LEGE Nr. 8 din 7 martie 1994privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 10 martie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se constituie Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, prin perceperea unui comision de 0,5% aplicat asupra valorii în vama a mărfurilor importate sau exportate, pentru prestarea serviciilor vamale. Se exceptează de la plata comisionului prevăzut la alin. 1 bunurile care fac obiectul importului în baza acordurilor de credit extern, a acordurilor privind programele de asistenţa economică nerambursabilă acordată României de către ţările membre ale Grupului "celor 24" şi organismele economice internaţionale, inclusiv ajutoare umanitare, încheiate între Guvernul României şi guvernele altor tari.  +  Articolul 2Plătitorii comisionului pentru servicii vamale sunt agenţii economici şi celelalte persoane juridice care efectuează operaţiuni de import-export definitive.  +  Articolul 3Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale se elaborează şi se administrează, potrivit Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, de către Ministerul Finanţelor prin Direcţia Generală a Vamilor şi se aproba în fiecare an de către Parlament prin legea de adoptare a bugetului de stat.  +  Articolul 4Din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale se efectuează cheltuieli de capital privind deschiderea de noi puncte de control pentru trecerea frontierei şi unităţi vamale, extinderea şi modernizarea celor existente. Acestea se stabilesc anual prin listele de investiţii elaborate în condiţiile legii şi prezentate ca anexa la bugetul acestui fond, reprezentind: - cheltuielile de proiectare şi de întocmire a documentaţiilor tehnico-economice; - lucrări de construcţii-montaj; - utilaje şi dotări independente; - aductiuni şi racorduri; - procurarea de imobile noi, nefinisate sau vechi, şi a terenurilor aferente acestora (eventual concesionari de terenuri), în vederea amenajării sediilor unităţilor vamale.  +  Articolul 5Disponibilităţile Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, existente în contul trezoreriei finanţelor publice, vor fi plasate de Ministerul Finanţelor, prin Direcţia Generală a Vamilor, cu dobinda negociabila. Soldul fondului special şi dobinzile aferente rămase la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, norme metodologice privind administrarea fondului special.  +  Articolul 7Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. La aceeaşi dată orice dispoziţii contrare se abroga. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE