ORDONANTA URGENTA Nr. 1 din 13 octombrie 1994cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 18 octombrie 1994  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1La venituri, comparativ cu nivelurile prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, se aproba următoarele influente:
    VENITURI - TOTAL- miliarde lei -
    - 56,2
    1. Venituri curente- 59,1
    a) venituri fiscale- 395,8
    din care:  
    - impozite directe- 27,0
    - impozite indirecte368,8
    b) venituri nefiscale+ 336,7
    2. Venituri din capital+ 2,9
   +  Articolul 2La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevăzute în Legea nr. 36/1994, se aproba următoarele influente:
    CHELTUIELI - TOTAL- miliarde lei -
    - 180,6
    din care:  
    1.Cheltuieli curente- 187,9
      1.1.Cheltuieli de personal+ 109,2
      1.2.Cheltuieli materiale şi servicii+ 34,3
      1.3.Subvenţii şi transferuri- 104,8
        1.3.1.Subvenţii pentru instituţii publice- 0,9
        1.3.2.Subvenţii pe produse şi activităţi+ 36,4
        1.3.3.Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif- 178,6
        1.3.4.Prime acordate producătorilor agricoli- 87,1
        1.3.5.Transferuri+ 125,4
      1.4.Dobânzi aferente datoriei publice- 242,8
      1.5.Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve+ 16,2
    2.Cheltuieli de capital+ 16,9
    3.Împrumuturi- 3,9
      3.1. Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale- 3,9
    4.Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora- 5,7
    4.1.Rambursări de credite externe+ 4,8
    4.2.Plăţi de dobânzi şi comisioane- 10,5
  Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă, includ şi influentele din îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar. În cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1994, ordonatorii de credite pot asigura şi plata premiilor anuale, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. În vederea încadrării în nivelul cheltuielilor de personal pe anul 1994, începând cu data de 1 noiembrie 1994 se amina ocuparea posturilor vacante existente în cadrul numărului mediu de personal finanţat pe anul 1994, stabilit prin Legea nr. 36/1994, actualizat cu modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale, precum şi a celor care devin vacante după această dată, cu excepţia organelor autorităţii judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei. Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele şi lucrările cuprinse în listele anexe la Legea nr. 36/1994 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu derularea procesului investitional. Listele de investiţii astfel modificate se vor prezenta de către ordonatorii principali de credite la băncile finanţatoare, cu avizul Ministerului Finanţelor. Listele de investiţii modificate, anexe la bugetele locale, se aproba de autorităţile publice locale cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Modificarea listelor de investiţii în condiţiile prevederilor art. 28 din Legea nr. 36/1994 se poate efectua până la 30 noiembrie 1994.
   +  Articolul 3Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1994 se majorează cu suma de 163,4 miliarde lei pentru cheltuieli de personal şi cu 32,6 miliarde lei pentru cheltuieli materiale şi servicii şi se diminuează cu 4,0 miliarde lei pentru cheltuieli de capital. În vederea încadrării în noile niveluri aprobate pentru cheltuielile de personal în domeniile învăţământului şi sănătăţii, ministerele respective vor proceda la punerea în aplicare a programului de reforma în aceste domenii.  +  Articolul 4Cheltuielile pentru apărarea tarii se diminuează cu 18,4 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică cu 42,2 miliarde lei.  +  Articolul 5Cheltuielile pentru autorităţile publice se diminuează cu 56,0 miliarde lei, din care pentru:
    - Senat- miliarde lei -
    - 3,5
    - Camera Deputaţilor- 2,5
    - autoritatea judecătorească- 35,4
    - autoritatea executivă- 13,9
   +  Articolul 6Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majorează cu 31,3 miliarde lei, iar în structura se majorează cu 4,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 62,5 miliarde lei pentru cheltuieli materiale şi servicii, 32,8 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi se diminuează cu 62,3 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri. Pe acţiuni economice, aceste influente se repartizează astfel:
      - miliarde lei -
    - industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei+ 68,6
    - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător- 4,8
    - transporturi şi comunicaţii- 21,8
    - alte acţiuni economice- 10,7
  Sumele alocate pentru aplicarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli sunt de 560,5 miliarde lei.
   +  Articolul 7Suma de 10,0 miliarde lei, prevăzută conform art. 20 lit. b) din Legea nr. 36/1994, pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1994, se poate utiliza pentru stabilizarea ratei dobinzii la creditele pe termen scurt şi mediu acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. şi de băncile comerciale în anii 1993 şi 1994 pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8Deficitul bugetului de stat pe anul 1994 se stabileşte în suma de 1.754,0 miliarde lei. Sinteza modificărilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, pe anul 1994, este prezentată în anexa nr. 1. Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1994, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prezentată în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1994, pe ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, modificate, precum şi subvenţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, potrivit legii, sunt prezentate în anexa nr. 3*).  +  Articolul 10Prevederile art. 23 din Legea nr. 36/1994 se modifica astfel: "În vederea respectării deficitului bugetului de stat în limita aprobată, diferenţa dintre creditele bugetare anuale, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanţă, şi creditele bugetare deschise pentru primele 10 luni din acest an se blocheaza în proporţie de 50% . Aceste fonduri nu pot fi angajate şi utilizate de către ordonatorii principali de credite decît după deblocarea acestora cu aprobarea primului-ministru, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat. Sunt exceptate de la prevederile alineatului precedent următoarele cheltuieli: alocaţiile de stat şi alte ajutoare pentru copii, pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate potrivit legii, bursele pentru elevi şi studenţi, cheltuielile de personal, dobinzile aferente datoriei publice, fondurile de rezerva prevăzute în bugetul de stat, sumele destinate promovării şi sprijinirii exportului".  +  Articolul 11Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea menţinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau altor cauze, sarcinile au fost desfiinţate sau aminate şi de a propune anularea sau reducerea lor pentru majorarea Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. Prin hotărâre a Guvernului, economiile realizate în condiţiile alineatului precedent se pot aloca Ministerului Industriilor pentru finanţarea cheltuielilor de capital la obiectivul "Centrala Nuclearo-electrica Cernavoda - Unitatea 1", în vederea punerii în funcţiune a acestui obiectiv.  +  Articolul 12Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, sunt prevăzute în anexa nr. 4. Limitele minime pe acţiuni pentru asigurarea finanţării cheltuielilor materiale şi a celor privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare aferente unităţilor sanitare, precum şi a cheltuielilor aferente acţiunii de asistenţa socială, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 13Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale se repartizează pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov potrivit anexei nr. 6, fiind prevăzute cu afectatie specială, astfel: - pentru asigurarea protecţiei sociale vizind energia termica livrata populaţiei, la care preţul cu ridicată al producătorilor cumulat cu tariful de distribuţie depăşeşte nivelul maxim al preţului de livrare stabilit pentru populaţie, şi numai pentru distribuţia aferentă energiei termice livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru populaţie, precum şi pentru asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale, care pot fi acoperite, în completarea, şi din venituri proprii şi din sume defalcate din impozitul pe salarii; - pentru cheltuielile de capital la obiectivele şi lucrările de investiţii noi sau în continuare, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7 la Legea nr. 36/1994, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele locale.  +  Articolul 14Prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 se modifica astfel: "Sumele încasate din avansuri şi din ratele lunare ale preţului pentru locuinţe construite din fondurile statului şi vîndute persoanelor fizice care la data vinzarii-cumpărării aveau calitatea de chiriaşi se vărsa integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor pe teritoriul cărora se afla situate locuintele respective, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat".  +  Articolul 15În vederea continuării lucrărilor la autostrada Bucureşti-Fetesti şi pentru realizarea programului contractat cu antreprenorii, Banca Naţionala a României disponibilizeaza din profitul net realizat pe primul semestru al anului 1994 suma de 44 miliarde lei pe care o pune la dispoziţia Ministerului Transporturilor pentru efectuarea plăţilor la lucrările nedecontate, precum şi a celor în curs de execuţie. De asemenea, Banca Naţionala a României aloca din profitul net realizat în anul 1994 suma de 10,0 miliarde lei pentru următoarele cheltuieli: - procurarea unor materiale, piese de schimb şi alte cheltuieli curente, precum şi achiziţionarea din import de aparatura şi utilaje de către Societatea Română de Radiodifuziune, în suma de 4,0 miliarde lei; - continuarea unor lucrări de investiţii social-culturale (cămine, cantina studenteasca şi sala de sport) de către Academia de Studii Economice, în suma de 4,0 miliarde lei; - asigurarea fondurilor necesare aprovizionarii cu apa a municipiului Zalau, în suma de 2,0 miliarde lei. Banca Naţionala a României aloca din profitul net realizat în anul 1994 suma de 77.438,9 milioane lei în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 privind acoperirea financiară a unor cheltuieli rămase neregularizate prin preluarea lor la datoria publică interna, reprezentind restituiri de dobinzi plătite de agenţii economici la credite pentru investiţii sistate, plata către agenţii economici a influentelor nefavorabile din modificarea cursului valutar, nealinierea preţurilor de livrare interne la preţurile modificate ale materiilor prime din import şi restituiri de cheltuieli efectuate pentru producţia în diferite stadii de execuţie destinată unor obiective de investiţii sistate. Pentru asigurarea surselor necesare executării lucrărilor agricole din toamna anului 1994, preluării produselor agricole de baza de la producători şi constituirii stocurilor de produse agroalimentare necesare consumului populaţiei în perioada toamna-iarna 1994-1995, se acordă credite cu dobinda bonificata. Suma aferentă dobinzii bonificate se suporta din profitul net realizat în anul 1994 de Banca Naţionala a României în limita a 200 miliarde lei. Guvernul şi Banca Naţionala a României vor lua măsurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi.  +  Articolul 16Veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificările corespunzătoare, sunt redate în anexele nr. 7-12.  +  Articolul 17Pierderile provocate de acţiunea negativa a factorilor naturali în anul 1994 asupra culturilor agricole vegetale se acoperă din fondurile alocate cu aceasta destinaţie prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi din soldul Fondului special pentru agricultura, existent la data prezentei ordonanţe, ce s-a constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993. Nivelul despăgubirilor de care vor beneficia producătorii agricoli indiferent de natura proprietăţii şi forma de exploatare a terenurilor pe fiecare cultura calamitata în funcţie de cheltuielile efectuate, zonelor calamitate, precum şi metodologia de acordare se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 18Ordonatorii principali şi secundari de credite, în termen de 10 zile de la data prezentei ordonanţe, vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3. În cadrul aceluiaşi termen se vor aproba de către Guvern bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, pe anul 1994, din subordinea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au influente din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 19În anul 1994, ratele pentru datoria publică interna preluată în condiţiile Legii nr. 7/1992, scadente până la 31 decembrie, şi dobinzile aferente se vor rambursa, respectiv plati, din sumele stabilite şi aprobate cu aceasta destinaţie de către Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor pe care statul le deţine la societăţile comerciale.  +  Articolul 20Se autorizeaza Ministerul Finanţelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul de stat şi în bugetele fondurilor speciale pe anul 1994, precum şi modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. ------------------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1
    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1994
    - Sinteză -- mii lei -
