ORDONANTA nr. 57 din 16 august 2002privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt principalele activităţi creatoare şi generatoare de progres economic şi social.  +  Articolul 2 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativa şi dezvoltarea tehnologică. (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare face parte integrantă din procesele de inovare. (3) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate naţionala şi are un rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabila. (2) Strategia naţionala în domeniul cercetării-dezvoltării, denumita în continuare Strategie naţionala, defineste politica statului în vederea realizării obiectivelor de interes naţional în acest domeniu şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Guvernul promovează, susţine, dezvolta şi stimuleaza activitatea de cercetare-dezvoltare de interes naţional, scop în care: a) adopta politici de stimulare şi coordonare la nivel naţional a activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare; b) asigura surse de finanţare şi instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanţe; c) elaborează politici şi emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecţia patrimoniului ştiinţific naţional, pentru difuzarea, absorbtia şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creşterii bunastarii şi calităţii vieţii, al imbogatirii patrimoniului naţional şi internaţional al cunoaşterii.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării. (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atribuţii în domeniu: a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale; b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale; c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale; d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare. (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, finanţează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia şi politicile naţionale în domeniu.  +  Articolul 5 (1) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane fizice sau juridice. (2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activităţii de cercetare-dezvoltare este garantat în condiţii de competenţa şi cu respectarea prevederilor legale şi contractuale privind drepturile de proprietate intelectuală şi de utilizare a rezultatelor. (3) Libertatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare-dezvoltare este garantată şi este corelata cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a principiilor de etica profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului. (4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislaţia privind proprietatea intelectuală, se garantează persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în condiţii contractuale specificate, precum şi dreptul de preemţiune în contractarea lucrărilor de continuare a activităţilor de cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora.  +  Capitolul 2 Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare  +  Secţiunea 1 Cadrul general de reglementare şi organizare a activităţii de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 6Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.  +  Articolul 7Din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional, care cuprinde următoarele categorii de unităţi de drept public, cu personalitate juridică, acreditate în acest sens, conform prevederilor prezentei ordonanţe: a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare; b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura; c) institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora; d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes naţional.  +  Articolul 8În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, în afară unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7, şi următoarele categorii de unităţi şi instituţii:A. Unităţile şi instituţiile de drept public: a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice; b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale; c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.B. Unităţile şi instituţiile de drept privat: a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale; b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea; c) instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.  +  Articolul 9 (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare este o formă de organizare juridică, reglementată prin prezenta ordonanţă şi care se înregistrează ca atare la registrul comerţului. (2) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8 sunt reglementate prin legi specifice.  +  Articolul 10 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfăşurată şi în cadrul unor forme asociative, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura şi individual, în regim economic, de către persoane fizice autorizate conform prevederilor legale.  +  Articolul 11 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice se înfiinţează sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel. (2) Prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare şi/sau de organizare şi funcţionare a unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul şi patrimoniul, precum şi bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi date în administrare acestora. (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se înfiinţează şi se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 12 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 înfiinţează Consiliul ştiinţific, care participa la elaborarea strategiei unităţii şi a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum şi la luarea măsurilor privind realizarea acestora. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se aproba de consiliul de administraţie al unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 13Realizarea unor servicii sau activităţi de microproducţie de către unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 se asigura prin asociere în participaţiune numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administraţiei publice centrale sub autoritatea căruia funcţionează şi a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 14 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în condiţiile prevăzute de lege. (2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăţi comerciale, se pot privatiza în condiţiile legii şi cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu informaţiile sau documentaţiile de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste informaţii şi documentaţii, determinate în conformitate cu prevederile normelor prevăzute la alin. (2), se depun la institutele naţionale sau la instituţiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare ori la arhivele statului.  +  Articolul 15 (1) Unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 pot participa în nume propriu la cooperarea tehnico-ştiinţifică internationala şi pot încheia în mod direct contracte privind aceste activităţi, în condiţiile legii; contractele, precum şi utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizaţi în acordurile internaţionale la care România este parte. (2) Rezultatele cercetărilor considerate proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internaţionale în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu aprobarea Guvernului.  +  Articolul 16Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanţare şi din fonduri publice sunt obligate să asigure: a) dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice, actualizarea documentaţiei ştiinţifice de interes naţional, precum şi utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; b) urmărirea realizării transferului tehnologic; c) adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performant, urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mondial; d) eliminarea posibilităţilor de generare a unor acte de concurenta neloială.  +  Secţiunea a 2-a Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 17 (1) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare institute naţionale, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competentei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României. (2) Institutul naţional este persoana juridică română, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. (3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale. (4) Institutul naţional participa la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţionala, constituie baze de competenţa ştiinţifică şi tehnologică, de expertiza, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnica. Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu.  +  Articolul 18 (1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării îndeplinirii condiţiilor pentru acreditare, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unităţii. (2) Înfiinţarea şi acreditarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi umane în domeniile de cercetare, orientate spre obiective de interes major. (3) Evaluarea capacităţii de cercetare în vederea acreditării institutului naţional se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe. (4) Acreditarea institutului naţional include şi atestarea şi acreditarea acestuia în înţelesul art. 33 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 19 (1) Prin actul de înfiinţare al institutului naţional se stabilesc denumirea şi sediul principal, obiectul de activitate, patrimoniul şi organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează şi se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al institutului naţional se întocmeşte pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Structura organizatorică a institutului naţional este aprobată de organul administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează. (4) Institutul naţional poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile functionale din cadrul institutului naţional, precum şi cu terţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.  +  Articolul 20Institutele naţionale prevăzute la art. 7 sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări, aparatura, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21Conducerea institutului naţional se exercită de către consiliul de administraţie, format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentatul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, reprezentantul organului administraţiei publice coordonator al institutului naţional, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi directorul general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, precum şi preşedintele Consiliului ştiinţific al institutului naţional. Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 22Activitatea curenta a institutului naţional este condusă de directorul general, numit prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23 (1) Institutul naţional administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. (2) Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare sau reorganizare a institutului naţional se stabilesc bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, bunurile din proprietatea privată a statului administrate de institut, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz.  +  Articolul 24 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de organul administraţiei publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (3) Bilanţul contabil anual se aproba de organul administraţiei publice centrale coordonator, în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Partea din veniturile institutului naţional, care depăşeşte cheltuielile, după plata impozitului pe profit şi după acoperirea pierderilor contabile, se utilizează după cum urmează: a) 20% pentru cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare; b) până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator. În situaţia în care sumele respective nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită prin prezenta ordonanţă, acestea se fac venit la bugetul de stat; c) restul rămâne la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente. (2) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) nu sunt utilizate cu destinaţia stabilită prin prezenta ordonanţă, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor.  +  Articolul 26 (1) În situaţia în care în cursul unui an veniturile institutului naţional nu sunt suficiente, pentru acoperirea cheltuielilor curente acesta poate contracta credite bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice şi a organului administraţiei publice centrale coordonator.  +  Articolul 27 (1) În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a institutului naţional creditorii pot cere executarea silită numai asupra bunurilor proprii ale acestuia. (2) Bunurile proprietate publică şi privată a statului sunt inalienabile şi nu pot fi constituite drept garanţii.  +  Articolul 28 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa art. 20 şi art. 49 alin. (5). (2) Execuţia investiţiilor se adjudeca potrivit legii care reglementează achiziţiile publice.  +  Secţiunea a 3-a Resurse umane  +  Articolul 29Menţinerea şi dezvoltarea potenţialului uman de cercetare-dezvoltare şi a bazei de cunoştinţe în domeniu reprezintă un atribut important al politicii de cercetare, susţinut cu prioritate prin programul privind resursele umane.  +  Articolul 30 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreşte creşterea potenţialului naţional de cercetare şi solicita Academiei Române şi academiilor de ramura, instituţiilor de învăţământ superior, institutelor naţionale şi instituţiilor publice din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sa elaboreze şi să aplice programe privind formarea şi dezvoltarea resurselor umane utilizate în cercetare. Programele astfel elaborate vor fi sintetizate în Strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, parte componenta a Strategiei naţionale. (2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, vor asigura stabilizarea personalului atestat pe grade ştiinţifice, vor lua măsuri speciale pentru motivarea tinerilor de a desfăşura activităţi în acest domeniu şi vor menţine şi vor dezvolta potenţialul uman de cercetare implicat în domenii de vârf, prin angajarea anuală a unui număr de absolvenţi şi specialişti cu cea mai buna pregătire, cel puţin egal cu numărul de personal cu studii superioare plecat din institut în anul anterior, cu excepţia situaţiilor ce rezultă din restructurari. Promovarea cercetatorilor se face ţinându-se seama, în principal, de performanţă ştiinţifică, confirmată la nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 31 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condiţiile art. 33, academiile de ramura şi instituţiile de învăţământ superior acreditate organizează şi participa, cu prioritate, la programele de formare profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu. (2) Instituţiile de învăţământ superior, academiile de ramura, institutele de cercetare şi cele de cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare continua, doctorate, teme de cercetare, în practica studenţilor şi alte asemenea activităţi. (3) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face conform prevederilor legale în vigoare şi reglementărilor specifice stabilite la nivelul unităţilor organizatoare. (4) Studenţii şi doctoranzii din instituţiile de învăţământ superior pot face parte din colectivele de cercetare, putând participa efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare, tematica acestora putând fi parte a tematicii tezelor de doctorat sau proiectelor de diploma. Studenţii şi doctoranzii care participa la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare vor putea fi remuneraţi conform legii.  +  Articolul 32Cercetatorii ştiinţifici gradul I cu titlul de doctor pot conduce doctorate în instituţiile organizatoare de doctorat, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 33 (1) Evaluarea şi atestarea capacităţii unităţilor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prezentei ordonanţe, se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin Consiliul naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare, înfiinţat şi organizat în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi de Academia Română şi academiile de ramura, prin organismele de evaluare, atestare şi acreditare constituite în structura acestora, conform legii, pentru unităţile aflate în subordonare sau coordonare, respectiv de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior pentru instituţiile de învăţământ superior acreditate şi unităţile în subordonare. (2) Acreditarea unităţilor prevăzute la art. 7 ca unităţi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin Consiliul naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare. (3) Institutele naţionale sunt acreditate pe baza evaluării Consiliului naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare, în condiţiile prezentei ordonanţe. (4) Criteriile şi metodologiile de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, de Academia Română sau academiile de ramura pentru unităţile aflate în subordonare sau în coordonare, respectiv de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior pentru instituţiile de învăţământ superior acreditate şi unităţile din subordonare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (5) Criteriile şi metodologiile de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 34 (1) Consiliul naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare este un organism fără personalitate juridică şi se organizează în coordonarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) Prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabileşte componenta, se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organelor de lucru ale Consiliului naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare, în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Consiliul naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare asigura evaluarea unităţilor de cercetare-dezvoltare şi propune atestarea unităţilor de cercetare-dezvoltare sau acreditarea institutelor naţionale şi, după caz, neacordarea sau retragerea atestării, respectiv a acreditării. (4) Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale organismelor de evaluare, atestare şi acreditare ale Academiei Române şi academiilor de ramura, respectiv ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, se stabilesc conform legislaţiei specifice a acestora.  +  Articolul 35 (1) Pentru activitatea de evaluare şi atestare, respectiv pentru activitatea de evaluare şi acreditare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe de la unităţile şi instituţiile respective taxe de până la 8 salarii maxime ale unui cercetator principal gradul I din unităţi bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat. (2) Pentru activitatea desfăşurată în afară activităţii de baza membrii Consiliului naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare. Sumele necesare se prevăd în bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 36 (1) Atestarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care doresc sa participe la activităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare. (2) Prevederile alin. (1) se aplică după un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4). (3) După intrarea în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4) şi (5) unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare existente pot solicita atestarea capacităţii lor autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau Academiei Române şi academiilor de ramura pentru domeniile acestora, respectiv Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior pentru instituţiile de învăţământ acreditate şi unităţile din subordonare, conform prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 37Reacreditarea se efectuează periodic, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al unităţii sau instituţiei de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 38Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, pe baza Strategiei naţionale, sunt obligate: a) sa elaboreze strategii proprii; b) să asigure monitorizarea modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planurile proprii; c) sa organizeze periodic verificări asupra activităţii economico-financiare, precum şi ale performantelor de management al cercetării, în scopul îmbunătăţirii acestora; d) să raporteze anual autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele, performanţele ştiinţifice şi impactul acestora în economie şi în societate şi să le dea publicităţii prin orice mijloc posibil, pentru o informare cat mai larga; e) să îşi organizeze compartimente de marketing în vederea creşterii gradului de aplicabilitate a cercetărilor finanţate din fonduri publice.  +  Capitolul 4 Strategia naţionala şi Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare  +  Articolul 39 (1) Strategia naţionala stabileşte obiectivele de interes naţional şi cuprinde mijloacele pentru realizarea acestora. Obiectivele principale ale Strategiei naţionale sunt: a) promovarea şi dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea dezvoltării economice şi sociale a tarii şi a cunoaşterii; b) integrarea în comunitatea ştiinţifică internationala; c) protecţia patrimoniului tehnico-ştiinţific românesc; d) dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare; e) dezvoltarea bazei materiale şi finanţarea activităţii de cercetare. (2) Obiectivele Strategiei naţionale sunt în concordanta cu obiectivele Programului de guvernare şi ale strategiilor sectoriale şi sunt stabilite pe baza consultării cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu Academia Română şi cu academiile de ramura, cu instituţiile de învăţământ superior, cu unităţile de cercetare-dezvoltare, cu marii agenţi economici, cu patronatele şi cu sindicatele. (3) Strategia naţionala se actualizează periodic, în funcţie de evoluţia economico-socială.  +  Articolul 40 (1) Pentru stabilirea prioritatilor Strategiei naţionale se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, fără personalitate juridică, ca organ consultativ al Guvernului, în coordonarea primului-ministru. (2) Componenta Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei se aproba prin decizie a primului-ministru. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei se adoptă prin consens în şedinţa de constituire a acestuia, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 41Implementarea Strategiei naţionale se realizează prin: a) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Plan naţional; b) planuri de cercetare ale autorităţilor publice centrale, denumite în continuare planuri sectoriale; c) alte planuri, programe şi proiecte de cercetare.  +  Articolul 42Planul naţional reprezintă instrumentul principal prin care se asigura: a) coordonarea, corelarea şi realizarea politicilor naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi cunoaşterii; b) corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovarii cu priorităţile de dezvoltare economică şi socială susţinute de ansamblul politicilor guvernamentale; c) coerenta şi continuitatea activităţilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoaşterii şi al inovarii.  +  Articolul 43 (1) Planul naţional conţine programe de cercetare-dezvoltare-inovare. (2) Programele cuprinse în Planul naţional se evalueaza şi se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. (3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului naţional autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consulta Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiu consultativ, organizat în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 44 (1) Colegiul consultativ are în componenta reprezentanţi propuşi de comunitatile ştiinţifice, de ministere, de marii agenţi economici şi este organizat pe comisii, corespunzător principalelor domenii de specialitate. Structura Colegiului consultativ se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe o durată de 4 ani. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului consultativ, precum şi a organelor de lucru ale acestuia se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (3) Pentru activitatea desfăşurată membrii Colegiului consultativ şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în afară activităţii de baza, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate. (4) Cheltuielile necesare funcţionarii Colegiului consultativ sunt asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 45Planul naţional, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat şi administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, se aproba prin hotărâre a Guvernului şi se finanţează în sistem multianual. Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului naţional se fac în limita sumelor aprobate prin bugetul de stat, în concordanta cu finanţarea multianuala angajata prin programele componente ale Planului naţional. Alocarea sumelor anuale pe programele componente ale Planului naţional se face prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 46 (1) Planurile sectoriale în domeniul cercetării-dezvoltării conţin programe şi proiecte de interes prioritar pentru domeniul respectiv, sunt aprobate prin ordin al ordonatorilor principali de credite şi se finanţează din bugetul acestora. Programele şi proiectele din planurile sectoriale sunt avizate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicita propuneri de teme de cercetare de la marii agenţi economici din domeniu, de la unităţile de cercetare, institute de învăţământ superior, patronat, sindicate, asociaţii profesionale şi alte structuri ale societăţii civile importante pentru domeniul respectiv. (3) Implementarea strategiilor de ramura şi realizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare se asigura de unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniu, în urma atribuirii în sistem competitional sau în mod direct de către ministerele de resort, academiile de ramura sau/şi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit art. 47.  +  Articolul 47 (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul naţional se atribuie de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare unităţilor şi instituţiilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, academiilor de ramura, instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi agenţilor economici care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, pe bază de criterii de capabilitate în sistem competitional sau în mod direct. (2) În vederea optimizarii activităţii de conducere de programe se înfiinţează Centrul Naţional de Management Programe, instituţie publică cu personalitate juridică, cu finanţare extrabugetara, în subordinea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management Programe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Veniturile extrabugetare ale Centrului Naţional de Management Programe provin din activitatea de conducere a programelor finanţate din surse interne sau/şi internaţionale, precum şi din alte activităţi conexe. (4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct conducerea de programe prevăzute în Planul naţional Centrului Naţional de Management Programe. (5) Conducerea programelor şi a proiectelor finanţate în sistem competitional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor: a) licitaţie sau, după caz, proceduri competitionale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur contractor, pentru procurarea:- serviciilor de conducere a programelor;- serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate;- bunurilor sau a altor servicii; b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectaţi mai mulţi contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere şi/sau execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de inovare. (6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile şi bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, în situaţiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse. (7) Atribuirea conducerii programelor şi realizării lucrărilor se face pe baza contractuală, conform normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2). (8) Orice program are un singur conducător de program.  +  Capitolul 5 Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare  +  Articolul 48Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile din cadrul sistemului naţional de cercetare se constituie din: a) fonduri de la bugetul de stat; b) fonduri atrase de la agenţi economici; c) fonduri provenite din cooperări internaţionale; d) alte fonduri constituite conform legii.  +  Articolul 49 (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat la capitolul "Cercetare ştiinţifică" reprezintă o prioritate a cheltuielilor bugetare. (2) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere permanenta a acestora. (3) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţionala şi în Planul naţional, precum şi pentru finanţarea activităţilor unităţilor de cercetare care obţin finanţare parţială pe programe internaţionale, la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu partenerii străini. (4) De la bugetul de stat se aloca fonduri şi pentru finanţarea instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional. Instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional, ca bunuri proprietate publică utilizate în activitatea de cercetare, sunt finanţate, cu prioritate, prin bugetele unităţilor de cercetare care le deţin. Se finanţează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi paza acestora, în limita fondurilor bugetare alocate anual. (5) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziţionarea de noi instalaţii şi obiective speciale de interes naţional, precum şi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalaţiilor şi obiectivelor existente reprezintă cheltuieli de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiţii, elaborata şi aprobată în condiţiile legii. (6) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional pentru care se aloca fonduri de la bugetul de stat se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (7) Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aproba prin ordin criteriile de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional.  +  Articolul 50 (1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează şi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale şi programelor-nucleu, precum şi pentru contracte în regim de cofinantare, în completarea resurselor financiare ale agenţilor economici beneficiari, în scopul realizării unor activităţi de cercetare cu forte proprii sau în colaborare cu unităţi de cercetare prevăzute la art. 7 şi 8. (2) Cuantumul şi condiţiile de cofinantare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 51Ordonatorii principali de credite, care au alocate prin bugetul de stat sume pentru cercetare ştiinţifică, le utilizează pentru finanţarea programelor proprii, inclusiv pentru granturi de cercetare.  +  Articolul 52Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din fonduri de la bugetul de stat se face astfel: a) prioritar, în sistem competitional, pe programe şi proiecte; b) în sistem direct.  +  Articolul 53 (1) În vederea asigurării finanţării în sistem competitional, pe programe, a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează, planifica şi executa: a) bugetul multianual total, necesar realizării Planului naţional, detaliat pe programele componente, care se aproba prin hotărâre a Guvernului o dată cu aprobarea Planului naţional; b) alocaţia bugetară anuală pentru Planul naţional, încadrată în limita bugetului multianual total aprobat, actualizat cu rata inflaţiei, după caz, precum şi în prevederile anuale ale bugetului de stat; c) plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor pentru programele din Planul naţional, o dată cu legea bugetului de stat; d) alocaţiile bugetare anuale pentru alte programe sau sisteme de finanţare competitionala care nu se includ în Planul naţional; e) alocaţiile bugetare anuale pentru alte categorii de cheltuieli, prevăzute şi detaliate conform art. 58. (2) Alocaţia bugetară anuală pentru Planul naţional se constituie ca buget anual de plati şi se detaliază pe programele în derulare sau care se lanseaza în anul respectiv, în funcţie de necesarul de plati estimat pentru fiecare program. (3) Stabilirea bugetelor anuale de plati pentru programele din Planul naţional, în conformitate cu legile bugetare anuale, se face prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, după aprobarea prin lege a bugetului de stat. (4) Plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor, aprobat prin legile bugetare anuale, pentru programele din Planul naţional reprezintă nivelul maxim de contractare din anul curent, pentru fiecare din anii următori, a sumelor aferente programelor a căror execuţie se realizează pe unul sau mai mulţi ani. Angajamentele cumulate din anii anteriori şi până la finele anului curent, pentru anul următor, nu pot depăşi bugetul aprobat pentru anul curent. Pentru următorii 2 ani angajamentele cumulate nu pot depăşi 75%, respectiv 65% din bugetul aprobat pentru anul în curs.  +  Articolul 54Alocaţiile bugetare anuale pentru programele sau sistemele de finanţare competitionala neincluse în Planul naţional se detaliază pe domeniile şi/sau obiectivele specifice acestora, în funcţie de necesarul de plati estimat pentru fiecare, pentru contractele noi şi în derulare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 55 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în proiectul bugetului propriu resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării şi în domeniul stimulării inovarii. (2) În bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înscrie o sumă globală de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevăzute în Planul naţional.  +  Articolul 56 (1) Programele prevăzute în Planul naţional cuprind activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, care se finanţează din suma prevăzută în bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi din alte surse de finanţare care pot fi atrase în acest scop. (2) Programele sunt anuale sau multianuale.  +  Articolul 57 (1) Suma globală alocata de la bugetul de stat prin bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în vederea realizării programelor Planului naţional, se contractează cu conducătorii de programe şi cu conducătorii şi realizatorii de proiecte sau de părţi din acestea. (2) Din sumele contractate potrivit alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.  +  Articolul 58 (1) Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, finanţate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate se stabilesc astfel încât să se asigure corespondenta cu cele stabilite în cadrul programelor internaţionale la care România este parte. (3) Din fondurile alocate autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se pot finanta şi următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor internaţionale din domeniul cercetării şi inovarii, inclusiv la activităţile de coordonare şi corelare a acestora; b) cheltuieli pentru funcţionarea Consiliului naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare şi a organismelor consultative de nivel naţional pentru cercetare şi inovare şi a comisiilor organizate de acestea; c) cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, ale căror cuantum şi număr se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d) cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional; e) cheltuieli pentru informare şi documentare; f) cheltuieli pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice; g) cheltuieli pentru cotizarea, reprezentarea şi participarea la activităţile organismelor, organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale de profil; h) cheltuieli pentru organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice; i) cheltuieli pentru organizarea de târguri şi expoziţii tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale; j) cheltuieli pentru burse de cercetare; k) cheltuieli pentru mobilitatea specialiştilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional. (4) Pentru a sprijini realizarea politicilor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în bugetul propriu şi sume necesare contractării unor servicii de consultanţa şi expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări, precum şi pentru activităţi similare ce ţin de atribuţiile autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, evaluarea şi controlul conducerii programelor/proiectelor, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale, de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri şi altele asemenea. (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate prevedea, de asemenea, în bugetul propriu resurse financiare necesare efectuării şi a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege.  +  Articolul 59Programele prevăzute în Planul naţional pot include instrumente financiare destinate obţinerii unor rezultate de prestigiu, precum şi valorificării acestora, inclusiv prin parteneriat internaţional.  +  Articolul 60 (1) Programele, proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunile cuprinse în Planul naţional şi în programele-nucleu finanţate din surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanţare. (2) Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 61 (1) Contractele de finanţare încheiate pentru finanţarea programelor şi proiectelor cuprinse în Planul naţional din surse bugetare pot avea caracter de recurenta. (2) În baza caracterului de recurenta oricare contractor poate să încheie, la rândul sau, alte contracte de finanţare, de această dată având calitatea de autoritate contractantă, dacă: a) în contractul de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor este prevăzută o astfel de clauza; şi b) în valoarea contractului de finanţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor, pe lângă suma ce reprezintă tariful sau/şi alte drepturi ce îi revin, este prevăzută şi o sumă care reprezintă un buget pus la dispoziţia sa pentru a-l utiliza numai în vederea încheierii unui alt contract de finanţare, în calitate de autoritate contractantă, prin care să finanteze un contractor care efectuează un serviciu în aplicarea obiectivelor programelor şi proiectelor. (3) În vederea atingerii obiectivelor programelor/proiectelor se pot încheia contracte de finanţare până la nivelul de execuţie directa şi nemijlocită, inclusiv.  +  Articolul 62 (1) Valoarea contractelor de finanţare încheiate din suma globală prevăzută pentru realizarea programelor prevăzute în Planul naţional cuprinde: a) sume reprezentând contravaloarea serviciilor şi echipamentelor pe care le implica conducerea de program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului; b) suma pusă la dispoziţie contractorului pentru finanţarea de proiecte sau părţi din acestea, cu respectarea procedurilor şi destinaţiilor prestabilite de autoritatea contractantă, evidenţiată în mod distinct. (2) Valoarea contractelor de finanţare încheiate pe perioade multianuale se actualizează anual, luându-se în calcul şi coeficientul de inflaţie prognozat.  +  Articolul 63Costurile salariale şi cele cu deplasarile, prevăzute în vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional, precum şi a unor contracte pentru achiziţionarea de servicii prevăzute la art. 58 alin. (4), sunt considerate ca având un preţ negociat şi acceptat prin semnarea contractului de finanţare.  +  Articolul 64 (1) Costurile prevăzute la art. 63 sunt cuprinse în antecalcul şi se decontează la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finanţare, cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor contractuale. În acest caz contractul de finanţare se considera, în sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 63. (2) Dacă executantul, altul decât o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, obţine economii faţă de costurile acceptate prin contractul de finanţare, acestea rămân la dispoziţia sa, conform legislaţiei în vigoare. (3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasarile sunt prevăzute de norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 65 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi orice alta autoritate contractantă pot acorda contractorului, în baza contractului de finanţare şi în limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, după caz, pentru o alta durata stabilită conform programării prevăzute în contract, plati în avans, după cum urmează: a) după semnarea contractului de finanţare, o plata în avans din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, în cuantum de 25%-30% din cheltuielile ocazionate de organizarea activităţii, în vederea iniţierii programului/proiectului şi elaborării documentelor de planificare şi programare ale acestuia; b) plati în avans în cuantum de 25%-30% din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocata pentru realizarea/execuţia proiectului/subproiectului, aferentă fiecărei perioade stabilite prin programare. (2) Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia plăţii sumei aferente perioadei corespunzătoare iniţierii programului/proiectului şi elaborării documentelor de planificare şi programare ale acestuia. (3) Autoritatea contractantă poate efectua în avans plăţile, prevăzute la alin. (1) lit. b), numai la începutul perioadei pentru care se acordă avansul, în baza contractului de finanţare şi la solicitarea contractorului, care va prezenta o dată cu cererea de plată şi un deviz al cheltuielilor efectuate, prin care să se confirme utilizarea legală a sumei acordate în avans pentru perioada anterioară. (4) Autoritatea contractantă va stabili în contractele de finanţare clauze asiguratorii pentru utilizarea corespunzătoare a avansurilor acordate potrivit alin. (1) lit. b) şi pentru recuperarea acestora cu ocazia plăţii sumei aferente reprezentând valoarea serviciilor de conducere a programului/proiectului sau, după caz, de realizare/execuţie a proiectului/subproiectului, prestate în perioada pentru care respectivele avansuri au fost acordate. (5) În cazul în care recuperarea avansului acordat în conformitate cu alin. (1) lit. b) este programata să se efectueze în anul bugetar următor, contractorul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea integrală şi conform destinaţiilor legale a avansului acordat. (6) Plata avansului se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) existenta contractului de finanţare; b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect; c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect; d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului depuse de contractor. (7) Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate în termenele stabilite.  +  Articolul 66Institutele naţionale şi unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice pot contracta, în sistem direct, cu organul administraţiei publice centrale sub coordonarea căruia funcţionează lucrări solicitate de acesta, în domeniul de specialitate specific.  +  Articolul 67Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unităţilor şi instituţiilor respective, avizate de organul administraţiei publice centrale sub autoritatea căruia funcţionează şi aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 68Nivelul alocat într-un singur an de la bugetul de stat pentru finanţarea programului-nucleu de cercetare, propriu unei unităţi sau unei instituţii prevăzute la art. 67, nu poate depăşi 50% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din anul anterior.  +  Articolul 69Din categoria lucrărilor din domeniul de specialitate prevăzute la art. 66 fac parte numai lucrări care corespund profilului de specialitate al instituţiei respective şi pentru care aceasta dispune de potenţialul uman şi de baza materială pentru a le realiza, încadrate în următoarele categorii: a) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii şi lucrări-suport pentru strategia sectoriala şi cea naţionala; b) lucrări de fundamentare şi sustinere a iniţiativelor legislative şi politicilor în domeniu; c) lucrări-suport de adaptare şi extindere a legislaţiei existente în vederea preluării acquisului comunitar în domeniu; d) lucrări privind elaborarea şi realizarea planurilor de acţiuni pentru punerea în aplicare a legislaţiei comunitare preluate; e) consultanţa, expertiza în domeniul de specialitate; f) servicii tehnologice: analize, măsurători, testări, expertizari, certificari, altele similare; g) realizarea de sisteme informationale şi aplicaţii software pentru informatizarea activităţilor operationale din respectivul sector sau domeniu de activitate.  +  Capitolul 6 Valorificarea potenţialului de cercetare  +  Articolul 70 (1) Administraţia publică centrala şi locală, organizaţiile guvernamentale şi agenţii economici cu capital majoritar de stat au obligaţia de a antrena potenţialul ştiinţific naţional în activităţi privind: a) iniţierea şi contractarea de lucrări de cercetare şi transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetării de interes specific instituţiei; b) elaborarea deciziilor de restructurare şi modernizare a economiei; c) elaborarea şi evaluarea independenta a strategiilor proprii ramurii economice; d) expertizarea şi evaluarea independenta a aspectelor specifice propriei activităţi, inclusiv expertize legate de eficienta importului de noi tehnologii, produse şi altele asemenea. (2) În situaţiile în care nu este disponibilă expertiza completa la nivel naţional, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se apelează la misiuni de expertizare externe, beneficiarii având obligaţia de a include în aceste echipe şi specialişti români pe profil din domeniul cercetării. (3) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) Consiliul naţional de atestare şi acreditare pentru cercetare va realiza şi va actualiza periodic baze de date cu experţi pe domenii de activitate şi pe specializări.  +  Articolul 71Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ministerele de resort, pentru domeniile proprii, cooperează şi asigura parteneriatul între academii, învăţământ, cercetare şi industrie, în scopul valorificării cunoştinţelor, prin: a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităţi, institute de cercetare-dezvoltare, academii şi universităţi; b) stimularea finanţării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediata, solicitate de industrie sau de alte ramuri economice; c) programe de formare profesională în care elevii şi studenţii efectuează stagii de pregătire şi practica în unităţi şi instituţii de cercetare care au baza materială şi resurse umane specializate; d) programe de asistenţa tehnica şi servicii între unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare şi agenţi economici, care aplica rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare; e) participarea cercetatorilor şi specialiştilor din unităţile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire postuniversitară, respectiv de formare continua, organizate în instituţiile de învăţământ superior acreditate.  +  Articolul 72 (1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes naţional în care se desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, finanţate din fonduri publice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare iniţiază organizarea anuală de conferinţe cu participare internationala, la care participa cu lucrări ştiinţifice unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de profil. (2) Aceste manifestări vor contribui la promovarea tendinţelor şi direcţiilor de cercetare-dezvoltare în domeniu, care vor fi incluse în programele naţionale anuale.  +  Articolul 73Agenţii economici care realizează importuri de tehnologii şi utilaje, finanţate din fonduri bugetare, fonduri ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor solicita unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independenta a tehnologiilor şi a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicitatii, caracterului novator şi de viabilitate, al compatibilitatilor cu ceea ce exista în ţara în ramura respectiva, precum şi a altor aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în condiţiile naţionale specifice.  +  Capitolul 7 Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 74 (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înţelege: a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea; b) drepturi din brevete de invenţie, licenţe, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea; c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode şi altele asemenea; d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv. (2) Achiziţiile efectuate în vederea executării prevederilor unui contract de cercetare nu fac parte din rezultatele cercetării, cu excepţia achiziţiilor care sunt inglobate în unul dintre rezultatele cercetării încadrate în categoriile prevăzute la alin. (1). (3) Persoana juridică executanta este considerată persoana juridică care a obţinut oricare dintre rezultatele cercetării prevăzute la alin. (1), în mod direct şi nemijlocit.  +  Articolul 75 (1) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin persoanelor juridice executante şi ordonatorului principal de credite, în egala măsura, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. (2) Rezultatele cercetării prevăzute la alin. (1) sunt administrate de unităţile care le-au produs, cu acordul ordonatorului principal de credite, cu excepţia documentaţiilor de interes naţional care rămân în custodia acestor unităţi şi sunt sub controlul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (3) În cazul în care persoana juridică executanta s-a desfiinţat, s-a reorganizat prin divizare, comasare sau altele asemenea, rezultatele cercetării pot fi preluate cu titlu gratuit, cu acordul ordonatorului principal de credite, de către persoana juridică ce preia integral sau parţial activul şi pasivul executantului, cu respectarea prevederilor legale. Documentaţiile de interes naţional sunt preluate în custodie de către o persoană juridică desemnată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică cu respectarea prevederilor art. 5 şi 48 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7, 8, 44 şi 74 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Rezultatele cercetării destinate domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, obţinute de către persoane juridice executante utilizând fonduri publice alocate prin Planul naţional, pot fi preluate de organele administraţiei publice centrale coordonatoare, pe baza unor clauze contractuale specifice, cu acordul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 76Înregistrarea rezultatelor cercetării în evidenţa contabilă se face distinct, la valoarea simbolica de 1 leu, de către persoanele juridice executante, care răspund, potrivit legii, de luarea măsurilor necesare în vederea conservării, depozitarii, păstrării, valorificării, refolosirii sau casării, după caz, a acestora. Se înregistrează în patrimoniu, potrivit legislaţiei în vigoare, achiziţiile efectuate în vederea executării contractului, care nu au fost inglobate în rezultatele cercetării.  +  Articolul 77Toate rezultatele cercetării se înregistrează într-un registru special de evidenta constituit în baza prezentei ordonanţe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 78 (1) În situaţia în care rezultatele cercetării finanţate din fonduri alocate de la bugetul de stat fac obiectul unor înstrăinări, închirieri sau concesionari, valoarea acestora este stabilită la preţul negociat între părţi, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) Pentru rezultatele cercetării finanţate din fonduri publice prin Planul naţional, care aparţin domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, organele administraţiei publice centrale coordonatoare ale domeniului vor decide asupra înstrăinării, închirierii sau concesionarii acestora pentru satisfacerea unor interese naţionale.  +  Articolul 79 (1) Transmiterea cu orice titlu, către terţe persoane, a rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul contractelor finanţate din fonduri publice se face în condiţiile stabilite prin contract, de ordonatorul principal de credite. (2) Nu fac obiectul alin. (1) comunicările ştiinţifice şi alte rezultate ştiinţifice care se pot da publicităţii, indiferent de mijloacele prin care sunt transmise, cu respectarea prevederilor legale privind proprietatea intelectuală. (3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 80Prevederile art. 74-79 se aplică în mod corespunzător şi în cazul rezultatelor cercetării obţinute pe baza derulării contractelor de grant încheiate începând din anul 1996 şi finanţate din fonduri publice.  +  Articolul 81 (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanta din fonduri publice proiecte de valorificare şi transfer tehnologic. (2) Agenţii economici pot prelua cu titlu gratuit, pe bază de contract, rezultatele cercetării şi pot primi din fonduri publice, în regim de cofinantare, o sumă de până la 20% din cheltuielile totale aferente aplicării rezultatelor selectate. Contractele vor conţine clauze asiguratorii în vederea realizării transferului tehnologic, clauze privind proprietatea industriala şi neinstrainarea rezultatelor cercetării preluate. (3) În vederea diseminarii informaţiilor şi a eficientizarii cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea, creatiile tehnice noi rezultate din activitatea de cercetare, finanţate din fonduri publice, se pot introduce în circuitul economic prin încredinţarea cu titlu gratuit către agenţii economici. Pentru obţinerea acestora agenţii economici vor prezenta pentru avizare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare note de solicitare fundamentate. (4) Transferul tehnologic cu titlu gratuit se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului coordonator al ramurii economice. Ca urmare a aprobării date de Guvern agentul economic beneficiar şi unitatea de cercetare vor încheia contracte de transfer tehnologic cu clauze de neinstrainare, de confidenţialitate şi clauze privind protecţia proprietăţii industriale. (5) Agenţii economici care utilizează rezultatele de cercetare transferate raportează periodic furnizorului şi autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare performanţele sau efectele economice obţinute în urma transferului şi participa la finanţarea temelor pentru continuarea etapelor următoare cercetării demarate, încheind în acest scop contracte în regim de cofinantare.  +  Capitolul 8 Stimularea dezvoltării tehnologice şi a inovarii  +  Articolul 82Statul stimuleaza şi susţine efortul de inovare şi de absorbţie a inovarii în economie şi în societate, la nivelul agenţilor economici şi sociali, prin acţiuni şi mijloace specifice, astfel: a) sprijin financiar; b) dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic.  +  Articolul 83 (1) Agenţii economici care cofinanteaza 50% din valoarea unei lucrări de cercetare-dezvoltare, în scopul aplicării rezultatelor acesteia, pot beneficia în totalitate de rezultatele cercetării, cu acordul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) În cazul în care rezultatele cercetării aparţin domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevederile alin. (1) se aplică cu condiţia obţinerii avizului prealabil al autorităţilor publice centrale coordonatoare ale domeniului.  +  Articolul 84 (1) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri şi garanţiile cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii. (2) Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care elaborează brevete de invenţie în calitate de titular beneficiază de reduceri de 80% privind toate taxele de brevetare şi de menţinere în vigoare a brevetului.  +  Articolul 85 (1) Statul susţine dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi local, prin crearea de: a) centre şi servicii specializate pentru asistenţa şi informare ştiinţifică şi tehnologică, precum şi pentru diseminarea, transferul şi valorificarea rezultatelor cercetării; b) zone şi infrastructuri cu facilităţi speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea de agenţi economici inovativi, care dezvolta şi aplica tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri ştiinţifice şi tehnologice; c) unităţi de ramura specializate în transfer tehnologic, finanţate pe seama rezultatelor transferate în economie şi în viaţa socială. În acest sens unităţile de transfer răspund de întocmirea contractelor tripartite între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer şi unitatea care aplica rezultatele. (2) Susţinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional, regional şi local, se realizează din fondurile alocate ministerelor de ramura şi din fondurile administraţiilor publice locale interesate.  +  Articolul 86 (1) Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, prevăzută la art. 85, se constituie pentru susţinerea dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovarii şi transferului tehnologic, atragerea de investiţii în vederea valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a resurselor umane din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. (2) Iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, universitatilor, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România. (3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de cofinantare, constituirea şi dezvoltarea entitatilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. (4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic se face prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în funcţie de tipul de entitate, pe durata, în perimetrul şi în condiţiile specificate în ordin. (5) Constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de sustinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 87 (1) Statul accepta existenta şi preluarea riscului pe piaţa, pentru finantarile de la bugetul de stat, în vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare şi inovare. Încadrarea în situaţia de esec este constatată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza analizelor efectuate de experţi. Esecul pe piaţa nu presupune obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite. (2) Constituie esec în activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare situaţiile pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele tehnico-ştiinţifice stabilite la iniţierea acestei activităţi, din motive obiective.  +  Articolul 88În vederea stimulării dezvoltării tehnologice şi a inovarii la nivelul agenţilor economici, în acord cu prevederile art. 83 şi 87, se înfiinţează, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului, Societatea de investiţii pentru transfer tehnologic şi dezvoltare, societate comercială a carei administrare este încredinţată unui organism creat în acest scop, din care fac parte reprezentanţi ai Guvernului şi ai investitorilor, în subordinea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 89Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 95/1998, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe, cu excepţia prevederilor privind Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 10 ianuarie 1996, care rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2002.  +  Articolul 90Actele normative emise în baza şi în executarea legilor şi a ordonanţelor prevăzute la art. 89 îşi menţin valabilitatea până la data intrării în vigoare a noilor reglementări, prevăzute a se elabora în temeiul prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul delegat la MinisterulEducaţiei şi Cercetării pentruactivitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 august 2002.Nr. 57.  +  Anexa 1 DEFINIŢII1. Cercetarea fundamentală - activitatea desfăşurată, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi cu privire la fenomene şi procese, precum şi în vederea formulării şi verificării de ipoteze, modele conceptuale şi teorii.2. Cercetarea aplicativa - activitatea destinată, în principal, utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii şi servicii.3. Dezvoltarea tehnologică - formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către agenţii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde: a) cercetarea precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese sau servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale; b) cercetarea competitivă, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei, incluzând şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică.4. Inovare - activitatea orientata către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică şi socială.5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătăţite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătăţite.6. Inovarea tehnologică - introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătăţirea metodelor de gestiune şi organizare a muncii.7. Transfer tehnologic - introducerea sau achiziţionarea în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice, echipamentelor şi instalaţiilor rezultate din cercetare, în vederea obţinerii unor procese, produse şi servicii noi sau îmbunătăţite, cerute de piaţa sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de a disemina informaţii, a explica, a transfera cunoştinţe, a acorda consultanţa şi a comunică cu persoane care nu sunt experţi în problema despre rezultatele cercetării fundamentale, aplicative şi precompetitive într-un asemenea mod încât sa crească sansa aplicării unor astfel de rezultate, cu condiţia sa existe un proprietar al rezultatelor.8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială şi culturală.9. Diseminare - transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi cooperarea pentru promovarea inovarii, pentru sprijinirea celor care vor să îşi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative.10. Absorbtia inovarii - capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a utiliza, de a transforma şi de a largi cunoştinţele despre rezultatele inovarii, în scopul de a se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii.11. Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare - instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovarii şi asigura corelarea acestora.12. Plan sectorial - instrumentul prin care ministerele şi academiile realizează politica de cercetare menita să asigure dezvoltarea domeniului coordonat şi creşterea eficientei activităţilor.13. Programe de cercetare-dezvoltare-inovare - componente ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, alcătuite dintr-un set de obiective care au legătură între ele şi cărora le pot corespunde subprograme. Prin programe se urmăreşte implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programelor se efectuează prin intermediul proiectelor.14. Obiectiv în programe - o necesitate a unui sector sau domeniu al societăţii pentru a carei rezolvare se face apel la mai multe discipline în domeniul cercetării-dezvoltării. Realizarea obiectivelor se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare.15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitate de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinata utilizând resursele alocate şi căruia îi este atasat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi.16. Programe-nucleu de cercetare - programe proprii ale institutelor naţionale sau ale instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare, care pot fi finanţate direct de către autoritatea de stat pentru cercetare.17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - componenta a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret ce trebuie atins în cursul unui an.18. Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnico-ştiinţific care prezintă obiectivul şi rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum şi acţiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obţinute.--------