HOTĂRÂRE nr. 704 din 3 iulie 2002privind organizarea şi desfăşurarea recensamantului general agricol din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensamantului general agricol din România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În perioada 2 decembrie 2002 - 31 ianuarie 2003 se va efectua pe întreg teritoriul tarii recensământul general agricol, denumit în continuare recensământ. (2) Momentul de referinţa pentru informaţiile care se înregistrează la recensământ va fi stabilit prin hotărâre a Comisiei centrale pentru recensământul general agricol, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensamantului general agricol din România, denumita în continuare Comisia centrala.  +  Articolul 2Pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea lucrărilor recensamantului, la nivel teritorial se constituie comisii de recensământ judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisii de recensământ municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, comisii de recensământ orăşeneşti şi comisii de recensământ comunale, în componenta prevăzută în anexele nr. 1 şi 2, care răspund de efectuarea recensamantului pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 3Comisiile de recensământ judeţene şi a municipiului Bucureşti, constituite prin ordine ale prefecţilor, vor organiza secretariate tehnice. Componenta, atribuţiile şi perioada de funcţionare ale acestora vor fi stabilite de către Comisia centrala.  +  Articolul 4 (1) Prefectii şi consiliile judeţene, pentru judeţe şi pentru municipiul Bucureşti, precum şi primării şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor vor asigura condiţiile tehnico-materiale necesare bunei desfăşurări a activităţilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensamantului, potrivit acţiunilor care vor fi stabilite de către Comisia centrala. (2) În acest scop prefectii şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale: a) constituie şi aproba, prin ordin al prefectului sau prin dispoziţie a primarului, după caz, componenta nominală a comisiilor teritoriale de recensământ şi a secretariatului tehnic judeţean în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu instrucţiunile Comisiei centrale; b) asigura spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare desfăşurării activităţii comisiilor de recensământ şi secretariatelor tehnice, depozitarii şi păstrării în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ; c) verifica şi iau măsuri pentru ţinerea la zi a Registrului agricol, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel încât până la data de 1 august 2002 registrele agricole să fie actualizate; d) întocmesc materialele cartografice necesare delimitării unităţilor administrativ-teritoriale şi împărţirii acestora în sectoare de recensământ, la termenele şi în conformitate cu instrucţiunile Comisiei centrale; e) efectuează, pe baza listelor unităţilor de recenzare şi a normelor stabilite de către Comisia centrala, împărţirea localităţilor în sectoare de recensământ; f) asigura mijloacele de transport necesare pregătirii şi efectuării recensamantului la termenele şi pe duratele prevăzute în graficele elaborate de comisiile de recensământ. (3) Pe perioada organizării şi desfăşurării activităţilor de recensământ şi a anchetei de control se stabileşte o cota de 400 litri de carburant pe luna pentru câte un autoturism de la instituţiile publice stabilite de Comisia centrala cu încadrarea în sumele prevăzute în bugetul recensamantului.  +  Articolul 5 (1) Personalul de recensământ, reprezentat de recenzori, recenzori-şefi şi recenzori coordonatori, va fi selectat din rândul specialiştilor agricoli, al specialiştilor în economie, informatica şi alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor şi al altor persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puţin studii medii. (2) Pentru înregistrarea cu exactitate a tuturor unităţilor de recenzare, în perioada iulie-august 2002 primăriile vor întocmi listele unităţilor de recenzare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, care vor fi înaintate comisiilor judeţene de recensământ, respectiv a municipiului Bucureşti, conform graficelor stabilite de acestea din urma. Întocmirea listelor se va face sub îndrumarea comisiilor judeţene de recensământ, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza metodologiei elaborate de Secretariatul tehnic central şi aprobate de Comisia centrala.  +  Articolul 6Persoanele menţionate la art. 5 alin. (1) şi specialiştii din secretariatele tehnice, care aparţin administraţiei publice centrale şi locale, precum şi specialiştii serviciilor publice descentralizate vor fi scutiţi de toate atribuţiile ce le revin la instituţiile unde au funcţia de baza, pe perioada de activitate efectivă, stabilită potrivit art. 7.  +  Articolul 7 (1) Recenzorii, recenzorii-şefi şi recenzorii coordonatori vor primi pentru activitatea depusa, pe lângă drepturile salariale la unităţile la care sunt încadraţi, o indemnizaţie bruta pe zi de activitate, după cum urmează: a) recenzorii coordonatori şi recenzorii-şefi, 300.000 lei pe zi de activitate şi vor lucra 31 de zile efectiv; b) recenzorii, 250.000 lei pe zi de activitate şi vor lucra 26 de zile efectiv. (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată la încheierea acţiunii. Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) se impozitează conform art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit. (3) Asupra indemnizaţiilor încasate potrivit alin. (1) nu se datorează contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.  +  Articolul 8 (1) Persoanele care efectuează înregistrarea în formularele de recensământ, precum şi cele cu sarcini de îndrumare, control şi prelucrare au obligaţia de a respecta întocmai prevederile prezentei hotărâri, precum şi instrucţiunile specifice aprobate de Comisia centrala şi de a asigura păstrarea caracterului confidenţial al datelor înscrise în formularele de recensământ. (2) Formularele de recensământ vor fi completate cu majuscule, folosindu-se pix cu pasta de culoare albastra sau neagra, iar corecturile se vor efectua cu pix cu pasta de culoare roşie. (3) În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, pe durata efectuării recensamantului persoanele prevăzute la alin. (1) se bucura de protecţia legii, fiind asimilate cu cele care îndeplinesc funcţii ce implica exerciţiul autorităţii publice. (4) Pe toată perioada de recenzare, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin personalul de recensământ şi membrii comisiilor de recensământ se vor identifica prin prezentarea legitimatiei care le atesta aceasta calitate.  +  Articolul 9Înregistrarea datelor în formularele de recensământ se face în localitatea de reşedinţa a unităţilor de recenzare, astfel: a) pentru gospodăriile individuale ale populaţiei, de către recenzori, pe baza intervievarii capului gospodăriei sau a unui membru adult al acesteia, care dispune de capacitate deplina de exerciţiu; b) pentru unităţile de recenzare cu statut de persoana juridică, prin autoinregistrare, sub îndrumarea directa a recenzorilor-şefi şi/sau coordonatori, care vor asigura difuzarea, verificarea completării şi colectarea formularelor; c) pentru unităţile de recenzare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Ministerului Justiţiei şi altor instituţii publice, prin autoinregistrare, de către aparatul propriu al acestora, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu normele specifice aprobate de Comisia centrala; d) pentru alte situaţii neprevăzute la lit. a)-c) Secretariatul tehnic central va elabora instrucţiuni de înregistrare suplimentare şi le va supune spre aprobare Comisiei centrale.  +  Articolul 10 (1) În trimestrul III 2002 se efectuează ancheta-pilot, respectiv recensământul de proba, pentru testarea la scara redusă a activităţilor organizatorice şi metodologice ale recensamantului, având ca obiectiv îmbunătăţirea acestora. (2) În perioada 5-20 februarie 2003 se organizează ancheta de control pentru verificarea volumului şi calităţii informaţiilor înscrise în formularele de recensământ; aceasta se va desfăşura cu recenzori special selectaţi în acest scop, conform instrucţiunilor Secretariatului tehnic central, aprobate de Comisia centrala. (3) Personalul care efectuează ancheta-pilot şi ancheta de control beneficiază de aceleaşi drepturi/zi efectiv lucrata, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b). Indemnizaţia se acordă pentru fiecare tip de ancheta, o singură dată, pentru cel mult 15 zile efectiv lucrate.  +  Articolul 11Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu sprijinul prefecţilor şi al celorlalte autorităţi ale administraţiei publice locale şi al direcţiilor teritoriale de statistica, vor asigura: a) recrutarea şi selectarea recenzorilor, a recenzorilor-şefi şi a recenzorilor coordonatori; b) spaţiile necesare desfăşurării instructajelor.  +  Articolul 12Comisiile de recensământ judeţene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale vor valida veridicitatea înregistrărilor.  +  Articolul 13Prelucrarea datelor, precum şi publicarea rezultatelor definitive ale recensamantului se vor face de către Institutul Naţional de Statistica pe baza programului şi la termenele aprobate de Comisia centrala.  +  Articolul 14 (1) Informaţiile primare din formularele cu datele furnizate de unităţile recenzate, transformate în date anonime, vor fi transpuse pe suport magnetic şi vor fi păstrate în arhiva direcţiilor judeţene de statistica potrivit normelor legale în vigoare ale Arhivelor Naţionale. (2) După validarea şi publicarea rezultatelor finale ale recensamantului formularele de recenzare completate vor fi distruse potrivit normelor legale în vigoare ale Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 15 (1) Fondurile totale necesare pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea recensamantului, precum şi pentru publicarea rezultatelor, prevăzute a se utiliza în perioada 2002-2004, în suma de 616.967.866 mii lei, sunt prezentate în anexa nr. 3. (2) Fondurile necesare în anul 2002, prevăzute în anexa nr. 4, sunt de 167.150.990 mii lei şi se asigura din bugetele Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Institutului Naţional de Statistica şi Ministerului Administraţiei Publice. (3) Fondurile necesare în anul 2003, prezentate în anexa nr. 5, în suma de 436.987.876 mii lei, vor fi prevăzute în bugetele Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Institutului Naţional de Statistica şi Ministerului Administraţiei Publice. (4) Fondurile pentru publicarea monografiilor pe judeţe şi a analizelor rezultatelor definitive ale recensamantului, în suma de 12.829.000 mii lei, prezentate în anexa nr. 6, vor fi prevăzute în bugetul pe anul 2004 al Institutului Naţional de Statistica.  +  Articolul 16 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) împiedicarea în orice mod a persoanelor implicate în acţiunea de recensământ de a efectua înregistrarea şi controlul datelor ce fac obiectul recensamantului, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, sau a desfăşurării lucrărilor recensamantului; b) refuzul de a furniza personalului şi organelor de recensământ informaţiile prevăzute în formularele de înregistrare, precum şi furnizarea de date eronate; c) refuzul completării formularelor de înregistrare şi/sau predării lor organelor de recensământ de către unităţile de recenzare pentru care este prevăzut procedeul autoinregistrarii; d) nerespectarea de către personalul însărcinat cu efectuarea recensamantului, precum şi de către personalul care asigura prelucrarea datelor a dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind păstrarea caracterului confidenţial al datelor declarate şi înscrise în formularele de recensământ. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 10.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către primar sau persoanele împuternicite de acesta, precum şi de persoane anume împuternicite în acest scop de Comisia centrala sau de comisiile de recensământ judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1Comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti,pentru recensământul general agricol
         