      Program actualizat buget de statCredite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statCredite externeTotal
    Buget de statCredite externe
    012345=1+36=2+47=5+6
    I. VENITURI - TOTAL9.863.731.000   -56.200.000   9.807.531.000   9.807.531.000
    A. VENITURI CURENTE9.858.231.000   -59.100.000   9.799.131.000   9.799.131.000
    1. VENITURI FISCALE9.644.051.000   -395.755.000   9.248.296.000   9.248.296.000
    1.1. IMPOZITE DIRECTE4.599.760.000   -26.985.000   4.572.775.000   4.572.775.000
    IMPOZITUL PE PROFIT2.071.000.000       2.071.000.000   2.071.000.000
    IMPOZITUL PE SALARII2.469.675.000   -39.300.000   2.430.375.000   2.430.375.000
    Impozitul pe salarii - Total -2.978.600.000   122.000.000   3.100.600.000   3.100.600.000
    Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale-508.925.000   -161.300.000   -670.225.000   -670.225.000
    ALTE IMPOZITE DIRECTE59.085.000   12.315.000   71.400.000   71.400.000
    Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente1.200.000   2.800.000   4.000.000   4.000.000
    Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat6.000.000       6.000.000   6.000.000
    Impozitul pe dividende la societăţile comerciale51.100.000   8.900.000   60.000.000   60.000.000
    Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor750.000   250.000   1.000.000   1.000.000
    Alte încasări din impozite directe35.000   365.000   400.000   400.000
    1.2. IMPOZITE INDIRECTE5.044.291.000   -368.770.000   4.675.521.000   4.675.521.000
    ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE1.207.577.000   -190.680.000   1.016.897.000   1.016.897.000
    Impozitul pe circulaţia mărfurilor24.000.000   11.000.000   35.000.000   35.000.000
    Accize770.277.000   -201.680.000   568.597.000   568.597.000
    Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale413.300.000       413.300.000   413.300.000
    TAXE VAMALE646.100.000   -15.600.000   630.500.000   630.500.000
    Taxe vamale de la persoane juridice601.100.000   -15.600.000   585.500.000   585.500.000
    Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale45.000.000       45.000.000   45.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE65.934.000   81.066.000   147.000.000   147.000.000
    Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen52.250.000   62.750.000   115.000.000   115.000.000
    Taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc6.000.000   4.000.000   10.000.000   10.000.000
    Taxa asupra deplasărilor în străinătate4.000.000   16.000.000   20.000.000   20.000.000
    Alte încasări din impozite indirecte3.684.000   -1.684.000   2.000.000   2.000.000
    TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ3.124.680.000   -243.556.000   2.881.124.000   2.881.124.000
    2. VENITURI NEFISCALE214.180.000   336.655.000   550.835.000   550.835.000
    VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI87.900.000   280.000.000   367.900.000   367.900.000
    VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME28.000.000   9.000.000   37.000.000   37.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE53.450.000   7.650.000   61.100.000   61.100.000
    Taxe de metrologie200.000   100.000   300.000   300.000
    Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică2.100.000   -400.000   1.700.000   1.700.000
    Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civile4.200.000       4.200.000   4.200.000
    Taxe consulare37.100.000       37.100.000   37.100.000
    Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii600.000       600.000   600.000
    Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal1.200.000   700.000   1.900.000   1.900.000
    Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor200.000   100.000   300.000   300.000
    Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare3.000.000   3.000.000   6.000.000   6.000.000
    Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate250.000   550.000   800.000   800.000
    Taxe şi alte venituri din protecţia mediului100.000   100.000   200.000   200.000
    Alte venituri de la instituţiile publice4.500.000   3.500.000   8.000.000   8.000.000
    DIVERSE VENITURI44.830.000   40.005.000   84.835.000   84.835.000
    Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive800.000   4.200.000   5.000.000   5.000.000
    Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale11.000.000       11.000.000   11.000.000
    Încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/19731.000.000       1.000.000   1.000.000
    Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi8.500.000   26.025.000   34.525.000   34.525.000
    Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive1.200.000       1.200.000   1.200.000
    Venituri din concesiuni30.000   -20.000   10.000   10.000
    Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991500.000       500.000   500.000
    Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.600.000       1.600.000   1.600.000
    Încasări din alte surse18.000.000       18.000.000   18.000.000
    Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii2.200.000   9.800.000   12.000.000   12.000.000
    B. VENITURI DIN CAPITAL5.500.000   2.900.000   8.400.000   8.400.000
    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI5.500.000   2.900.000   8.400.000   8.400.000
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice2.500.000   2.900.000   5.400.000   5.400.000
    Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare3.000.000       3.000.000   3.000.000
    II. CHELTUIELI - TOTAL11.742.126.102269.172.500*)-180.628.580-28.514.90011.561.497.522240.657.600**)11.802.155.122
    CHELTUIELI CURENTE9.892.663.034106.404.500-187.921.3906.195.5009.704.741.644112.600.0009.817.341.644
    CHELTUIELI DE PERSONAL3.130.776.375   109.184.885   3.239.961.260   3.239.961.260
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.501.791.6097.804.50034.318.66837.885.5001.536.110.27745.690.0001.581.800.277
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI4.212.898.89098.600.000-104.805.121-31.690.0004.108.093.76966.910.0004.175.003.769
    Subvenţii pentru instituţiile publice151.619.960   -938.644   150.681.316   150.681.316
    Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   36.366.000   679.314.366   679.314.366
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   -178.552.178   491.330.000   491.330.000
    Prime acordate producătorilor agricoli376.355.000   -87.129.316   289.225.684   289.225.684
    Transferuri2.372.093.38698.600.000125.449.017-31.690.0002.497.542.40366.910.0002.564.452.403
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
    SUME PREVĂZUTE ÎN POZIŢII GLOBALE CA REZERVE6.909.360   16.166.178   23.075.538   23.075.538
    CHELTUIELI DE CAPITAL ÎMPRUMUTURI1.677.361.120 105.540.000162.768.00016.949.690 -3.900.000-34.710.4001.694.310.810 101.640.000128.057.6001.822.368.410 101.640.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA66.561.948   -5.756.880   60.805.068   60.805.068
    Rambursări de credite externe31.691.087   4.815.187   36.506.274   36.506.274
    Plăţi de dobânzi şi comisioane34.870.861   -10.572.067   24.298.794   24.298.794
    Partea I - Cheltuieli              
    social-culturale3.264.460.54598.900.00094.133.665-5.330.0003.358.594.21093.570.0003.452.164.210
    CHELTUIELI CURENTE3.097.128.3565.500.00098.821.36539.070.0003.195.949.72144.570.0003.240.519.721
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.835.309.950   163.433.750   1.998.743.700   1.998.743.700
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII426.070.6705.500.00032.585.80039.070.000458.656.47044.570.000503.226.470
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI835.747.736   -97.198.185   738.549.551   738.549.551
    Subvenţii pentru instituţiile publice74.351.250   77.900   74.429.150   74.429.150
    Transferuri761.396.486   -97.276.085   664.120.401   664.120.401
    CHELTUIELI DE CAPITAL141.980.05093.400.000-3.962.700-44.400.000138.017.35049.000.000187.017.350
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA25.352.139   -725.000   24.627.139   24.627.139
    ÎNVĂŢĂMÂNT1.383.174.2955.500.000181.034.200-5.330.0001.564.208.495170.0001.564.378.495
    CHELTUIELI CURENTE1.321.726.1705.500.000181.034.200-5.330.0001.502.760.370170.0001.502.930.370
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.033.931.200   162.784.500   1.196.715.700   1.196.715.700
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII234.099.3705.500.00018.145.800-5.330.000252.245.170170.000252.415.170
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI53.695.600   103.900   53.799.500   53.799.500
    Subvenţii pentru instituţiile publice6.818.200   73.900   6.892.100   6.892.100
    Transferuri46.877.400   30.000   46.907.400   46.907.400
    CHELTUIELI DE CAPITAL61.380.600       61.380.600   61.380.600
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA67.525       67.525   67.525
    Plăţi de dobânzi şi comisioane67.525       67.525   67.525
    SĂNĂTATE1.019.900.91493.400.00019.893.200   1.039.794.11493.400.0001.133.194.114
    CHELTUIELI CURENTE926.093.800   24.628.90044.400.000950.722.70044.400.000995.122.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL793.061.000   682.900   793.743.900   793.743.900
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII133.032.800   23.946.00044.400.000156.978.80044.400.000201.378.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL68.522.50093.400.000-4.010.700-44.400.00064.511.80049.000.000113.511.800
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA25.284.614   -725.000   24.559.614   24.559.614
    Rambursări de credite externe9.304.624   1.167.956   10.472.580   10.472.580
    Plăţi de dobânzi şi comisioane15.979.990   -1.892.956   14.087.034   14.087.034
    CULTURĂ ŞI ARTĂ108.092.000   300.000   108.392.000   108.392.000
    CHELTUIELI CURENTE97.242.050   252.000   97.494.050   97.494.050
    CHELTUIELI DE PERSONAL8.222.900   -35.000   8.187.900   8.187.900
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII41.950.500       41.950.500   41.950.500
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI47.068.650   287.000   47.355.650   47.355.650
    Subvenţii pentru instituţiile publice36.725.650   300.000   37.025.650   37.025.650
    Transferuri10.343.000   -13.000   10.330.000   10.330.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL10.849.950   48.000   10.897.950   10.897.950
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ43.983.950   -26.350.735   17.633.215   17.633.215
    CHELTUIELI CURENTE42.756.950   -26.350.735   16.406.215   16.406.215
    CHELTUIELI DE PERSONAL94.850   1.350   96.200   96.200
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.988.000   -9.506.000   7.482.000   7.482.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI25.674.100   -16.846.085   8.828.015   8.828.015
    Subvenţii pentru instituţiile publice1.524.100       1.524.100   1.524.100
    Transferuri24.150.000   -16.846.085   7.303.915   7.303.915
    CHELTUIELI DE CAPITAL1.227.000       1.227.000   1.227.000
    ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
    CHELTUIELI CURENTE449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
    Transferuri449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
    PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
    CHELTUIELI CURENTE226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
    Transferuri226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
    ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
    CHELTUIELI CURENTE33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
    Subvenţii pentru instituţiile publice29.283.300   -296.000   28.987.300   28.987.300
    Transferuri3.880.000       3.880.000   3.880.000
    Partea a III-a - Gospodărie comunală şi locuinţe148.250.500   -20.094.000   128.156.500   128.156.500
    GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE148.250.500   -20.094.000   128.156.500   128.156.500
    CHELTUIELI CURENTE82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
    Transferuri82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL66.056.500   -14.700.000   51.356.500   51.356.500
    Partea a IV-a - Apărarea naţională1.260.298.654   -18.400.000   1.241.898.654   1.241.898.654
    APĂRARE1.260.298.654   -18.400.000   1.241.898.654   1.241.898.654
    CHELTUIELI CURENTE922.157.000   -18.400.000   903.757.000   903.757.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL494.822.200   -24.400.000   470.422.200   470.422.200
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII427.334.800   6.000.000   433.334.800   433.334.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL323.427.000       323.427.000   323.427.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI              
    COMISIOANE AFERENTE ACESTORA14.714.654       14.714.654   14.714.654
    Rambursări de credite externe14.152.875       14.152.875   14.152.875
    Plăţi de dobânzi şi comisioane561.779       561.779   561.779
    Partea a V-a - Ordinea publică711.494.32556.575.000-42.198.000   669.296.32556.575.000725.871.325
    ORDINEA PUBLICĂ711.494.32556.575.000-42.198.000   669.296.32556.575.000725.871.325
    CHELTUIELI CURENTE610.087.600   -37.997.608   572.089.992   572.089.992
    CHELTUIELI DE PERSONAL280.215.800   -13.788.900   266.426.900   266.426.900
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII252.974.100   -23.208.708   229.765.392   229.765.392
