NORMA Nr. 4 din 24 februarie 1994privind solvabilitatea societăţilor bancare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22 martie 1994  În temeiul art. 26 lit. a) din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Banca Naţionala a României emite următoarele norme: 1. Societăţile bancare sunt obligate să asigure în permanenta un nivel corespunzător de solvabilitate, determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi totalul activelor şi elementelor în afară bilanţului, ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit. Raportul minim de solvabilitate este de 8 % . 2. Structura şi modul de determinare a nivelului fondurilor proprii ce se iau în calculul indicatorului de solvabilitate sunt prevăzute în Normele Băncii Naţionale a României nr. 2 din 24 februarie 1994 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare. 3. Activele ponderate în funcţie de risc reprezintă totalul activelor societăţii bancare multiplicate cu o pondere de risc de credit specifică fiecărei categorii de active. În categoria acestor active se include şi poziţia valutară totală scurta. Structura activelor şi modul de ponderare a acestora în funcţie de riscul de credit sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme. 4. Elementele în afară bilanţului şi modul de luare a acestora în calculul raportului de solvabilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme. 5. Pentru scopurile prezentelor norme, activele vor fi luate în calcul la valoarea lor neta, respectiv după deducerea din valoarea acestora a provizioanelor specifice de risc constituite conform Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3 din 24 februarie 1994 privind clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc. 6. Societăţile bancare vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia autorizare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare - nivelul raportului de solvabilitate, prin intermediul formularului intitulat "Solvabilitatea societăţilor bancare", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme. Formularul va fi transmis trimestrial, în termen de 30 de zile de la ultima zi a trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea. 7. Societăţile bancare în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentelor norme şi care nu au un raport de solvabilitate de minimum 8% trebuie să atinga acest nivel gradual, până la sfârşitul anului 1995. 8. Încălcarea prezentelor norme atrage sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 9. Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 martie 1994. Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu  +  Anexa 1PONDERI DE RISC PE CATEGORII DE ACTIVE DIN BILANŢ
    Ponderi de riscElemente luate în calcul
    0%1. Numerar şi disponibil la Banca Naţională a României:
      a) casa de lei şi de valută;
      b) disponibil la Banca Naţională a României.
    2. Titluri de valoare emise de:
      a) administraţia publică centrală de specialitate a statului român;
      b) administraţia centrală a ţărilor din categoria A (anexa nr. 1 a);
      c) băncile centrale din ţările din categoria A;
      d) instituţii financiare internaţionale (anexa nr. 1 b).
    3. Credite şi avansuri acordate (sau garantate) de:
      a) administraţia publică centrală de specialitate a statului român;
      b) administraţia centrală, a ţărilor din categoria A;
      c) Banca Naţională a României;
      d) băncile centrale din ţările din categoria A;
      e) instituţiile financiare internaţionale.
    4. Alte creanţe asupra:
      a) administraţiei publice centrale de specialitate a statului român;
      b) administraţiei centrale a ţărilor din categoria A;
      c) Băncii Naţionale a României;
      d) băncilor centrale din ţările din categoria A;
      e) instituţiilor financiare internaţionale.
    20%1. Cecuri, cupoane şi alte elemente în curs de încasare
    2. Titluri de valoare emise de:
      a) societăţi bancare româneşti;
      b) bănci din ţările din categoria A;
      c) administraţia locală din România;
      d) administraţia locală din ţările din categoria A.
    3. Credite şi avansuri acordate (sau garantate) de:
      a) societăţi bancare româneşti;
      b) băncile din ţările din categoria A;
      c) băncile din ţările din categoria B (anexa nr. 1 a) cu scadenţa la un termen de maximum 1 an;
      d) administraţia publică locală din România;
      e) administraţia locală din ţările din categoria A;
      f) organismele guvernamentale din România;
      g) organismele guvernamentale din ţările din categoria A.
    4. Disponibilităţi şi depozite la:
      a) societăţi bancare româneşti;
      b) bănci din ţările din categoria A;
      c) bănci din ţările din categoria B pe termen de maximum 1 an.
