUL JUDEŢEAN . . . . . . . . . . . . /  
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  
     
    SITUAŢIA rulajului contului special deschis pentru finalizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie la finele lunii . . anul . .
     
        - mii lei -
    I.Resurse. . . . . . . . . . .
      din care:  
    1.Alimentări primite din bugetul de stat, inclusiv din subvenţiile în sume fixe. . . . . . . . . . .
    2.Încasări din ratele scadente la împrumuturile acordate. . . . . . . . . . .
    3.Încasări din dobânzile plătite de populaţie la împrumuturile acordate. . . . . . . . . . .
    4.Contribuţii aduse de beneficiarii de locuinţe ca avans, plăţi parţiale sau integrale. . . . . . . . . . .
    5.Încasări nete din vânzarea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. . . . . . . . . . .
    6.Încasări nete din vânzarea la licitaţie a locuinţelor. . . . . . . . . . .
         
    II.Cheltuieli. . . . . . . . . . .
      din care:  
    -locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj foarte avansat sau terminate, dar nedecontate. . . . . . . . . . .
    -locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj avansat. . . . . . . . . . .
    -locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj. . . . . . . . . . .
    -locuinţe cu structura în execuţie. . . . . . . . . . .
    -locuinţe în faza de fundaţie sau cu cota zero terminată. . . . . . . . . . .
         
    III.Disponibil (I-II). . . . . . . . . . .
    Date informative:  
    1.Restanţe la datele scadente pentru împrumuturile acordate populaţiei. . . . . . . . . . .
    2.Dobânzi restante la împrumuturile acordate populaţiei. . . . . . . . . . .
    3.Subvenţii în sume fixe plătite din bugetul de stat. . . . . . . . . . .
    4.Comisionul reţinut de agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţia. . . . . . . . . . .
    5.Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. . . . . . . . . . .
    6.Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru locuinţe. . . . . . . . . . .
         
        Număr de apartamente
    7.Locuinţe finalizate şi date în funcţiune. . . . . . . . . . .
      din care:  
      7.1. peste program. . . . . . . . . . .
      7.2. sub program. . . . . . . . . . .
       
    Preşedinte,Director economic,
    (Primar general)Control financiar preventiv
  NOTĂ:    La raportarile pe structurile de la cap. II "Cheltuieli" se vor avea în    vedere stadiile de execuţie la data reluării procesului investitional.
   +  Anexa 6    -------la normele metodologice-----------------------
           
    CONSILIUL JUDEŢEAN . . . . . . . . . . . . . . /
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
     
    SITUAŢIA producţiei realizate în anul . . . . . . . . . . până la finele lunii . . . . ., pentru finalizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
     
      - milioane lei -
    I.Producţie realizată cumulat de la începutul anului . . . . . .. . . . . . . . . . .
    II.Producţie decontată cumulat de la începutul anului . . . . . .. . . . . . . . . . .
    III.Producţie realizată şi nedecontată la finele lunii . . . . . .. . . . . . . . . . .
       
    Preşedinte,Director economic,
    (Primar general)Control financiar preventiv
  NOTĂ:     Raportarea acestei situaţii se va face cumulat numai pentru producţia    realizată în anul în curs.--------