LEGE nr. 467 din 9 iulie 2002pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) taxe asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii."2. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Taxele prevăzute la art. 1 lit. d) se suporta de către: a) persoanele juridice care realizează încasări din acţiuni publicitare la produsele din tutun, la tigari şi la băuturi alcoolice, în cota de 12% din valoarea acestor încasări; b) persoanele juridice care realizează venituri din producţia de produse din tutun, de tigari şi de băuturi alcoolice, în cota de 2% din veniturile obţinute după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată; comercianţii care realizează venituri din vânzarea acestor produse datorează o cota de 2% din adaosul comercial practicat la aceste produse; c) prevederile lit. b) nu se aplică persoanelor juridice care realizează venituri din vânzările produselor din bere."3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Veniturile proprii, realizate potrivit prevederilor art. 3, şi taxele asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii, prevăzute la art. 3^1, se utilizează pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate."4. La anexa, punctul 4 se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────────