HOTĂRÂRE nr. 880 din 16 august 2002privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, precum şi a unor măsuri pentru desfăşurarea activităţii acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 5 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 67 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii. (2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii va utiliza pentru desfăşurarea activităţilor proprii specifice un număr de 10 autoturisme.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 august 2002.Nr. 880.  +  Anexa 1REGULAMENT 16/08/2002