STATUTUL-CADRU din 17 iulie 2002al organismului naţional de acreditare
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 16 august 2002     +  Capitolul 1 Denumire, sediu, durata  +  Articolul 1Organismul naţional de acreditare este o asociaţie înfiinţată conform prevederilor art. 6 pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformitatii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2002, denumita în continuare ordonanţa.  +  Articolul 2Asociaţia prevăzută la art. 1 este denumita RENAR, în condiţiile recunoaşterii acesteia ca organism naţional de acreditare de către Ministerul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 3Organismul naţional de acreditare are sediul central în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 4Durata pentru care se constituie organismul naţional de acreditare este nelimitată.  +  Capitolul 2 Scop, atribuţii, obligaţii  +  Articolul 5Scopul organismului naţional de acreditare, denumit în continuare Asociaţia, este de a dezvolta acreditarea şi evaluarea conformitatii şi de a conferi încredere în competenţa tehnica, imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor acreditate de aceasta, prin aplicarea principiilor de baza ale acreditării prevăzute la art. 4 din ordonanţa.  +  Articolul 6Asociaţia acreditează în domeniul reglementat şi în cel nereglementat laboratoarele şi organismele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa.  +  Articolul 7Asociaţia are atribuţiile prevăzute la art. 6 pct. 4 din ordonanţa, în Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, precum şi în orice alte reglementări în vigoare care privesc activitatea de acreditare naţionala.  +  Articolul 8În atingerea scopului sau Asociaţia are obligaţiile prevăzute la art. 6 pct. 5-12 din ordonanţa.  +  Capitolul 3 Componenta  +  Articolul 9 (1) Asociaţia este constituită din membri, persoane juridice, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. A şi D din ordonanţa. (2) Asociaţia poate avea membri de onoare, persoane fizice române sau străine, aleşi dintre personalitatile marcante care au avut o contribuţie semnificativă în activitatea de acreditare. Calitatea de membru de onoare se obţine cu aprobarea adunării generale a membrilor Asociaţiei.  +  Articolul 10Adunarea generală este structurată pe colegii, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. B din ordonanţa.  +  Articolul 11Adunarea generală se convoacă de preşedintele Asociaţiei sau la solicitarea a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului director, cu 30 de zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru reuniune.  +  Articolul 12Membrii Asociaţiei au, în principal, următoarele drepturi: a) sa participe şi sa voteze în adunările generale; b) sa aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei; c) sa participe la activităţile Asociaţiei; d) să îşi exprime opinia în mod direct sau prin reprezentanţi în legătură cu activitatea desfăşurată de Asociaţie; membrul care nu poate asigura prezenta sa în adunarea generală poate solicita unui singur alt membru reprezentarea sa; e) sa primească cu prioritate informaţii privind acreditarea pe plan naţional şi internaţional; f) să fie sprijiniti pentru a beneficia, cu prioritate, de activităţile de documentare şi instruire în domeniu; g) sa beneficieze de serviciile cu caracter general ale Asociaţiei şi sa primească în mod gratuit, pe suport electronic sau tipărit, buletinele informative ale Asociaţiei sau alte materiale de informare difuzate de către aceasta; h) sa menţioneze calitatea de membru al Asociaţiei în relaţiile lor oficiale; i) să aibă acces la patrimoniul Asociaţiei, cu respectarea prevederilor art. 21 din ordonanţa.  +  Articolul 13Membrii Asociaţiei au, în principal, următoarele obligaţii: a) să respecte statutul Asociaţiei; b) sa susţină promovarea acreditării naţionale; c) sa sprijine recunoaşterea Asociaţiei la nivel internaţional; d) sa susţină realizarea hotărârilor adunării generale, precum şi a obiectivelor şi activităţilor Asociaţiei; e) sa pună la dispoziţie, la cererea Asociaţiei, informaţii care în mod normal nu au caracter confidenţial; f) să respecte normele de deontologie în relaţiile cu membrii Asociaţiei şi cu partenerii din afară acesteia; g) sa promoveze şi sa susţină o imagine pozitiva a Asociaţiei în relaţiile cu terţii; h) sa achite cotizatia anuală stabilită pentru membri; excepţie de la aceasta obligaţie fac membrii de onoare care nu plătesc cotizatii.  +  Articolul 14Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele condiţii: a) prin dizolvarea Asociaţiei; b) prin retragere; solicitarea privind retragerea se comunică de către membru consiliului director prin scrisoare recomandată, cu cel puţin o luna înainte de data retragerii; c) prin excludere, ca urmare a încălcării statutului Asociaţiei; excluderea se realizează la propunerea Consiliului director.  +  Capitolul 4 OrganizareAdunarea generală a Asociaţiei  +  Articolul 15 (1) Adunarea generală constituie cel mai înalt forum al Asociaţiei şi cuprinde toţi membrii acesteia. (2) Adunarea generală se reuneste o dată pe an în sesiune ordinară şi în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este necesar. (3) Adunarea generală se convoacă de către preşedintele Asociaţiei sau la solicitarea a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului director, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei stabilite pentru reuniune. (4) Adunarea generală se considera statutara în condiţiile prezentei şi reprezentării a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei. Dacă se impune o a doua convocare, adunarea generală se considera statutara indiferent de numărul membrilor prezenţi şi reprezentaţi. (5) Adunarea generală ia decizii cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezenţi şi reprezentaţi. Un membru are dreptul la un singur vot şi poate reprezenta numai un singur membru absent. (6) Aprobarea statutului şi modificarea acestuia se realizează cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor Asociaţiei, prezenţi şi reprezentaţi.  +  Articolul 16Adunarea generală a Asociaţiei are următoarele competente: a) aproba statutul şi modificările acestuia; b) aproba obiectivele şi strategia Asociaţiei; c) aproba admiterea şi ratifica decizia privind excluderea membrilor; d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli; e) aproba raportul anual al Consiliului director şi bilanţul exerciţiului financiar încheiat; f) aproba regulamentul de funcţionare a Consiliului director; g) aproba codul deontologic al membrilor Asociaţiei; h) ia hotărâri referitoare la patrimoniul Asociaţiei, cu excepţia patrimoniului dobândit prin programe finanţate direct sau indirect de către Ministerul Industriei şi Resurselor; i) aproba valorile taxei de înscriere şi cotizatiei; j) alege/revoca reprezentanţii ei, din cele patru colegii, în Consiliul director şi dintre aceştia alege/revoca vicepreşedinţii Asociaţiei; vicepreşedintele colegiului autorităţilor este numit conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. E din ordonanţa; k) alege/revoca preşedintele Asociaţiei; l) aproba comisia de cenzori.Consiliul director  +  Articolul 17Consiliul director este structura organizatorică care asigura conducerea Asociaţiei în perioada dintre reuniunile adunării generale şi este ales pe o perioadă de 4 ani.  +  Articolul 18 (1) Consiliul director este format din 15 membri titulari, dintre care 4 sunt membri de drept. Consiliul director are şi 8 membri supleanţi. (2) Membrii de drept ai Consiliului director sunt: preşedintele Asociaţiei, preşedintele Asociaţiei de Standardizare din România, preşedintele Consiliului de acreditare şi reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Asociaţiei din partea colegiului autorităţilor. (3) Ceilalţi 11 membri titulari ai Consiliului director sunt: a) 3 reprezentanţi ai colegiului organismelor acreditate; b) 3 reprezentanţi ai colegiului beneficiarilor; c) 3 reprezentanţi ai colegiului consumatorilor; d) 2 reprezentanţi ai colegiului autorităţilor. (4) Membrii supleanţi se aleg câte doi pentru fiecare colegiu. Membrii supleanţi participa la întrunirile Consiliului director în situaţia în care nu se poate asigura, din motive întemeiate, reprezentarea în totalitate a colegiului respectiv de către membrii titulari. (5) Participarea unui membru supleant la lucrările Consiliului director este solicitată de către membrul titular care nu poate asigura reprezentarea şi se comunică preşedintelui Asociaţiei în timp util. (6) Un membru supleant, la propunerea Consiliului director, poate obţine calitatea de membru titular în cazul retragerii sau excluderii unui membru titular. (7) Consiliul director este condus de preşedintele Asociaţiei şi de 4 vicepreşedinţi, câte unul pentru fiecare colegiu. (8) Directorul general este invitat permanent al Consiliului director, fără drept de vot.  +  Articolul 19Consiliul director are, în principal, următoarele atribuţii: a) stabileşte politicile, strategiile şi obiectivele Asociaţiei; b) numeşte/revoca preşedintele şi membrii Consiliului de acreditare; c) numeşte membrii Comisiei de apel; d) decide în legătură cu reclamaţiile şi contestaţiile înaintate Consiliului director; e) numeşte/revoca directorul general în baza avizului favorabil, prealabil, al ministrului industriei şi resurselor; f) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei; g) aproba tarifele percepute de Asociaţie pentru serviciile specifice; h) aproba regulamentul Consiliului de acreditare, regulamentul de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară pentru structura executivă a Asociaţiei, precum şi organigrama acesteia; i) aproba constituirea/dizolvarea comitetelor tehnice şi preşedinţii acestora; j) propune adunării generale admiterea de noi membri; k) propune adunării generale excluderea membrilor titulari şi supleanţi ai Consiliului director şi/sau a membrilor Asociaţiei, după caz; l) numeşte dintre membrii supleanţi membrii titulari, în situaţia retragerii sau excluderii unor membri titulari.  +  Articolul 20Membrii Consiliului director reprezintă şi susţin interesele tuturor membrilor colegiului pe care îl reprezintă.  +  Articolul 21 (1) Consiliul director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui Asociaţiei sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi titulari. (2) Consiliul director se considera statutar întrunit în condiţiile prezentei şi reprezentării a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi titulari. (3) Hotărârile Consiliului director se considera valabile în condiţiile adoptării lor cu majoritatea simpla de voturi a membrilor titulari, prezenţi şi reprezentaţi. În caz de egalitate de voturi hotărârile se adoptă în baza votului preşedintelui Asociaţiei; deciziile în legătură cu politica naţionala în domeniul acreditării se iau cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. E din ordonanţa.Preşedintele Asociaţiei  +  Articolul 22Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii principale: a) asigura conducerea Consiliului director în calitate de preşedinte al acestuia; b) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice din România şi din străinătate; c) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu organizaţiile europene şi internaţionale de profil; d) reprezintă Asociaţia în Consiliul director al Asociaţiei de Standardizare din România; e) semnează decizia de numire/revocare a directorului general în baza hotărârii Consiliului director şi a avizului favorabil al ministrului industriei şi resurselor.Comisia de apel  +  Articolul 23Comisia de apel este constituită din minimum 3 membri. Unul dintre membri trebuie să fie consilierul juridic al Asociaţiei. Ceilalţi 2 membri sunt aleşi dintre membrii titulari ai Consiliului director.  +  Articolul 24Comisia de apel analizează şi propune Consiliului director modalităţile de rezolvare a reclamatiilor în legătură cu activitatea Asociaţiei şi a contestaţiilor referitoare la deciziile privind neacordarea, suspendarea sau retragerea acreditării.Comisia de cenzori  +  Articolul 25Comisia de cenzori este formată din 2 membri, dintre care unul trebuie să aibă calitatea de expert contabil.  +  Articolul 26Comisia de cenzori verifica periodic sau la solicitarea Consiliului director situaţiile privind activitatea economico-financiară a Asociaţiei.Consiliul de acreditare  +  Articolul 27Consiliul de acreditare este format din preşedintele Consiliului de acreditare, 4 membri titulari şi 4 membri supleanţi. Fiecare colegiu va fi reprezentat în Consiliul de acreditare printr-un membru titular şi un membru supleant.  +  Articolul 28Membrii Consiliului de acreditare sunt numiţi pe baza criteriilor de competenţa profesională, experienta în domeniul acreditării şi independenta faţă de orice posibile presiuni de natura politica, financiară sau de alta natura, care ar putea influenţa deciziile privind acordarea, menţinerea, suspendarea sau retragerea acreditării.  +  Articolul 29 (1) Membrul supleant participa la lucrările Consiliului de acreditare în situaţia în care membrul titular reprezentant al aceluiaşi colegiu nu poate participa din motive întemeiate. (2) Participarea unui membru supleant la lucrările Consiliului de acreditare este solicitată de către membrul titular care nu poate asigura prezenta sa şi se comunică preşedintelui Consiliului de acreditare în timp util. (3) Un membru supleant, la propunerea Consiliului director, poate obţine calitatea de membru titular în cazul retragerii sau excluderii unui membru titular.  +  Articolul 30 (1) Consiliul de acreditare analizează dosarele de acreditare întocmite de executivul Asociaţiei şi decide cu privire la acordarea, menţinerea, suspendarea sau retragerea acreditării laboratoarelor, organismelor de certificare sau de inspecţie, după caz. (2) Consiliul de acreditare poate solicita comitetelor tehnice realizarea de expertize tehnice în legătură cu propunerile privind acreditarea. (3) Decizia Consiliului de acreditare privind acordarea, menţinerea, suspendarea sau retragerea acreditării se ia cu majoritatea simpla de voturi a membrilor titulari prezenţi şi reprezentaţi. Preşedintele Consiliului de acreditare are drept de vot numai în cazul în care, ca urmare a votului exprimat de către membri, nu se poate lua o decizie în sensul acordării, menţinerii, suspendării sau retragerii acreditării. (4) Preşedintele Consiliului de acreditare semnează certificatul de acreditare în numele Consiliului de acreditare, împreună cu directorul general.Directorul general  +  Articolul 31 (1) Directorul general asigura conducerea structurii executive a Asociaţiei. (2) Directorul general este numit pe baza îndeplinirii cerinţelor de competenţa profesională şi managerială, precum şi a criteriului de independenta faţă de orice posibile presiuni comerciale, financiare sau de alta natura, care ar putea afecta activităţile şi obiectivele Asociaţiei.  +  Articolul 32 (1) Directorul general are următoarele competente principale: a) asigura conducerea operativă a structurii executive a Asociaţiei şi răspunde de întreaga activitate a executivului; b) decide cu privire la angajarea, promovarea, numirea şi demiterea personalului structurii executive a Asociaţiei; c) semnează certificatul de acreditare în numele structurii executive a Asociaţiei împreună cu preşedintele Consiliului de acreditare; d) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (2) Directorul general nu poate participa în calitate de evaluator în echipele de evaluare a laboratoarelor şi a organismelor.Comitetele tehnice  +  Articolul 33 (1) Comitetele tehnice se constituie pe domenii tehnice definite, la propunerea Consiliului de acreditare sau a directorului general. (2) Membrii comitetelor tehnice sunt experţi în domeniile tehnice ale comitetului respectiv. (3) Lista cuprinzând experţii tehnici, membri ai comitetelor tehnice înfiinţate pentru domeniile reglementate prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, se aproba de către autoritatea competentă în domeniu. Lista cuprinzând experţii tehnici va include cel puţin un reprezentant al autorităţii competente respective. (4) Conducerea Comitetului tehnic este asigurata de un preşedinte, propus de către membrii Comitetului tehnic din rândul acestora, aprobat de Consiliul director.  +  Articolul 34 (1) Comitetele tehnice, prin membrii lor, participa în echipele de evaluare a laboratoarelor ori a organismelor de certificare sau inspecţie, după caz, şi realizează expertize tehnice la solicitarea Consiliului de acreditare. (2) Experţii reprezentanţi ai autorităţii competente participa, la solicitarea acesteia, la evaluarile de supraveghere realizate în legătură cu organismele desemnate sau notificate de către autoritate.  +  Articolul 35Comitetele tehnice se convoacă la solicitarea directorului general sau a preşedintelui Consiliului de acreditare.  +  Capitolul 5 Venituri  +  Articolul 36Veniturile Asociaţiei sunt: a) taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor; b) veniturile obţinute de către Asociaţie prin prestarea de servicii specifice, respectiv:- acreditarea şi supravegherea laboratoarelor, a organismelor de certificare şi de inspecţie;- prestarea de servicii de instruire şi transfer de cunoştinţe în domeniul acreditării;- prelucrarea şi diseminarea de informaţii privind acreditarea;- editarea, publicarea şi difuzarea de documente referitoare la acreditare;- cesiuni, donaţii şi sponsorizări; c) fonduri alocate direct sau indirect prin programe de asistenţa tehnica.  +  Articolul 37Pentru serviciile specifice prestate de Asociaţie aceasta stabileşte şi încasează tarife.  +  Articolul 38Veniturile Asociaţiei sunt destinate exclusiv realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Capitolul 6 Dizolvare  +  Articolul 39 (1) Dizolvarea Asociaţiei se poate decide numai de către adunarea generală extraordinară, convocată în mod special în acest scop, în condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (2) Preşedintele Asociaţiei îl va informa pe ministrul industriei şi resurselor cu privire la propunerea de dizolvare a Asociaţiei, cu cel puţin 90 de zile anterior datei de convocare a adunării generale extraordinare pentru dizolvare.  +  Articolul 40În cazul dizolvării sau retragerii recunoaşterii de către Ministerul Industriei şi Resurselor, patrimoniul dobândit de Asociaţie prin programe finanţate direct sau indirect de Ministerul Industriei şi Resurselor, precum şi marca naţionala de acreditare RENAR se transfera direct altei asociaţii recunoscute.-------------