NORMA SANITARĂ VETERINARA din 25 iulie 2002privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte condiţiile sanitare veterinare privind producerea şi comercializarea produselor din pescuit destinate consumului uman.  +  Capitolul 2 Definiţii şi condiţii pentru comercializarea produselor din pescuit  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin următorii termeni se înţelege: a) produse din pescuit - toate animalele marine sau de apa dulce ori părţi ale acestora, inclusiv icrele lor, excluzând mamiferele acvatice, broastele sau alte animale acvatice prevăzute de alte reglementări oficiale; b) produse de acvacultura - toate produsele din pescuit născute şi crescute în condiţii controlate până la comercializarea lor pe piaţa ca aliment.Peştele marin sau de apa dulce şi crustaceele prinse în mediul lor natural la vârsta tanara şi de dimensiuni mici, care trebuie păstrate până la atingerea dimensiunilor permise pentru comercializare, destinate consumului uman, sunt considerate produse de acvacultura.Peştele şi crustaceele care au mărimea pentru comercializare, prinse în mediul lor natural, dar care sunt menţinute în viaţa fără scopul de a li se mari dimensiunea şi greutatea şi numai pentru a fi vândute la o dată ulterioară nu sunt considerate produse de acvacultura; c) refrigerare - procedeul de răcire a produselor din pescuit, care consta în scăderea temperaturii la o temperatura apropiată de cea la care se topeste gheaţa (0°C - + 2°C); d) produse proaspete - toate produsele din pescuit, întregi sau preparate, condiţionate cu gheaţa, inclusiv produsele ambalate în vid sau în atmosfera modificată, care nu au fost supuse nici unui tratament care să asigure păstrarea şi conservarea, altul decât refrigerarea; e) produse preparate - toate produsele din pescuit supuse unor operaţiuni care au afectat integritatea anatomica, cum ar fi: desolzirea, decapitarea, eviscerarea, depielarea, portionarea, filetarea etc.; f) produse transformate sau industrializate (prelucrate) toate produsele din pescuit care au fost supuse unui proces fizic sau chimic, ca de exemplu: fierberea, prajirea, afumarea, sararea, deshidratarea, blansarea (aburirea), marinarea etc., precum şi produsele refrigerate sau congelate, asociate sau nu cu alte ingrediente alimentare (sosuri, ulei, oţet, diverse condimente) ori cu o combinaţie a acestora; g) conserve - produsele din pescuit ambalate în cutii închise ermetic care au fost supuse unui tratament termic de durata care să distruga şi sa inactiveze microorganismele, indiferent de temperatura la care produsele sunt depozitate (antrepozitate); h) produse congelate - produsele din pescuit care au fost supuse unui proces de inghetare pentru a atinge în interior şi a menţine pe toată durata păstrării temperatura de -18°C; i) ambalarea - operaţiunea destinată realizării protecţiei produselor din pescuit prin folosirea unui invelis, recipient sau a oricărui material adecvat; j) lot - cantitatea de produse din pescuit obţinută în condiţii identice; k) lot de expediere (transport) - cantitatea de produse din pescuit destinată unuia sau mai multor cumpărători din ţara de destinaţie şi transportată într-un singur mijloc de transport; l) mijloc de transport - vehicule auto, feroviare, aeriene, navale sau containere folosite pentru transportul produselor din pescuit pe cale terestra, maritima, aeriană; m) autoritatea competentă - autoritatea centrala a statului competenţa pentru a efectua controale veterinare sau orice alta autoritate căreia i-a fost delegată o astfel de competenţa; n) întreprindere - orice clădire şi anexele acesteia în care produsele din pescuit sunt preparate, prelucrate, refrigerate, congelate, ambalate sau depozitate.Pieţele de licitaţie şi de vânzare angro în care au loc numai expunerea şi vânzarea angro nu sunt considerate întreprinderi; o) comercializarea (punerea pe piaţa) - prezentarea şi expunerea în scop de vânzare, livrare sau orice alta forma de comercializare, excluzând comerţul cu amănuntul şi transferurile directe pe piaţa locală, a unor cantităţi de produse din pescuit de la pescari la detailisti sau consumatori, care trebuie să se supună controlului sanitar veterinar conform normelor sanitare veterinare de inspecţie şi control al comerţului cu amănuntul; p) import - introducerea pe teritoriul României a produselor din pescuit provenite din tari terţe; r) apa curata de mare - apa de mare sau apa sărată, libera de contaminare microbiologica şi de alte substanţe dăunătoare şi/sau plancton marin toxic în cantităţi care să poată afecta calitatea produselor din pescuit şi care este utilizata în condiţiile stabilite de prezenta norma sanitară veterinara; s) vase de pescuit-fabrica (nave-uzina, pescadoare ) vasele pe care produsele din pescuit sunt supuse uneia sau mai multora dintre următoarele operaţiuni: tăiere, jupuire, filetare, desolzire, dezosare, tocare, congelare sau prelucrare, urmate de ambalare.(i) vasele de pescuit în care sunt pregătite sau industrializate la bord molustele şi crevetii;(îi) vasele de pescuit la bordul cărora are loc numai congelarea.  +  Articolul 3 (1) Comercializarea produselor din pescuit crescute şi capturate din mediul natural trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie capturate şi eventual manipulate pentru sangerare, decapitare, eviscerare, inclusiv îndepărtarea aripioarelor, refrigerare sau congelare la bordul vaselor, în conformitate cu regulile de igiena stabilite de autoritatea competentă; b) să fie manipulate în vase de pescuit-fabrica autorizate conform prevederilor art. 7 şi în concordanta cu cerinţele cap. I din anexa la prezenta norma sanitară veterinara; c) gatirea crevetilor şi molustelor la bord trebuie să respecte prevederile cap. III pct. I.5 şi cap. IV pct. IV.7 din anexa la prezenta norma sanitară veterinara. Vasele de pescuit trebuie să fie înregistrate de către autoritatea competentă; d) în timpul debarcarii şi după debarcare produsele din pescuit să fie manipulate în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare; e) să fie manipulate şi, când este cazul, ambalate, preparate, transformate, congelate, decongelate sau antrepozitate în condiţii igienice, în unităţi autorizate conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Autoritatea competenţa poate, prin derogare, sa autorizeze transbordarea pe chei a produselor din pescuit proaspete, în containere destinate a fi expediate imediat într-o întreprindere, hala sau piaţa angro autorizata, pentru a fi controlate; f) să fie supuse unui control sanitar veterinar privind sănătatea sanitară, în conformitate cu prevederile cap. V din anexa la prezenta norma sanitară veterinara; g) să fie ambalate conform prevederilor cap. VI din anexa la prezenta norma sanitară veterinara; h) să fie supuse unei identificari conform prevederilor cap. VII din anexa la prezenta norma sanitară veterinara; i) să fie depozitate şi transportate în condiţii de igiena care răspund prevederilor cap. VIII din anexa la prezenta norma sanitară veterinara. (2) Atunci când din punct de vedere tehnic şi comercial este posibila eviscerarea, aceasta trebuie să se efectueze cat mai repede după capturare sau debarcare. (3) Comercializarea produselor de acvacultura este supusă următoarelor condiţii: a) portionarea (taierea) să fie efectuată în condiţii igienice; produsele nu trebuie să fie contaminate cu namol, pământ sau fecale; dacă acestea nu pot fi prelucrate imediat după abataj, se păstrează în mod obligatoriu în stare refrigerata; b) produsele sa satisfacă prevederile stabilite la alin. (1) lit. e)-i). (4) a) Comercializarea molustelor bivalve vii trebuie să se supună condiţiilor stabilite de Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea molustelor bivalve vii. b) Când sunt prelucrate, molustele bivalve vii trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-i).  +  Articolul 4Produsele din pescuit destinate comercializării în stare vie se menţin obligatoriu în mod constant în cele mai bune condiţii de viaţa (vii).  +  Articolul 5 (1) Este interzisă comercializarea următoarelor produse din pescuit: a) peşti otravitori din familiile: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae; b) produse din pescuit care conţin biotoxine cum ar fi Ciguatoxina sau toxine paralizante ("muscle paralysing"). (2) Condiţiile detaliate pentru speciile menţionate, precum şi metodele de analiza se stabilesc în concordanta cu procedura naţionala.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea competenţa supraveghează ca responsabilii întreprinderilor (unităţilor) sa ia toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, în toate stadiile de prelucrare a produselor din pescuit. În acest scop responsabilii întreprinderilor sunt obligaţi să efectueze autocontroale bazate pe următoarele principii: a) identificarea punctelor critice din unităţile lor, în funcţie de procedeele de fabricaţie folosite; b) stabilirea şi aplicarea metodelor de supraveghere şi control al punctelor critice; c) prelevarea de probe pentru analize într-un laborator autorizat de autoritatea competentă, după ce au fost controlate operaţiunile de curatare şi dezinfecţie şi după verificarea respectării standardelor stabilite de prezenta norma sanitară veterinara; d) păstrarea unor evidente scrise indelebile (care nu se pot şterge) ale punctelor precedente, în vederea prezentării lor autorităţii competente. Rezultatul controalelor şi al testelor se va păstra timp de cel puţin 2 ani. (2) Dacă rezultatul autocontroalelor sau informaţiile de care dispun responsabilii menţionaţi în alin. (1) releva prezenta unui risc sanitar sau permit suspectarea existenţei acestuia, se aplică măsurile necesare sub control veterinar oficial. (3) Condiţiile prevăzute la alin. (2) se stabilesc în concordanta cu procedura naţionala.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea competenţa autorizeaza întreprinderile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare după ce s-a asigurat ca acestea îndeplinesc prevederile cu privire la natura activităţilor pe care le desfăşoară. Dacă o întreprindere decide sa desfăşoare alte activităţi decât cele pentru care a primit aprobarea, aceasta trebuie să obţină o noua autorizare. Pieţele şi halele se înregistrează, dar nu poarta număr de autorizare veterinara, nefiind considerate întreprinderi. Aceasta se face după verificare şi asigurarea ca îndeplinesc condiţiile prezentei norme sanitare veterinare. (2) Pentru ca produsele care provin de la pescadoare şi întreprinderi, pieţe de licitaţie şi vânzare angro sa întrunească standardele de igiena prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara, autoritatea competentă poate, pentru condiţiile referitoare la echipamente şi structuri stabile prevăzute la cap. I-IV din anexa la prezenta norma sanitară veterinara, să le acorde acestora o perioadă pentru a efectua amenajările şi dotările necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor de aprobare prevăzute la cap. IX din anexa la prezenta norma sanitară veterinara. Aceste derogări se acordă numai pescadoarelor, unităţilor, pieţelor de licitaţie şi vânzare angro care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi care au depus o cerere de derogare justificată la autoritatea competentă, însoţită de un plan de amenajare şi de specificarea perioadei în care se va asigura standardul de igiena. Când se solicita asistenţa financiară se accepta numai solicitarile cu privire la proiectele care respecta condiţiile prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara. (3) Întreprinderile cu activitate de export se autorizeaza de către autoritatea veterinara centrala care întocmeşte lista acestora şi o notifica Comisiei Uniunii Europene. Aceste întreprinderi poarta un număr oficial de autorizare veterinara. (4) Inspecţia şi controlul întreprinderilor autorizate se efectuează regulat de către autoritatea competentă, care trebuie să aibă acces liber în toate sectoarele întreprinderii pentru a se asigura ca se respecta prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Dacă aceste inspecţii şi controale releva nerespectari ale prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă dispune măsurile necesare care pot conduce la închiderea unităţii până la îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare. (5) Prevederile alin. (1), (3) şi (4) se aplică şi pescadoarelor. (6) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi pieţelor de licitaţie şi vânzare angro.  +  Articolul 8 (1) Pentru aplicarea uniforma a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare autoritatea competentă efectuează inspecţii şi controale în întreprinderi prin reprezentanţii săi. Experţii Comisiei Uniunii Europene pot să efectueze în cooperare cu autorităţile competente din România controale pentru a se asigura de aplicarea uniforma a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare şi de respectarea de către unităţi a condiţiilor prevăzute de aceasta. Autoritatea competenţa de pe teritoriul în care se efectuează inspecţiile şi controalele asigura condiţiile şi sprijinul necesar experţilor pentru îndeplinirea misiunii lor. Rezultatul controlului va fi făcut cunoscut autorităţii competente. (2) Programele pentru implementarea alin. (1) trebuie să fie adoptate în concordanta cu procedura naţionala.  +  Capitolul 3 Importul produselor din pescuit  +  Articolul 9Dispoziţiile aplicabile importului produselor din pescuit vor fi cel puţin echivalente cu cele referitoare la producţia şi comercializarea produselor din producţia interna. Produsele din pescuit prinse în mediul lor natural de un pescador care arboreaza drapelul unei tari terţe se supun controlului stabilit de norma sanitară veterinara care reglementează organizarea controalelor sanitare veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terţe.  +  Articolul 10 (1) Condiţiile specifice pentru importul produselor din pescuit se stabilesc de către autoritatea competentă pentru fiecare ţara terta sau grup de tari terţe conform prevederilor legale naţionale, în funcţie de situaţia sanitară veterinara a acestora. (2) Pentru a permite stabilirea condiţiilor de import şi pentru verificarea condiţiilor de producere, depozitare şi expediţie a produselor din pescuit ca fiind cel puţin echivalente cu cele din producţia interna, se efectuează controale la faţa locului de către experţii autorităţii competente. Controalele se efectuează pe cheltuiala autorităţii competente. Periodicitatea şi modalităţile de efectuare a controalelor se stabilesc de către autoritatea competentă. (3) Pentru stabilirea condiţiilor de import al produselor din pescuit se tine seama în special de: a) legislaţia tarii terţe exportatoare; b) organizarea autorităţii competente a tarii exportatoare şi a serviciilor proprii de inspecţie, competentele acestor servicii, procedurile de inspecţie şi de supraveghere pe care le aplica, precum şi de posibilităţile pe care le are acest serviciu de a verifica eficient aplicarea legislaţiei proprii în vigoare; c) condiţiile sanitare de producere, depozitare şi transport aplicate produselor din pescuit destinate exportului; d) garanţiile pe care le poate oferi ţara exportatoare în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara şi