HOTĂRÂRE nr. 830 din 31 iulie 2002privind regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici, ale băncilor, organizaţiilor cooperatiste de credit şi fondurilor de garantare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 15 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Agenţii economici persoane juridice, cu excepţia băncilor, organizaţiilor cooperatiste de credit şi a fondurilor de garantare, constituie următoarele provizioane deductibile fiscal: a) provizioane pentru clienţii neincasati, în cazul declarării falimentului acestora, pe baza hotărârii judecătoreşti de deschidere prin care se atesta aceasta situaţie, în limita creanţei neacoperite prin avansurile încasate şi garanţiile deţinute de agentul economic asupra clienţilor respectivi, şi orice alte elemente asiguratorii.Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează prin trecerea acestora pe venituri în cazul încasării creanţei, înregistrării acesteia pe cheltuieli sau pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive de declarare a falimentului, prin care se certifica imposibilitatea încasării creanţei; b) provizioane pentru garanţii de buna execuţie, acordate clienţilor pentru remedieri în perioada de garanţie, în limitele prevăzute distinct în contractele încheiate, cu condiţia ca acestea să se regaseasca în facturile emise.Aceste provizioane se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate în cursul trimestrului respectiv pentru care se acordă garanţie în perioadele următoare, la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate, dar nu mai mult decât cota medie realizată în exerciţiul financiar precedent.Cota medie realizată în exerciţiul financiar precedent reprezintă raportul dintre cheltuielile efectuate cu remedierile în perioada de garanţie şi veniturile realizate din vânzarea bunurilor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, pentru care s-au acordat garanţii conform contractelor încheiate.În cazul contribuabililor infiintati în cursul unui an fiscal şi pentru care nu exista un exerciţiu financiar precedent, se au în vedere cotele prevăzute în contractele încheiate.Pentru lucrările de construcţii care necesita garanţii de buna execuţie, conform prevederilor din contractele încheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, în limita cotelor prevăzute în contracte, cu condiţia reflectării integrale la venituri a valorii lucrărilor executate şi confirmate de beneficiar pe baza situaţiilor de lucrări.Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garanţiile de buna execuţie se face pe măsura efectuării cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garanţie înscrise în contract; c) provizioane pentru garanţii de buna execuţie a contractelor externe, acordate, în condiţiile legii, producătorilor şi prestatorilor de servicii, în cazul exporturilor complexe, proporţional cu cota de participare la realizarea acestora, cu condiţia ca acestea să se regaseasca distinct în contractele încheiate şi în facturile emise.  +  Articolul 2 (1) Provizioanele specifice de risc de credit constituite de către bănci persoane juridice române, de sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, precum şi de organizaţiile cooperatiste de credit autorizate sunt deductibile la determinarea profitului impozabil în limita prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit şi ale Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României pentru aplicarea acestuia. Provizioanele sunt deductibile la data constituirii lor. (2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la bănci sunt aplicabile în mod corespunzător şi fondurilor de garantare, societăţi comerciale persoane juridice române, care au ca obiect de activitate preponderent garantarea creditelor acordate de către bănci, în limitele pentru care se acordă garanţia.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 31 iulie 2002.Nr. 830.------------