STATUTUL - CADRU din 3 iulie 2002al unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iulie 2002     +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea filialei este ....................... . (2) .................., denumită în continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, filiala cu personalitate juridică a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R. (3) Sigla şi emblema fiecărei societăţi sunt prezentate în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezentul statut. (4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societate se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea este persoană juridică română, având formă juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul societăţii este în ............ (2) Sediul poate fi mutat în aceeaşi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii. (3) Societatea poate înfiinţa reprezentante, agenţii şi alte asemenea subunităţi, în ţară şi în străinătate.  +  Articolul 4DurataSocietatea se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulScopul societăţii este următorul: ........................ .  +  Articolul 6Obiectul de activitateSocietatea are, în principal, următorul obiect de activitate: .......... .  +  Capitolul III Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al societăţii este de ..... lei, împărţit în ........ acţiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, şi se constituie prin aporturi în natura reprezentând active şi aporturi în numerar de la C.F.R., stabilite pe baza datelor din balanţa de verificare contabilă la data de 31 decembrie 2001. (2) Capitalul social iniţial al societăţii este subscris şi integral vărsat la data înfiinţării de către C.F.R. în calitate de acţionar unic. (3) Societatea poate fi privatizată în condiţiile legii, C.F.R. având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni.  +  Articolul 8Acţiunile (1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) Societatea va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Registrul se păstrează la sediul societăţii.  +  Articolul 9Reducerea şi majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune, subscrisă şi plătită potrivit legii, conferă acţionarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statut. (2) Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statutul societăţii. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acţionarii răspund numai până la limita capitalului social subscris. (5) Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii, care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor, sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile legii şi ale prezentului statut.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilor (1) În orice raporturi cu societatea aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau către terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în cel puţin două ziare de largă circulaţie. (2) Acţiunile pierdute se anulează de către consiliul de administraţie. Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acţiunilor anulate. (3) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13Atribuţii (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra politicii economice şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) Împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de 3, din care un specialist al Ministerului Finanţelor Publice şi un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, numiţi sau, după caz, revocaţi prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor a C.F.R. (4) Pentru activitatea depusă împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie stabilită de Adunarea generală a acţionarilor a C.F.R. (5) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, şi îi descarcă de activitate/revocă cu acordul Adunării generale a acţionarilor a C.F.R., în condiţiile legii; b) stabileşte remuneraţia membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, în condiţiile legii; c) stabileşte nivelul garanţiei cerute administratorilor şi cenzorilor, în condiţiile legii; d) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; e) aprobă delegări de competenţe pentru consiliul de administraţie al societăţii; f) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor; g) avizează strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare a societăţii pe termen lung, mediu şi scurt, care se supune spre aprobare Adunării generale a acţionarilor a C.F.R.; h) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate ale societăţii; i) aprobă programul anual de investiţii; j) examinează, aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere după analizarea raportului consiliului de administraţie şi al cenzorilor şi aprobă repartizarea profitului; k) fixează dividendele; l) aprobă constituirea rezervelor statutare; m) hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor subunităţi ale societăţii. (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică a societăţii; b) aprobă modificările bugetului de venituri şi cheltuieli, ale programului anual de investiţii şi ale programului de activitate ale societăţii; c) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie; d) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de reprezentanţe, agenţii şi de alte subunităţi fără personalitate juridică; e) hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul Adunării generale a acţionarilor a C.F.R.; f) hotărăşte reîntregirea capitalului social sau, după caz, reducerea acestuia cu acordul Adunării generale a acţionarilor a C.F.R.; g) hotărăşte cu privire la mutarea sediului societăţii, cu acordul Adunării generale a acţionarilor a C.F.R.; h) analizează şi propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societăţii, cu acordul Adunării generale a acţionarilor a C.F.R.; i) hotărăşte cu privire la modificarea şi la completarea obiectului de activitate al societăţii în afara activităţii de bază, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; j) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăţi comerciale sau participarea cu capital la alte societăţi comerciale în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Adunării generale a acţionarilor a C.F.R.; k) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societăţii; l) aprobă conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; m) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; n) hotărăşte cu privire la orice modificare a statutului; o) hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea la bursa, vânzarea şi tranzacţionarea pe piaţa a acţiunilor proprii, cu acordul prealabil al Adunării generale a acţionarilor a C.F.R.; p) stabileşte plafoane valorice şi competenţe de aprobare a cheltuielilor; q) numeşte directorul societăţii şi îi stabileşte salariul; r) stabileşte adaosurile la salariu şi criteriile de acordare a acestora pentru director şi pentru directorii executivi; s) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea societăţii, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor. (7) Acordul sau, după caz, aprobarea Adunării generale a acţionarilor a C.F.R., prevăzută la alin. (5) lit. a) şi g) şi alin. (6) lit. e), f), g), h), j) şi o), este cerută în perioada în care C.F.R. este acţionar unic.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către preşedintele consiliului de administraţie, de către persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea Adunării generale a acţionarilor a C.F.R. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se convoacă la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor. (4) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul societăţii. În perioada în care C.F.R. este acţionar unic convocarea adunării generale a acţionarilor se va face prin corespondenţă. (6) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi. (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. (8) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor reprezentând cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta. (2) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acţionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritate. (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la convocările următoare, prezenta acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) Preşedintele consiliului de administraţie desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezenţă a acţionarilor şi să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis. (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea acestora şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotrivă.  +  Capitolul V Consiliul de administraţie  +  Articolul 17Organizarea (1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 5 membri, din care un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unul din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. (2) Conducerea executivă a societăţii este asigurată de directorul numit de adunarea generală a acţionarilor. (3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. (4) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. (5) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. (6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar. (7) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii executive a societăţii şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii. (8) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societăţii. (9) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei pot fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii. (10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care personal ori ale căror rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau care sunt în relaţii comerciale directe cu societatea.  +  Articolul 18Atribuţiile consiliului de administraţieConsiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; b) elaborează şi prezintă spre avizare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare a societăţii pe termen lung, mediu şi scurt, care se supune spre aprobare Adunării generale a acţionarilor a C.F.R.; c) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii; d) elaborează lista de investiţii care se supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor a societăţii; e) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termenul legal de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale acesteia pe anul în curs; f) elaborează documentaţiile privind structura organizatorică şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii şi regulamentul de ordine interioară; g) hotărăşte, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate; h) aprobă investiţiile societăţii, în limita competenţelor şi a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acţionarilor; i) aprobă indicatorii tehnico-economici şi caietele de licitaţii pentru investiţiile din competenţa de aprobare stabilită de adunarea generală a acţionarilor; j) aprobă caietele de licitaţii pentru reparaţii capitale în limitele de competenţă stabilite de adunarea generală a acţionarilor; k) aprobă efectuarea cheltuielilor în limita plafoanelor stabilite de adunarea generală a acţionarilor; l) aprobă, cu respectarea prevederilor legale, încheierea contractelor de închiriere; m) stabileşte tactica şi strategia de marketing; n) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţelor acordate; o) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanţii sindicatelor şi/sau salariaţilor şi mandatează reprezentanţii patronatului la negocierea contractului colectiv de muncă; p) aprobă tarifele pentru activităţile specifice societăţii, în condiţiile legii; q) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societăţii; r) aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii; s) stabileşte drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societăţii; t) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi ai societăţii şi le fixează salariile; u) hotărăşte şi în alte domenii legate de activitatea societăţii; v) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 19Atribuţiile directorului societăţii (1) În limitele mandatului acordat de adunarea generală a acţionarilor directorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi are în principal următoarele atribuţii: a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii; b) angajează, promovează şi concediază personalul societăţii, cu excepţia directorilor executivi, care sunt numiţi, revocaţi sau suspendaţi de consiliul de administraţie; c) desemnează reprezentanţii patronatului în comisia de negociere a contractului colectiv de muncă; d) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii; e) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor; f) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor stabilite de adunarea generală a acţionarilor; g) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit competenţelor acordate. (2) Directorul poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor executivi din cadrul societăţii. (3) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii.  