    5. Alte creanţe asupra:
      a) societăţilor bancare româneşti;
      b) băncilor din ţările din categoria A;
      c) băncilor din ţările din categoria B cu scadenţă la un termen de maximum 1 an;
      d) administraţiei publice locale din România;
      e) administraţiei locale din ţările din categoria A;
      f) organismelor guvernamentale din România;
      g) organismelor guvernamentale din ţările din categoria A.
    50%1. Credite şi avansuri acordate clienţilor, garantate cu ipoteci asupra locuinţelor
    2. Cheltuieli anticipate care nu au fost deduse din fondurile proprii
    3. Terenuri şi clădiri în proprietatea societăţii bancare, pentru scopurile activităţii sale
    4. Poziţia valutară totală scurtă
    100%1. Alte titluri de valoare
    2. Alte credite şi avansuri acordate
    3. Participaţii de capital la instituţii financiare şi la alte entităţi nebancare
    4. Alte imobilizări corporale
    5. Alte active
   +  Anexa 1 a)LISTA ŢĂRILOR DIN CATEGORIA AAustralia, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Norvegia, Noua Zeelanda, Olanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia. TARI DIN CATEGORIA B Toate ţările, cu excepţia celor de mai sus.  +  Anexa 1 b)LISTA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE1. Banca Reglementelor Internaţionale. 2. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 3. Banca Europeană pentru Investiţii. 4. Comisia Comunităţilor Europene. 5. Fondul Monetar Internaţional. 6. Banca Mondială şi instituţiile din grupul Băncii Mondiale.  +  Anexa 2ELEMENTE ÎN AFARĂ BILANŢULUIElementele în afară bilanţului se vor grupa în funcţie de gradul lor de risc în următoarele categorii: I. Risc maxim 1. Cambii şi alte efecte de comerţ care nu sunt andosate de alte societăţi bancare *). 2. Garanţii irevocabile de plată emise de către societatea bancară. II. Risc mediu 1. Garanţii irevocabile emise de către societatea bancară, altele decît cele de plată. 2. Angajamente irevocabile ale societăţii bancare de acordare de credite. 3. Acreditive deschise şi confirmate de către societatea bancară, negarantate cu bunurile care fac obiectul tranzacţiei. III. Risc scăzut 1. Acreditive deschise şi confirmate de către societatea bancară, garantate cu bunurile care fac obiectul tranzacţiei. 2. Cambii şi alte efecte de comerţ andosate de alte societăţi bancare *). Fiecărei categorii sus-menţionate i se va aplica un factor de conversiune în echivalent credit după cum urmează: Grupa I 100%Grupa II 50%Grupa III 20%Echivalentul credit este apoi considerat ca element de bilanţ şi i se aplică ponderea de risc corespunzătoare categoriei de beneficiar al facilitatii respective. Notă *) Modificat prin Circulara Băncii Naţionale a României nr. 9/1994.  +  Anexa 3SOCIETATEA BANCARĂSOLVABILITATEA SOCIETĂŢILOR BANCAREI. STRUCTURA FONDURILOR PROPRII
    - mii lei -
    Elemente luate în calculRândValoare contabilăCoeficient de ajustareValoare ajustată
    ab123
    Capital social vărsat1   X  
    Fond de rezervă2   X  
    Fondul mijloacelor fixe3   X  
    Fond de dezvoltare4   X  
    Rezerve din reevaluarea capitalului social vărsat în valută (aprecierea capitalului social vărsat în valută)5   X  
    Alte fonduri constituite din profitul net6   X  
    Total capital propriu (rd. 1 la rd. 6)7   X  
    Total elemente deductibile din capitalul propriu (rd. 9 la rd. 15) (-)8   X  
    Cheltuieli de constituire9   X  
    Fond de comerţ10   X  
    Cheltuieli anticipate pentru mijloace fixe11   X  
    Cheltuieli pentru investiţii în curs de execuţie12   X  
    Materiale pentru investiţii13   X  
    Deprecierea capitalului social vărsat în valută14   X  
    Pierderi înregistrate în anul curent15   X  
    Total capital propriu (rd. 7 - rd. 8)16   X  