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI76.897.700   -1.000.000   75.897.700   75.897.700
    Subvenţii pentru instituţiile publice76.897.700   -1.000.000   75.897.700   75.897.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL87.640.10056.575.000-1.000.000   86.640.10056.575.000143.215.100
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA13.766.625   -3.200.392   10.566.233   10.566.233
    Rambursări de credite externe5.645.488   3.703.531   9.349.019   9.349.019
    Plăţi de dobânzi şi comisioane8.121.137   -6.903.923   1.217.214   1.217.214
    Partea a VI-a - Autorităţile publice594.485.1754.872.500-56.022.700-589.900538.462.4754.282.600542.745.075
    CHELTUIELI CURENTE485.283.2951.204.500-58.479.300-1.204.500426.803.995   426.803.995
    CHELTUIELI DE PERSONAL288.816.400   -21.882.250   266.934.150   266.934.150
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII165.663.0951.204.500-37.392.450-1.204.500128.270.645   128.270.645
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
    Transferuri30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
    CHELTUIELI DE CAPITAL105.828.3003.668.0002.548.200614.600108.376.5004.282.600112.659.100
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA3.373.580   -91.600   3.281.980   3.281.980
    CHELTUIELI PENTRU PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI6.022.100   -674.500   5.347.600   5.347.600
    CHELTUIELI CURENTE5.425.500   -477.900   4.947.600   4.947.600
    CHELTUIELI DE PERSONAL996.000   -35.000   961.000   961.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.429.500   -442.900   3.986.600   3.986.600
    CHELTUIELI DE CAPITAL596.600   -196.600   400.000   400.000
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII LEGISLATIVE62.441.100   -5.999.000   56.442.100   56.442.100
    CHELTUIELI CURENTE33.193.500   -5.659.000   27.534.500   27.534.500
    CHELTUIELI DE PERSONAL26.188.300   -5.312.400   20.875.900   20.875.900
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.005.200   -346.600   6.658.600   6.658.600
    CHELTUIELI DE CAPITAL29.247.600   -340.000   28.907.600   28.907.600
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI142.487.100   -35.400.000   107.087.100   107.087.100
    CHELTUIELI CURENTE131.628.700   -36.100.000   95.528.700   95.528.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL64.906.900   -5.700.000   59.206.900   59.206.900
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII66.721.800   -30.400.000   36.321.800   36.321.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL10.858.400   700.000   11.558.400   11.558.400
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE359.375.2754.872.500-13.949.200-589.900345.426.0754.282.600349.708.675
    CHELTUIELI CURENTE293.727.8951.204.500-15.241.800-1.204.500278.486.095   278.486.095
    CHELTUIELI DE PERSONAL180.468.800   -9.834.850   170.633.950   170.633.950
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII82.455.2951.204.500-6.202.350-1.204.50076.252.945   76.252.945
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
    Transferuri30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.103.800   795.400   30.899.200   30.899.200
    Alte transferuri700.000       700.000   700.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL62.273.8003.668.0001.384.200614.60063.658.0004.282.60067.940.600
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA3.373.580   -91.600   3.281.980   3.281.980
    Rambursări de credite externe2.588.100   -56.300   2.531.800   2.531.800
    Plăţi de dobânzi şi comisioane785.480   -35.300   750.180   750.180
    CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE AUTORITĂŢII PUBLICE24.159.600       24.159.600   24.159.600
    CHELTUIELI CURENTE21.307.700   -1.000.600   20.307.100   20.307.100
    CHELTUIELI DE PERSONAL16.256.400   -1.000.000   15.256.400   15.256.400
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.051.300   -600   5.050.700   5.050.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL2.851.900   1.000.600   3.852.500   3.852.500
    Partea a VII-a - Acţiuni economice3.763.119.814108.825.00031.323.205-22.595.0003.794.443.01986.230.0003.880.673.019
    CHELTUIELI CURENTE2.735.154.25499.700.0004.198.903-31.670.0002.739.353.15768.030.0002.807.383.157
    CHELTUIELI DE PERSONAL160.392.125   4.033.785   164.425.910   164.425.910
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII172.570.2751.100.00062.504.22620.000235.074.5011.120.000236.194.501
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.402.191.85498.600.000-62.339.108-31.690.0002.339.852.74666.910.0002.406.762.746
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   -16.544   354.466   354.466
    Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   36.366.000   679.314.366   679.314.366
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   -178.552.178   491.330.000   491.330.000
    Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   -87.129.316   289.105.684   289.105.684
    Transferuri712.755.30098.600.000166.992.930-31.690.000879.748.23066.910.000946.658.230
    CHELTUIELI DE CAPITAL924.910.6109.125.00032.764.1909.075.000957.674.80018.200.000975.874.800
    ÎMPRUMUTURI93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA9.354.950   -1.739.888   7.615.062   7.615.062
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ48.287.330       48.287.330   48.287.330
    CHELTUIELI CURENTE46.758.930       46.758.930   46.758.930
    CHELTUIELI DE PERSONAL13.378.300   -489.725   12.888.575   12.888.575
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII33.009.620   506.269   33.515.889   33.515.889
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI371.010   -16.544   354.466   354.466
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   -16.544   354.466   354.466
    CHELTUIELI DE CAPITAL PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI1.528.400 74.347.000   -50.000   1.528.400 74.297.000   1.528.400 74.297.000
    CHELTUIELI CURENTE74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
    INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI1.191.432.7201.100.00068.626.11220.0001.260.058.8321.120.0001.261.178.832
    CHELTUIELI CURENTE703.085.7661.100.00018.366.00020.000721.451.7661.120.000722.571.766
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII   1.100.000   20.000   1.120.0001.120.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI703.085.766   18.366.000   721.451.766   721.451.766
    Subvenţii pe produse şi activităţi607.045.766   28.366.000   635.411.766   635.411.766
    Transferuri96.040.000   -10.000.000   86.040.000   86.040.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL488.284.904   50.000.000   538.284.904   538.284.904
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA62.050   260.112   322.162   322.162
    Plăţi de dobânzi şi comisioane62.050   260.112   322.162   322.162
    AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, APE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR1.216.165.1789.125.000-4.762.1649.075.0001.211.403.01418.200.0001.229.603.014
    CHELTUIELI CURENTE1.100.858.178   -4.351.964   1.096.506.214   1.096.506.214
    CHELTUIELI DE PERSONAL126.894.100   3.467.900   130.362.000   130.362.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.897.300   63.439.700   112.337.000   112.337.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI925.066.778   -71.259.564   853.807.214   853.807.214
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif544.882.178   -161.552.178   383.330.000   383.330.000
    Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   -87.129.316   289.105.684   289.105.684
    Transferuri3.949.600   177.421.930   181.371.530   181.371.530
    CHELTUIELI DE CAPITAL112.569.5009.125.000-410.2009.075.000112.159.30018.200.000130.359.300
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA2.737.500       2.737.500   2.737.500
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.737.500       2.737.500   2.737.500
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII648.665.23198.600.000-21.799.000-31.690.000626.866.23166.910.000693.776.231
    CHELTUIELI CURENTE520.768.45598.600.000-12.979.000-31.690.000507.789.45566.910.000574.699.455
    CHELTUIELI DE PERSONAL4.185.000   450.000   4.635.000   4.635.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.915.155   -1.000.000   5.915.155   5.915.155
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI509.668.30098.600.000-12.429.000-31.690.000497.239.30066.910.000564.149.300
    Subvenţii pe produse şi activităţi35.902.600   8.000.000   43.902.600   43.902.600
    Transferuri473.765.70098.600.000-20.429.000-31.690.000453.336.70066.910.000520.246.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL121.341.376   -6.820.000   114.521.376   114.521.376
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA6.555.400   -2.000.000   4.555.400   4.555.400
    Plăţi de dobânzi şi comisioane6.555.400   -2.000.000   4.555.400   4.555.400
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE584.222.355   -10.691.743   573.530.612   573.530.612
    CHELTUIELI CURENTE289.335.925   3.213.867   292.549.792   292.549.792
    CHELTUIELI DE PERSONAL15.934.725   605.610   16.540.335   16.540.335
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.401.200   -391.743   9.009.457   9.009.457
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI264.000.000   3.000.000   267.000.000   267.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif125.000.000   -17.000.000   108.000.000   108.000.000
    Transferuri139.000.000   20.000.000   159.000.000   159.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL201.186.430   -10.005.610   191.180.820   191.180.820
    ÎMPRUMUTURI93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
    Partea a VIII-a - Alte acţiuni164.840.029   -2.960.000   161.880.029   161.880.029
    CHELTUIELI CURENTE137.321.469   -4.260.000   133.061.469   133.061.469
    CHELTUIELI DE PERSONAL71.219.900   1.788.500   73.008.400   73.008.400
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII57.178.669   -6.170.200   51.008.469   51.008.469
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI8.922.900   121.700   9.044.600   9.044.600
    Prime acordate producătorilor agricoli120.000       120.000   120.000
    Transferuri8.802.900   121.700   8.924.600   8.924.600
    CHELTUIELI DE CAPITAL27.518.560   1.300.000   28.818.560   28.818.560
    ALTE ACŢIUNI158.880.729   -2.960.000   155.920.729   155.920.729
    CHELTUIELI CURENTE131.362.169   -4.260.000   127.102.169   127.102.169
    CHELTUIELI DE PERSONAL71.219.900   1.788.500   73.008.400   73.008.400
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII57.178.669   -6.170.200   51.008.469   51.008.469
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.963.600   121.700   3.085.300   3.085.300
    Prime acordate producătorilor agricoli120.000       120.000   120.000
    Transferuri2.843.600   121.700   2.965.300   2.965.300
    CHELTUIELI DE CAPITAL27.518.560   1.300.000   28.818.560   28.818.560
    CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENŢIE5.959.300       5.959.300   5.959.300
    CHELTUIELI CURENTE5.959.300       5.959.300   5.959.300
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI5.959.300       5.959.300   5.959.300
    Transferuri5.959.300       5.959.300   5.959.300
    Partea a IX-a - Transferuri776.140.900   60.209.072   836.349.972   836.349.972
    TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT776.140.900   60.209.072   836.349.972   836.349.972
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători295.140.900   -13.300.000   281.840.900   281.840.900
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii476.000.000   57.000.000   533.000.000   533.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de risc şi accident5.000.000   14.000.000   19.000.000   19.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat     2.509.072   2.509.072   2.509.072
    Partea a X-a - Împrumuturi11.840.000       11.840.000   11.840.000
    ÎMPRUMUTURI11.840.000       11.840.000   11.840.000
    Împrumut acordat din fondul pentru înfiinţarea Corpului Gardienilor Publici11.840.000       11.840.000   11.840.000
    Partea a XI-a - Datoria publică1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
    Dobânzi aferente datoriei publice interne983.048.800   -242.786.000   740.262.800   740.262.800
    Dobânzi aferente datoriei publice externe13.585.000       13.585.000   13.585.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii43.653.000       43.653.000   43.653.000
    Partea a XII-a - Rezerve6.909.360   16.166.178   23.075.538   23.075.538
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului4.708.660   14.166.178   18.874.838   18.874.838
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului40.700   1.000.000   1.040.700   1.040.700
    Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova     1.000.000   1.000.000   1.000.000
    Fondul de înfiinţare a Corpului Gardienilor Publici2.160.000       2.160.000   2.160.000
    DEFICIT-1.878.395.102-269.172.500124.428.58028.514.900-1.753.966.522-240.657.600  
  Notă *) În funcţie de derularea programelor de împrumut, în înţelegere cu împrumutătorii, se vor putea efectua modificări în structura şi pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului. Notă **) Alocaţiile şi alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati în cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.
