INSTRUCŢIUNI Nr. 2 din 18 mai 1994privind înregistrarea, transferul şi plata aferente operaţiunilor cu certificate de trezorerie
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 1 iunie 1994   +  Articolul 1În conformitatea cu prevederile art. 29 şi 30 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 9 şi 17 din Convenţia privind regimul emisiunii, vinzarii şi răscumpărării titlurilor de stat *) încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, activitatea de înregistrare, transfer şi plata referitoare la operaţiunile cu certificate de trezorerie se va efectua potrivit prezentelor instrucţiuni. ----------------------- Notă *) Convenţia a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 7 martie 1994.  +  Articolul 2În înţelesul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: - certificate de trezorerie reprezintă titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor cu scadenţa de până la un an, aflate în circulaţie în forma dematerializată şi evidentiate în Registrul certificatelor de trezorerie şi care, în lipsa unei prevederi contrare, dau naştere la drepturi şi obligaţii identice dacă au aceeaşi dată a scadentei; - participant este orice persoană juridică care subscrie şi tranzactioneaza, în mod direct, certificate de trezorerie, în baza prezentelor instrucţiuni, fie în nume şi pe cont propriu, fie în nume propriu şi pe contul unui deţinător înregistrat; - deţinător înregistrat este orice persoană sau entitate pe al carei nume sunt înregistrate certificate de trezorerie şi care a desemnat un participant, dacă este cazul, pentru a acţiona pe contul sau în operaţiunile cu certificate de trezorerie; - Registrul certificatelor de trezorerie se referă la facilitatea, oferită centralizat de Banca Naţionala a României, prin care se asigura, în conformitate cu instrucţiunile primite de la participanţi, păstrarea şi menţinerea evidentei deţinătorilor înregistraţi, efectuarea transferurilor certificatelor de trezorerie, precum şi furnizarea de date necesare în vederea răscumpărării certificatelor de trezorerie; - contul certificatelor de trezorerie este contul deschis pe numele unui deţinător înregistrat, precum şi pe numele Ministerului Finanţelor, în calitate de emitent, în Registrul certificatelor de trezorerie; - contul de numerar este contul curent deschis de către participant la Banca Naţionala a României; - plata este serviciul efectuat de Banca Naţionala a României în scopul plăţii aferente obligaţiilor participanţilor, rezultate în urma operaţiunilor cu certificate de trezorerie; - procedurile de lucru reprezintă toate modalităţile de efectuare a înregistrării, transferului şi plăţii referitoare la operaţiunile cu certificate de trezorerie, emise de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentelor instrucţiuni.  +  Articolul 3 (1) Subscrierea şi tranzacţionarea, în mod direct, a certificatelor de trezorerie se pot realiza numai de către persoanele juridice care au calitatea de participant. Aceasta se obţine în baza cererii depuse în acest sens la Direcţia credit şi operaţiuni de piaţa din cadrul Băncii Naţionale a României. (2) În vederea dobândirii şi menţinerii calităţii de participant, acesta va trebui: a) sa menţină un cont de numerar deschis la Banca Naţionala a României; b) să aibă capacitatea financiară de a-şi îndeplini obligaţiile referitoare la tranzacţiile cu certificate de trezorerie; c) să aibă suficient personal calificat şi sa dispună de facilităţi adecvate pentru menţinerea evidentelor în vederea respectării angajamentelor sale şi a cerinţelor precizate în instrucţiuni; d) sa plătească Băncii Naţionale a României, în termen de 14 zile de la facturare, costul aferent utilizării facilităţilor oferite, în conformitate cu comisioanele stabilite de către Banca Naţionala a României; e) sa răspundă faţă de Banca Naţionala a României şi faţă de ceilalţi participanţi pentru utilizarea, de către el, a facilităţilor oferite în baza prezentelor instrucţiuni în folosul oricărei persoane care nu are aceasta calitate; f) sa informeze Banca Naţionala a României cu privire la încetarea îndeplinirii condiţiilor, precum şi cu privire la intimpinarea sau anticiparea oricăror dificultăţi financiare; g) sa furnizeze Băncii Naţionale a României orice informaţie, documente sau registre pe care aceasta le poate solicita în legătură cu tranzacţiile referitoare la certificate de trezorerie; h) să respecte prevederile prezentelor instrucţiuni şi procedurile de lucru emise în aplicarea lor.  +  Articolul 4 (1) Persoanele care nu au calitatea de participant şi care doresc sa ia parte la operaţiunile cu certificate de trezorerie vor încheia un contract în acest sens cu un participant, în baza căruia acesta acţionează în nume propriu şi pe contul acestora. (2) Conţinutul minim al unui astfel de contract este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 5În efectuarea operaţiunilor cu certificate de trezorerie, participantul va asigura: a) transmiterea către Banca Naţionala a României de informaţii şi instrucţiuni corecte şi autorizate corespunzător; b) existenta unei împuterniciri corespunzătoare din partea deţinătorilor înregistraţi, când acţionează pe contul acestora; c) suficiente fonduri şi certificate de trezorerie care să le permită încheierea tuturor tranzacţiilor specificate în instrucţiunile lor.  +  Articolul 6 (1) Participantul va depună la Banca Naţionala a României specimenele de semnături ale persoanelor care sunt autorizate, de către conducerea sa, să semneze orice formular, sa dea sau sa primească orice instrucţiune, anunţ sau corespondenta la/sau de la Banca Naţionala a României, în condiţiile prezentelor instrucţiuni. (2) Semnăturile persoanelor autorizate conform alineatului precedent sunt valabile până la data depunerii unor noi specimene de semnături sau până la data suspendării, respectiv încetării, calităţii de participant.  +  Articolul 7 (1) Fiecare deţinător înregistrat va avea deschis un cont al certificatelor de trezorerie la Banca Naţionala a României, prin intermediul unui participant, dacă este cazul, care este împuternicit să efectueze operaţiuni în acest cont. (2) Contul certificatelor de trezorerie deschis pe numele deţinătorilor înregistraţi evidenţiază în debit certificatele de trezorerie aflate în proprietatea acestora, iar în credit, certificatele de trezorerie transferate. (3) Banca Naţionala a României va deschide un cont al certificatelor de trezorerie pe numele Ministerului Finanţelor, în calitate de emitent, care evidenţiază în debit certificatele de trezorerie emise, iar în credit, certificatele de trezorerie vîndute deţinătorilor înregistraţi.  +  Articolul 8Înregistrarea este o operaţiune efectuată de Banca Naţionala a României în Registrul certificatelor de trezorerie, în baza instrucţiunilor participanţilor şi a procedurilor de lucru, prin înscrierea de menţiuni cu privire la: a) titularii dreptului de proprietate asupra certificatelor de trezorerie; b) transferurile dreptului de proprietate asupra certificatelor de trezorerie; c) stingerea dreptului de proprietate asupra certificatelor de trezorerie prin plata valorii nominale a acestora la data răscumpărării.  +  Articolul 9 (1) Tranzacţiile cu certificate de trezorerie sunt raportate Băncii Naţionale a României de către participantul care vinde, după ce în prealabil acesta a obţinut confirmarea participantului care cumpara, în conformitate cu procedurile de lucru. (2) Banca Naţionala a României, în baza prevederilor contractului de tranzactionare, identifica drepturile şi obligaţiile participanţilor, de livrare sau primire a unui număr de certificate de trezorerie şi de plată sau de încasare a unei anumite sume de bani. (3) Contractul de tranzactionare încheiat între părţi şi efectele acestuia nu pot fi afectate de prevederile altui contract sau angajament, indiferent de locul şi de momentul în care intervine acesta din urma.  +  Articolul 10 (1) Transferul certificatelor de trezorerie se realizează de către Banca Naţionala a României, conform cererilor de subscriere aprobate sau contractelor de tranzactionare, prin operarea modificărilor în conturile certificatelor de trezorerie. Aceste modificări au loc prin creditarea contului certificatelor de trezorerie al Ministerului Finanţelor, în calitate de emitent, sau al deţinătorului înregistrat care livreaza, după caz, şi prin debitarea contului certificatelor de trezorerie al deţinătorului înregistrat care primeşte. (2) Plata sumelor datorate este efectuată prin Banca Naţionala a României, prin înregistrarea operaţiunilor corespunzătoare în conturile de numerar ale Ministerului Finanţelor şi/sau ale participanţilor, după caz, conform cererilor de subscriere aprobate, contractului de tranzactionare şi instrucţiunilor de plată privind răscumpărarea.  +  Articolul 11Transferurile de certificate de trezorerie, precum şi plăţile devin efective după înregistrarea de către Banca Naţionala a României în conturile certificatelor de trezorerie ale deţinătorilor înregistraţi şi în conturile de numerar ale participanţilor.  +  Articolul 12Dreptul de proprietate asupra certificatelor de trezorerie este evidenţiat prin înregistrările în conturile certificatelor de trezorerie deschise la Banca Naţionala a României.  +  Articolul 13 (1) Banca Naţionala a României are dreptul sa corecteze înregistrările în contul certificatelor de trezorerie, prin: a) înregistrarea oricărei tranzacţii omise; b) înlocuirea unei înregistrări incorecte; c) corectarea ori anularea unei înregistrări. (2) Banca Naţionala a României notifica participantului corectiile efectuate în contul certificatelor de trezorerie al acestuia şi/sau al deţinătorului înregistrat pentru care respectivul participant are împuternicirea sa acţioneze. (3) Participantul este singurul răspunzător pentru orice obligaţii rezultate din aceste corectii.  +  Articolul 14 (1) În cazul solicitării de către deţinătorul înregistrat a modificării informaţiilor referitoare la elementele sale de identificare conţinute în Registrul certificatelor de trezorerie, acesta trebuie să completeze şi sa transmită, conform procedurilor de lucru, în mod direct sau prin participantul sau, o instrucţiune specifică în acest sens. (2) Aceasta instrucţiune certificată de participant, dacă este cazul, va fi transmisă Băncii Naţionale a României. (3) Certificarea instrucţiunii de către participant garantează Băncii Naţionale a României ca la momentul semnării instrucţiunii de către deţinătorul înregistrat sau de reprezentantul acestuia: a) semnatarul are capacitatea legală de a încheia actul juridic; b) semnatura este originala. (4) Banca Naţionala a României verifica identitatea deţinătorului înregistrat şi modifica datele din Registrul certificatelor de trezorerie în concordanta cu instrucţiunile de modificare primite, fără a fi răspunzătoare faţă de deţinătorul înregistrat sau faţă de participant pentru operarea modificărilor solicitate.  +  Articolul 15 (1) Forma, conţinutul şi frecventa raportarilor care vor fi transmise participanţilor de către Banca Naţionala a României vor fi stabilite în procedurile de lucru. (2) Participantul are obligaţia de a verifica toate raportarile transmise de către Banca Naţionala a României în baza prezentelor instrucţiuni şi de a comunică acesteia în cel mult 3 zile de la primire orice neconcordanta. După expirarea acestui termen, datele se considera însuşite de către participant şi nici o corectie ulterioară nu mai poate avea loc.  +  Articolul 16Banca Naţionala a României asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor referitoare la operaţiunile cu certificate de trezorerie care nu sunt destinate publicului.  +  Articolul 17 (1) Banca Naţionala a României poate obţine, utiliza şi furniza Ministerului Finanţelor orice informaţii cu privire la un participant sau la un deţinător înregistrat, în scopul îndeplinirii funcţiei sale de agent al acestuia şi poate difuza informaţii către: a) cenzorii altui participant, asupra tranzacţiilor sale cu participantul respectiv, în cadrul limitelor activităţii acestora; b) o instanţa judecătorească, un organ de supraveghere al deţinătorului înregistrat sau un organ administrativ căruia acesta i se subordonează, în baza unei cereri a acestora. (2) De asemenea, pot fi furnizate informaţii în situaţia în care acestea se configureaza sub forma unor date statistice, iar participantul sau deţinătorul înregistrat nu este identificat sau identificabil.  +  Articolul 18 (1) Orice notificare va fi facuta sub luare de semnatura, în forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau sub forma unui telex (testat pentru verificarea autenticităţii mesajelor). (2) În cazul în care notificarea este facuta sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, expedierea către participant se face la adresa comunicată de acesta, iar expedierea către Banca Naţionala a României se face la sediul central, cu precizarea persoanei în atenţia căreia aceasta este trimisa.  +  Articolul 19 (1) Banca Naţionala a României poate suspenda sau întrerupe orice activitate desfăşurată în legătură cu certificatele de trezorerie sau poate modifica procedurile de lucru. (2) În acest caz, Banca Naţionala a României va anunta prompt şi în scris pe participanţi despre orice astfel de suspendare sau întrerupere.  +  Articolul 20 (1) Banca Naţionala a României poate suspenda sau interzice desfăşurarea de către un participant a activităţilor prevăzute de prezentele instrucţiuni în cazul: a) insolvabilitatii acestuia; b) nerespectării dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni şi a procedurilor de lucru, în funcţie de gravitatea faptei şi de consecinţele acesteia. (2) Banca Naţionala a României va determina, în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la alineatul precedent, măsurile care vor fi luate cu privire la tranzacţiile care sunt în curs de efectuare, răspunderea pentru derularea acestora raminind în întregime participantului.  +  Articolul 21În baza prezentelor instrucţiuni, Banca Naţionala a României va elabora procedurile de lucru, care vor fi transmise fiecărui participant. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu  +  AnexăCONTRACTPrezentul contract se încheie între: ............................., cu sediul social în localitatea ...........,str. ................ nr........, telefon ............., fax ....., deţinătoarea contului bancar nr. ............., deschis la ..............., societateacomercială înmatriculată în Registrul comerţului al municipiului ...............cu nr. ..................., ce are codul fiscal ................., reprezentatăprin domnii ..............................................................., încalitate de participanţi, în conformitate cu Instrucţiunile Băncii Naţionalea României privind înregistrarea, transferul şi plata aferente operaţiunilorcu certificate de trezorerieşi A sau BA. .........................., cu sediul social în localitatea ...........,str..................... nr......, telefon .........., fax ......., deţinătoarea contului bancar nr............., deschis la ..........., societatea comercialăînmatriculată în Registrul comerţului al municipiului ..........................cu nr........., ce are codul fiscal ................., reprezentată prin domnii...................................................................................................................., în calitate de deţinător înregistrat,B. Nume ....................... prenume .........................., adresa:localitatea .................., str.............. nr........., bl......., sc......, ap..........., judeţul .............., telefon ..............., posesor alactului de identitate .................. seria ........... nr.................,eliberat de ................ la data de ......................, în calitate dedeţinător înregistrat.Termenii şi condiţiile asupra cărora părţile convin sunt: Art. 1. - Obiectul contractului Efectuarea de operaţiuni în legătură cu certificatele de trezorerie de către participant în nume propriu şi pe contul deţinătorului înregistrat. Art. 2. - Obligaţiile participantului (1) În baza prezentului contract, participantul va deschide, va opera şi va menţine în evidentele sale, pentru şi pe numele deţinătorului înregistrat, un cont de numerar în vederea efectuării plăţilor şi încasărilor aferente operaţiunilor cu certificate de trezorerie şi va asigura deschiderea, operarea şi menţinerea, pentru şi pe numele deţinătorului înregistrat, a unui cont al certificatelor de trezorerie la Banca Naţionala a României, în vederea înregistrării şi transferului certificatelor de trezorerie, existente într-o formă dematerializată. (2) Participantul tine, extracontabil, o evidenta a miscarilor din contul certificatelor de trezorerie al deţinătorului înregistrat, precum şi a soldului acestuia în baza comunicărilor primite de la Banca Naţionala a României şi asigura transmiterea instrucţiunilor necesare Băncii Naţionale a României pentru înscrierea în Registrul certificatelor de trezorerie a tuturor operaţiunilor efectuate pe contul deţinătorului înregistrat. (3) Participantul crediteaza contul de numerar al deţinătorului înregistrat cu sumele primite în legătură cu certificatele de trezorerie deţinute în cont şi cu cele primite ca urmare a tranzactionarii acestora, dispusă de deţinătorul înregistrat, şi debiteaza contul deţinătorului înregistrat cu sumele datorate de acesta. (4) Participantul este obligat sa plătească la cerere deţinătorului înregistrat sumele de bani deţinute în numele acestuia din urma. (5) Participantul va dispune operarea în conturile deţinătorului înregistrat numai în baza instrucţiunilor acestuia. (6) Participantul este dator deţinătorului înregistrat pentru orice cheltuiala, dobinda şi pierdere datorată evoluţiei pieţei, rezultind din neexecutarea de către acesta a ordinelor deţinătorului înregistrat. (7) Participantul se obliga sa păstreze confidenţialitatea operaţiunilor sale cu deţinătorul înregistrat; dezvaluirea informaţiilor referitoare la acestea va avea loc numai în concordanta cu reglementările Băncii Naţionale a României şi ale legislaţiei în vigoare. (8) Participantul are obligaţia de a asigura posibilitatea consultării de către deţinătorul înregistrat a instrucţiunilor şi procedurilor Băncii Naţionale a României în legătură cu certificatele de trezorerie la sediul sau, în timpul orelor de program, şi de a pune la