    Fond de risc17   X  
    Rezerve din reevaluarea fondului de risc în valută (aprecierea fondului de risc constituit în valută) sau deprecierea fondului de risc constituit în valută18   X  
    Rezerve din reevaluarea legală a activelor corporale19   X  
    Datoria subordonată20   50% din rd. 16  
    Total capital suplimentar (rd. 17 la rd. 20)21   100% din rd. 16  
    Participaţii la alte societăţi bancare (-)22   X  
    Total fonduri proprii (rd. 16 + rd. 21 - rd. 22)23   X  
  II. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANŢ, PONDERATE ÎN FUNCŢIE DE RISC
    - mii lei -
    Elemente luate în calculRândValoare contabilăPonderi de risc %Valoare ponderată [col. (1x2)/100]
    ab123
    Numerar şi disponibil la Banca Naţională a României: (rd. 2+3)1   0  
    Casa de lei şi de valută2   0  
    Disponibil la Banca Naţională a României3   0  
    Titluri de valoare emise de: (rd. 5+6+7+8)4   0  
    Administraţia publică centrală de specialitate a statului român5   0  
    Administraţia centrală a ţărilor din categoria A6   0  
    Băncile centrale din ţările din categoria A7   0  
    Instituţii financiare internaţionale8   0  
    Credite şi avansuri acordate (sau garantate) de: (rd. 10+11+12+13+14)9   0  
    Administraţia publică centrală de specialitate statului român10   0  
    Administraţia centrală a ţărilor din categoria A11   0  
    Banca Naţională a României12   0  
    Băncile centrale din ţările din categoria A13   0  
    Instituţiile financiare internaţionale14   0  
    Alte creanţe asupra: (rd. 16+17+18+19+20)15   0  
    Administraţiei publice centrale de specialitate a statului român16   0  
    Administraţiei centrale a ţărilor din categoria A17   0  
    Băncii Naţionale a României18   0  
    Băncilor centrale din ţările din categoria A19   0  
    Instituţiilor financiare internaţionale20   0  
    Total elemente deductibile din capital: (rd. 22+23+24+25+26+27+28+29)21   0  
    Cheltuieli de constituire22   0  
    Fond de comerţ23   0  
    Cheltuieli anticipate pentru achiziţionarea mijloacelor fixe24   0  
    Cheltuieli pentru investiţii în curs de execuţie şi materiale pentru investiţii25   0  
    Deprecierea capitalului social vărsat în valută26   0  
    Deprecierea fondului de risc constituit în valută27   0  
    Pierderi înregistrate în anul curent28   0  
    Participaţii la capitalul altor societăţi bancare29   0  
    Cecuri, cupoane şi alte elemente în curs de încasare30   20  
    Titluri de valoare emise de: (rd. 32+33+34+35)31   20  
    Societăţi bancare româneşti32   20  
    Bănci din ţările din categoria A33   20  
    Administraţia publică locală din România34   20  
    Administraţia locală din ţările din categoria A35   20  
    Credite şi avansuri acordate (sau garantate) de: (rd. 37+38+39+40+41+42+43)36   20  
    Societăţile bancare româneşti37   20  
    Băncile din ţările din categoria A38   20  
    Băncile din ţările din categoria B cu scadenţa la un termen de maximum 1 an39   20  
    Administraţia publică locală din România40   20  
    Administraţia locală din ţările din categoria A41   20  
    Organismele guvernamentale din România42   20  
    Organismele guvernamentale din ţările din categoria A43   20  
    Disponibilităţi şi depozite la: (rd. 45+46+47)44   20  
    Societăţi bancare româneşti45   20  
    Bănci din ţările din categoria A46   20  
    Bănci din ţările din categoria B pe termen de maximum 1 an47   20  
    Alte creanţe asupra: (rd. 49+50+51+52+53+54+55)48   20  
    Societăţilor bancare româneşti49   20  
    Băncilor din ţările din categoria A50   20  
    Băncilor din ţările din categoria B cu scadenţa la un termen de maximum 1 an51      
    Administraţiei publice locale din România52   20  
