LEGE nr. 514 din 12 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 24 iulie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările și completările ulterioare; cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 69/1997 privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, cu modificările ulterioare; pct. 41, 42 și 43 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare; anexa nr. III/1 și anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1999, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență.2. La articolul 1 din anexa, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) C.N.V.M. este subordonata Parlamentului și prezintă rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere, Comisia economică a Senatului și Comisia pentru politica economică, reforma și privatizare a Camerei Deputaților.3. La articolul 2 din anexa, litera e) va avea următorul cuprins:e) prevenirea fraudei, a manipulării pieței și asigurarea integrității piețelor reglementate;4. La articolul 3 din anexa, alineatele (2), (4), (5), (6) și (8) vor avea următorul cuprins:(2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comuna a comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere, a Comisiei economice a Senatului și a Comisiei pentru politica economică, reforma și privatizare a Camerei Deputaților...................................................................(4) În caz de indisponibilitate temporară a președintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepreședinții acesteia, desemnat de președinte, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absenta președintelui și vicepreședinților, se atribuie comisarului cel mai vârstnic.(5) C.N.V.M. se întrunește în prezenta a cel puțin 5 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absenta acestuia, unul dintre vicepreședinți.(6) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simpla. În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul președintelui sau, în cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce ședința.................................................................(8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toți membrii C.N.V.M.; membrii care au votat împotriva pot solicita consemnarea opiniei separate în procesul-verbal al ședinței respective, iar cei absenți în procesul-verbal al primei ședințe la care participa. Președintele, respectiv vicepreședintele care a condus ședința, este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotriva.5. La articolul 4 din anexa, literele a), c) și e) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins:a) nu pot fi soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;.................................................................c) nu pot exercita o alta funcție remunerată, publică sau privată, cu excepția celor de cadru didactic universitar și de consultant sau expert al organismelor internaționale;.................................................................e) nu trebuie să aibă cazier fiscal sau judiciar.6. La articolul 4 din anexa, litera f) a alineatului (4) se abroga.7. La articolul 4 din anexa, litera c) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:c) prin revocare de către Parlament în cazul apariției unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4);8. La articolul 4 din anexa, după litera d) a alineatului (5) se introduce litera e) cu următorul cuprins:e) prin deces.9. La articolul 5 din anexa, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice(1) C.N.V.M. colaborează cu Banca Naționala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurentei, Ministerul Public și cu alte autorități și instituții publice, în vederea îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la art. 2.....................................................................(4) C.N.V.M. poate face schimb de informații atât publice, cat și confidențiale cu Banca Naționala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurentei, precum și cu alte autorități și instituții publice. În aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autorități vor furniza informațiile în mod gratuit și nu vor invoca secretul de serviciu sau orice alta obligație legală de păstrare a confidențialității informațiilor deținute.10. La articolul 5 din anexa, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:(6) C.N.V.M. va colabora cu organisme profesionale specializate pentru asigurarea bunei funcționari a piețelor reglementate.11. La articolul 7 din anexa, alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:(6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a tuturor reglementărilor emise de aceasta, aplicabile entitatilor reglementate și supravegheate.(7) C.N.V.M. este singura autoritate în măsura să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevăzute la alin. (1) și (2). În caz de litigiu actele individuale emise de către C.N.V.M. cu privire la interpretarile prevăzute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs în fața Curții Supreme de Justiție - Secția de contencios administrativ. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească executarea actelor C.N.V.M. nu se suspenda.12. La articolul 9 din anexa, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) Deciziile și ordonanțele emise de către C.N.V.M. trebuie să conțină motivatiile de drept care au condus la luarea măsurilor respective.13. La articolul 10 din anexa, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) Delegarea de prerogative nu exonereaza de răspundere C.N.V.M.14. La articolul 13 din anexa, literele a)-d) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:a) o cota de cel mult 0,08% din valoarea tranzacțiilor derulate pe orice piața reglementată, suportate de către cumpărător, cu excepția piețelor reglementate de instrumente financiare derivate;b) o cota de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;c) o cota de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare;d) o cota de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare;15. La articolul 14 din anexa, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) Excedentul din bugetul de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului se reportează ca sursa de finanțare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor, inclusiv din împrumuturi bancare și de trezorerie.16. Articolul 16 din anexa va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Raportul anual de activitate(1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an C.N.V.M. va trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților, Comisiei economice a Senatului și Comisiei pentru politica economică, reforma și privatizare a Camerei Deputaților, raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în ședința comuna a Camerelor.(2) Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere, Comisia economică a Senatului și Comisia pentru politica economică, reforma și privatizare a Camerei Deputaților pot dispune oricând verificarea activităților C.N.V.M., în conformitate cu regulamentele Senatului și ale Camerei Deputaților.17. La articolul 17 din anexa, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul nerespectării legilor care guvernează piețele de capital, piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau a reglementărilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmărire penală, pentru situația când fapta săvârșită constituie infracțiune, potrivit reglementărilor specifice, sau aplicarea, după caz, a următoarelor sancțiuni contravenționale:  +  Articolul IIOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  ----------