   +  Anexa 2
    SINTEZA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1994 (detalierea pe articole de cheltuieli)
    - mii lei -
      Program actualizat buget de statCredite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statCredite externeTotal
    Buget de statCredite externe
    012345=1+36=2+47=5+6
                   
    II. CHELTUIELI - TOTAL11.742.126.102269.172.500*)-180.628.580-28.514.90011.561.497.522240.657.600**)11.802.155.122
                   
    CHELTUIELI CURENTE9.892.663.034106.404.500-187.921.3906.195.5009.704.741.644112.600.0009.817.341.644
    CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI3.130.776.375   109.184.885   3.239.961.260   3.239.961.260
    SERVICII1.501.791.6097.804.50034.318.66837.885.5001.536.110.27745.690.0001.581.800.277
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI4.212.898.89098.600.000-104.805.121-31.690.0004.108.093.76966.910.0004.175.003.769
    Subvenţii pentru instituţiile publice151.619.960   -938.644   150.681.316   150.681.316
    Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   36.366.000   679.314.366   679.314.366
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   -178.552.178   491.330.000   491.330.000
    Prime acordate producătorilor agricoli376.355.000   -87.129.316   289.225.684   289.225.684
    Transferuri2.372.093.38698.600.000125.449.017-31.690.0002.497.542.40366.910.0002.564.452.403
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
    SUME PREVĂZUTE ÎN POZIŢII GLOBALE CA REZERVE6.909.360   16.166.178   23.075.538   23.075.538
    CHELTUIELI DE CAPITAL1.677.361.120162.768.00016.949.690-34.710.4001.694.310.810128.057.6001.822.368.410
    ÎMPRUMUTURI105.540.000   -3.900.000   101.640.000   101.640.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA66.561.948   -5.756.880   60.805.068   60.805.068
    Rambursări de credite externe31.691.087   4.815.187   36.506.274   36.506.274
    Plăţi de dobânzi şi comisioane34.870.861   -10.572.067   24.298.794   24.298.794
    ÎNVĂŢĂMÂNT1.383.174.2955.500.000181.034.200-5.330.0001.564.208.495170.0001.564.378.495
    CHELTUIELI CURENTE1.321.726.1705.500.000181.034.200-5.330.0001.502.760.370170.0001.502.930.370
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.033.931.200   162.784.500   1.196.715.700   1.196.715.700
    Cheltuieli cu salariile793.074.865   125.213.210   918.288.075   918.288.075
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat197.846.497   30.806.054   228.652.551   228.652.551
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj39.561.441   6.262.541   45.823.982   45.823.982
    Deplasări, detaşări, transferări3.448.397   502.695   3.951.092   3.951.092
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII234.099.3705.500.00018.145.800-5.330.000252.245.170170.000252.415.170
    Drepturi cu caracter social24.670.903547.500   -547.50024.670.903   24.670.903
    Hrană42.470.991   59.000   42.529.991   42.529.991
    Medicamente şi materiale sanitare643.254       643.254   643.254
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie114.659.449   9.972.412   124.631.861   124.631.861
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.136.653   5.993.425   11.130.078   11.130.078
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament14.834.757   -1.271   14.833.486   14.833.486
    Reparaţii curente21.792.669   1.122.400   22.915.069   22.915.069
    Reparaţii capitale7.627.460   1.010.000   8.637.460   8.637.460
    Cărţi şi publicaţii2.005.108   857   2.005.965   2.005.965
    Alte cheltuieli258.1264.952.500-11.023-4.782.500247.103170.000417.103
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI53.695.600   103.900   53.799.500   53.799.500
    Subvenţii pentru instituţiile publice6.818.200   73.900   6.892.100   6.892.100
    Transferuri46.877.400   30.000   46.907.400   46.907.400
    CHELTUIELI DE CAPITAL61.380.600       61.380.600   61.380.600
    Investiţii ale instituţiilor publice61.380.600       61.380.600   61.380.600
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA67.525       67.525   67.525
    Plăţi de dobânzi şi comisioane67.525       67.525   67.525
    SĂNĂTATE1.019.900.91493.400.00019.893.200   1.039.794.11493.400.0001.133.194.114
    CHELTUIELI CURENTE926.093.800   24.628.90044.400.000950.722.70044.400.000995.122.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL793.061.000   682.900   793.743.900   793.743.900
    Cheltuieli cu salariile605.403.650   635.390   606.039.040   606.039.040
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat156.064.700   35.420   156.100.120   156.100.120
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj29.986.140   12.090   29.998.230   29.998.230
    Deplasări, detaşări, transferări1.606.510       1.606.510   1.606.510
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII133.032.800   23.946.00044.400.000156.978.80044.400.000201.378.800
    Drepturi cu caracter social864.200       864.200   864.200
    Hrană8.273.596   -55.000   8.218.596   8.218.596
    Medicamente şi materiale sanitare83.712.191   21.377.40044.400.000105.089.59144.400.000149.489.591
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie10.209.220   55.000   10.264.220   10.264.220
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.095.600   -1.500   4.094.100   4.094.100
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.895.680   10.000   1.905.680   1.905.680
    Reparaţii curente14.627.200   10.000   14.637.200   14.637.200
    Reparaţii capitale6.230.000   2.520.000   8.750.000   8.750.000
    Cărţi şi publicaţii130.713   100   130.813   130.813
    Alte cheltuieli2.994.400   30.000   3.024.400   3.024.400
    CHELTUIELI DE CAPITAL68.522.50093.400.000-4.010.700-44.400.00064.511.80049.000.000113.511.800
    Investiţii ale instituţiilor publice68.522.50093.400.000-4.010.700-44.400.00064.511.80049.000.000113.511.800
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA25.284.614   -725.000   24.559.614   24.559.614
    Rambursări de credite externe9.304.624   1.167.956   10.472.580   10.472.580
    Plăţi de dobânzi şi comisioane15.979.990   -1.892.956   14.087.034   14.087.034
    CULTURĂ ŞI ARTĂ108.092.000   300.000   108.392.000   108.392.000
    CHELTUIELI CURENTE97.242.050   252.000   97.494.050   97.494.050
    CHELTUIELI DE PERSONAL8.222.900   -35.000   8.187.900   8.187.900
    Cheltuieli cu salariile5.241.080       5.241.080   5.241.080
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.310.510       1.310.510   1.310.510
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj262.480       262.480   262.480
    Deplasări, detaşări, transferări1.408.830   -35.000   1.373.830   1.373.830
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII41.950.500       41.950.500   41.950.500
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.060.000       1.060.000   1.060.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional24.291.500       24.291.500   24.291.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament62.000       62.000   62.000
    Reparaţii curente291.000       291.000   291.000
    Reparaţii capitale11.965.000   20.000   11.985.000   11.985.000
    Cărţi şi publicaţii153.000       153.000   153.000
    Alte cheltuieli4.128.000   -20.000   4.108.000   4.108.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI47.068.650   287.000   47.355.650   47.355.650
    Subvenţii pentru instituţiile publice36.725.650   300.000   37.025.650   37.025.650
    Transferuri10.343.000   -13.000   10.330.000   10.330.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL10.849.950   48.000   10.897.950   10.897.950
    Investiţii ale instituţiilor publice10.844.950   48.000   10.892.950   10.892.950
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat5.000       5.000   5.000
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ43.983.950   -26.350.735   17.633.215   17.633.215
    CHELTUIELI CURENTE42.756.950   -26.350.735   16.406.215   16.406.215
    CHELTUIELI DE PERSONAL94.850   1.350   96.200   96.200
    Cheltuieli cu salariile72.913   852   73.765   73.765
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.230   215   18.445   18.445
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.646   44   3.690   3.690
    Deplasări, detaşări, transferări61   239   300   300
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.988.000   -9.506.000   7.482.000   7.482.000
    Drepturi cu caracter social16.786.100   -9.506.000   7.280.100   7.280.100
    Hrană85.700       85.700   85.700
    Medicamente şi materiale sanitare2.500       2.500   2.500
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie27.500       27.500   27.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.000       8.000   8.000
    Reparaţii curente62.000       62.000   62.000
    Alte cheltuieli16.200       16.200   16.200
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI25.674.100   -16.846.085   8.828.015   8.828.015
    Subvenţii pentru instituţiile publice1.524.100       1.524.100   1.524.100
    Transferuri24.150.000   -16.846.085   7.303.915   7.303.915
    CHELTUIELI DE CAPITAL1.227.000       1.227.000   1.227.000
    Investiţii ale instituţiilor publice1.227.000       1.227.000   1.227.000
    ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
    CHELTUIELI CURENTE449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
    Transferuri449.377.086   -80.600.000   368.777.086   368.777.086
    PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
    CHELTUIELI CURENTE226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
    Transferuri226.769.000   153.000   226.922.000   226.922.000
    ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
    CHELTUIELI CURENTE33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI33.163.300   -296.000   32.867.300   32.867.300
    Subvenţii pentru instituţiile publice29.283.300   -296.000   28.987.300   28.987.300
    Transferuri3.880.000       3.880.000   3.880.000
    GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE148.250.500   -20.094.000   128.156.500   128.156.500
    CHELTUIELI CURENTE82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
    Transferuri82.194.000   -5.394.000   76.800.000   76.800.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL66.056.500   -14.700.000   51.356.500   51.356.500
    Investiţii ale instituţiilor publice66.056.500   -14.700.000   51.356.500   51.356.500
    APĂRARE1.260.298.654   -18.400.000   1.241.898.654   1.241.898.654
    CHELTUIELI CURENTE922.157.000   -18.400.000   903.757.000   903.757.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL494.822.200   -24.400.000   470.422.200   470.422.200
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII427.334.800   6.000.000   433.334.800   433.334.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL323.427.000       323.427.000   323.427.000
    Investiţii ale instituţiilor publice323.427.000       323.427.000   323.427.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA14.714.654       14.714.654   14.714.654
    Rambursări de credite externe14.152.875       14.152.875   14.152.875
    Plăţi de dobânzi şi comisioane561.779       561.779   561.779
    ORDINEA PUBLICĂ711.494.32556.575.000-42.198.000   669.296.32556.575.000725.871.325
    CHELTUIELI CURENTE610.087.600   -37.997.608   572.089.992   572.089.992
    CHELTUIELI DE PERSONAL280.215.800   -13.788.900   266.426.900   266.426.900
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII252.974.100   -23.208.708   229.765.392   229.765.392
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI76.897.700   -1.000.000   75.897.700   75.897.700
    Subvenţii pentru instituţiile publice76.897.700   -1.000.000   75.897.700   75.897.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL87.640.10056.575.000-1.000.000   86.640.10056.575.000143.215.100
    Investiţii ale instituţiilor publice87.640.10056.575.000-1.000.000   86.640.10056.575.000143.215.100
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA13.766.625   -3.200.392   10.566.233   10.566.233
    Rambursări de credite externe5.645.488   3.703.531   9.349.019   9.349.019
    Plăţi de dobânzi şi comisioane8.121.137   -6.903.923   1.217.214   1.217.214
    CHELTUIELI PENTRU PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI6.022.100   -674.500   5.347.600   5.347.600
    CHELTUIELI CURENTE5.425.500   -477.900   4.947.600   4.947.600
    CHELTUIELI DE PERSONAL996.000   -35.000   961.000   961.000
    Cheltuieli cu salariile675.100   -26.900   648.200   648.200
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat166.900   -6.750   160.150   160.150
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj33.400   -1.350   32.050   32.050
    Deplasări, detaşări, transferări120.600       120.600   120.600
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.429.500   -442.900   3.986.600   3.986.600
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie528.700       528.700   528.700
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional664.200       664.200   664.200
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament13.100       13.100   13.100
    Reparaţii curente266.500       266.500   266.500
    Cărţi şi publicaţii39.300       39.300   39.300
    Alte cheltuieli2.917.700   -442.900   2.474.800   2.474.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL596.600   -196.600   400.000   400.000
    Investiţii ale instituţiilor publice596.600   -196.600   400.000   400.000
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII LEGISLATIVE62.441.100   -5.999.000   56.442.100   56.442.100
    CHELTUIELI CURENTE33.193.500   -5.659.000   27.534.500   27.534.500
    CHELTUIELI DE PERSONAL26.188.300   -5.312.400   20.875.900   20.875.900
    Cheltuieli cu salariile11.905.900   -3.159.800   8.746.100   8.746.100
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.976.500   -789.900   2.186.600   2.186.600
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj595.300   -158.100   437.200   437.200
    Deplasări, detaşări, transferări10.710.600   -1.204.600   9.506.000   9.506.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.005.200   -346.600   6.658.600   6.658.600
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie3.901.800   -668.900   3.232.900   3.232.900
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional267.400   -43.600   223.800   223.800
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament48.700       48.700   48.700
    Reparaţii curente384.500       384.500   384.500
    Cărţi şi publicaţii224.100       224.100   224.100
    Alte cheltuieli2.178.700   365.900   2.544.600   2.544.600
    CHELTUIELI DE CAPITAL29.247.600   -340.000   28.907.600   28.907.600
    Investiţii ale instituţiilor publice29.247.600   -340.000   28.907.600   28.907.600
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI142.487.100   -35.400.000   107.087.100   107.087.100
    CHELTUIELI CURENTE131.628.700   -36.100.000   95.528.700   95.528.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL64.906.900   -5.700.000   59.206.900   59.206.900
    Cheltuieli cu salariile49.521.800   -4.383.800   45.138.000   45.138.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat12.380.500   -1.098.500   11.282.000   11.282.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.476.200   -217.700   2.258.500   2.258.500
    Deplasări, detaşări, transferări528.400       528.400   528.400
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII66.721.800   -30.400.000   36.321.800   36.321.800
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.181.900   -755.100   5.426.800   5.426.800
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional16.429.800   -11.644.600   4.785.200   4.785.200
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament749.200       749.200   749.200
    Reparaţii curente11.868.800   -6.705.500   5.163.300   5.163.300
    Reparaţii capitale30.583.700   -11.193.700   19.390.000   19.390.000
    Cărţi şi publicaţii523.600   -68.000   455.600   455.600
    Alte cheltuieli384.800   -33.100   351.700   351.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL10.858.400   700.000   11.558.400   11.558.400
    Investiţii ale instituţiilor publice10.858.400   700.000   11.558.400   11.558.400
    CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE359.375.2754.872.500-13.949.200-589.900345.426.0754.282.600349.708.675
    CHELTUIELI CURENTE293.727.8951.204.500-15.241.800-1.204.500278.486.095   278.486.095
    CHELTUIELI DE PERSONAL180.468.800   -9.834.850   170.633.950   170.633.950
    Cheltuieli cu salariile134.535.000   -9.692.250   124.842.750   124.842.750
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat27.283.433   -1.684.160   25.599.273   25.599.273
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.456.867   -337.090   5.119.777   5.119.777
    Deplasări, detaşări, transferări13.193.500   1.878.650   15.072.150   15.072.150
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII82.455.2951.204.500-6.202.350-1.204.50076.252.945   76.252.945
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie44.502.600   -6.616.150   37.886.450   37.886.450
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.424.300   323.800   3.748.100   3.748.100
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.390.000   25.000   1.415.000   1.415.000
    Reparaţii curente7.048.100   1.076.600   8.124.700   8.124.700
    Reparaţii capitale7.811.300   -416.600   7.394.700   7.394.700
    Cărţi şi publicaţii1.336.720   32.500   1.369.220   1.369.220
    Alte cheltuieli16.942.2751.204.500-627.500-1.204.50016.314.775   16.314.775
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
    Transferuri30.803.800   795.400   31.599.200   31.599.200
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.103.800   795.400   30.899.200   30.899.200
    Alte transferuri700.000       700.000   700.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL62.273.8003.668.0001.384.200614.60063.658.0004.282.60067.940.600
    Investiţii ale instituţiilor publice62.273.8003.668.0001.384.200614.60063.658.0004.282.60067.940.600
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA3.373.580   -91.600   3.281.980   3.281.980
    Rambursări de credite externe2.588.100   -56.300   2.531.800   2.531.800
    Plăţi de dobânzi şi comisioane785.480   -35.300   750.180   750.180
    CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE AUTORITĂŢII PUBLICE24.159.600       24.159.600   24.159.600
    CHELTUIELI CURENTE21.307.700   -1.000.600   20.307.100   20.307.100
    CHELTUIELI DE PERSONAL16.256.400   -1.000.000   15.256.400   15.256.400
    Cheltuieli cu salariile12.099.200   -999.230   11.099.970   11.099.970
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.024.800   -250.307   2.774.493   2.774.493
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj605.000   -50.463   554.537   554.537
    Deplasări, detaşări, transferări527.400   300.000   827.400   827.400
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.051.300   -600   5.050.700   5.050.700
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.443.000       1.443.000   1.443.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional71.000       71.000   71.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament58.800       58.800   58.800
    Reparaţii curente325.200       325.200   325.200
    Reparaţii capitale2.603.900       2.603.900   2.603.900
    Cărţi şi publicaţii230.700       230.700   230.700
    Alte cheltuieli318.700   -600   318.100   318.100
    CHELTUIELI DE CAPITAL2.851.900   1.000.600   3.852.500   3.852.500
    Investiţii ale instituţiilor publice2.851.900   1.000.600   3.852.500   3.852.500
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ48.287.330       48.287.330   48.287.330
    CHELTUIELI CURENTE46.758.930       46.758.930   46.758.930
    CHELTUIELI DE PERSONAL13.378.300   -489.725   12.888.575   12.888.575
    Cheltuieli cu salariile9.510.972   -11.659   9.499.313   9.499.313
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.377.249   -2.914   2.374.335   2.374.335
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj475.547   -583   474.964   474.964
    Deplasări, detaşări, transferări1.014.532   -474.569   539.963   539.963
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII33.009.620   506.269   33.515.889   33.515.889
    Drepturi cu caracter social6.430       6.430   6.430
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.591.600       1.591.600   1.591.600
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.388.300       7.388.300   7.388.300
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament33.900       33.900   33.900
    Reparaţii curente129.000       129.000   129.000
    Reparaţii capitale1.519.000       1.519.000   1.519.000
    Cărţi şi publicaţii193.000       193.000   193.000
    Alte cheltuieli22.148.390   506.269   22.654.659   22.654.659
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI371.010   -16.544   354.466   354.466
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   -16.544   354.466   354.466
    CHELTUIELI DE CAPITAL1.528.400       1.528.400   1.528.400
    Investiţii ale instituţiilor publice1.528.400       1.528.400   1.528.400
    PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
    CHELTUIELI CURENTE74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
    Alte cheltuieli74.347.000   -50.000   74.297.000   74.297.000
    INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI1.191.432.7201.100.00068.626.11220.0001.260.058.8321.120.0001.261.178.832
    CHELTUIELI CURENTE703.085.7661.100.00018.366.00020.000721.451.7661.120.000722.571.766
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Alte cheltuieli SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI703.085.7661.100.000 1.100.00018.366.00020.000 20.000721.451.7661.120.000 1.120.0001.120.000 1.120.000 721.451.766
    Subvenţii pe produse şi activităţi607.045.766   28.366.000   635.411.766   635.411.766
    Transferuri96.040.000   -10.000.000   86.040.000   86.040.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL488.284.904   50.000.000   538.284.904   538.284.904
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat488.284.904   50.000.000   538.284.904   538.284.904
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA62.050   260.112   322.162   322.162
    Plăţi de dobânzi şi comisioane62.050   260.112   322.162   322.162
    AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, APE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR1.216.165.1789.125.000-4.762.1649.075.0001.211.403.01418.200.0001.229.603.014
    CHELTUIELI CURENTE1.100.858.178   -4.351.964   1.096.506.214   1.096.506.214
    CHELTUIELI DE PERSONAL126.894.100   3.467.900   130.362.000   130.362.000
    Cheltuieli cu salariile96.152.385   2.668.500   98.820.885   98.820.885
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat24.038.096   666.175   24.704.271   24.704.271
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.807.619   133.225   4.940.844   4.940.844
    Deplasări, detaşări, transferări1.896.000       1.896.000   1.896.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.897.300   63.439.700   112.337.000   112.337.000
    Drepturi cu caracter social2.500       2.500   2.500
    Hrană254.280       254.280   254.280
    Medicamente şi materiale sanitare2.125.496       2.125.496   2.125.496
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.147.978   -30.000   4.117.978   4.117.978
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional27.956.758   -100.000   27.856.758   27.856.758
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.442.224   -1.000   2.441.224   2.441.224
    Reparaţii curente1.647.382   -10.000   1.637.382   1.637.382
    Reparaţii capitale1.190.045   -10.000   1.180.045   1.180.045
    Cărţi şi publicaţii47.380       47.380   47.380
    Alte cheltuieli9.083.257   63.590.700   72.673.957   72.673.957
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI925.066.778   -71.259.564   853.807.214   853.807.214
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif544.882.178   -161.552.178   383.330.000   383.330.000
    Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   -87.129.316   289.105.684   289.105.684
    Transferuri3.949.600   177.421.930   181.371.530   181.371.530
    CHELTUIELI DE CAPITAL112.569.5009.125.000-410.2009.075.000112.159.30018.200.000130.359.300
    Investiţii ale instituţiilor publice12.944.953   -341.793   12.603.160   12.603.160
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat99.624.5479.125.000-68.4079.075.00099.556.14018.200.000117.756.140
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA2.737.500       2.737.500   2.737.500
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.737.500       2.737.500   2.737.500
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII648.665.23198.600.000-21.799.000-31.690.000626.866.23166.910.000693.776.231
    CHELTUIELI CURENTE520.768.45598.600.000-12.979.000-31.690.000507.789.45566.910.000574.699.455
    CHELTUIELI DE PERSONAL4.185.000   450.000   4.635.000   4.635.000
    Cheltuieli cu salariile3.168.600   290.000   3.458.600   3.458.600
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat792.000   110.000   902.000   902.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj158.400   50.000   208.400   208.400
    Deplasări, detaşări, transferări66.000       66.000   66.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.915.155   -1.000.000   5.915.155   5.915.155
    Drepturi cu caracter social40.000       40.000   40.000
    Hrană470.100       470.100   470.100
    Medicamente şi materiale sanitare1.400       1.400   1.400
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie647.600       647.600   647.600
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.360.000       1.360.000   1.360.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament132.200       132.200   132.200
    Reparaţii curente951.700       951.700   951.700
    Reparaţii capitale439.800       439.800   439.800
    Cărţi şi publicaţii385.555       385.555   385.555
    Alte cheltuieli2.486.800   -1.000.000   1.486.800   1.486.800
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI509.668.30098.600.000-12.429.000-31.690.000497.239.30066.910.000564.149.300
    Subvenţii pe produse şi activităţi35.902.600   8.000.000   43.902.600   43.902.600
    Transferuri473.765.70098.600.000-20.429.000-31.690.000453.336.70066.910.000520.246.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL121.341.376   -6.820.000   114.521.376   114.521.376
    Investiţii ale instituţiilor publice2.982.000       2.982.000   2.982.000
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat118.359.376   -6.820.000   111.539.376   111.539.376
    RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA6.555.400   -2.000.000   4.555.400   4.555.400
    Plăţi de dobânzi şi comisioane6.555.400   -2.000.000   4.555.400   4.555.400
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE584.222.355   -10.691.743   573.530.612   573.530.612
    CHELTUIELI CURENTE289.335.925   3.213.867   292.549.792   292.549.792
    CHELTUIELI DE PERSONAL15.934.725   605.610   16.540.335   16.540.335
    Cheltuieli cu salariile12.021.133   462.800   12.483.933   12.483.933
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.005.334   115.700   3.121.034   3.121.034
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj601.026   20.023   621.049   621.049
    Deplasări, detaşări, transferări307.232   7.087   314.319   314.319
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.401.200   -391.743   9.009.457   9.009.457
    Hrană780       780   780
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.398.749   -71.545   4.327.204   4.327.204
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional217.500       217.500   217.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament966.338   -280.000   686.338   686.338
    Reparaţii curente1.443.744   -11.898   1.431.846   1.431.846
    Reparaţii capitale1.123.550       1.123.550   1.123.550
    Cărţi şi publicaţii29.300       29.300   29.300
    Alte cheltuieli1.221.239   -28.300   1.192.939   1.192.939
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI264.000.000   3.000.000   267.000.000   267.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif125.000.000   -17.000.000   108.000.000   108.000.000
    Transferuri139.000.000   20.000.000   159.000.000   159.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL201.186.430   -10.005.610   191.180.820   191.180.820
    Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare200.640.330   -10.023.210   190.617.120   190.617.120
    Investiţii ale instituţiilor publice546.100   17.600   563.700   563.700
    ÎMPRUMUTURI93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   -3.900.000   89.800.000   89.800.000
    ALTE ACŢIUNI158.880.729   -2.960.000   155.920.729   155.920.729
    CHELTUIELI CURENTE131.362.169   -4.260.000   127.102.169   127.102.169
    CHELTUIELI DE PERSONAL71.219.900   1.788.500   73.008.400   73.008.400
    Cheltuieli cu salariile14.464.200   -535.600   13.928.600   13.928.600
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.524.800       3.524.800   3.524.800
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj705.000       705.000   705.000
    Deplasări, detaşări, transferări21.600       21.600   21.600
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII57.178.669   -6.170.200   51.008.469   51.008.469
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie90.100       90.100   90.100
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional147.000       147.000   147.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.300       2.300   2.300
    Reparaţii curente4.800       4.800   4.800
    Cărţi şi publicaţii3.300       3.300   3.300
    Alte cheltuieli512.500   -300.500   212.000   212.000
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.963.600   121.700   3.085.300   3.085.300
    Prime acordate producătorilor agricoli120.000       120.000   120.000
    Transferuri2.843.600   121.700   2.965.300   2.965.300
    CHELTUIELI DE CAPITAL27.518.560   1.300.000   28.818.560   28.818.560
    Investiţii ale instituţiilor publice27.518.560   1.300.000   28.818.560   28.818.560
    CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENŢIE5.959.300       5.959.300   5.959.300
    CHELTUIELI CURENTE5.959.300       5.959.300   5.959.300
    SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI5.959.300       5.959.300   5.959.300
    Transferuri5.959.300       5.959.300   5.959.300
    Partea a IX-a - Transferuri776.140.900   60.209.072   836.349.972   836.349.972
    TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT776.140.900   60.209.072   836.349.972   836.349.972
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători295.140.900   -13.300.000   281.840.900   281.840.900
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii476.000.000   57.000.000   533.000.000   533.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de risc şi accident5.000.000   14.000.000   19.000.000   19.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Partea a X-a - Împrumuturi11.840.000   2.509.072   2.509.072 11.840.000   2.509.072 11.840.000
    ÎMPRUMUTURI11.840.000       11.840.000   11.840.000
    Împrumut acordat din fondul pentru înfiinţarea Corpului Gardienilor Publici11.840.000       11.840.000   11.840.000
    Partea a XI-a - Datoria publică1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.040.286.800   -242.786.000   797.500.800   797.500.800
    Partea a XII-a - Rezerve6.909.360   16.166.178   23.075.538   23.075.538
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului4.708.660   14.166.178   18.874.838   18.874.838
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului40.700   1.000.000   1.040.700   1.040.700
    Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova Fondul de înfiinţare a Corpului Gardienilor Publici2.160.000   1.000.000   1.000.000 2.160.000   1.000.000 2.160.000
    DEFICIT-1.878.395.102-269.172.500124.428.58028.514.900-1.753.966.522-240.657.600  
  Notă *) În funcţie de derularea programelor de împrumut, în înţelegere cu împrumutătorii, se vor putea efectua modificări în structura şi pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului. Notă **) Alocaţiile şi alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati în cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.