informarea periodică asupra situaţiei epidemiologice a tarii. (4) Condiţiile de import menţionate la alin. (1) trebuie să includă: a) modelul certificatului de sănătate care trebuie să însoţească loturile expediate; b) stabilirea marcii de sănătate şi a modului de aplicare la produsele din pescuit, în special includerea numărului de autorizare al unităţii de origine, cu excepţia produselor din pescuit congelate, debarcate imediat pentru conservare şi având certificatul prevăzut la lit. a); c) stabilirea listei unităţilor autorizate şi, dacă este cazul, a vaselor de pescuit-fabrica, a halelor de licitaţie şi a pieţelor de vânzare angro înregistrate şi aprobate. Pentru stabilirea condiţiilor de import autoritatea competentă a tarii exportatoare trebuie să trimită lista unităţilor propuse. Nici o unitate nu poate figura pe lista decât dacă a fost autorizata de autoritatea competentă a tarii exportatoare. Agrearea întreprinderilor propuse este condiţionată de:(i) aplicarea unor exigente echivalente cu cele prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara;(îi) supravegherea unităţilor de către un serviciu oficial de control al tarii terţe exportatoare. (5) Condiţiile menţionate la alin. (4) lit. a) şi b) pot fi modificate de autoritatea competentă în concordanta cu procedura naţionala. Lista menţionată la alin. (4) lit. c) poate fi amendata de autoritatea competentă în concordanta cu legislaţia comunitara specifică transpusa în legislaţia veterinara naţionala referitoare la procedura ce trebuie urmată pentru amendarea şi completarea listelor întreprinderilor din ţările terţe, aprobate pentru importul de carne proaspăta din Uniunea Europeană. (6) Poate fi autorizat importul direct dintr-o întreprindere sau pescador dintr-o ţara terta atunci când nu se pot furniza garanţiile prevăzute la alin. (3), cu condiţia ca întreprinderea sau pescadorul sa fi primit autorizare specială în urma unei inspecţii efectuate în concordanta cu prevederile alin. (2). Decizia de autorizare va stabili condiţiile de import specifice pe care trebuie să le îndeplinească produsele care provin din aceste întreprinderi sau pescadoare. (7) Până la stabilirea condiţiilor de import menţionate la alin. (1) autoritatea competentă se va asigura ca cerinţele impuse importului de produse din pescuit din tari terţe sunt echivalente cu cele care reglementează producerea şi punerea pe piaţa a produselor indigene.  +  Articolul 11Regulile şi principiile stabilite prin norma sanitară veterinara care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produse de origine animala importate din tari terţe trebuie să fie aplicate în special cu privire la organizarea şi urmărirea inspecţiilor ce urmează să fie efectuate de către experţi desemnaţi de autoritatea competentă.  +  Capitolul 4 Prevederi finale  +  Articolul 12Anexa la prezenta norma sanitară veterinara poate fi amendata de autoritatea competentă în concordanta cu procedura naţionala.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea competenţa poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare necesare conformarii prezentei norme sanitare veterinare pentru a asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia. Autoritatea competenţa va informa Comisia Europeană despre aceasta. (2) Autoritatea competenţa va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (3) Autoritatea competenţa poate modifica, completa sau abroga total ori parţial prevederile prezentei norme sanitare veterinare. (4) Atunci când autoritatea competentă adopta cele menţionate la alineatele precedente va face referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara sau acestea vor fi însoţite de o asemenea referire cu ocazia publicării oficiale.  +  Anexa 1 ────────la norma sanitară veterinara────────────────────────────  +  Capitolul 1 Condiţii privind autorizarea vaselor de pescuit-fabrica (pescadoarelor)I.1. Vasele de pescuit-fabrica trebuie să dispună cel puţin de: a) o zona de recepţie construită şi amenajată în separeuri dimensionate astfel încât să permită primirea fiecărei capturi în ordinea recoltarii.Zona de recepţie, părţile ei demontabile şi containerele trebuie să fie uşor de igienizat. Aceasta trebuie să asigure protecţia împotriva soarelui, intemperiilor şi a oricărui alt mod de contaminare a produselor; b) un sistem de transport al produselor din pescuit din zona de recepţie la zona de lucru, cu respectarea regulilor de igiena. În timpul transportului şi depozitarii produselor din pescuit trebuie să se evite lovirea sau ranirea acestora; c) locuri de muncă suficient de spatioase pentru a permite prepararea şi transformarea produselor din pescuit, cu respectarea regulilor de igiena, astfel încât să se evite o posibila contaminare; d) locuri de depozitare a produselor finite suficient dimensionate şi construite astfel încât să fie uşor de igienizat. Dacă la bord funcţionează o unitate de prelucrare a deşeurilor, este necesar să se amenajeze o cala separată destinată depozitarii acestor produse; e) un spaţiu de depozitare a materialelor de ambalare special amenajat şi separat de locurile de preparare şi transformare a produselor; f) instalaţii speciale pentru evacuarea deşeurilor şi a produselor din pescuit improprii pentru consumul uman fie direct în mare, fie într-un tanc etans destinat acestui scop. Dacă deşeurile sunt stocate şi prelucrate la bord, se vor amenaja spaţii separate destinate acestui scop; g) instalatie pentru aprovizionarea cu apa potabilă, care trebuie să îndeplinească condiţiile oficiale de potabilitate, sau cu apa curata de mare sub presiune. Gura de pompare a apei de mare trebuie amplasata astfel încât calitatea apei pompate sa nu poată fi afectată de apele reziduale evacuate în mare, de deşeuri şi de apa de răcire a motoarelor; h) un număr suficient de vestiare, spalatoare de mâini şi toalete, pentru ultimele nefiind permisă deschiderea direct în spaţiile de preparare, transformare sau depozitare. Spalatoarele trebuie să fie prevăzute cu apa calda, sapun lichid în amestec cu soluţie dezinfectanta, suport închis pentru hârtia prosop de unica folosinţă şi recipient de colectare a hârtiei prosop folosite; robinetele spalatoarelor nu trebuie să fie acţionate manual.2. Spaţiile utilizate pentru prepararea şi prelucrarea sau congelarea/congelarea rapida a produselor din pescuit trebuie să aibă: a) pardoseala antiderapanta, uşor de curatat şi de dezinfectat, prevăzută cu panta pentru drenarea uşoară a apei; b) pereţi şi plafoane uşor de curatat, în special în locurile unde exista ţevi, lanturi sau conductori electrici; c) circuitele hidraulice vor fi dispuse sau protejate astfel încât sa nu contamineze produsele din pescuit prin eventuale pierderi de ulei; d) ventilaţie corespunzătoare şi o buna evacuare a vaporilor când este cazul; e) iluminare adecvată; f) dispozitive pentru curatarea şi dezinfectarea ustensilelor, echipamentului etc.; g) spalatoare pentru curatarea şi dezinfectarea mainilor, prevăzute cu hârtie prosop de unica folosinţă şi robinete care nu se acţionează manual.3. Echipamentele şi ustensilele, bancurile de tăiere, containerele, conveierele, maşinile de eviscerare sau de filetare etc. trebuie să fie rezistente la coroziunea apei de mare, uşor de curatat şi dezinfectat şi în buna stare de întreţinere.4. Vasele de pescuit-fabrica (pescadoarele) trebuie să aibă: a) o instalatie frigorifica suficient de puternica pentru a asigura o scădere rapida a temperaturii, astfel încât să fie atinsa temperatura interna în cel mai scurt timp; b) instalaţii frigorifice suficient de puternice pentru a menţine produsele din pescuit în spaţiile