LEGE nr. 514 din 12 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 24 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare; cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1997 privind pieţele reglementate de mărfuri, servicii şi instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, cu modificările ulterioare; pct. 41, 42 şi 43 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; anexa nr. III/1 şi anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1999, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă."2. La articolul 1 din anexa, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) C.N.V.M. este subordonata Parlamentului şi prezintă rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere, Comisia economică a Senatului şi Comisia pentru politica economică, reforma şi privatizare a Camerei Deputaţilor."3. La articolul 2 din anexa, litera e) va avea următorul cuprins:"e) prevenirea fraudei, a manipulării pieţei şi asigurarea integrităţii pieţelor reglementate;"4. La articolul 3 din anexa, alineatele (2), (4), (5), (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:"(2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea funcţiilor, se face la propunerea comuna a comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere, a Comisiei economice a Senatului şi a Comisiei pentru politica economică, reforma şi privatizare a Camerei Deputaţilor................................................................... (4) În caz de indisponibilitate temporară a preşedintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepreşedinţii acesteia, desemnat de preşedinte, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absenta preşedintelui şi vicepreşedinţilor, se atribuie comisarului cel mai vârstnic. (5) C.N.V.M. se întruneşte în prezenta a cel puţin 5 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenta acestuia, unul dintre vicepreşedinţi. (6) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simpla. În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul preşedintelui sau, în cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepreşedintelui care conduce şedinţa................................................................. (8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii C.N.V.M.; membrii care au votat împotriva pot solicita consemnarea opiniei separate în procesul-verbal al şedinţei respective, iar cei absenţi în procesul-verbal al primei şedinţe la care participa. Preşedintele, respectiv vicepreşedintele care a condus şedinţa, este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotriva."5. La articolul 4 din anexa, literele a), c) şi e) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins:"a) nu pot fi soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;................................................................. c) nu pot exercita o alta funcţie remunerată, publică sau privată, cu excepţia celor de cadru didactic universitar şi de consultant sau expert al organismelor internaţionale;................................................................. e) nu trebuie să aibă cazier fiscal sau judiciar."6. La articolul 4 din anexa, litera f) a alineatului (4) se abroga.7. La articolul 4 din anexa, litera c) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:"c) prin revocare de către Parlament în cazul apariţiei unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4);"8. La articolul 4 din anexa, după litera d) a alineatului (5) se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) prin deces."9. La articolul 5 din anexa, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 5Colaborarea cu autorităţile statului şi cu alte instituţii publice (1) C.N.V.M. colaborează cu Banca Naţionala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurentei, Ministerul Public şi cu alte autorităţi şi instituţii publice, în vederea îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la art. 2..................................................................... (4) C.N.V.M. poate face schimb de informaţii atât publice, cat şi confidenţiale cu Banca Naţionala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurentei, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii publice. În aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autorităţi vor furniza informaţiile în mod gratuit şi nu vor invoca secretul de serviciu sau orice alta obligaţie legală de păstrare a confidenţialităţii informaţiilor deţinute."10. La articolul 5 din anexa, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) C.N.V.M. va colabora cu organisme profesionale specializate pentru asigurarea bunei funcţionari a pieţelor reglementate."11. La articolul 7 din anexa, alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a tuturor reglementărilor emise de aceasta, aplicabile entitatilor reglementate şi supravegheate. (7) C.N.V.M. este singura autoritate în măsura să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevăzute la alin. (1) şi (2). În caz de litigiu actele individuale emise de către C.N.V.M. cu privire la interpretarile prevăzute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs în faţa Curţii Supreme de Justiţie - Secţia de contencios administrativ. Până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească executarea actelor C.N.V.M. nu se suspenda."12. La articolul 9 din anexa, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Deciziile şi ordonanţele emise de către C.N.V.M. trebuie să conţină motivatiile de drept care au condus la luarea măsurilor respective."13. La articolul 10 din anexa, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Delegarea de prerogative nu exonereaza de răspundere C.N.V.M."14. La articolul 13 din anexa, literele a)-d) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"a) o cota de cel mult 0,08% din valoarea tranzacţiilor derulate pe orice piaţa reglementată, suportate de către cumpărător, cu excepţia pieţelor reglementate de instrumente financiare derivate; b) o cota de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare; c) o cota de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare; d) o cota de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare;"15. La articolul 14 din anexa, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează ca sursa de finanţare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor, inclusiv din împrumuturi bancare şi de trezorerie."16. Articolul 16 din anexa va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 16Raportul anual de activitate (1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an C.N.V.M. va trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisiei economice a Senatului şi Comisiei pentru politica economică, reforma şi privatizare a Camerei Deputaţilor, raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în şedinţa comuna a Camerelor. (2) Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere, Comisia economică a Senatului şi Comisia pentru politica economică, reforma şi privatizare a Camerei Deputaţilor pot dispune oricând verificarea activităţilor C.N.V.M., în conformitate cu regulamentele Senatului şi ale Camerei Deputaţilor."17. La articolul 17 din anexa, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul nerespectării legilor care guvernează pieţele de capital, pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau a reglementărilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmărire penală, pentru situaţia când fapta săvârşită constituie infracţiune, potrivit reglementărilor specifice, sau aplicarea, după caz, a următoarelor sancţiuni contravenţionale:"  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA----------