dispoziţie acestuia, contra cost, copii ale acestora. Art. 3. - Obligaţiile deţinătorului înregistrat (1) Deţinătorul înregistrat se obliga sa plătească în întregime şi la timp participantului sumele pe care acesta le datorează potrivit fiecărei tranzacţii cu certificate de trezorerie. (2) Deţinătorul înregistrat se obliga sa plătească participantului toate comisioanele şi spezele în legătură cu fiecare tranzacţie şi cu administrarea contului certificatelor de trezorerie. (3) Deţinătorul înregistrat datorează participantului orice cheltuiala, dobinda sau pierdere curenta, la valoarea de piaţa, rezultind din neplata la timp către participant a sumelor datorate acestuia. (4) Prin instrucţiunile sale date participantului, deţinătorul înregistrat garantează acestuia şi Băncii Naţionale a României ca: a) are capacitatea legală pentru a iniţia instrucţiunea; b) nu cunoaşte nici un fapt care ar putea afecta valabilitatea deţinerii certificatelor de trezorerie; c) are suficiente fonduri şi certificate de trezorerie să-şi achite obligaţiile la timp. (5) Deţinătorul înregistrat are obligaţia de a verifica toate confirmările, extrasele sau orice alte comunicări primite de la participant în baza prezentului contract şi de a comunică participantului în cel mult 48 de ore de la data primirii acestora orice neconcordanta. După expirarea acestui termen, datele se considera însuşite de către deţinătorul înregistrat şi nici o corectie ulterioară nu mai poate avea loc. (6) Deţinătorul înregistrat dispune la cerere întocmirea oricăror certificate de trezorerie care nu pot fi înregistrate sau transferate corespunzător sau al căror transfer sau înregistrare este gresita. Art. 4. - Neefectuarea plăţilor Participantul are dreptul sa dispună de certificatele de trezorerie cumpărate şi transferate în contul deţinătorului înregistrat, dacă acesta nu face plata la timp şi în întregime. Art. 5. - Notificări (1) Orice notificare este considerată a fi îndeplinită în momentul comunicării ei fie sub luare de semnatura, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau sub forma de telex (testat pentru verificarea autenticităţii mesajelor). (2) În cazul în care notificarea este facuta sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, expedierea se face la adresele menţionate în prezentul contract. Art. 6. - Alte clauze (1) Deţinătorul înregistrat este de acord ca certificatele de trezorerie sunt emise într-o formă dematerializată şi nu pot fi obţinute într-o formă fizica. (2) Deţinătorul înregistrat este de acord ca toate cererile către şi informaţiile venite de la Banca Naţionala a României vor fi transmise exclusiv prin participant, în modul şi forma prevăzute de Banca Naţionala a României. (3) Participantul poate deţine sumele de bani ale deţinătorului înregistrat în orice loc sau instituţie unde acesta îşi păstrează disponibilităţile băneşti, iar obligaţiile lui sunt limitate la cele pe care le are cu privire la păstrarea acestor disponibilitati. (4) Sumele de bani deţinute de participant în numele deţinătorului înregistrat pot fi folosite de participant în activitatea sa curenta. (5) Deţinătorul înregistrat exonereaza de răspundere atât pe participant, cît şi Banca Naţionala a României de orice pretentie a unei terţe părţi care poate surveni ca urmare a instrucţiunilor sale referitoare la certificatele de trezorerie deţinute. Art. 7 - Dispoziţii finale (1) Toate operaţiunile efectuate cu certificate de trezorerie în baza prezentului contract vor respecta dispoziţiile Instrucţiunilor privind înregistrarea, transferul şi plata aferente operaţiunilor cu certificate de trezorerie şi ale procedurilor de lucru, precum şi legislaţia în vigoare. (2) Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. (3) Orice neînţelegere aparuta între participant şi deţinătorul înregistrat în legătură cu interpretarea şi executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabila. (4) Litigiile dintre părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentului contract se pot soluţiona pe cale arbitrară sau judecătorească, la alegerea părţilor. Încheiat astăzi, ................ în ..... exemplare, din care s-a inminat unexemplar fiecărei părţi.
    Numele deţinătorului înregistrat .......................................... .
    Semnătura ...............Semnătura ...............
    Funcţia .................Funcţia .................
    Numele participantului .................................................... .
    Semnătura ...............Semnătura ...............
    Funcţia .................Funcţia .................
  ------------------------------