de depozitare (cale) la o temperatura corespunzătoare, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.II. Condiţii de igiena pentru manipularea şi depozitarea produselor din pescuit la bord1. La bord trebuie să existe o persoană calificată care poarta răspunderea aplicării bunelor practici de fabricare a produselor din pescuit. Aceasta persoana trebuie să fie investită cu autoritatea necesară pentru a impune respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Proprietarul sau beneficiarul vasului de pescuit-fabrica numeşte prin decizie şeful formatiei care asigura aplicarea şi controlul programului de inspecţie şi verificare a punctelor critice. Conducătorul acestei formaţii are la dispoziţie agenţi însărcinaţi cu controlul programului de inspecţie şi de verificare a punctelor critice care se aplică la bord, cu păstrarea registrului în care sunt consemnate observaţiile şi cu păstrarea termogramelor.2. Condiţiile generale de igiena aplicabile spaţiilor şi dotărilor sunt cele stabilite la cap. III pct. II lit. A.3. Condiţiile generale de igiena aplicabile personalului sunt cele stabilite la cap. III pct. II lit. B.4. Decapitarea, eviscerarea şi filetarea se efectuează în condiţiile de igiena stabilite la cap. IV pct. I.2, 3 şi 4.5. Prelucrarea la bord a produselor din pescuit trebuie să se efectueze în condiţiile de igiena stabilite la cap. IV pct. II.2 şi 3 şi la cap. IV pct. IV şi V.6. Produsele din pescuit se ambaleaza şi se impacheteaza în condiţiile de igiena stabilite la cap. VI.7. Depozitarea la bord a produselor din pescuit se efectuează în condiţiile de igiena stabilite la cap. VIII pct. 1 şi 2.  +  Capitolul 2 Cerinţe în timpul debarcarii şi după debarcarea produselor din pescuit1. Echipamentele folosite la descărcarea şi debarcarea produselor din pescuit trebuie să fie confectionate din materiale uşor de curatat şi păstrate într-o stare buna de întreţinere şi de igiena.2. Pe toată durata descărcării şi debarcarii trebuie să se evite contaminarea produselor din pescuit. Aceasta se asigura în special prin: a) descărcare şi debarcare rapida; b) depozitare fără întârziere a produselor într-un spaţiu cu temperatura controlată, în funcţie de natura produsului şi, după caz, asigurarea cu gheaţa a instalaţiilor de transport, de stocare, de vânzare sau a celor din întreprindere.3. Zonele din pieţele de licitaţie sau de vânzare angro în care se expun produse din pescuit pentru vânzare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie acoperite şi să aibă pereţi uşor de curatat; b) pardoseala să fie impermeabila, uşor de spălat şi de dezinfectat, să permită scurgerea cu usurinta a apei, sa dispună de un dispozitiv pentru evacuarea igienica a apelor reziduale; c) să fie echipate cu instalaţii sanitare, cu un număr suficient de spalatoare de mâini şi toalete cu apa curenta; spalatoarele de mâini trebuie să fie prevăzute cu sapun şi hârtie prosop de unica folosinţă; d) să fie bine iluminate pentru facilitarea controlului produselor; e) pe durata expunerii sau a depozitarii produselor din pescuit halele nu se pot utiliza în alt scop; vehiculele care emit gaze de esapament peste limita admisă nu sunt acceptate în hale; animalele indezirabile nu trebuie să pătrundă în hala; f) să fie curatate cu regularitate, cel puţin la sfârşitul fiecărei zile de vânzare. Recipientele în care au fost expuse produsele din pescuit se curata după fiecare vânzare şi se clatesc în interior şi la exterior cu apa potabilă sau cu apa curata de mare; dacă este necesar, aceste recipiente sunt şi dezinfectate; g) să fie prevăzute cu tablite de interzicere a fumatului, scuipatului, a servirii hranei, a consumului de băuturi alcoolice, plasate în locuri vizibile; h) să poată fi închise şi păstrate în aceasta stare pe durata pe care o considera necesară autoritatea competentă; i) sa dispună de o instalatie de aprovizionare permanenta cu apa, care să îndeplinească condiţiile prevăzute în cap. III pct. I.7; j) sa dispună de recipiente speciale, închise etans, confectionate din materiale rezistente la coroziune, destinate colectării produselor din pescuit improprii consumului uman; k) sa dispună de spaţii proprii destinate exclusiv autorităţii competente; în lipsa acestora se vor amenaja în imediata apropiere spaţii aferente, cu posibilităţi de închidere şi dotate cu cele necesare controlului veterinar.4. După debarcare sau, după caz, după prima vânzare produsele din pescuit se expediază fără întârziere la destinaţia finala, cu respectarea condiţiilor prevăzute la cap. VIII.5. În cazul în care condiţiile prevăzute la pct. 4 nu pot fi îndeplinite, halele în care sunt depozitate produsele din pescuit, înainte de expunere la vânzare sau după vânzare, în vederea expedierii la destinaţie, trebuie să dispună de camere frigorifice în care se va asigura o temperatura de depozitare apropiată de cea a topirii ghetii.6. Condiţiile generale de igiena stabilite la cap. III pct. II, cu excepţia celor prevăzute la cap. III pct. II lit. B pct. 1 lit. a), se aplică în mod corespunzător la pieţe sau hale în care produsele din pescuit sunt expuse spre vânzare sau sunt depozitate.7. Pieţele de vânzare angro în care sunt expuse spre vânzare sau depozitare produsele din pescuit se supun aceloraşi condiţii ca cele stabilite la pct. 3 şi 5, precum şi celor stabilite la cap. III pct. II.  +  Capitolul 3 Condiţii generale pentru unităţile terestreI. Condiţii generale de amenajare a spaţiilor şi de dotare materială a unităţilor terestreÎntreprinderile trebuie să cuprindă cel puţin:1. spaţii de muncă suficient dimensionate pentru a permite desfăşurarea activităţilor în condiţii de igiena. Ele se proiectează şi se amenajeaza astfel încât să se evite contaminarea produselor şi sa separe net sectorul curat de cel murdar;2. spaţii în care se executa manipularea, prepararea şi transformarea produselor, prevăzute cu: a) pardoseala impermeabila, uşor de curatat şi dezinfectat, cu inclinatia necesară pentru a permite scurgerea uşoară a apei, sau prevăzute cu dispozitive speciale pentru evacuarea apei; b) pereţi cu suprafaţa neteda, uşor igienizabila, rezistenti şi impermeabili; c) plafoane uşor igienizabile; d) uşi din materiale rezistente şi uşor igienizabile; e) ventilaţie adecvată şi, după caz, o buna evacuare a aburului; f) luminozitate suficienta, naturala sau artificiala; g) un număr suficient de dispozitive pentru spalarea şi dezinfectarea mainilor în spaţiile de lucru şi în toalete; robinetele nu trebuie să fie acţionate manual; dispozitivele trebuie prevăzute cu hârtie prosop de unica folosinţă; h) dispozitive pentru igienizarea ustensilelor, dotărilor şi instalaţiilor;3. camere frigorifice pentru depozitarea produselor din pescuit, care trebuie să dispună de: a) aceleaşi amenajări prevăzute la pct. 2 lit. a), b), c), d) şi f); b) în funcţie de necesitaţi, o instalatie de putere frigorifica suficienta pentru a asigura păstrarea produselor la temperaturile prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara;4. dispozitive adecvate pentru protecţia contra animalelor indezirabile, cum sunt: insectele, păsările, rozatoarele etc.;5. dispozitive şi ustensile adaptate activităţii, cum sunt: mese, recipiente, benzi transportoare şi cutite, confectionate din materiale rezistente la coroziune, uşor de curatat şi dezinfectat;6. containere speciale etanse, confectionate din materiale rezistente la coroziune, destinate colectării produselor din pescuit improprii consumului uman, precum şi un spaţiu frigorific pentru depozitarea acestor containere, dacă acestea nu sunt evacuate cel puţin la sfârşitul fiecărei zile de lucru;7. instalaţii