ORDIN nr. 492 din 3 iulie 2002pentru aprobarea Instrucţiunilor privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutiera, altele decât cele din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Nr. 649 din 17 aprilie 2002
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 492 din 3 iulie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 10 septembrie 2002    Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi ministrul sănătăţii şi familiei,ţinând seama de prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată şi modificată prin Legea nr. 773/2001,în temeiul art. 3 pct. 53 şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Instrucţiunile privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutiera, altele decât cele din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În accepţiunea prezentului ordin autorizarea se referă la respectarea condiţiilor sanitare de funcţionare, iar agrearea se referă la respectarea condiţiilor profesionale şi metodologice.  +  Articolul 2Laboratoarele de psihologie rutiera din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor fi autorizate din punct de vedere profesional şi sanitar în continuare de organele de specialitate din structura acestui minister.  +  Articolul 3În vederea acordării licenţelor şi autorizaţiilor de transport Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va solicita operatorilor de transport avize psihologice emise numai de laboratoarele de psihologie rutiera din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de laboratoarele de psihologie rutiera agreate/autorizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Serviciile de poliţie rutiera din cadrul inspectoratelor de poliţie vor considera valabile numai avizele psihologice pentru conducătorii auto emise de laboratoarele de psihologie rutiera din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de laboratoarele de psihologie rutiera agreate/autorizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Direcţia medicală din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1 INSTRUCŢIUNIprivind agrearea/autorizarea laboratoarelor depsihologie rutiera, altele decât cele din reţeauasanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice,Transporturilor şi Locuinţei  +  Articolul 1În vederea agrearii din punct de vedere profesional şi metodologic a laboratoarelor de psihologie rutiera, altele decât cele din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, solicitantul, persoana juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate efectuarea de examinari psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere; b) activitatea de examinare psihologică să fie desfăşurată de cel puţin 2 psihologi încadraţi cu contract de muncă, deţinători ai certificatelor de pregătire profesională eliberate de Comisia centrala de siguranţă circulaţiei aparţinând de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, conform prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.683/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologică a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere auto; c) activitatea să se desfăşoare într-un spaţiu destinat laboratorului, compus din minimum 3 camere, cu o suprafaţa totală de cel puţin 30 mp, aflat în folosinţă exclusiva şi permanenta; d) să aibă în dotare aparatura şi probe de examinare psihologică a conducătorilor auto, care să permită îndeplinirea cerinţelor metodologice din instrucţiunile de examinare psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere, cuprinse în actele normative emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; e) să respecte regulamentele de organizare şi funcţionare a laboratoarelor de examinare psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.683/2001.  +  Articolul 2Agrearea laboratoarelor de psihologie rutiera, altele decât cele din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, se va efectua pe bază de tarif de către Comisia centrala de siguranţă circulaţiei, structura distinctă în organigrama Spitalului nr. 1 Cai Ferate Witing Bucureşti, având atribuţii metodologice, de control şi îndrumare a activităţii psihologice vizând personalul cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei.  +  Articolul 3După constatarea condiţiilor prevăzute la art. 1 se acordă agrearea, conform certificatului de agreare/autorizare al cărui model este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 4 (1) După agrearea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a laboratorului de psihologie rutiera Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, va emite autorizaţia sanitară pe acelaşi certificat de agreare/autorizare. (2) Autorizarea sanitară va fi efectuată contra cost şi în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 5Valabilitatea certificatului de agreare/autorizare este de un an.  +  Anexa 1 -------la instrucţiuni---------------MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEITRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEICERTIFICATDEAGREARE/AUTORIZARELaboratorul de psihologie rutiera ............................... din localitatea ..................., judeţul ...............................:I. este agreat din punct de vedere profesional şi metodologic de către Comisia centrala de siguranţă circulaţiei aparţinând de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.Data .......................Preşedinte,...........................(semnatura şi ştampila)II. este autorizat din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin Direcţia de sănătate publică a judeţului ............................................. (municipiului Bucureşti).Data ............Director,..........................(semnatura şi ştampila)Valabil până la data de ............---------