   +  Anexa 4 SUME DEFALCATEdin impozitul pe salarii
    - mii lei -
    JUDEŢULProgram 1994InfluenţeProgram rectificat pe anul 1994
    0123
    TOTAL508.925.000161.300.000670.225.000
    1. ALBA6.837.2002.800.0009.637.200
    2. ARAD11.696.8004.300.00015.996.800
    3. ARGEŞ8.392.4004.600.00012.992.400
    4. BACĂU13.677.0004.000.00017.677.000
    5. BIHOR12.729.0004.500.00017.229.000
    6. BISTRIŢA-NĂSĂUD8.269.4002.100.00010.369.400
    7. BOTOŞANI12.152.9004.000.00016.152.900
    8. BRAŞOV15.958.0005.000.00020.958.000
    9. BRĂILA8.635.1002.600.00011.235.100
    10. BUZĂU11.132.8003.600.00014.732.800
    11. CARAŞ-SEVERIN11.999.6004.300.00016.299.600
    12. CĂLĂRAŞI7.834.8002.800.00010.634.800
    13. CLUJ15.753.6006.500.00022.253.600
    14. CONSTANŢA15.998.7004.700.00020.698.700
    15. COVASNA6.077.3002.700.0008.777.300
    16. DÎMBOVIŢA10.226.3003.800.00014.026.300
    17. DOLJ14.851.0003.300.00018.151.000
    18. GALAŢI8.548.1004.000.00012.548.100
    19. GIURGIU7.272.3002.400.0009.672.300
    20. GORJ8.628.3002.000.00010.628.300
    21. HARGHITA6.139.4002.550.0008.689.400
    22. HUNEDOARA12.143.7004.800.00016.943.700
    23. IALOMIŢA5.406.1001.600.0007.006.100
    24. IAŞI16.537.3007.500.00024.037.300
    25. MARAMUREŞ14.778.5004.500.00019.278.500
    26. MEHEDINŢI7.353.6002.800.00010.153.600
    27. MUREŞ13.226.1005.100.00018.326.100
    28. NEAMŢ11.306.6002.500.00013.806.600
    29. OLT10.443.0002.400.00012.843.000
    30. PRAHOVA14.852.4006.600.00021.452.400
    31. SATU MARE12.661.3002.400.00015.061.300
    32. SĂLAJ9.167.8002.850.00012.017.800
    33. SIBIU14.161.1002.800.00016.961.100
    34. SUCEAVA14.168.8004.700.00018.868.800
    35. TELEORMAN6.679.9002.000.0008.679.900
    36. TIMIŞ19.309.4005.600.00024.909.400
    37. TULCEA4.808.7002.700.0007.508.700
    38. VASLUI11.584.6003.800.00015.384.600*)
    39. VÎLCEA8.348.0002.600.00010.948.000
    40. VRANCEA13.688.6004.100.00017.788.600
    41. MUNICIPIUL BUCUREŞTI60.521.90012.300.00072.821.900
    42. SECTORUL AGRICOL ILFOV4.967.6001.100.0006.067.600
  Notă *) Include şi suma de 700.000 mii lei pentru acoperirea costurilor necesare pomparii apei din riul Prut prin aductiune Prut-Vasluiet în vederea asigurării volumului de apa pentru municipiul Vaslui, fonduri ce se vor aloca din bugetul local în condiţiile prevederilor art. 9 din Legea nr. 15/1990.
   +  Anexa 5 I - Sănătate II - Asistenţa socială NIVELURILEminime de cheltuieli aferente acţiunilor transferate autorităţilor publice locale
    - mii lei -
    JUDEŢUL   Program 1994InfluenţeProgram rectificat pe anul 1994
    0   123
    TOTALI180.000.00067.900.000247.900.000
      II72.025.0007.300.00079.325.000
    1. ALBAI2.756.000500.0003.256.000
      II1.815.700100.0001.915.700
    2. ARADI3.623.0002.000.0005.623.000
      II874.800300.0001.174.800
    3. ARGEŞI3.716.0001.500.0005.216.000
      II2.650.400200.0002.850.400
    4. BACĂUI5.469.000800.0006.269.000
      II3.103.300200.0003.303.300
    5. BIHORI6.211.0002.500.0008.711.000
      II1.202.100-1.202.100
    6. BISTRIŢA-NĂSĂUDI2.466.000500.0002.966.000
      II1.067.700100.0001.167.700
    7. BOTOŞANII3.754.0001.500.0005.254.000
      II2.029.100200.0002.229.100
    8. BRAŞOVI4.800.0002.500.0007.300.000
      II1.058.000400.0001.458.000
    9. BRĂILAI3.306.0001.000.0004.306.000
      II1.051.700-1.051.700
    10. BUZĂUI4.170.0001.500.0005.670.000
      II839.000100.000939.000
    11. CARAŞ-SEVERINI3.067.0002.000.0005.067.000
      II1.492.300300.0001.792.300
    12. CĂLĂRAŞII2.990.0001.200.0004.190.000
      II1.125.200-1.125.200
    13. CLUJI6.514.0003.500.00010.014.000
      II1.118.000100.0001.218.000
    14. CONSTANŢAI6.309.0001.500.0007.809.000
      II2.118.400200.0002.318.400
    15. COVASNAI2.398.0001.000.0003.398.000
      II279.200200.000479.200
    16. DÎMBOVIŢAI3.730.0002.000.0005.730.000
      II3.124.400-3.124.400
    17. DOLJI5.728.0001.000.0006.728.000
      II1.726.600300.0002.026.600
    18. GALAŢII4.043.0002.000.0006.043.000
      II1.160.700200.0001.360.700
    19. GIURGIUI1.473.0001.000.0002.473.000
      II1.266.800300.0001.566.800
    20. GORJI3.054.000800.0003.854.000
      II925.100-925.100
    21. HARGHITAI2.549.0001.000.0003.549.000
      II637.400150.000787.400
    22. HUNEDOARAI5.056.0002.000.0007.056.000
      II1.068.800400.0001.468.800
    23. IALOMIŢAI1.507.000500.0002.007.000
      II335.300100.000435.300
    24. IAŞII8.169.0003.500.00011.669.000
      II2.789.300200.0002.989.300
    25. MARAMUREŞI5.560.0001.500.0007.060.000
      II1.449.300400.0001.849.300
    26. MEHEDINŢII2.416.0001.000.0003.416.000
      II437.700400.000837.700
    27. MUREŞI4.191.0002.200.0006.391.000
      II2.978.600500.0003.478.600
    28. NEAMŢI4.817.000500.0005.317.000
      II2.361.900-2.361.900
    29. OLTI3.012.000600.0003.612.000
      II1.290.100200.0001.490.100
    30. PRAHOVAI6.406.0003.200.0009.606.000
      II2.127.900100.0002.227.900
    31. SATU MAREI2.825.000800.0003.625.000
      II1.280.500100.0001.380.500
    32. SĂLAJI2.586.0001.300.0003.886.000
      II1.001.60050.0001.051.600
    33. SIBIUI3.639.0001.200.0004.839.000
      II1.867.200200.0002.067.200
    34. SUCEAVAI4.519.0001.200.0005.719.000
      II3.096.400400.0003.496.400
    35. TELEORMANI3.156.000500.0003.656.000
      II729.900-729.900
    36. TIMIŞI7.385.0003.000.00010.385.000
      II4.519.700-4.519.700
    37. TULCEAI1.992.000800.0002.792.000
      II1.175.800-1.175.800
    38. VASLUII3.743.0001.300.0005.043.000
      II1.499.700-1.499.700
    39. VÎLCEAI3.297.000500.0003.797.000
      II1.391.500100.0001.491.500
    40. VRANCEAI3.262.0002.500.0005.762.000
      II1.765.700500.0002.265.700
    41. MUNICIPIUL BUCUREŞTII19.199.0008.000.00027.199.000
      II7.416.500300.0007.716.500
    42. SECTORUL AGRICOL ILFOVI1.137.000500.0001.637.000
      II775.700-775.700
   +  Anexa 6 I - Total transferuriII - Asigurarea protecţiei sociale apopulaţiei pentru energie termicaşi transport urban de călătoriIII - InvestiţiiTRANSFERURILEdin bugetul de stat către bugetele locale pe judeţe şi municipiul Bucureşti
    - mii lei -
    JUDEŢUL   Program 1994InfluenţeProgram rectificat pe anul 1994
    0   123
    TOTALI771.140.90043.700.000814.840.900
      II295.140.900-13.300.000281.840.900
      III476.000.00057.000.000533.000.000
    1. ALBAI11.849.8002.500.00014.349.800
      II2.336.300-2.336.300
      III9.513.5002.500.00012.013.500
    2. ARADI14.156.1002.000.00016.156.100
      II4.393.000-4.393.000
      III9.763.1002.000.00011.763.100
    3. ARGEŞI10.573.600-500.00010.073.600
      II3.500.100-500.0003.000.100
      III7.073.500-7.073.500
    4. BACĂUI16.065.000-2.000.00014.065.000
      II8.190.600-2.500.0005.690.600
      III7.874.400500.0008.374.400
    5. BIHORI12.135.300500.00012.635.300
      II3.973.000-3.973.000
      III8.162.300500.0008.662.300
    6. BISTRIŢA-NĂSĂUDI6.652.500500.0007.152.500
      II1.012.200-1.012.200
      III5.640.300500.0006.140.300
    7. BOTOŞANII11.703.500-500.00011.203.500
      II2.981.200-500.0002.481.200
      III8.722.300-8.722.300
    8. BRAŞOVI18.050.8005.700.00023.750.800
      II9.540.0001.700.00011.240.000
      III8.510.8004.000.00012.510.800
    9. BRĂILAI13.177.600-500.00012.677.600
      II4.704.900-1.500.0003.204.900
      III8.472.7001.000.0009.472.700
    10. BUZĂUI6.697.0001.100.0007.797.000
      II2.263.600-2.263.600
      III4.433.4001.100.0005.533.400
    11. CARAŞ-SEVERINI9.979.4001.500.00011.479.400
      II3.029.800-3.029.800
      III6.949.6001.500.0008.449.600
    12. CĂLĂRAŞII13.898.600-2.000.00011.898.600
      II7.555.700-2.000.0005.555.700
      III6.342.900-6.342.900
    13. CLUJI18.194.6006.500.00024.694.600
      II8.094.6002.500.00010.594.600
      III10.100.0004.000.00014.100.000
    14. CONSTANŢAI23.325.6002.500.00025.825.600
      II11.215.5001.000.00012.215.500
      III12.110.1001.500.00013.610.100
    15. COVASNAI3.337.0002.100.0005.437.000
      II1.533.300600.0002.133.300
      III1.803.7001.500.0003.303.700
    16. DÎMBOVIŢAI9.907.2001.500.00011.407.200
      II1.272.000-1.272.000
      III8.635.2001.500.00010.135.200
    17. DOLJI14.445.2001.400.00015.845.200
      II5.346.100400.0005.746.100
      III9.099.1001.000.00010.099.100
    18. GALAŢII13.545.1004.400.00017.945.100
      II3.963.000400.0004.363.000
      III9.582.1004.000.00013.582.100
    19. GIURGIUI5.028.6001.500.0006.528.600
      II1.093.300-1.093.300
      III3.935.3001.500.0005.435.300
    20. GORJI10.983.100800.00011.783.100
      II3.064.800-3.064.800
      III7.918.300800.0008.718.300
    21. HARGHITAI7.806.800-300.0007.506.800
      II3.071.500-300.0002.771.500
      III4.735.300-4.735.300
    22. HUNEDOARAI16.681.1004.000.00020.681.100
      II4.581.1001.000.0005.581.100
      III12.100.0003.000.00015.100.000
    23. IALOMIŢAI8.134.3002.000.00010.134.300
      II2.156.600500.0002.656.600
      III5.977.7001.500.0007.477.700
    24. IAŞII19.180.7001.000.00020.180.700
      II8.142.200-8.142.200
      III11.038.5001.000.00012.038.500
    25. MARAMUREŞI15.176.1001.500.00016.676.100
      II4.021.200-4.021.200
      III11.154.9001.500.00012.654.900
    26. MEHEDINŢII10.134.300400.00010.534.300
      II1.831.300-600.0001.231.300
      III8.303.0001.000.0009.303.000
    27. MUREŞI7.657.8001.300.0008.957.800
      II2.762.600-2.762.600
      III4.895.2001.300.0006.195.200
    28. NEAMŢI13.497.300200.00013.697.300
      II3.331.100-800.0002.531.100
      III10.166.2001.000.00011.166.200
    29. OLTI14.344.400-100.00014.244.400
      II6.819.400-1.600.0005.219.400
      III7.525.0001.500.0009.025.000
    30. PRAHOVAI14.695.6004.000.00018.695.600
      II5.644.600-5.644.600
      III9.051.0004.000.00013.051.000
    31. SATU MAREI9.101.4001.000.00010.101.400
      II3.146.000-3.146.000
      III5.955.4001.000.0006.955.400
    32. SĂLAJI8.122.400900.0009.022.400
      II3.065.800-400.0002.665.800
      III5.056.6001.300.0006.356.600