care permit aprovizionarea cu apa potabilă, eventual cu apa de mare curata sau devenită curata ca urmare a epurarii printr-un sistem adecvat, sub presiune şi în cantitate suficienta. Folosirea apei nepotabile este admisă în mod excepţional numai pentru instalaţiile de răcire, producerea aburului sau pentru stingerea incendiilor, cu condiţia ca instalaţiile respective sa nu permită folosirea apei în alte scopuri decât cele menţionate. Conductele de apa nepotabila vor fi marcate distinct faţă de cele pentru apa potabilă şi de apa de mare curata;8. dispozitiv de evacuare în condiţii igienice a apelor reziduale;9. vestiare în număr suficient, cu pereţi şi pavimente netede, impermeabile şi lavabile, spalatoare de mâini şi toalete cu apa curenta; toaletele nu trebuie să se deschidă direct în spaţiile de lucru; spalatoarele de mâini se doteaza cu materiale de igienizare a mainilor şi hârtie prosop de unica folosinţă; robinetele spalatoarelor nu trebuie să fie acţionate manual;10. spaţii amenajate corespunzător, închise cu cheie, la dispoziţia exclusiva a serviciului inspecţiei veterinare;11. instalaţii adecvate pentru curatarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport. Cu toate acestea, instalaţiile nu sunt obligatorii dacă reglementările oficiale impun ca mijloacele de transport să fie curatate şi dezinfectate în unităţi specializate, autorizate în acest scop de autoritatea competentă;12. în întreprinderile în care animalele, cum ar fi crustaceele şi pestii, sunt păstrate vii, trebuie să existe o instalatie care să permită asigurarea celor mai bune condiţii de supravietuire şi alimentarea cu apa de o asemenea calitate încât sa nu se transmită animalelor substanţe dăunătoare.II. Condiţii generale de igienaA. Condiţii generale de igiena pentru spaţii şi dotări (utilaje)1. Pavimentele, pereţii, plafoanele şi incintele, utilajele şi ustensilele de lucru trebuie să fie menţinute în stare buna de curăţenie şi întreţinere, astfel încât sa nu constituie sursa de contaminare a produselor.2. Animalele indezirabile (rozatoare, păsări, insecte, larve etc.) trebuie distruse sistematic. Raticidele, insecticidele, dezinfectantele sau orice alte substanţe toxice se păstrează în camere sau dulapuri închise cu cheie; aplicarea lor se efectuează astfel încât sa nu existe risc de contaminare a produselor.3. Spaţiile de producţie, ustensilele şi utilajele se folosesc numai pentru realizarea produselor din pescuit. Totuşi ele pot fi utilizate şi pentru obţinerea simultană sau în alte perioade a altor produse alimentare, numai după autorizarea acestora de către autoritatea competentă.4. Utilizarea apei potabile sau a apei curate de mare este obligatorie în toate cazurile. În mod excepţional se accepta utilizarea apei nepotabile numai pentru instalaţiile de încălzire, stingerea incendiilor şi la racirea motoarelor, cu condiţia ca instalaţiile şi conductele respective sa nu permită utilizarea în alte scopuri şi sa nu prezinte risc de contaminare a produselor.5. Detergentii, dezinfectantele şi alte substanţe similare se autorizeaza de către autoritatea competentă şi sunt astfel utilizate încât sa nu afecteze utilajul, materialele şi produsele.B. Condiţii generale de igiena pentru personal1. Personalul trebuie să corespundă celui mai înalt standard de curăţenie, în special: a) personalul trebuie să poarte haine de lucru adecvate şi curate, parul îngrijit, protejat în totalitate; sunt vizate în special persoanele care manipuleaza produsele din pescuit expuse contaminarii; b) personalul care manipuleaza, precum şi cel care prepara produse din pescuit trebuie să îşi spele mâinile ori de câte ori este necesar şi cel puţin la reluarea lucrului; rănile de pe mâini se acoperă cu un pansament etans şi impermeabil; c) sunt interzise: fumatul, scuipatul, servirea hranei şi consumarea băuturilor alcoolice la locurile de muncă, precum şi în spaţiile de depozitare a produselor din pescuit.2. Managerul unităţii ia toate măsurile necesare pentru a preveni manipularea produselor din pescuit de către persoane susceptibile de a le contamina, până când se face dovada ca acestea nu reprezintă vreun risc. La angajare personalul muncitor care manipuleaza produsele din pescuit trebuie să facă dovada în mod obligatoriu printr-un certificat medical că nu exista nici un impediment pentru a lucra cu produse din pescuit. Supravegherea medicală a personalului se supune prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Condiţii speciale pentru manipularea produselor din pescuit la ţărmI. Condiţii pentru produsele din pescuit proaspete1. În cazul în care produsele refrigerate neconditionate (neimpachetate) nu sunt distribuite, expediate, preparate sau transformate imediat după ce au ajuns în întreprindere, ele trebuie să fie depozitate sau păstrate cu gheaţa într-o camera frigorifica. Completarea cu gheaţa este necesar să se efectueze cat mai des. Gheaţa utilizata, simpla sau cu amestec de sare, se obţine din apa potabilă ori din apa curata de mare şi se păstrează în condiţii igienice, în containere destinate acestui scop. Aceste containere trebuie întreţinute în condiţii optime. Produsele proaspete preambalate se refrigereaza cu gheaţa sau cu o instalatie mecanică de refrigerare care asigura aceleaşi condiţii de temperatura.2. Operaţiunile de decapitare şi eviscerare, dacă nu au fost făcute la bordul vaselor, trebuie să se realizeze în condiţii igienice; produsele se spala din abundenta cu apa potabilă sau apa curata de mare imediat după decapitare şi eviscerare.3. Operaţiunile de filetare şi portionare se executa astfel încât să se evite contaminarea sau murdarirea produselor. Ele se efectuează într-un loc diferit de cel folosit pentru decapitare şi eviscerare. Portiunile obţinute nu pot rămâne pe mesele de lucru mai mult decât este strict necesar pentru prepararea lor, după care ele sunt protejate de eventuale posibile contaminari printr-un ambalaj adecvat. Filetele şi portiunile destinate vânzării în stare proaspăta sunt refrigerate imediat după preparare.4. Viscerele şi părţile care pot constitui un pericol pentru sănătatea publică se separa şi se indeparteaza de produsele destinate consumului uman.5. Recipientele folosite pentru distribuţia sau depozitarea produselor din pescuit proaspete sunt astfel concepute încât să asigure protecţia împotriva contaminarii şi conservarea produselor în condiţii de igiena, precum şi o evacuare uşoară a apei.6. În lipsa unei instalaţii speciale pentru evacuarea continua a deşeurilor, acestea trebuie să fie colectate în recipiente etanse acoperite cu capac, uşor de spălat şi dezinfectat. Deşeurile nu trebuie să se acumuleze în spaţiile de muncă. Ele se evacueaza fie continuu, fie după umplerea recipientelor şi cel puţin la finele fiecărei zile de lucru, în containere sau într-o camera frigorifica special destinată.Recipientele, containerele şi camerele destinate depozitarii deşeurilor se spala riguros şi se dezinfecteaza după fiecare utilizare. Depozitarea deşeurilor se face astfel încât sa nu constituie sursa de contaminare sau sa nu afecteze mediul înconjurător.II. Condiţii pentru produsele congelate1. Instalaţiile trebuie să dispună de: a) echipament de congelare suficient pentru a realiza o scădere rapida a temperaturii în produse până la nivelul prevăzut în prezenta norma sanitară veterinara; b) echipament de congelare suficient pentru a menţine produsele în spaţiile de depozitare la o temperatura care să nu depăşească prevederile prezentei norme sanitare veterinare, indiferent de temperatura exterioară. În situaţii tehnice deosebite legate de metodele de congelare şi de manipulare