    Administraţiei locale din ţările din categoria A53   20  
    Organismelor guvernamentale din România54   20  
    Organismelor guvernamentale din ţările din categoria A55   20  
    Credite şi avansuri acordate clienţilor, garantate cu ipoteci asupra locuinţelor56   50  
    Cheltuieli anticipate care nu au fost deduse din fondurile proprii57   50  
    Terenuri şi clădiri în proprietatea societăţii bancare pentru scopurile activităţii sale58   50  
    Alte titluri de valoare59   100  
    Alte credite şi avansuri acordate60   100  
    Participaţii de capital la instituţii financiare şi la alte entităţi nebancare61   100  
    Alte imobilizări corporale62   100  
    Alte active63   100  
    Provizioane specifice de risc constituite64   0  
    TOTAL ACTIVE DIN BILANŢ (rd. 1+4+9+15+21+30+31+36+44+48+56 la 64)65   X  
    Poziţia valutară totală scurtă66   50  
    TOTAL ELEMENTE (rd. 65 + 66)67   X  
  III. CONVERSIA ELEMENTELOR ÎN AFARĂ BILANŢULUI, ÎN ECHIVALENT CREDIT - mii lei -
    Elemente luate în calculRândValoare contabilăFactor de conversiuneEchivalent credit (col. 1x2)
    ab123
    Cambii şi alte efecte de comerţ care nu sunt andosate de alte societăţi bancare*)1   1  
    Garanţii irevocabile de plată emise de către societăţi bancare2   1  
    Garanţii irevocabile emise de către societăţi bancare, altele decât cele de plată3   0,5  
    Angajamente irevocabile ale societăţii bancare de acordare de credite4   0,5  
    Acreditive deschise şi confirmate de către societatea bancară, negarantate cu bunurile care fac obiectul tranzacţiei5   0,5  
    Acreditive deschise şi confirmate de către societatea bancară, garantate cu bunurile care fac obiectul tranzacţiei6   0,2  
    Cambii şi alte efecte de comerţ andosate de alte societăţi bancare*)7   0,2  
    TOTAL DE CONTROL (rd. 1+2+3+4+5+6+7)8   X  
  *) Modificat prin Circulara Băncii Naţionale a Românieinr. 9/1994. IV. STRUCTURA ELEMENTELOR ÎN AFARĂ BILANŢULUI, ÎN ECHIVALENT CREDIT, ÎNFUNCŢIE DE BENEFICIARII ACESTOR FACILITĂŢI - mii lei -
    Categorii de beneficiariRândEchivalent creditPonderi de risc %Valoare ponderată [col. (1x2)/100]
    ab123
    Administraţia publică centrală de specialitate a statului român1   0  
    Administraţia centrală a ţărilor din categoria A2   0  
    Banca Naţională a României3   0  
    Băncile centrale din ţările din categoria A4   0  
    Instituţiile financiare internaţionale5   0  
    Societăţile bancare româneşti6   20  
    Băncile din ţările din categoria A7   20  
    Băncile din ţările din categoria B cu scadenţa la un termen de maximum 1 an8   20  
    Administraţia publică locală din România9   20  
    Administraţiile locale din ţările din categoria A10   20  
    Organismele guvernamentale din România11   20  
    Organismele guvernamentale din ţările din categoria A12   20  
    Alte categorii de beneficiari13   100  
    TOTAL ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)14   X  
  *) Modificat prin Circulara Băncii Naţionale a României nr. 9/1994. V. CALCULAREA RAPORTULUI DE SOLVABILITATE
    - mii lei -
         
    Elemente luate în calculRândSuma
    ab1
    TOTAL FONDURI PROPRII    
    (Formularul I. col. 3, rd. 23)1
    TOTAL ELEMENTE DIN BILANŢ PONDERATE ÎN FUNCŢIE DE RISC    
    (Formularul II. col. 3, rd. 67)2
    TOTAL ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI PONDERATE ÎN FUNCŢIE DE RISC    
    (Formularul IV. col. 3, rd. 14)3
    RAPORT DE SOLVABILITATE (ÎN PROCENTE)4  
    [rd. 1x100/(2 + 3)]  
       
    DataÎntocmit de:
    .../.../.......(nume) ......... (semnătura)
    Semnături  
    Preşedinte: ................... (nume) ........ (semnătura)Telefon:
    Director executiv: ............ (nume) ........ (semnătura)Interior:
  --------------