    Preşedinte-subprefectul judeţului, respectiv unul dintre subprefecţii municipiului Bucureşti
    Vicepreşedinţi:-vicepreşedintele consiliului judeţean, respectiv unul dintre viceprimarii municipiului Bucureşti
    -directorul general/directorul unităţii teritoriale a Institutului Naţional de Statistică
    -directorul general al direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    Secretari:-director în cadrul direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    -director adjunct al unităţii teritoriale de statistică, respectiv director al Direcţiei generale de statistică regională a municipiului Bucureşti
    Membri:-secretarul general al prefecturii
    -secretarul general al judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti
    -directorul oficiului judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie
    -directorul general al Oficiului de Cadastru, Geodezie şi Cartografie al Municipiului Bucureşti
    -inspectorul adjunct al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti
    -inspectorul adjunct al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
    -director în cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
   +  Anexa 2Comisia municipala, respectiv a sectoarelor municipiului Bucureşti,oraseneasca şi comunală pentru recensământul general agricol
         
    Preşedinte-primarul municipiului, respectiv al fiecărui sector al municipiului Bucureşti, al oraşului, al comunei
    Vicepreşedinte-secretarul municipiului, al fiecărui sector al municipiului Bucureşti, al oraşului, al comunei
    Membri:-şeful serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură (acolo unde este înfiinţat)
    -agentul agricol/funcţionarul responsabil cu Registrul agricol
    -medicul circumscripţiei veterinare
    -şeful serviciului statistică al sectorului municipiului Bucureşti
    -2-3 specialişti agricoli
   +  Anexa 3
             
     
    BUGETUL RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL TOTAL pentru perioada 2002 - 2004- mii lei -
     