a acestor produse, a peştelui întreg congelat în saramura, destinat fabricării conservelor, sunt acceptate temperaturi mai ridicate decât cele admise de prezenta norma sanitară veterinara, dar care să nu depăşească -9°C.2. Produsele proaspete destinate congelarii sau congelarii rapide trebuie să corespundă prevederilor pct. I.3. Spaţiile de depozitare trebuie să fie prevăzute cu un sistem de înregistrare a temperaturilor plasat astfel încât să poată fi uşor de citit. Senzorul de temperatura al termometrului se plaseaza în zona cu temperatura cea mai înaltă şi cat mai departe de sursa de frig. Graficele de înregistrare se păstrează pentru a fi puse la dispoziţie autorităţii de control cel puţin pe perioada valabilităţii produselor.III. Condiţii pentru produsele decongelateÎntreprinderile care procedează la decongelare trebuie să respecte următoarele condiţii:1. Decongelarea produselor din pescuit să se realizeze în condiţii de igiena. În vederea evitării oricărei posibilităţi de contaminare, trebuie să se asigure evacuarea eficienta a apelor rezultate din topirea ghetii. Decongelarea se realizează fără ca temperatura produselor sa crească în mod excesiv.2. După decongelare produsele se manipuleaza în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Dacă produsele sunt preparate sau prelucrate, operaţiunile menţionate se efectuează fără nici o întârziere. Dacă produsele din pescuit după congelare sunt comercializate direct pe piaţa, pe ambalaj se menţionează clar şi vizibil faptul ca produsul a fost decongelat, cu respectarea prevederilor oficiale referitoare la etichetare, prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea care se face în acest scop alimentelor.IV. Condiţii pentru produsele transformate (prelucrate)1. Produsele proaspete, congelate sau decongelate utilizate pentru prelucrare trebuie să îndeplinească prevederile pct. I, II sau III.2. Aplicarea unui tratament pentru inhibarea dezvoltării microorganismelor patogene sau pentru asigurarea conservabilitatii produselor se face numai dacă acest tratament este recunoscut ştiinţific prin legislaţia în vigoare sau în cazul unui tratament al produselor menţionate în cap. I pct. 1 lit. b) şi c) din norma sanitară veterinara privind condiţiile sanitare veterinare pentru procedura şi comercializarea molustelor bivalve vii care nu au fost reimersate sau purificate. Un asemenea tratament trebuie să fie aprobat de autoritatea competentă în concordanta cu legislaţia naţionala, în termen de 4 luni de la primirea unei solicitări în acest sens. Responsabilul întreprinderii tine un registru de evidenta a tratamentelor aplicate. În funcţie de tipul de tratament aplicat, el înregistrează şi controlează timpii şi temperatura tratarii la cald, concentraţia de sare, pH şi conţinutul de apa. Aceste registre se păstrează la dispoziţia autorităţii competente pe o perioadă cel puţin egala cu perioada de conservare a produsului.3. Produsele a căror conservabilitate este garantată un timp limitat, după aplicarea unui tratament ca: sararea, afumarea, deshidratarea, marinarea, trebuie să poarte pe ambalaj o inscripţie clara şi vizibila care să arate condiţiile de depozitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind etichetarea produselor alimentare şi reclama alimentelor.4. Conservarea──────────────Pentru fabricarea produselor din pescuit care se supun unei sterilizari în recipiente închise ermetic se au în vedere următoarele condiţii: a) apa utilizata pentru prepararea conservelor trebuie să fie apa potabilă; b) procesul utilizat pentru tratamentul termic trebuie să fie adecvat, avându-se în vedere criterii importante ca: durata încălzirii, temperatura, conţinutul, capacitatea recipientului, care se evidenţiază într-un registru. Tratamentul aplicat trebuie să asigure distrugerea sau inactivarea germenilor patogeni şi sporii acestora. Instalatia de tratament termic trebuie să dispună de dispozitive de control pentru a verifica dacă recipientele au fost supuse unui tratament corect prin căldură. Racirea recipientelor după tratamentul termic se face cu apa potabilă, fără a interzice prezenta eventualilor aditivi chimici utilizaţi conform practicilor tehnologice, pentru a preveni coroziunea instalaţiilor şi recipientelor; c) fabricantul trebuie să efectueze controale suplimentare, prin sondaj, pentru a se asigura ca produsele prelucrate au fost eficient tratate, şi anume cel puţin:(i) teste de incubaţie - incubatia se efectuează timp de 7 zile la 37°C ori timp de 10 zile la 35°C sau orice alta combinaţie echivalenta;(îi) examene microbiologice ale conţinutului şi recipientelor în laboratorul uzinal (al întreprinderii) sau în alt laborator autorizat; d) fabricantul trebuie să preleveze probe din producţia fiecărei zile, la intervale de timp prestabilite, pentru asigurarea eficacitatii închiderii etanse sau altor proceduri de închidere ermetica. În acest scop se asigura aparatura necesară pentru examinarea secţiunilor perpendiculare ale imbinarilor recipientelor închise; e) fabricantul trebuie să execute controale prin care să se asigure ca recipientele nu prezintă defecte; f) toate recipientele care sunt supuse tratamentului termic în condiţii practic identice trebuie să primească o marca de identificare a lotului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la identificarea loturilor de produse alimentare.5. Afumarea────────────Operaţiunile de afumare se efectuează în spaţii separate sau într-un amplasament special utilat şi, dacă este necesar, prevăzut cu un sistem de ventilaţie care să nu permită fumului şi caldurii de combustie sa afecteze alte spaţii şi amplasamente în care sunt preparate, transformate sau depozitate produsele din pescuit. a) Materialele folosite pentru producerea fumului se depozitează în afară spaţiului de afumare şi se utilizează astfel încât sa nu contamineze produsele. b) Folosirea materialelor pentru producerea fumului prin combustia lemnelor care au fost vopsite, lacuite, acoperite cu clei sau care au fost supuse oricărui tratament chimic de conservare este interzisă. c) După afumare produsele se racesc rapid la temperatura adecvată pentru o buna conservare a produselor înainte de ambalare.6. Sararea────────── a) Operaţiunile de sarare se realizează în spaţii diferite şi separate de cele în care se executa alte activităţi şi suficient de indepartate. b) Sarea folosită pentru tratarea produselor din pescuit trebuie să fie curata şi astfel depozitata încât sa excludă contaminarea; ea nu poate fi refolosita. c) Bazinele de saramurare sau orice container trebuie să fie astfel construit încât sa evite orice sursa de poluare în timpul saramurarii sau sararii. d) Bazinele şi spaţiile de saramurare trebuie să fie curatate înainte de utilizare.7. Produse din crustacee şi moluste cu cochilie preparate──────────────────────────────────────────────────────────Prepararea crustaceelor şi molustelor cu cochilie se efectuează după cum urmează: a) orice preparare este urmată rapid de răcire. În acest scop se utilizează apa potabilă sau apa curata de mare. Dacă nu se utilizează o alta metoda de conservare, racirea trebuie continuată până când se atinge temperatura de topire a ghetii; b) îndepărtarea cochiliilor trebuie să se efectueze igienic astfel încât să se evite contaminarea produsului. Dacă aceste operaţiuni se realizează manual, personalul este obligat sa acorde o atenţie deosebită spalarii mainilor, iar suprafeţele de lucru se igienizeaza riguros. Dacă se folosesc maşini, ele se curata la intervale scurte de timp şi se dezinfecteaza la sfârşitul fiecărei zile de lucru. După îndepărtarea cochiliilor