ORDONANTA Nr. 6 din 14 ianuarie 1994referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoare adăugată
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 25 ianuarie 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. m) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992 *), aprobată prin Legea nr. 130/1992, se modifica astfel: 1. Articolul 6 litera B se modifica şi se completează, având următorul cuprins: "B. Operaţiuni de import: a) bunurile din import care, prin lege sau hotărâri ale Guvernului, sunt scutite de taxe vamale; b) maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele şi mijloacele de transport din import necesare investiţiilor ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al investitorilor străini la capitalul social ori la majorarea acestuia; c) mărfurile importate şi comercializate în regim de duty-free, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora; d) bunurile introduse în ţara fără plata taxelor vamale, potrivit regimului aplicabil persoanelor fizice; e) bunurile şi serviciile din import provenite sau finanţate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale, precum şi de organizaţii nonprofit şi de caritate stabilite de Ministerul Finanţelor; f) importul de aur al Băncii Naţionale a României; g) reparaţiile şi transformările la nave şi aeronave româneşti în străinătate; h) aeronavele civile şi produsele prevăzute în nomenclatorul la Tariful vamal de import al României, provenite din ţările semnatare ale Acordului privind comerţul cu aeronave civile; i) bunurile din import similare bunurilor din ţara scutite de taxa pe valoare adăugată conform art. 6 lit. A. i) 6 şi i) 11." 2. Prevederile articolului 13 litera h) se abroga. 3. Articolul 17 litera B, se modifica şi se completează astfel: "B. Cota zero pentru: a) exportul de bunuri şi prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de agenţii economici cu sediul în România; b) prestările de servicii efectuate de agenţii economici cu sediul în România, contractate cu beneficiari din străinătate; c) transportul internaţional de persoane în şi din străinătate, efectuat de agenţii economici autorizaţi cu sediul în România; d) bunurile şi serviciile în favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare şi a reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor pe bază de reciprocitate; e) bunurile cumpărate din expoziţiile organizate în România, precum şi din reţeaua comercială, expediate sau transportate în străinătate de către cumpărătorul care nu are domiciliul sau sediul în România, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor; f) bunurile şi serviciile destinate realizării unor obiective pe teritoriul României cu finanţare directa asigurata din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale, precum şi de organizaţii nonprofit şi de caritate, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor." 4. Articolul 23 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 23 - rambursarea diferenţei de taxa prevăzută la art. 21 lit. b) se efectuează la cerere, pe baza documentaţiei stabilite de Ministerul Finanţelor şi a verificărilor efectuate de către organele fiscale teritoriale, la termenele stabilite prin hotărâre a Guvernului, diferenţiate în funcţie de natura operaţiunilor şi de suma minima de rambursat." 5. Articolul 25 litera D. b) se modifica şi se completează, având următorul cuprins: "b) sa achite taxa pe valoare adăugată aferentă bunurilor din import la organul vamal, conform regimului în vigoare privind plata taxelor vamale. Ministerul Finanţelor poate aproba ca taxa pe valoare adăugată aferentă importurilor de maşini şi utilaje tehnologice destinate investiţiilor productive, precum şi materiilor prime şi materialelor destinate producţiei să fie inclusă în decontul lunar şi supusă aceloraşi reglementări ca şi taxa pe valoare adăugată aferentă bunurilor livrate şi serviciilor prestate. Aprobarea se da anual la cererea importatorilor. Ministerul Finanţelor va stabili prin norme metodologice condiţiile în care taxa pe valoare adăugată pentru aceste categorii de bunuri poate fi inclusă în decontul lunar;" PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 31 august 1993. --------------------------