      TotalINSMAAPMAP
    I Cheltuieli de personal, inclusiv contribuţii aferente        
             
    1. SALARII PERSONAL PARTICIPANT LA RECENSĂMÂNT        
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la INS anul 20022.415.0002.415.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la INS anul 20033.312.0003.312.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la INS anul 20041.904.0001.904.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi INS anul 200215.255.00015.255.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi INS anul 200324.422.00024.422.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi INS anul 20047.970.0007.970.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la MAAP anul 20021.624.000   1.624.000  
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la MAAP anul 20033.266.000   3.266.000  
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi MAAP anul 200219.865.000   19.865.000  
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi MAAP anul 200340.860.000   40.860.000  
    Indemnizaţii recenzori ancheta pilot883.000   883.000  
    Indemnizaţii recenzori ancheta de control2.229.000   2.229.000  
    Salarii personal introducere date41.867.71941.867.719    
    Indemnizaţii recenzori, recenzori şefi, recenzori coordonatori270.200.000   270.200.000  
             
    Total 1436.072.71997.145.719338.927.000  
             
    2 CHELTUIELI DE DEPLASARE, DIURNA, CAZARE/TRANSPORT        
    Cheltuieli de deplasare (diurnă, cazare, transport)84.472.2273.310.00079.162.2272.000.000
    Total 284.472.2273.310.00079.162.2272.000.000
             
    TOTAL I CHELTUIELI DE PERSONAL (1+2)520.544.946100.455.719418.089.2272.000.000
             
             
             
             
             
             
    II Cheltuieli materiale şi serviciiTotalINSMAAPMAP
             
    Hârtie, tipărire şi distribuţie formulare recensământ, instrumentar auxiliar28.000.0002.000.00026.000.000  
    Închirieri localuri instruiri705.000   705.000  
    Carburanţi, lubrifianţi10.123.2753.000.0003.623.2753.500.000
    Întreţinere, reparaţii curente parc auto4.500.0001.500.0002.000.0001.000.000
    Cheltuieli poştă, transmisii date, fax, poşta electronică (inclusiv pentru transmiterea formularelor prin poştă)8.616.1452.992.1353.124.0102.500.000
    Cheltuieli popularizare5.000.000   5.000.000  
    Cheltuieli personalizare recenzori (mape, ecusoane, insigne)12.000.000   12.000.000  
    Cheltuieli administrativ gospodăreşti8.256.5504.662.2502.094.3001.500.000
    Cheltuieli cu materiale consumabile pentru prelucrare5.182.9505.182.950    
    Cheltuieli I.T.12.509.00012.509.000    
    TOTAL II CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII94.892.92031.846.33554.546.5858.500.000
             
    III Cheltuieli de capital        
    Investiţii1.530.0001.530.000    
    TOTAL III CHELTUIELI DE CAPITAL1.530.0001.530.000    
             
    TOTAL buget pentru perioada 2002 - 2004 (I+II+III)616.967.866133.832.054472.635.81210.500.000
   +  Anexa 4
             
             
    BUGETUL RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL ANUL 2002     - mii lei -
      CentralizatINSMAAPMAP
    I Cheltuieli de personal, inclusiv contribuţii aferente        
    1. SALARII PERSONAL PARTICIPANT LA RECENSĂMÂNT        
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la INS anul 20022.415.0002.415.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi INS anul 200215.255.00015.255.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la MAAP anul 20021.624.000   1.624.000  
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi MAAP anul 200219.865.000   19.865.000  
    Indemnizaţii recenzori ancheta pilot883.000   883.000  
    Total 140.042.00017.670.00022.372.000  
    2 CHELTUIELI DE DEPLASARE, DIURNĂ, CAZARE, TRANSPORT        
    Cheltuieli de deplasare (diurnă, cazare, transport)55.130.0002.500.00050.630.0002.000.000
    Total 255.130.0002.500.00050.630.0002.000.000
             
    TOTAL I CHELTUIELI DE PERSONAL (1+2)95.172.00020.170.00073.002.0002.000.000
             
    II Cheltuieli materiale şi servicii        
    Hârtie, tipărire şi distribuţie formulare recensământ, instrumentar auxiliar26.000.000   26.000.060  
    Închirieri localuri instruiri705.000   705.000  
    Carburanţi, lubrifianţi8.000.0002.000.0003.000.0003.000.000
    Întreţinere, reparaţii curente parc auto3.800.0001.000.0002.000.000800.000
    Cheltuieli poştă, transmisii date, fax, poşta electronică6.085.290861.2803.124.0102.100.000
    Cheltuieli popularizare5.000.000   5.000.000  
    Cheltuieli personalizare recenzori (mape, ecusoane, insigne)12.000.000   12.000.000  
    Cheltuieli administrativ gospodăreşti4.414.3001.320.0002.094.3001.000.000
    Cheltuieli cu materiale consumabile pentru prelucrare1.235.4001.235.400    
    Cheltuieli I.T.3.209.0003.209.000    
    Total 170.448.9909.625.68053.923.3106.900.000
    TOTAL II CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII70.448.9909.625.68053.923.3106.900.000
             