produsele preparate fie se congeleaza imediat, fie se păstrează refrigerate la o temperatura care să nu permită multiplicarea germenilor patogeni, fiind depozitate în spaţii adecvate; c) producătorul are obligaţia de a controla producţia prin controale microbiologice regulate, în conformitate cu standardele prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara.8. Recuperarea mecanică a carnii de peste──────────────────────────────────────────Carnea de peste obţinută prin separarea mecanică trebuie să se efectueze în următoarele condiţii: a) separarea mecanică se efectuează imediat după filetare, din materia prima eviscerata. Dacă se foloseşte peştele întreg, acesta se eviscereaza şi se spala în prealabil; b) utilajele se curata la intervale scurte de timp, cel mai târziu la fiecare doua ore; c) după fabricare carnea se congeleaza cat mai rapid posibil sau se incorporeaza într-un produs destinat congelarii ori unui tratament de stabilizare.V. Condiţii cu privire la contaminarea biologica cu paraziti1. În timpul producţiei şi înainte de a fi destinate consumului uman peştele şi produsele din pescuit se supun unui examen vizual în vederea depistarii parazitilor vizibili cu ochiul liber. Peştele şi părţile din peste care sunt parazitate nu se comercializează pentru consumul uman. Regulile detaliate pentru aceasta inspecţie trebuie să fie adoptate în concordanta cu procedura naţionala elaborata de autoritatea competentă.2. Peştele şi produsele din pescuit destinate consumului uman, în situaţiile prevăzute la pct. 3, se supun printre altele unui tratament de congelare la o temperatura egala sau mai mare de -20°C în interiorul produsului timp de cel puţin 24 de ore. Acest tratament prin congelare se aplică produsului în stare cruda sau finita.3. Peştele şi produsele din pescuit care sunt supuse condiţiilor prevăzute la pct. 2 sunt: a) peştele care se consuma crud sau aproape crud, cum ar fi heringul; b) următoarele specii, dacă sunt destinate unui tratament prin afumare la rece în timpul căreia temperatura interna a peştelui este mai mica de 60°C: hering, macrou, sprot, somon salbatic (de Atlantic sau de Pacific).Aceasta lista poate fi amendata, în lumina datelor ştiinţifice, în concordanta cu procedura naţionala elaborata de autoritatea competentă; c) hering marinat şi/sau sarat, dacă tratamentul la care a fost supus este insuficient pentru omorarea larvelor de nematode.Aceasta lista poate fi amendata, în lumina datelor ştiinţifice, în concordanta cu procedura naţionala elaborata de autoritatea competentă ce va stabili şi criteriile care să permită deţinerea proceselor considerate suficiente sau insuficiente pentru distrugerea nematodelor.4. Producătorii trebuie să se asigure ca peştele şi produsele din pescuit care fac obiectul prevederilor pct. 3 sau materiile prime destinate fabricării lor au fost supuse tratamentului menţionat la pct. 2 înainte de a fi puse în consum.5. La comercializare produsele din pescuit prevăzute la pct. 3 trebuie să fie însoţite de un atestat din partea producătorului, care să indice tratamentul la care au fost supuse.  +  Capitolul 5 Controlul sanitar veterinar de sănătate şi supravegherea condiţiilor de producţieI. Supravegherea generalăAutoritatea competenţa stabileşte sistemul de control şi de supraveghere pentru verificarea modului de respectare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.Acest sistem va cuprinde în special:1. controlul vaselor de pescuit, care se efectuează pe durata stationarii în port;2. controlul condiţiilor de debarcare şi la prima vânzare;3. controlul întreprinderilor producătoare, la intervale regulate, în special pentru verificarea: a) îndeplinirii condiţiilor de autorizare; b) manipulării corecte a produselor din pescuit; c) stării de igiena a spaţiilor, instalaţiilor, ustensilelor şi a personalului; d) aplicării corecte a sistemului de marcare;4. controlul pieţelor de licitaţie şi al halelor de vânzare angro;5. controlul condiţiilor de depozitare şi transport.II. Controale speciale1. Controlul organolepticFiecare lot de produse din pescuit se inspecteaza de către autoritatea competentă în momentul debarcarii sau înainte de prima vânzare pentru a verifica dacă produsele sunt apte pentru consum uman. Aceasta inspecţie consta în evaluarea organoleptica efectuată pe esantioane de peşti proaspeţi sau refrigerati şi prin prelevarea de probe.Produsele din pescuit care respecta condiţiile de prospetime şi normele prevăzute de standardele legale în vigoare se considera ca îndeplinesc prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Condiţiile organoleptice specifice produselor din pescuit necuprinse în standardele legale se stabilesc de către autoritatea competentă.Evaluarea organoleptica se repeta după prima vânzare a produselor din peste, în cazul în care se suspicioneaza ca prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu sunt îndeplinite sau ori de câte ori este necesar.Dacă evaluarea organoleptica demonstreaza ca produsele sunt improprii pentru consumul uman, ele se retrag de pe piaţa şi se denatureaza astfel încât sa nu mai poată fi reutilizate pentru consum uman.Dacă evaluarea organoleptica releva cel mai mic dubiu asupra prospetimii produselor din pescuit, se poate apela la examene chimice sau microbiologice.2. Controlul parazitologicÎnainte de a fi puse în consum uman peştele şi produsele din peste se supun controlului vizual prin sondaj, pentru depistarea parazitilor care sunt vizibili cu ochiul liber. Peştele întreg sau părţile parazitate din acesta nu se comercializează pentru consum uman.3. Controlul chimicA. Esantioanele prelevate se supun examenelor de laborator pentru controlul următorilor parametri: a) TVB-N (azot bazic volatil total) şi TMA-N (azot-trimetilamina): valorile acestor parametri se stabilesc pe categorii de specii, conform prevederilor legale în vigoare şi în concordanta cu procedura naţionala. b) histamine: din fiecare lot se preleveaza 9 esantioane (mostre). Acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:(i) valoarea medie nu trebuie să depăşească 110 ppm;(îi) se accepta depăşirea de către doua esantioane a valorii 100 ppm, dar sa nu atinga 200 ppm;(iii) nici o proba nu trebuie să aibă un conţinut de peste 200 ppm.Aceste limite se aplică numai speciilor de peste din următoarele familii: Scombridae, Clupeidae. Totuşi peştele provenit din aceste familii, supus unui tratament de maturare enzimatica în saramura, poate fi admis dacă are un conţinut mai crescut de histamina, fără însă a depăşi dublul valorilor de mai sus. Examenele se efectuează prin metode fiabile, recunoscute ştiinţific, cum ar fi cromatografia lichidă de înaltă performanta (HPLC).B. Contaminanti prezenţi în mediul acvaticProdusele din pescuit nu trebuie să conţină în părţile comestibile contaminanti prezenţi în mediul acvatic, cum ar fi metale grele şi substanţe organoclorurate, la un asemenea nivel încât absorbtia alimentara calculată să depăşească dozele zilnice sau saptamanale admise pentru om.Controlul nivelului de contaminare al produselor din pescuit cu contaminanti se stabileşte de către autoritatea competentă printr-un program de supraveghere adecvat.C. Autoritatea competenţa trebuie să stabilească în concordanta cu procedura naţionala şi în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare următoarele: a) metodele de analiza folosite pentru controlul parametrilor chimici şi programul de prelevare a probelor; b) nivelurile admise pentru parametrii chimici.4. Controlul microbiologicPentru protecţia sănătăţii publice autoritatea competentă stabileşte criteriile microbiologice, inclusiv programul de prelevare a probelor şi metodele de analize pentru peste şi produse din pescuit.  +  Capitolul 6 Ambalarea1. Ambalarea se efectuează cu respectarea condiţiilor de igiena, astfel încât să se prevină contaminarea produselor din pescuit.2. Materialele de ambalare care intră în contact cu produsele din pescuit trebuie să îndeplinească toate regulile de igiena şi în special: a) sa nu deterioreze caracteristicile organoleptice ale preparatelor şi produselor din pescuit; b) sa nu transmită substanţe nocive pentru sănătatea omului; c) să fie suficient de rezistente pentru a asigura protecţia eficienta a produselor.3. Materialele de ambalaj nu pot fi refolosite, cu excepţia anumitor containere ce pot fi refolosite după curatare şi dezinfectare, fabricate din material impermeabil, neted, rezistent la coroziune şi uşor de dezinfectat.4. Materialele de ambalare înaintea utilizării trebuie să fie depozitate într-un spaţiu separat de zona de producţie, protejate de praf şi de contaminare.5. Materialele de ambalaj folosite pentru produsele proaspete păstrate cu gheaţa trebuie să fie prevăzute cu posibilităţi de scurgere pentru apa provenită din dezghetarea ghetii.  +  Capitolul 7 Mărcile de identificareProdusele din pescuit destinate comercializării trebuie să fie marcate şi însoţite de documente.În acest scop pe ambalaj sau, în cazul unui produs neambalat, în documentele insotitoare trebuie să fie înscrise următoarele informaţii: a) ţara de origine, care poate fi înscrisă cu denumirea completa sau prin iniţiale cu majuscule; b) identificarea întreprinderii sau a vasului de pescuit-fabrica prin număr oficial de autorizare ori prin număr de identificare (înregistrare) în cazul navelor care nu fac obiectul autorizării sau, în cazul halelor şi pieţelor de vânzare angro, prin numărul de înregistrare conform prezentei norme sanitare veterinare.Aceste informaţii se aplică lizibil pe ambalaj, într-un loc vizibil de la exterior, fără să fie necesară deschiderea acestuia.  +  Capitolul 8 Depozitarea şi transportul1. Produsele din pescuit se păstrează în timpul depozitarii şi transportului la temperaturile prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara, şi anume: a) produsele din pescuit proaspete sau decongelate, inclusiv produsele obţinute din crustacee şi moluste prelucrate şi refrigerate, se păstrează la temperatura de topire a ghetii; b) produsele din pescuit congelate, cu excepţia peştelui congelat în saramura destinat fabricării conservelor, se păstrează la o temperatura de -18°C în toată masa produsului, cu o eventuala fluctuatie ascendenta de scurta durata în timpul transportului de până la 3°C; c) produsele transformate se menţin la temperatura stabilită de fabricant.2. Pentru produsele din pescuit congelate, transportate de la un depozit frigorific la o întreprindere autorizata, în scopul decongelarii la sosire pentru a fi preparate şi/sau prelucrate, şi dacă distanta de parcurs este scurta, fără a depăşi 50 km sau timpul de o ora, autoritatea competentă poate acorda o derogare de la pct. 1 lit. b).3. Produsele din pescuit nu se depozitează sau nu se transporta cu alte produse care le pot afecta salubritatea sau care le pot contamina decât dacă sunt ambalate într-un mod care să le asigure o protecţie suficienta.4. Mijloacele folosite pentru transportul produselor din pescuit trebuie să fie construite şi echipate astfel încât să asigure păstrarea temperaturilor impuse prin prezenta norma sanitară veterinara pe toată durata transportului. Dacă pentru refrigerarea produselor se foloseşte gheaţa, este obligatorie asigurarea scurgerii apei rezultate din topire, pentru ca apa provenită din topirea ghetii sa nu rămână în contact cu produsul.Finisajul pereţilor interiori ai mijlocului de transport nu trebuie să afecteze salubritatea produselor, iar suprafaţa lor trebuie să fie neteda, uşor de spălat şi de dezinfectat.5. Mijloacele de transport pentru produsele din pescuit nu se folosesc la transportul altor produse care le pot deteriora sau contamina.6. Produsele din pescuit nu se transporta în maşini sau containere nespalate şi nedezinfectate.7. Condiţiile în care se efectuează transportul produselor din pescuit destinate comercializării în stare vie nu trebuie să influenteze starea de sănătate a acestora.  +  Capitolul 9 Punctele din prezenta anexa care pot fi supuse derogarilor şi condiţiilor posibile aplicabile în cazul derogarilorCapitolul I punctul I:1. pct. 1 lit. a), cu condiţia ca produsele să fie protejate de soare şi de intemperii, precum şi de orice sursa de murdarie sau contaminare;2. pct. 1 lit. c), cu condiţia prevenirii oricărei contaminari a produselor;3. pct. 1 lit. d) prima propozitie, cu condiţia ca produsele finite să fie depozitate la bord la temperatura cerută;4. pct. 1 lit. g) ultima propozitie, cu condiţia ca produsele sa nu poată fi contaminate de apele uzate, deşeuri sau de apa de răcire a motoarelor;5. pct. 1 lit. h), cu condiţia ca personalul care manipuleaza produse de pescuit să îşi poată spala mâinile după utilizarea toaletei;6. pct. 2 lit. a), cu condiţia ca podelele să fie curatate şi dezinfectate corespunzător;7. pct. 2 lit. b), c) şi d);8. pct. 2 lit. g) cu privire la robinete şi prosoape;9. pct. 3, cu condiţia ca echipamentul şi robinetele să fie bine întreţinute.Capitolul II:10. pct. 3 lit. a), cu condiţia ca pereţii să fie mentinuti curati;11. pct. 3 lit. b), cu condiţia ca podeaua să fie curata după fiecare vânzare;12. pct. 3 lit. c) prima propozitie;13. pct. 3 lit. e): cu privire la vehiculele care emit gaze de esapament, cu condiţia ca produsele contaminate cu fum de esapament să fie retrase de pe piaţa;14. pct. 3 lit. j), cu condiţia ca produsele care sunt improprii consumului uman sa nu poată contamina sau să fie amestecate cu produsele din pescuit;15. pct. 3 lit. k);16. pct. 7, în măsura în care se referă la pct. 3 al aceluiaşi capitol şi la cap. III pct. II.Capitolul III punctul I:17. pct. 1, cu condiţia ca produsele de pescuit sa nu poată fi contaminate cu materii prime sau deşeuri;18. pct. 2 lit. a), cu condiţia ca podeaua să fie curatata şi dezinfectata corespunzător;19. pct.2 lit. b), cu condiţia ca pereţii să fie mentinuti curati.20. pct. 2 lit. c), cu condiţia ca tavanul sa nu fie o sursa de contaminare;21. pct. 2 lit. d);22. pct. 2 lit. e), cu condiţia ca produsele sa nu poată fi deteriorate sau contaminate de abur;23. pct. 2 lit. g), cu condiţia existenţei instalaţiilor disponibile pentru ca personalul să îşi spele mâinile;24. pct. 3;25. pct. 5, în măsura în care se referă la materiale rezistente la coroziune, cu condiţia ca instrumentele şi echipamentul de lucru să fie menţinute curate;26. pct. 6, cu condiţia ca produsele sa nu poată fi contaminate de deşeuri sau de scurgeri ale acestora;27. pct. 10.Capitolul IV:28. pct. I.1, cu privire la cerinţa ca produsele reţinute să fie plasate în camera de frig a unităţii, cu condiţia ca produsele să fie recongelate ori de câte ori este necesar, în timpul unei perioade care să nu depăşească 12 ore, sau cu condiţia să poată fi utilizata o camera de frig din apropiere, care nu aparţine întreprinderii;29. pct. I.6, cu privire la cerinţa ca deşeurile să fie puse în containere ermetice, acoperite, cu condiţia ca produsele sa nu poată fi contaminate de deşeuri sau scurgeri ale acestora;30. pct. IV.5 primul alineat, cu condiţia să fie luate toate precautiile pentru a preveni ca produsele din pescuit preparate sau depozitate să fie afectate de fum;31. pct. IV.6 lit. a), cu condiţia ca produsele din pescuit care sunt preparate sau depozitate sa nu fie afectate de operaţiunile de sarare.──────────────