    33. SIBIUI16.192.4002.000.00018.192.400
      II4.042.1001.500.0005.542.100
      III12.150.300500.00012.650.300
    34. SUCEAVAI15.319.1002.000.00017.319.100
      II5.653.700-5.653.700
      III9.665.4002.000.00011.665.400
    35. TELEORMANI8.905.600500.0009.405.600
      II4.710.500-1.000.0003.710.500
      III4.195.1001.500.0005.695.100
    36. TIMIŞI23.663.9002.800.00026.463.900
      II12.603.600-1.200.00011.403.600
      III11.060.3004.000.00015.060.300
    37. TULCEAI11.752.200-500.00011.252.200
      II4.683.500-500.0004.183.500
      III7.068.700-7.068.700
    38. VASLUII23.585.900-3.200.00020.385.900
      II11.452.500-5.700.0005.752.500
      III12.133.4002.500.00014.633.400
    39. VÎLCEAI10.920.7002.000.00012.920.700
      II2.764.900-1.000.0001.764.900
      III8.155.8003.000.00011.155.800
    40. VRANCEAI17.201.300-1.300.00015.901.300
      II5.050.700-1.800.0003.250.700
      III12.150.600500.00012.650.600
    41. MUNICIPIUL BUCUREŞTII234.573.8009.000.000243.573.800
      II104.573.800-104.573.800
      III130.000.0009.000.000139.000.000
    42. SECTORUL AGRICOL ILFOVI4.788.200-4.788.200
      II1.969.200-1.000.000969.200
      III2.819.0001.000.0003.819.000
    43. Sume rezervate*)I16.000.000-14.500.0001.500.000
      II---
      III16.000.000-14.500.0001.500.000
  Notă *) Investiţii urbane de urgenta finanţate într-o proporţie de 45% din bugetul de stat, ca participare a Guvernului la împrumuturile iniţiale de unele orga- nisme financiare internaţionale. Ministerul Finanţelor va repartiza suma respectiva pe judeţe şi pe obiective de investiţii.
   +  Anexa 7 BUGETUL Fondului special pentru învăţământ
    - mii lei -
    ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
    VENITURI - TOTAL60.668.600-3.552.55057.116.050
    I. VENITURI CURENTE60.668.600-3.552.55057.116.050
    B. VENITURI NEFISCALE60.668.600-3.552.55057.116.050
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE60.668.600-3.552.55057.116.050
    - Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină3.495.000-3.495.000
    - Taxa de admitere în învăţământul superior600.000-600.000
    - Taxe de la studenţii români admişi peste cifra de şcolarizare aprobată1.304.200-1.304.200
    - Venitul net al activităţii de integrare a învăţământului superior cu producţia, cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii200.000+300.000500.000
    - Venituri din contribuţia unităţilor pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare750.000-750.000
    - Venituri din valorificarea cursurilor şi publicaţiilor neperiodice200.000-200.000
    - Venituri din manifestările artistice ale instituţiilor de învăţământ superior şi artistic50.000-45.0005.000
    - Taxe de şcolarizare de la cetăţenii străini care studiază pe cont propriu valutar, inclusiv diferenţe de curs valutar aferente50.772.200-1.310.35049.461.850
    - Diferenţa de curs valutar al soldului rămas la 31.12.1993 la dispoziţia unităţilor de învăţământ superior2.797.200-2.797.2000
    - Alte venituri ale instituţiilor de învăţământ500.000+300.000800.000
    CHELTUIELI TOTAL din care:67.110.800-3.552.55063.558.250
    A. CHELTUIELI CURENTE53.413.995-10.052.55043.361.445
    CHELTUIELI DE PERSONAL3.598.500-3.598.500
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII49.815.495-10.052.55039.762.945
    B. CHELTUIELI DE CAPITAL13.696.805+6.500.00020.196.805
    ÎNVĂŢĂMÂNT65.765.800-3.642.99462.122.806
    A. CHELTUIELI CURENTE52.068.995-10.102.99441.966.001
    CHELTUIELI DE PERSONAL3.573.500-47.4443.526.056
    - Deplasări, detaşări, transferări3.573.500-47.4443.526.056
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.495.495-10.055.55038.439.945
    - cheltuieli cu caracter social105.000-105.000
    - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie15.444.500-3.100.00012.344.500
    - materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional4.360.000-160.0004.200.000
    - obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipamente3.140.000-3.140.000
    - reparaţii curente16.800.00-6.000.00010.800.000
    - reparaţii capitale5.500.000-395.0005.105.000
    - cărţi şi publicaţii1.300.000-1.300.000
    - alte cheltuieli1.845.995-400.5501.445.445
    B. CHELTUIELI DE CAPITAL13.696.805+6.460.00020.156.805
    - investiţii ale instituţiilor publice13.696.805+6.460.00020.156.805
    DIN TOTAL CAPITOL:65.765.800-3.642.99462.122.806
    Învăţământul superior62.365.800-3.942.99458.422.806
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ:3.400.000+300.0003.700.000
    - cheltuieli pentru sprijinirea activităţii desfăşurate în staţiunile didactice din subordinea institutelor de învăţământ superior în care îşi desfăşoară studenţii activitatea practică2.500.000+500.0003.000.000
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni cultural-ştiinţifice a studenţilor în casele de cultură studenţeşti600.000-600.000
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni din învăţământul preuniversitar (participarea la olimpiade şi concursuri internaţionale)300.000-200.000100.000
    CULTURĂ ŞI ARTĂ1.345.000+37.4441.382.444
    A. CHELTUIELI CURENTE1.345.000+37.4441.382.444
    CHELTUIELI DE PERSONAL25.000+37.44462.444
    - Deplasări, transferări, detaşări25.000+37.44462.444
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.320.000-1.320.000
    - cărţi şi publicaţii1.295.000-1.295.000
    - alte cheltuieli25.000-25.000
    DIN TOTAL CAPITOL:1.345.000+37.4441.382.444
    Biblioteci naţionale, universitare, judeţene şi orăşeneşti1.295.000-1.295.000
    - cheltuieli pentru procurarea fondului de carte necesar procesului de învăţământ, pentru bibliotecile centrale universitare şi Biblioteca centrală pedagogică1.295.000-1.295.000
    - Muzee50.000+37.44487.444
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni didactico-ştiinţifice la Muzeul de istorie naturală "Gr. Antipa" Bucureşti50.000+37.44487.444
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ-+53.00053.000
    A. CHELTUIELI CURENTE-+13.00013.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL-+10.00010.000
    Deplasări, detaşări, transferări-+10.00010.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-+3.0003.000
    - Cărţi şi publicaţii-+1.0001.000
    - Alte cheltuieli-+2.0002.000
    B. CHELTUIELI DE CAPITAL-+40.00040.000
    - Investiţii ale instituţiilor publice-+40.00040.000
    DIN TOTAL CAPITOL:-+53.00053.000
    Unităţi de cercetare-+53.00053.000
    (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei) EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-6.442.200*)--6.442.200*)
  Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti. NOTĂ: Veniturile realizate de unităţile de învăţământ preuniversitar, care, potrivit dispoziţiilor legale, se cuvin acestora, se vor administra pe regimul extrabugetar potrivit prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice.
   +  Anexa 8 BUGETUL Fondului special pentru sănătate
    - mii lei -
    ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
    VENITURI - TOTAL270.488.800-270.488.800
    I. VENITURI CURENTE270.488.800-270.488.800
    A. VENITURI FISCALE262.700.000-262.700.000
    A.1. IMPOZITE DIRECTE248.500.000+200.000248.700.000
    Contribuţii de asigurări sociale248.500.000+200.000248.700.000
    A.2. IMPOZITE INDIRECTE14.200.000-200.00014.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE14.200.000-200.00014.000.000
    Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor14.200.000-200.00014.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE7.788.800-7.788.800
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE7.788.800-7.788.800
    Alte venituri de la instituţiile publice7.788.800-7.788.800
    CHELTUIELI - TOTAL282.582.800-282.582.800
    A. CHELTUIELI CURENTE263.088.800+130.000263.218.800
    CHELTUIELI DE PERSONAL-+1.550.0001.550.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII263.088.800-1.420.000261.668.800
    B. CHELTUIELI DE CAPITAL19.494.000-130.00019.364.000
    SĂNĂTATE199.982.800-199.982.800
    CHELTUIELI CURENTE180.488.800+130.000180.618.800
    CHELTUIELI DE PERSONAL-+1.550.0001.550.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII180.488.800-1.420.000179.068.800
    Drepturi cu caracter social502-502
    Hrană77.180-77.180
    Medicamente şi materiale sanitare170.866.056-1.420.000169.445.956
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.617.112-1.617.112
    Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional1.111.732-1.111.732
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată207.247-207.247
    Reparaţii curente1.110.118-1.110.118
    Reparaţii capitale3.010.118-3.010.118
    Cărţi şi publicaţii100.323-100.323
    Alte cheltuieli2.388.512-2.388.512
    CHELTUIELI DE CAPITAL19.494.000-130.00019.364.000
    DIN TOTAL CAPITOL:199.982.800-199.982.800
    Dispensare medicale45.864.956-45.864.956
    Spitale116.967.952-116.967.952
    Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar T.B.C.2.593.400-2.593.400
    Creşe5.589.760-5.589.760
    Leagăne4.588.400-4.588.400
    Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.798.039-1.798.039
    Staţii de salvare6.386.977-6.386.977
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare16.193.316-16.193.316
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE82.600.000-82.600.000
    CHELTUIELI CURENTE82.600.000-82.600.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII82.600.000-82.600.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000-80.200.000
    Alte drepturi cu caracter social prevăzute de dispoziţiile legale2.400.000-2.400.000
    DIN TOTAL CAPITOL: Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000-80.200.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la proteze şi unele materiale sanitare2.400.000-2.400.000
    EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-12.094.000*)--12.094.000*)
  Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti.