    III Cheltuieli de capital        
    Investiţii1.530.0001.530.000    
    TOTAL III CHELTUIELI DE CAPITAL1.530.0001.530.000    
             
    TOTAL buget pentru anul 2002 (I+II+III)167.150.99031.325.680126.925.3108.900.000
   +  Anexa 5
             
             
    BUGETUL RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL ANUL 2003     - mii lei -
      CentralizatINSMAAPMAP
             
    I Cheltuieli de personal, inclusiv contribuţii aferente        
    1. SALARII PERSONAL PARTICIPANT LA RECENSĂMÂNT        
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la INS anul 20033.312.0003.312.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi INS anul 200324.422.00024.422.000    
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la MAAP anul 20033.266.000   3.266.000  
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi MAAP anul 200340.860.000   40.860.000  
    Indemnizaţii recenzori, recenzori şefi, recenzori coordonatori270.200.000   270.200.000  
    Indemnizaţii recenzori ancheta de control2.229.000   2.229.000  
    Salarii personal introducere date41.867.71941.867.719    
             
    Total 1386.156.71969.601.719316.555.000  
    2 CHELTUIELI DE DEPLASARE, DIURNĂ, CAZARE, TRANSPORT        
    Cheltuieli de deplasare (diurnă, cazare, transport)29.182.227650.00028.532.227  
             
    Total 229.182.227650.00028.532.227  
    TOTAL I CHELTUIELI DE PERSONAL (1+2)415.338.94670.251.719345.087.227  
             
    II Cheltuieli materiale şi servicii        
      CentralizatINSMAAPMAP
             
    Hârtie, tipărire (difuzare date definitive)500.000500.000    
    Carburanţi, lubrifianţi2.123.2751.000.000623.275500.000
    Întreţinere, reparaţii curente parc auto700.000500.000   200.000
    Cheltuieli poştă, transmisii date, fax, poşta electronică2.030.8551.630.855   400.000
    Cheltuieli administrativ gospodăreşti3.547.2503.047.250   500.000
    Cheltuieli consumabile pentru prelucrare3.447.5503.447.550    
    Cheltuieli I.T.9.300.0009.300.000    
    Total21.648.93019.425.655623.2751.600.000
    TOTAL II CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII21.648.93019.425.655623.2751.600.000
             
    TOTAL buget pentru anul 2003 (I+II)436.987.87689.677.374345.710.5021.600.000
   +  Anexa 6
           
           
           
    BUGETUL RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL ANUL 2004- mii lei -  
      CentralizatINS  
    I Cheltuieli de personal, inclusiv contribuţii aferente      
           
    1. SALARII PERSONAL PARTICIPANT LA RECENSĂMÂNT      
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la INS anul 20041.904.0001.904.000  
    Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii personal suplimentar la unităţi INS anul 20047.970.0007.970.000  
           
    Total 19.874.0009.874.000  
           
    2 CHELTUIELI DE DEPLASARE, DIURNĂ, CAZARE, TRANSPORT      
    Cheltuieli de deplasare, diurnă, cazare, transport160.000160.000  
           
    Total 2160.000160.000  
           
    TOTAL I CHELTUIELI DE PERSONAL (1+2)10.034.00010.034.000  
           
    II Cheltuieli materiale şi servicii      
           
    Hârtie, tipărire (difuzare date definitive)1.500.0001.500.000  
    Cheltuieli poştă, transmisii date, fax, poşta electronică500.000500.000  
    Cheltuieli administrativ gospodăreşti295.000295.000  
    Cheltuieli consumabile pentru prelucrare500.000500.000  
           
    TOTAL II CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.795.0002.795.000  
           
    TOTAL buget pentru anul 2004 (I+II)12.829.00012.829.000  
  -------------