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 20Controlul financiar preventiv (1) Societatea organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. (2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.  +  Articolul 21Controlul financiar de gestiune (1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate, pe bază de contract. (2) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, cu posibilităţile de sustragere, condiţiile de păstrare şi gestionare, precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior. (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariaţii au obligaţia: a) să pună la dispoziţie registrele, corespondenţa, actele, piesele justificative şi alte documente necesare controlului; b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului; c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate; d) să dea informaţii şi explicaţii verbal şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; e) să semneze, cu sau fără obiecţii, actele de control; f) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să îşi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. (4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în acte de control, cu identificarea prevederilor legale încălcate şi cu stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului societăţii controlate, iar periodic se vor face informări către membrii consiliului de administraţie.  +  Articolul 22Cenzorii (1) Gestiunea societăţii este supravegheată de acţionari şi de cenzori. (2) Societatea are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. (3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi. (4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul. (5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil. (6) Pe perioada în care statul va deţine cel puţin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice. (7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită de adunarea generală ordinară a acţionarilor. (8) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) să supravegheze gestiunea societăţii; b) să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele; c) să verifice dacă registrele sunt corect ţinute; d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale. (9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor dacă nu sunt însoţite de raportul cenzorilor. (10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă în fiecare luna şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor, atunci când nu a fost convocată de către administratori; c) să ia parte la adunările generale ordinare sau extraordinare ale acţionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor; e) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori. (11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilanţul contabil şi repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a acţionarilor. (12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor. (13) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie şi ale adunării generale a acţionarilor, fără drept de vot, dacă nu sunt acţionari. (14) Cenzorilor le este interzis să comunice acţionarilor în particular sau terţilor date referitoare la operaţiunile societăţii, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. (15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acţionarilor. (17) Cenzorii îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 23Exerciţiul financiar (1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare. (2) Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul se încadrează, în condiţiile legii, pe bază de concurs sau examen şi/sau prin alte forme de selecţie. (2) Condiţiile de angajare, de organizare şi desfăşurare a concursurilor, a examenelor şi a selecţiei personalului se stabilesc prin regulament sau contract colectiv de muncă, aprobat de consiliul de administraţie. (3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum şi regulamentului de ordine interioară al societăţii. (4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (5) Personalul societăţii beneficiază de facilităţi de călătorie pe calea ferată în aceleaşi condiţii ca şi personalul C.F.R.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil (1) Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, conform legislaţiei în vigoare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. (2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condiţiile legii. (3) Societatea îşi constituie fondul de rezervă şi alte fonduri, în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societate, în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă. (6) Acoperirea pierderilor se va face în condiţiile legii şi pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea va ţine, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege, respectiv, prin grija cenzorilor, registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor.  +  Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea  +  Articolul 29Schimbarea formei juridiceAdunarea generală a acţionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societăţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 30Dizolvarea şi lichidareaDizolvarea şi lichidarea societăţii se vor face conform prevederilor legale.  +  Articolul 31Litigii (1) Litigiile de orice fel apărute între societate şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Pentru soluţionarea litigiilor contractuale cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 32Dispoziţii finalePrevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale Codului comercial.  +  Anexa 1-------la statut---------SIGLA ŞI EMBLEMASocietăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A.  +  Anexa 2-------la statut---------SIGLA ŞI EMBLEMASocietăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A.  +  Anexa 3-------la statut---------SIGLA ŞI EMBLEMASocietăţii Comerciale "Turism şi Agrement C.F.R." - S.A.  +  Anexa 4-------la statut---------SIGLA ŞI EMBLEMASocietăţii Comerciale "Construcţii C.F.R." - S.A.  +  Anexa 5-------la statut---------SIGLA ŞI EMBLEMASocietăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A.  +  Anexa 6-------la statut---------SIGLA ŞI EMBLEMASocietăţii Comerciale "Impregnat Traverse din Lemn" - S.A.  +  Anexa 7-------la statut---------SIGLA ŞI EMBLEMASocietăţii Comerciale "Intervenţii Feroviare" - S.A.----