   +  Anexa 8a MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETUL Fondului special pentru sănătate
    - mii lei -
    ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeTotal actualizat
    VENITURI - TOTAL270.000.000-270.000.000
    I. VENITURI CURENTE270.000.000-270.000.000
    A. VENITURI FISCALE262.700.000-262.700.000
    A.1. IMPOZITE DIRECTE248.500.000+200.000248.700.000
    Contribuţii de asigurări sociale248.500.000+200.000248.700.000
    A.2. IMPOZITE INDIRECTE14.200.000-200.00014.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE14.200.000-200.00014.000.000
    Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor14.200.000-200.00014.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE7.300.800-8007.300.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE7.300.800-8007.300.000
    Alte venituri de la instituţiile publice7.300.800-8007.300.000
    CHELTUIELI - TOTAL282.094.800-800282.094.000
    A. CHELTUIELI CURENTE262.730.800-800262.730.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL-+1.550.0001.550.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII262.730.800-1.550.800261.180.000
    B. CHELTUIELI DE CAPITAL19.364.000-19.364.000
    SĂNĂTATE199.494.000-199.494.000
    CHELTUIELI CURENTE180.130.800-800180.130.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL-+1.550.0001.550.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII180.130.800-1.550.800178.580.000
    Medicamente şi materiale sanitare170.744.100-1.550.100169.194.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.500.000-1.500.000
    Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional1.100.000-1.100.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată200.000-200.000
    Reparaţii curente1.100.000-1.100.000
    Reparaţii capitale3.000.000-3.000.000
    Cărţi şi publicaţii100.000-100.000
    Alte cheltuieli2.386.000-2.386.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL19.364.000-19.364.000
    DIN TOTAL CAPITOL:199.494.000-199.494.000
    Dispensare medicale45.684.000-45.684.000
    Spitale116.704.000-116.704.000
    Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar T.B.C.2.593.400-2.593.400
    Creşe5.585.800-5.585.800
    Leagăne4.588.400-4.588.400
    Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.795.400-1.795.400
    Staţii de salvare6.383.800-6.383.800
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare16.159.100-16.159.100
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE82.600.000-82.600.000
    CHELTUIELI CURENTE82.600.000-82.600.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII82.600.000-82.600.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000-80.200.000
    Alte drepturi cu caracter social prevăzute de dispoziţiile legale2.400.000-2.400.000
    DIN TOTAL CAPITOL: Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000-80.200.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la proteze şi unele materiale sanitare2.400.000-2.400.000
    EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-12.094.000*)--12.094.000*)
  Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti.
   +  Anexa 8b MINISTERUL TRANSPORTURILOR BUGETUL Fondului special pentru sănătate
    - mii lei -
    ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
    VENITURI TOTAL488.800-488.800
    I. VENITURI CURENTE488.800-488.800
    VENITURI NEFISCALE488.800-488.800
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE488.800-488.800
    Alte venituri de la instituţiile publice488.800-488.800
    CHELTUIELI - TOTAL488.800-488.800
    A. CHELTUIELI CURENTE358.800+130.000488.800
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII358.800+130.000488.800
    B. CHELTUIELI DE CAPITAL130.000-130.000-
    SĂNĂTATE488.800-488.800
    CHELTUIELI CURENTE358.800+130.000488.800
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII358.800+130.000488.800
    Drepturi cu caracter social502-502
    Hrană77.180-77.180
    Medicamente şi materiale sanitare121.956+130.000251.956
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie117.112-117.112
    Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional11.732-11.732
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată7.247-7.247
    Reparaţii curente10.118-10.118
    Reparaţii capitale10.118-10.118
    Cărţi şi publicaţii323-323
    Alte cheltuieli2.512-2.512
    CHELTUIELI DE CAPITAL130.000-130.000-
    DIN TOTAL CAPITOL:488.800-488.800
    Dispensare medicale180.856-180.856
    Spitale263.952-263.952
    Creşe3.960-3.960
    Centre de recoltare şi conservare a sângelui2.639-2.639
    Staţii de salvare3.177-3.177
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare34.216-34.216
    EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)---
   +  Anexa 9 BUGETULFONDULUI DE RISC ŞI ACCIDENT PENTRU PROTECŢIA SPECIALĂ A PERSOANELOR HANDICAPATE
    - mii lei -
    ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
    VENITURI - TOTAL112.024.820+17.871.205129.896.025
    I. VENITURI CURENTE106.974.820+3.871.205110.846.025
    A. VENITURI FISCALE104.307.120+3.871.205108.178.325
    A.1. Impozite directe104.307.120+3.871.205108.178.325
    Contribuţia agenţilor economici104.307.120+3.871.205108.178.325
    B. VENITURI NEFISCALE2.667.700-2.667.700
    Diverse venituri2.667.700-2.667.700
    Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane handicapate neîncadrate2.667.700-2.651.80015.900
    Încasări din alte surse (Dobânzi)-+2.651.8002.651.800
    IV. SUBVENŢII5.000.000+14.000.00019.000.000
    Subvenţii de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate5.000.000+14.000.000*)19.000.000
    V. DONAŢII50.000-50.000
    CHELTUIELI - TOTAL123.412.210+14.000.000137.412.210
    CHELTUIELI CURENTE123.412.210+14.000.000137.412.210
    CHELTUIELI DE PERSONAL272.740-272.740
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII53.150.790+7.575.00060.725.790
    TRANSFERURI69.988.680+6.425.00076.413.680
    ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII3.010.680+1.800.0004.810.680
    CHELTUIELI CURENTE3.010.680+1.800.0004.810.680
    TRANSFERURI3.010.680+1.800.0004.810.680
    - Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii3.010.680+1.800.0004.810.680
    DIN TOTAL CAPITOL:3.010.680+1.800.0004.810.680
    Alocaţii de stat pentru copii3.010.680+1.800.0004.810.680
    PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII66.978.000+4.625.00071.603.000
    CHELTUIELI CURENTE66.978.000+4.625.00071.603.000
    TRANSFERURI66.978.000+4.625.00071.603.000
    - Alte transferuri66.978.000+4.625.00071.603.000
    DIN TOTAL CAPITOL:66.978.000+4.625.00071.603.000
    Pensii sociale28.704.000*)-28.704.000
    Ajutoare speciale38.244.000+3.200.00041.444.000
    Ajutor de urmaş30.000-25.0005.000
    Ajutoare pentru încălzirea locuinţelor-+1.450.0001.450.000
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE48.661.590+8.571.25057.232.840
    CHELTUIELI CURENTE48.661.590+8.571.25057.232.840
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.661.590+8.571.25057.232.840
    - medicamente şi materiale sanitare4.341.250-4.281.25060.000
    - alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale44.320.340+12.852.50057.172.840
    DIN TOTAL CAPITOL:48.661.590+8.571.25057.232.840
    Asigurarea asistenţei medicale4.341.250-4.281.25060.000
    Plata taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare33.600+16.40050.000
    Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive100.000-80.00020.000
    Plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi a costului unui număr de impulsuri100.000+500.000600.000
    Acoperirea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun1.800.000+1.500.0003.300.000
    Acoperirea gratuităţii transportului interurban3.503.900-3.383.900120.000
    Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat38.782.840+14.300.00053.082.840
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI4.761.940-996.2503.765.690
    CHELTUIELI CURENTE4.761.940-996.2503.765.690
    CHELTUIELI DE PERSONAL272.740-272.740
    - cheltuieli cu salariile203.340-203.340
    - contribuţia pentru asigurări sociale de stat50.850-50.850
    - cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj10.150-10.150
    - deplasări, detaşări, transferări8.400-8.400
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.489.200-996.2503.492.950
    - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.489.200-996.2503.492.950
    DIN TOTAL CAPITOL:4.761.940-996.2503.765.690
    Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor4.489.200-996.2503.492.950
    Cheltuieli pentru personalul care gestionează fondurile272.740-272.740
    EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-11.387.390**)+3.871.205-7.516.185**)
  Notă *) Inclusiv indemnizaţia de însoţitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990. Notă **) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anilor precedenti.
   +  Anexa 10 BUGETULFONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA PUNCTELOR DE CONTROL PENTRU TRECEREA FRONTIEREI, PRECUM ŞI A CELORLALTE UNITĂŢI VAMALE
    - mii lei -
    ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
    VENITURI - TOTAL135.434.683-135.434.683
    I. VENITURI CURENTE135.434.683-135.434.683
    A. VENITURI FISCALE105.131.683-23.131.68382.000.000
    A.1. Impozite directe105.131.683-23.131.68382.000.000
    Alte impozite directe105.131.683-23.131.68382.000.000
    Încasări din comisionul pentru servicii vamale105.131.683-23.131.68382.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE30.303.000+23.131.68353.434.683
    Diverse venituri30.303.000+23.131.68353.434.683
    Încasări din alte surse30.303.000+23.131.68353.434.683
    CHELTUIELI - TOTAL77.459.075-17.488.00059.971.075
    CHELTUIELI DE CAPITAL77.459.075-17.488.00059.971.075
    Investiţii ale instituţiilor publice77.459.075-17.488.00059.971.075
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE77.459.075-17.488.00059.971.075
    CHELTUIELI DE CAPITAL77.459.075-17.488.00059.971.075
    DIN TOTAL CAPITOL:      
    Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale77.459.075-17.488.00059.971.075
    EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)+57.975.608+17.488.000+75.463.608
   +  Anexa 11 BUGETUL FONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC
    - mii lei -
    ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
    VENITURI - TOTAL288.600.000-38.395.200250.204.800
    I. VENITURI CURENTE288.600.000-38.395.200250.204.800
    A. VENITURI FISCALE288.600.000-38.395.200250.204.800
    A.2. Impozite indirecte288.600.000-38.395.200250.204.800
    Alte impozite indirecte288.600.000-38.395.200250.204.800
    Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice288.600.000-38.395.200250.204.800
    CHELTUIELI - TOTAL288.600.000-38.395.200250.204.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL288.600.000-38.395.200250.204.800
    INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI288.600.000-38.395.200250.204.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL288.600.000-38.395.200250.204.800
    - Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat288.600.000-38.395.200250.204.800
    DIN TOTAL CAPITOL:      
    Industria energetică288.600.000-38.395.200250.204.800
    EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)---
   +  Anexa 12 BUGETULFONDULUI SPECIAL PENTRU MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE
    - mii lei -
    ExplicaţiiPrevederi anuale actualizateTotal influenţeProgram actualizat
    VENITURI - TOTAL41.500.000*)+2.000.00043.500.000*)
    I. VENITURI CURENTE41.500.000+2.000.00043.500.000
    A. VENITURI FISCALE41.500.000+2.000.00043.500.000
    A.1. Impozite directe41.500.000+2.000.00043.500.000
    Alte impozite directe41.500.000+2.000.00043.500.000
    Cota de 5% din încasările realizate de producători şi importatori din vânzarea carburanţilor auto livraţi la intern, indiferent de forma de plată (conform Legiinr. 13/1994)41.500.000+2.000.00043.500.000
    II. CHELTUIELI - TOTAL43.249.214+2.000.00045.249.214
    CHELTUIELI CURENTE26.375.000-26.375.000
    CHELTUIELI MATERIALE26.375.000-26.375.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL16.874.214*)+2.000.00018.874.214*)
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII43.249.214+2.000.00045.249.214
    CHELTUIELI CURENTE26.375.000-26.375.000
    CHELTUIELI MATERIALE26.375.000-26.375.000
    - reparaţii curente26.375.000-26.375.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL16.874.214*)+2.000.00018.874.214*)
    - cheltuieli de capital efectuate în condiţiile Legii nr. 13/199416.874.214*)+2.000.00018.874.214*)
    DIN TOTAL CAPITOL: Drumuri şi poduri43.249.214+2.000.00045.249.214
    EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)-1.749.214**)--1.749.214**)
  Notă *) Din care, suma de 6.000.000 mii lei pentru continuarea lucrărilor de investiţii la autostrada Bucureşti-Constanta, tronsonul Bucureşti-Fetesti. Notă **) Deficitul se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti. -----------------------